• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kürsüden Öğütler 52 Konuda Vaaz Örnekleri

   Fiyat:
   22,50 TL
   İndirimli Fiyat (%24,4) :
   17,00 TL
   Kazancınız 5,50 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Kürsüden Öğütler 52 Konuda Vaaz Örnekleri
   Yazar             Komisyon
   Yayınevi         Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
   Hazırlayan     Doç. Dr. İsmail Karagöz     
   Kağıt - Cilt      1.Hamur, Şömizli Lüks Bez Cilt
   Sayfa - Ebat    640 sayfa,  16x24.5 cm
   Yayın Yılı         2017  Yeni Baskı,  Yayın No: 670


    

   Kitapta, özellikle din görevlileri için, irşat hizmetlerine yardımcı olacak vaaz örnekleri yer almaktadır. Vaaz konuları, iman
   esaslarından ibadetlere, güzel ahlâktan toplumsal sorunlara kadar çeşitlilik arz etmektedir.


   Kürsüden Öğütler 52 Konuda Vaaz Örnekleri kitabını incelemektesiniz.
   Diyanet işleri başkanlığı yayınları kürsüden öğütler 52 konuda vaaz örnekleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
     
           TAKDİM
    
   Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aslî görevi irşattır. Mevzuatta "Toplumu din konusunda aydınlatmak" cümlesi ile yerini bulan bu aslî görev, aynı zamanda islâm dinini doğru ve güzel bir şekilde tanıtma imkânı bulan her Müslüman'ın temel görevidir. Ancak bu ulvî görevi kurumsal olarak Diyanet İşleri Başkan­lığı yürütmektedir.
    
   İrşat hizmeti; hem bir emanet, hem de çok şerefli bir görevdir. Fakat bu şerefli görev, şerefi nispetinde ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirmekte­dir. Böylesine önemli görevi üstlenmiş olan kişilerin, gerekli donanıma sahip olmaları kaçınılmazdır.
    
   Günümüzde değişik irşat teknikleri geliştirilmekte ve uygulanmakta ise de en etkili olanı, yüz yüze ve sözlü olarak yapılan irşattır.
    
   İşte irşat hizmetlerinde yapılacak çalışmalara doküman sağlamak ve yar­dımcı olmak üzere Din İşleri Yüksek Kurulu, elinizdeki kitabı hazırlamıştır. Çalışmanın diğer bir amacı da, irşat hizmetine muhteva ve metot olarak katkı­da bulunmaktır.
    
   İrşat hizmetinde öncelikle halkın ihtiyaç duyduğu hususların ele alınması çok önemlidir. Bu açıdan bakınca, elinizdeki çalışmanın bu hizmetlere önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
    
   Diğer taraftan vaaz ve konferanslarda hitabetin güzelliği kadar muhteva­nın doğru bilgiye dayanması da önemlidir.
    
   Dini konulardaki bilgisizliğin, kitlesel hâle gelmeye başladığı günümüzde görevlilerimizin ihlâs, samimiyet ve ehliyetle yapacakları irşat hizmetlerine şiddetle ihtiyaç vardır. En basit dini bilgileri bile edinme imkânı bulamadan yetişen kuşakların dini yönden bilgilenme ihtiyacını karşılamada irşat görevli­lerimize büyük görevler düşmektedir. İslam'ın iyi anlaşılması ve anlatılması yolunda sürdürülecek çabalar mutlaka meyvesini verecektir.

   Kitabı yayına hazırlayan Kurulumuz Üyesi Doç. Dr. İsmail Karagöz'e, bölümleri yazanlara ve kitabın basımında emeği geçenlere teşekkür eder, ese­rin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.
   Başarı Allah'tandır.
    
   Dr. Muzaffer ŞAHİN
   Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
    

    
               ÖN SÖZ
    
   Toplumumuzu din konusunda aydınlatmak, Diyanet İşleri Başkanlığının aslî görevleri arasında yer almaktadır. Bu hizmetler çerçevesinde yurdun dört bir köşesinde görevlilerimizce vaaz ve irşat hizmetleri sunulmakta, konferans­lar verilmekte ve paneller düzenlenmektedir.
    
   Her ne kadar teknolojinin gelişmesi, insanın bilgiye ulaşmasını kolaylaş­tırmış ise de, dinleyici ile yüz yüze iletişim kurarak mesajın aktarılması en et­kili yöntem olmaya devam edecektir. Bu sebeple, dinin halka öğretilmesi ala­nında camilerde icra edilen vaaz hizmetleri tarihî süreç içinde olduğu gibi gü­nümüzde de önemini korumaktadır. Özellikle Cuma ve teravih namazları önce-yapılan vaazlar, dinin topluma anlatılması için çok elverişli bir ortam oluş­turmaktadır.
    
   Vaizlik, dinimizin, Peygamberimizden sonra kıyamete kadar yeni nesillere intikalini sağlayan ana kurumdur. İfade etmek gerekir ki, vaaz kavramını cami kürsüleri ile sınırlı olarak düşünmek mümkün değildir. İrşat, tebliğ, iyiliği emir, kötülükten alıkoyma ve nasihat gibi değişik şekillerde ifade edilen bütün uygulamalar sonuçta vaaz kavramında birleşir.
    
   İslâm toplumunda vaaz ve irşadın ihmal edilmemesi, hatta kurumlaşması­nın teşviki yönünde birçok ayet ve hadis bulunmaktadır.
    
   Zamana ve mekâna göre muhatabın bilgi ve kültürüne, sosyal ve psikolojik durumuna uygun bir usûl ve üslûp takip etmek, vaaz hizmetinin beklenen so­nucu vermesi açısından önem arz etmektedir.
    
   Geçmiş dönemlerde vaaz tekniğinde, büyük ölçüde duygular belirleyici rol oynuyordu. Bu teknik zamanla zaafa uğramış, muhatabı etkilemede yetersiz hâle gelmiştir. Önceki dönemlerin, söylenenleri kabullenme ve söylenene bağ­lanma, taklit ve teslimiyet şeklindeki yaklaşımı günümüzde yerini, araştırma e sorgulama anlayışına terk etmiştir. İnsanlar, en kısa zamanda, mümkün olan en çok bilgiyi, en açık ve anlaşılır biçimde almak istemektedirler.
    
   Vaaz hizmetlerini verimli kılan tekniklerin en önemlisi, vaizle muhataplar arasında bir gönül bağının oluşturulmasıdır. Bu bağın gerçekleşmesi karşılıklı samimiyetin yaşanması ile mümkündür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), dini, "Allah'a, O'nun Kitab'ına, Peygamberine, mü'minlerin liderlerine ve bütün müslümanlara karşı samimiyet" (Buharî, iman, 42) diye tanımlarken taraflar arasında gerçekleştirilmesi zorunlu olan bu bağa vurgu yapmış olmaktadır. Dinin aydın­latıcı, ferahlatıcı ve diriltici nefesine her zaman muhtaç olan toplum, bu ihtiya­cı günümüzde daha da derinden hissetmektedir. İşte bu ihtiyacın giderilmesi yolunda yapılacak çalışmalar şüphesiz ki öncelikle, insanları dinin güzellikle­riyle buluşturma görev ve sorumluluğunu omzunda taşıyan, başta vaizlerimiz olmak üzere, her kademedeki din görevlilerimiz tarafından icra edilmek duru­mundadır.
   İşte bu mülahazalarla, vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunan görevlilerin pra­tik olarak başvurabilecekleri, belli konulara dair örnek metinleri içeren bir ki­tabın hazırlanmasının faydalı olacağı düşünülmüş ve elinizdeki "Kürsüden Öğütler, 52 KonudaVaaz Örnekleri" adlı kitap, bu düşüncenin eseri olmuştur.
    
   Konuların seçiminde özellikle günün ihtiyaçları göz önünde bulundurul­muş, metinlerin hazırlanmasında, ilgili ayet ve hadisler esas alınmıştır. Ayet ve hadis metinleri yazılarak kitaptan yararlanacaklara kolaylık sağlanması amaç­lanmıştır.
    
   Meali verilen ayetlerin yerleri metin içerisinde, atıfta bulunulan ayetler ile hadislerin ve aktarılan diğer bilgilerin yerleri dipnotta gösterilmiştir.
    
   Hadislerin kaynakları verilirken Çağrı Yayınevi tarafından neşredilen "Kütüb-i Tis'a" esas alınmıştır. Hadislerin yerleri gösterilirken Buhârî'nin "el-Câmi'u's-Sahîh"'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, Ebû Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve Dârimî'nin "es-Sünen"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\eri ile Mâlik b. Enes'in "Muvatta"ın bâb adı ve no'su ile eserin cilt ve sayfa numarası; Ahmed ibn Hanbel'in "el-Müsned'inde cilt ve sayfa numarası, Müslim'in "el-Câmi'ıt's-Sahîh"'mde ise bâb adı ve hadis numarası ile cilt ve sayfası verilmiştir.
    
   Eserin, yüce dinimizin irşat hizmetlerinde katkı sağlamasını Cenâb-ı Al­lah'tan dileriz. (
   kürsüden öğütler , kürsüden vaazlar , 52 konuda vaaz , kürsüden öğütler 52 konuda vaaz örnekleri , diyanet işleri başkanlığı vaaz kitabı , seçme vaaz oku , diyanet yayınları vaaz )
    
   DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
    
    
    
   İÇİNDEKİLER
    
   İçindekiler.................................................................................... 7
   Takdim........................................................................................ 11
   Ön Söz....................................................................................... 13
   Vaaz ve İrşat Hizmetlerinde Uyulması Gereken Bazı Kurallar......... 15
   İman Esasları ve İmanın Kabul Olma Şartlan................................ 43
   Allah'ı Tanımak ve O'na İman Etmek........................................... 57
   Meleklere İman ve İnsan Hayatına Etkisi....................................... 71
   Kitaplara İman ve Kur'an'ın Özellikleri........................................... 83
   Peygamberlere İman ve Son Peygamber Hz. Mubammed (s.a.s.). 99
   Ahirete İman ve İnsan Hayatına Etkisi.......................................... 111
   Kader İnancı ve İnsanın Sorumluluğu.......................................... 125
   Salih Amel ve İman.................................................................... 137
   Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar.......................................... 147
   Kâmil Müminin Özellikleri............................................................ 159
   Namaz İbadeti ve Önemi............................................................ 169
   Oruç İbadeti ve Nefis Terbiyesi.................................................... l8l
   Zekât İbadeti ve Sosyal Yardımlaşma......................................... 195
   Hacc İbadeti............................................................................. 207
   Kurban İbadeti........................................................................... 217
   Ramazan Ayı............................................................................ 227
    
   Dinî Bayramlar........................................................................... 237
   Dua ve Adabı............................................................................ 247
   Farz, Vacip, Sünnet, Müstahap, Mubah, Mekruh ve Haram Kavramları    259
   Yemin Etmek............................................................................ 269
   İslâm Ahlâkı.............................................................................. 279
   Takva....................................................................................... 291
   İsraf ve Cimrilik.......................................................................... 301
   Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker........................................ 311
   Görgü Kuralları........................................................................... 321
   Nimetlere Şükretmek................................................................. 333
   Sıla-i Rahim ve Önemi............................................................... 345
   Şahitlik ve Önemi...................................................................... 357
   Ana-Baba Haklan ve Yaşlılara Saygı.......................................... 367
   Komşuluk İlişkileri....................................................................... 377
   Eşlerin Karşılıklı Görev ve Sorumluluklan.................................... 389
   Engelliler ve İslâm...................................................................... 401
   Can ve Mal Güvenliği................................................................. 415
   Toplumsal Görev ve Sorumluluklarımız....................................... 427
   Çalışma ve Dürüstlük................................................................ 439
   İslâm ve Barış........................................................................... 449
   Şehitlik ve Gazilik...................................................................... 459
   Birlik ve Beraberlik..................................................................... 467
   Dinde Taassuba Yer Yoktur....................................................... 479
   Muharrem Ayı ve Aşure............................................................. 491
   Fitne ve Zararları....................................................................... 501
   Cana Kıyma ve İntihar................................................................ 513
   Gıybet, Nemime, İftira ve Yalan................................................ 525
   Zararlı Alışkanlıklar ve Sonuçları.............................................. 537
   Haya / Utanma Duygusu......................................................... 545
   Çevreyi Koruma, Temizlik ve Önemi........................................... 553
   En Güzel Örnek........................................................................ 565
   Büyük Günahlar........................................................................ 577
   Tövbe ve Önemi....................................................................... 587
   Helak Edilen Kavimler ve Helak Sebepleri...................................... 601
   Ölüm Gerçeği ve Ölüme Hazırlıklı Olmak.................................... 613
   Ölen Müslümanlara Karşı Görevler............................................ 623
   Bibliyografya............................................................................. 635
    


   diyanet işleri başkanlığı yayınları kürsüden öğütler 52 konuda vaaz örnekleri kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789751939494
   MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789751939494

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.