• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali, Gayetül İhtisar Tercümesi

   Fiyat:
   140,00 TL
   İndirimli Fiyat (%52,9) :
   66,00 TL
   Kazancınız 74,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap                Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi
   Yazar               Heyet
   Tercüme          Nizameddin Ersöz
   Yayınevi           Ravza Yayınları 
   Kağıt - Cilt        2.Hamur kağıt - Ciltli
   Sayfa - Ebat     620 Sayfa  - 17x24 cm
   Yayın  - Baskı  2017

    

   Yazar Heyet: Kadı Ebu Şuca, Ahmed bin Hüseyin bin Ahmed El- Asfehani Eş-Şafii
    

   Ravza yayınları, Kadı Ebuşuccaa İstefehani tarafından yazılan Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz.
   Büyük Şafii İlmihali
   kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2        Büyük Şafi İlmihali Gayetül İhtisar ve Tercümesi 


                                 SUNUŞ

   İslam, İman ve amel gibi birbirleriyle sıkı bağlar içinde olan ve bu nedenle birbirini tamamlayan iki temel esastan meydana gelir. İmansız amel etmenin bir anlamı olmadığı gibi amelsiz imanın da devamlı ve sıhhatli olması mümkün değildir.
    
   Yüce Allah, insanlar sadece "İman ettik, demekle denemeden  geçirilmeden bırakılivereceklerini mi sandılar" (1) buyurarak yalnız iman etmenin yeterli olmadığını bizlere bildirmektedir. Resulullah (s.a.v.)’de hadis-i şeriflerinde,
    
   "Allah’tan haşka ilah olmadığına Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın Resulu olduğuna şehadet edinceye, namazlarını, kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum (2) buyurarak sadece imanın kurtuluş için yeterli olmadığını ifade etmiştir.
    
   Şu halde imanla birlikte gerekli olan İslam’ ın amel cephesi yani Namaz, Oruç, Hacc, Zekat ve Muamelat, fert ve toplum hayatının tabi olması gereken kurallarla, helal ve haram hudutlarını tayin eden hükümler vardır. Müslüman. yapması ve yapmaması gerekenleri billmek zorundadır. Aksi halde İslam’ı yaşaması mümkün olmaz.
    
   Kısacası İslam: akide, dua, zikir. amel, cihad ... ve benzeri ilahi emirlerin hepsini toplu olarak pratik hayata dökmekle olur. Evet İslam, Kur’an ve Sünnet’te iman edilmesi emredilen şeylere inanmak, yapılması istenenleri yapmak, yasaklanan şeylerden kaçınmaktır.
    
   Din olarak İslam, insanların yaradılış gayesine ulaşabilmesi için takibi gereken ilahi bir nizamdır. Bu nizam kıyamete dek baki kalacaktır. Maddi ve manevi olarak her hususta saadet meyvesi veren bu ilahi nizam’ın hükümlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın irtihalinden sonra, derin ilim sahibi olan imamların içtihadları neticesinde bir takım görüş farklılıkları doğmuştur ki mezheplerin çıkışı burdan gelmektedir. Bu görüş farklılıkları sadece çeşitli mezhepler arasnda değil. Aynı mezhep dairesinin içinde bile vardır. Fıkıh konularında bilgi sahibi olmayan herhangi bir kişi böyle bir ihtilafa şaşabilir. Mademki din aynı, şeriat aynı, hak tektir çoğalmaz, kaynak tektir o da ilahi vahiydir, görüşler niçin çoğalıyor. Niçin mezhepler çıkmış, niçin tek ümmet olmaları dikkate alınarak müslümanların üzerinde yürüyeceği tek bir yol kabul edilmiyor, denilebilir. Hatta mezheplerin ihtilafının şeriat veya teşri kaynağında çelişkiye götürecek bir ihtilaf olduğu vehmine de düşülebilir.
    
   Bütün bunların hepsi vehimdir, batıdır. Allah korusun gayri müslimlerin ortodoks ve katolik gibi bölünmelerine benzer bir akide ayrılığı gibi de akla gelebilir. İslam mezheplerinin ihtilafı ümmet için rahmet ve kolaylık, övünç ve iftifak kaynağıdır. Bu sadece teferruatta fıkhi, medeni ve ilmi içtihatlardaki ihtilaftır. Usul, kaide ve itikatta değildir.Bütün bunların hepsinden anlaşılıyor ki, fakihlerin ihtilafı sadece İslam şeriatının amelle ilgili kaynaklarıyla sınırlıdır. Hatta şunu da diyebiliriz: Mezhebler, şer’i delillerden bazılarının hükmünün doğrudan anlaşılması için içtihadın bizzat kendisinin zorladığı bir zarurettir. Nitekim bütün Dünya tarihlerinde bellidir ki bazı kanun maddelerinin tefsir meselesi ve yazımcıların kendi aralarında ihtilaf çıkması da bu kabildendir. İslam mezhebindeki ihtilafların bir kaynağı da nassların anlaşılması, hükümlerin çıkarılması, uygulamadaki sakıncaları ve şer’i hükümlerin sebep ve neticelerini anlamada şahsi fikirlerin ve düşüncelerin farklılığıdır Bütün bunlar teşri kaynağının birliğine ve şeriatta çelişki bulunmamasına ters değildir. Çünkü şeriatta çelişki yoktur.
    
   Bütün insanlar çoğu konularda aciz oldukları gibi, müçtehitlerin de şeriatın bazı’ ahkamında elbette acizlik çekmeleri sebebiyle ihtilaf doğmaktadır. Fakat müçtehitlerin bu görüşlerinden herhangi biri ile amel etmek caizdir. Tereddüt hallerinde anlayış ve yorumların farklı olmaması için uygun bir zemindir. Amr bin as ve Ebu Hureyre (r.a.)den rivayetle Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Hakim içtihat edip isabet ederse iki ecir vardır, yanılırsa bir ecir vardır." Bu hadisi şeriften açıkça anlaşılmaktadır ki İslamın teşri kaynağının yorumuna kendini veren alimler yanılsalar da yine bir sevap alırlar.
    
   Fakihlerin ihtilaf etmelerinde önemli olarak bazı sebepler daha vardır. Bunlar da, Rivayetlerin fazla oluşu, Kıyasla içtihatların oluşu, Deliller arasında tercih yoluna gidilmesi, Usul kaidelerinde bazı ihtilafların oluşu ve Arapça lafızların anlaşılmasında bazı ihtiilafların olması gibi önem teşkil edecek sebeplerdir.
    
   Bilmek gerekir ki bu görüş farklılıkları İslam’ ın özünde veya temel rükünlerinde değil, bazı amel şekillerinde olmuştur bu hiç bir zaman meselelerin’ özüne muhalif değildir. İşte bu içtihad farklılıklarında dolayı mezhepler kurulmuş, insanların yaşadığı bölgelerin iklim ve belki de daha değişik şartlara göre kurulan bu mezheplerin başında Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri gelmektedir.
    
   Maliki ve Hanbeli mezhepleri ülkemizde yok denecek kadar azdır. Türkiye ’deki müslümanların çoğu Hanefi mezhebine bağlıdır, Şafii mezhebi de Türkiye ’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu kesiminde yaygın haldedir.
    
   Yayınlayacağımız Şafii Mezhebi Fıkhı’na ait olan bu kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Genel anlamda Fıkıh Bilimi ve İtikad ile İbadet ve Muamelat’tır.

   Birinci Bölüm: Muteber Fıkıh Usülü, Akaid ve Tevhid kitapları ndan derlenerek hazırlanmıştır.
    
   İkinci ve Üçüncü Bölümler: Merhum EBU ŞUCA’ın hemen hemen herkes tarafından bilinip, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki medreselerde ilk basamak fıkıh kitabı olarak okutulup ezberletilen ve halk arasında İBN-İ KASIM diye bilinen fıkıh kitabının asıl metni olan ’ Gayet’ül İhtisar’ı türkçeye tercümesi edilerek ayet ve hadislerle şerhi yapılmıştır.
    
   Arapça metine ait olan türkçe tercümede gerekli olan yerlerde kısa kelimelerle sadeleştirme yaptım, İnşaalah bu gereklilik okuyucularım arasında bir tercüme sorunu oluşturmaz. Kitabı okuyan hemen müşahede edecektir ki, kitapta üç önemli özellik bulunmaktadır:
    
   Birinci özellik: Sayfaların üst kısmında yer alan Arapça metin, Bu EBU ŞUCA’ın asıl metnidir.
    
   İkinci özellik: Arapça metnin hemen altında yer alan türkçe yazı. Bu da Arapça metnin tercümesidir.

   Üçüncü özellik de, türkçe tercümeden sonra gelen üç yıldız şekillerinin altında ayet ve hadis-i şerifler delil alınarak fıkhi konuların şerhi niteliğinde olan yazılar ise gerekli açıklamalarımdan ibarettir.
    
   Cenabı Hak İslam’ ı öğrenmek, sonra da yaşamak isteyenlere yardımcı olsun, bu çalışmalarımızı mağfiret ve rızasına vesile kılsın.
    
   Çalışmak bizden, tevfik Allah’tandır.
    
   Nizameddin ERSÖZ
   KASIM: 1996- RECEB: 1417 DİYARBAKIR
    
       
           MÜELLİF HAKKINDA BİLGİ

    
   Müellif KADI EBU ŞUCA' Ahmed b. Hüseyin b. Ahmed El Asfehani El Âbbadani Eş-Şafii H. 433 senesinde Basra'da dünyaya gelmiştir. H. 447'de vezir olan Ebu ŞUCA', imkân buldukça hep Kuran okur ilim tedri­satı yapardı. Bu nedenle evden pek çıkmazdı. Ancak namaz vakitleri çıkıp camiye gider, namazını kılardı. Daha sonra ilim öğrenmek ve mütalaa için evine kapanırdı.

   KADI EBU ŞUCA' vezirliği sırasında 10 kişi görevlendirip zenginler­den zekat ve gerekli yardımları toplatıp, fakir-fukaraya dağıtırdı. Görevlen­dirdiği bu kişilerin her birine 1120 Dinar aylık bağlamıştı.

   EBU şUCA' 40 seneden fazla Şafii mezhebi üzerine Basra'da müderris­lik yaptı. Daha sonra Medine'ye yerleşti. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin hizmetini yapıp kilim ve hasırlarını silkeler caminin içini süpürür, sabahları Mescid-i Nebevi'nin lambalarını yakardı.

   Onun bu hizmeti caminin asıl hizmetçisi ölene kadar devam etti. Cami­nin asıl hizmetçisi ölünce onun yerine geçerek Mescid-i Nebevi'nin hizme­tine bilfiil devam eden KADI EBU SUCA' vefat edene kadar bu hizmeti kendisine bir vazife telakki ederek sürdürdü.

   EBU ŞUCA' . 593 senesinde Medine'de vefat etti. Hizmetini yaptığı Mescid-i Nebevi'nin "Bab-ı Cibril" kapısında Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek hücrelerine yakın bir yerde medfundur. Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebevi'de iken Cebrail (a.s.) kendisine vahy getirince bu kapıdan girerdi.

   KADI EBU SUCA' 160 sene sağlıklı bir hayat yaşamış olup, vücudunda bir hastalık ve uzuvlarından herhangi birisinde bir eksiklik görülmemişti.

   Kendisine bir gün şöyle sorulur:

   "Senin vücut sağlamlığının nedeni nedir?"
   O, şöyle cevap verir: "Uzuvlarımla hiç bir gün Allah'a asi olmadım. Küçüklüğümde ve ömrümün ilk yıllarında Allah-u Teala'ya isyan edecek bir durumda bulunmadım. Allah-u Teala da büyüdüğüm zaman beni korudu."
   Türkçesini yayınlayacağımız bu kitabın asıl adı "Gayet-ül İhtisar'dır. İs­minden de anlaşıldığı gibi hacmine göre içerdiği fıkhi bilgiler çok önem arzetmektedir.

   EBU SUCA'in " Gayet-ül İhtisar"'ı olan bu kitap, çok sayıda fıkıh alim­leri için Şerh, Ta'lik, Takrir ve Nazım alanında önemli bir kaynak eser ol­muştur. GAYETÜL İHTİSAR VE TERCÜMESİ

   Bazı alimler ona şu şiiri atfetmişlerdir:
   "Ey devamlı menfaat kasteden kişi! Yükselme ve menfaat için pay al. Cesaretli olarak ilimlere yaklaş, İmam EBU ŞUCA'ın "Takrib"i ile."
   KADI EBU ŞUCA'ın "Gayet'ül İhtisar".'ına şerh olarak şafii mezhebine ait çok sayıda fıkıh kitabı hazırlanmıştır.
    
   Bunlardan önemli olanları şunlardır:

   1- Kifayet'ül-Ehyar Fi Hal Gayet'il-İhtisar. İmam Takyi'ddin Ebi Bekr b. Muhammed El-Hüseyni El-Hasani Ed-Dimeşki. Ölüm: H. 829
   2- Şerh-i Muhtasar Ebi Suca' Ahmed El Ahsasi. Ölüm: H. 889
   3- Feth'ul Karib El-Mucib Fi Şerh-i Elfaz Et-Takrib.  Bu eserin başka bir ismi de, El Kavl-ül Muhtar Fi Şerh-i Ğayet'il-İhtisar.  Ebi Abdullah Muhammed b. Kasım El-Geza. Ölüm: H. 918  Bu kitap matbu olup üzerinde haşiyeler yapılmıştır.

   Bu haşiyelerden bazıları şunlardır:
   a) Haşiyet-ül Kalyubi ala şerhi Ebi Suca' li Ibni Kasım El-Geza Şeyh Ahmed Kalyubi. Ölüm: H. 1029. Bu Haşiye matbu hale getirilmedi.
   b) Haşiyet-ül Fevaid El- Aziziye âla Şerh'il- Gayet'il İbni Kasım. Şeyh Ali bin Ahmed El-Azizi. Ölüm: H. 1070  - Bu Haşiye matbu hale getirilmedi.
   c)  Haşiye li Abdil-Ber El-Echuri. El-Echuri. Ölüm: H.1070
   d)  Haşiyet-ül Birmavi âla şerh'il öayet-il İbn-i Kasım El-Ğeza Şeyh Burhaneddin İbrahim El- Birmavi. Ölüm: H.l 106  Bu Haşiye matbu hale getirilmiştir.
   e) Haşiyet'ul Bacuri âla Şerh'i İbn-i Kasım El Geza âla Metn-i Ebu Suca' Şeyh İbrahim El-Bacuri. Ölüm: H. 1277  Bu Haşiye matbu hale getirilerek iki cild halindedir.
   f)  Kut'ul Habib'ul-Ğarib âla Fethi'l Karib'ul-Mucib Muhammed b. Âmr Nevevi El-Cavi El Menufi. Ölüm: H. 93 İ
   4- Ûmdetü'n-Nazar Fi Tashihil öayet'ül İhtisar Takyiddin Ebi Bekr b. Kadı  Aclun. Ölüm: H. 928
   5- El-ikna'  Şeyh Şahabud'din Ebil-Hayr Ahmed b. Muhammed b. Abdusselam El- Ma'ruf bil Menufi. Ölüm: H. 931
   6- En-Nihaye Fi Şerh-il Gaye. Velid- Din'il- Basir. Ölüm:H.972
   7-  El-İkna' fi Hal Elfaz Ebi Suca'.  Şeyh Muhammed Şirbini El-Hatib. Ölüm: H. 977  Bu kitap iki cilt halinde olup, üzerinde haşiyeler vardır.
    
   Bu haşiyelerden bazıları şunlardır:

   a) Feth'ül-Latif El-Mucib Eb'il Feyd Abdurrahman El- Echuri. Ölüm: H. 1084
   b) Kifayet'ül-Lebib Fi Hal Şerh-i Ebi Suca' lil Hatib. Şeyh Hasan El-Mantavi Eş-Şehir bil Müdabeği. Ölüm: H. 1170 Bu Haşiye matbu olup 2 cilt halindedir. GAYETÜL İHTİSAR VE TÜRCÜMESİ
   c)Tuhfet'ul-Habib âla Şerh'il- Hatib. Şeyh Süleyman El Buceyrimi. Ölüm: H. 1221 Bu Haşiye de matbu olup 4 cilt halindedir.
   d) Haşiyettü'ş -Şeyh Abdullah En-Nibravi âla Şerh'il Hatib. Bu Haşiye matbu olup 2. cilttir. Te'lif devam ederken öldü. H.1257 
   e) Takrirü'ş Şeyh Ived bi Kelamih. Şeyh İbrahim El -Bacuri Ölüm: H. 1277
   8-Feth'ül öaffa bi keşf' il Muhibbat öayet'ül İhtisar. Ahmed b. El Kasım El Abbadi. Ölüm: H. 994  Bu eser de 2 ciltten ibarettir.
   9-Et- Tezhib fi Edilleti Metn'il Gaye vet-Takrib . Doktor Mustafa El-Beğa.H. 1398 yılında basılmış olup, manzumeler­den yararlanarak hazırlanmıştır.
    
   a)Nazm-ı Muhtasar Ebi Suca'. Ahmed El-İbşiyti. Ölüm: H 883
    
   b)Nihayet'ut- Tedrib fi Nazın öayet'ut-Takrib. Şerafeddin Yahya El-Âmriti. Ölüm: H. 890 Bunun da bir haşiyesi yapılmıştır:
   Tuhfet'ül- Habib bi Şerh-i Nazm Gayet'ut- Takrib. Şeyh Ahmed El- Feşni. Ölüm: H. 978
    
   c)Nazm-ı Muhtasar Ebi Suca'. Abdulkadir b. Muzaffer. Ölüm: H. 892
    
   d)El Kifaye fi Nazm-il Gaye. Takyid'din Ebi Bekir b. Kadi Âclun. Ölüm: H. 928
    
   f)Nazm-ı Muhtasar Ebi Suca'.  Şahabud'din Ebil- Hayr Ahmed b. Abdusselam. Ölüm: H. 931
    
   g)Neşr'üş- Şiaa' âla Ebi Suca'. Ed-Dusri. H. 1243 tarihinde te'lif etmiştir. Bu kitap basılmamıştır.
    
   Bu eser M.1859'da Fransızca'ya, M. 1897'de Almanca'ya ve son o-larak da M. 1996 tarihinde 1. baskı, M. 1997 tarihinde ikinci baskısı yapılarak Nizameddin ERSÖZ tarafından başta ayet, hadis ve diğer şer'i delillerle şerh edilerek türkçeye tercüme edilmiştir.
    
                  
              İKİNCİ BASKI ÜZERİNE
    
   Allah (c.c.)'a hamd, O'nun son peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e salat, İslama ve onun son peygamberine uyan tüm mü'min-lere selam olsun.

   Allah yanında en yüce makam sahibi ve insanlar içerisinden çıka­rılan en hayırlı ümmet Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in ümmetidir.

   Bu ümmet İslam'a ve O'nun ebedi hakikati olan Kur'an'a sarıldı­ğı müddetçe en hayırlısı olacaktır. Kur'an'a sarılmanın tek yolu O'nu hayat rehberi edinerek son peygamber Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmekle olur. Bu nedenle İslamın özünü teşkil e-den Kur'an ve Sünnet bir hayat nizamıdır. Kesinlikle bilinmesi ge­rekir ki Kur'an-ı Kerim dünya hayatının nasıl bir düzen ile takib edilmesini emreder. Peygamberimizin sünneti ise yine aynı yol olan Kur'an'ın açıklayıcısı için bir rahmettir. Dünya üzerinde hangi top­lum olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun Kur'an'a ve Sün­net'e uyduğu sürece rahat ve huzurla yaşayacaktır.
    
   Esefle müşahede etmekteyiz ki İslam Alemi parçalanmış, müslü-manlar birbirine düşman olmuştur. Bunun tek sebebi Kur'an ve sün­net yolunu terketmelerinden ileri gelmektedir.

   Geçmişe bakarak İslam Alemi'nin bugün içine düştüğü içler acısı durum karşısında sarsılmamak .ve üzülmemek elde değildir. Maddi ve manevi sahalarda esef verici bu durumlara bakarak derin bir hüz­ne kapılmamak mümkün değildir.

   Dünya tarihi göstermektedir ki asırlardan beri sömürgeci ve em­peryalistlerin boyunduruğu altında hiçbir canlılık belirtisi göstere­meyen müslümanların günümüzde yer yer bu esaret zincirini kırma­ları intibaı göstermekle beraber gerekli bir şekilde İslama sarılmadı-ğı müşahede edilmektedir.

   Müslümanlar sahabe nesli gibi olmadıkça rahat ve huzur göreme­yeceklerden Çünkü o sahabeler en başta çanlarını daha sonra sev­diklerini ve mallarını islam yoluna feda ederek küfür ve şirk zinciri­ni kırdılar. İslam tarihi incelendiğinde bu fedakârlık ve teslimiyetin ne şekilde olduğu gözler önünde canlanacaktır.

   Günümüzde ruhi ve ahlaki değerlerini kaybeden müslümanların batıdan ve batı medeniyetinden medet ummaları ve yerine göre batı taklitçiliği zihniyetine esaret göstermeleri büyük bir tehlikedir.

   Müslüman, imanının özü olan İslam'a dönmedikçe huzur yüzü göremez. İslama dönmek te şüphesiz İslam'ı bilmekle olur. İslam'ı bilmek de okumakla olur. İslamın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in tefsiri herkesin anlayacağı dillere çevrilmiştir. Resulullah'ın sünne­tini teşkil eden sünnet ve yine de her iki kaynak olan Kur'an ve Sünnet'in anlaşılmasını gerektiren fıkıh ilimleri günümüzde herke­sin bariz bir şekilde anlamaları sağlanarak türkçeye çevrilmiştir.
    
   Elinizdeki bu kitap öz bir şekilde fıkhi konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. Ayrıca her konu için ayet ve hadisten delil getirilerek açıklanmıştır.

   Kitabın 1. baskısı kısa sürede tükendi. İh­tiyaçlara binaen 2. baskı için yaklaşık 200 sayfa ilavede bulunarak delilleri çoğaltacak bir şekilde hazırladım.

   Fıkhi konuların çoğu birbiriyle bağlantılıdır. Bunun için okuyuculardan tek isteğim her konuyu iyi bir şekilde anlamalarıdır.
    
   Allah çalışmalarımızı kendi rızasına çevirsin.  ( Şafii ilmihali kitap , gayetül ihtisar tercümesi kitabı , Şafi ilmahali,ravza yayınları Şafii ilmihali gayetül ihtisar tercümesi , şafi ilmihal , kadı ebu şuca tercümesi )
    
   Nizameddin ERSÖZ 
   Hacı Muhtar Camii İmam-Hatibi
   EKİM: 1997 CEMAZİYELAHİR: 1418 
   DİYARBAKIR 
    

            İÇİNDEKİLER

   İÇİNDEKİLER.............................................................................. 5
   MÜELLİF HAKKINDA BİLGİ...................................................... 15
   MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ................................................................ 20
   SUNUŞ......................................................................................... 21
   İKİNCİ BASKI ÜZERİNE   ......................................................... 24
   FIKHI BİLİMLER VE İMAN BÖLÜMÜ
   FIKIH İLMİ
   Fıkıh Hakkında Genel Bilgiler................................................... 29
   Fıkhi Terimler............................................................................... 33
   İMAN
   İmanın Rükünleri........................................................................ 40
   İman ve Amel............................................................................... 40
   İMANIN ESASLARI
   Allah'a İman................................................................................. 40
   Allah'ın Sıfatları........................................................................... 41
   Meleklere İman............................................................................ 42
   Meleklerin Özellikleri   ............................................................... 42
   Cinler  ........................................................................................... 44
   Şeytan (İblis)   ............................................................................. 45
   Kitaplara İman  ............................................................................ 45
   İlahi Kitaplar   .............................................................................. 46
   A-Suhuf (Sayfalar)...................................................................... 46
   B-Büyük Kitaplar......................................................................... 46
   Kur'an-ı Kerim'i Diğer İlahi Kitaplardan Ayıran Özellikler.... 47
   Vahiy.............................................................................................. 49
   Vahyin Çeşitleri  ......................................................................... 4
   Peygamberlere İman.................................................................. 50
   Ahirete İman................................................................................ 50
   Kıyamet ve Alametleri................................................................. 51
   Kıyametin Küçük Alametleri..................................................... 52
   Kıyamet'in Büyük Alametleri   ................................................... 54
   Kadere İman........................................................... ,.................... 63
   İSLAM
   İslâmın Tarifi................................................................................. 64
   İslâmın Esasları............................................................................ 64
   Kelime-i Şehadet......................................................................... 64
   Namaz Kılmak.............................................................................. 65
   Zekat Vermek................................................................................ 65
   Haccetmek.................................................................................... 66
   Ramazan Ayında Oruç Tutmak................................................. 68
   İBADET
   İbadetin Çeşitleri   ....................................................................... 69
   TAHARET BÖLÜMÜ
   TEMİZLİK....................................................................................... 73
   Dince Temiz Sayılmayan Şeyler ve Giderilmesinin Yollan. 74
    
   SULARIIN ÇEŞİTLERİ................................................................ 78
   Tabaklama İle Temizlenebildi Deriler...................................... 81
   Yemek Tabaklarının Kullanımı   .............................................. 83
   ABDEST
   Abdestin Meşru Oluşunun Delilleri.......................................... 85
   Abdestin Fazileti   ....................................................................... 85
   Abdestin Farzları  ........................................................................ 88
   Abdestin Sünnetleri   ................................................................. 92
   İstinca............................................................................................ 96
   Abdesti Bozan Şeyler . . . .'......................................................... 99
   Abdestin Mekruhları.................................................................... 101
   GUSÜL (BOY ABDESTİ)
   Guslü Gerektiren Haller.............................................................. 102
   Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller  ...................... 102
   Sadece Kadınlara Ait Olan Haller  .......................................... 104
   Guslün Farzları............................................................................ 106
   Guslün Sünnetleri....................................................................... 106
   Sünnet Olan Gusüller................................................................ 109
   MESTLER ÜZERİNE MESHETMEK
   Mestler Üzerine Meshetmenin Şartları   ................................. 112
   Meshi Bozan Şeyler.................................................................... 114
   TEYEMMÜM
   Teyemmümün Şartlan   ............................................................. 115
   Teyemmümün Farzları............................................................... 116
   Teyemmümün Sünnetleri.......................................................... 116
   Teyemmümü Bozan Şeyler   .................................................... 116
   Yara Üzerine Meshetmek.......................................................... 118
   NECASET
   Necaset Bahsi ve Giderilmesi   ............ .................................. 119
   HAYIZ, NİFAS ve İSTİHAZA
   Hayız, Nifas ve İstihaza Kanlarının Hükümleri...................... 124
   Hayız ve Nifas Kanlarının Süreleri   ........................................ 126
   Hayız ve Nifaslıya Haram Olan Şeyler   ................................. 128
   Cünüp Kişiye Haram Olan Şeyler  .......................................... 130
   Abdestsiz Kişiye Haram Olan Şeyler....................................... 130
   Kadınların Görmekte Oldukları Kanlar Hakkında Açıklamalar . . .131
   NAMAZ BÖLÜMÜ
   NAMAZ
   İsâmda Namazın Önemi............................................................ 135
   Namazı Terketmenin Hükmü.................................................... 136
   Namaz Vakitleri  .......................................................................... 138
   Delillerle Namaz Vakitleri .......................................................... 139
   Namazın Farz Olmasının Şartları............................................. 142
   Nafile ve Revatib Namazlar  ..................................................... 143
   Nafile Namazların Çeşitleri  .... ,................................................ 148
   Cemaatle Kılınması Sünnet Olmayan Nafile Namazlar...... 151
   Cemaatle Kılınması Sünnet Olan Nafile Namazlar.............. 156
   Namazın Şartları.......................................................................... 157
   Namaza Başlamadan Önce Gerekli Olan Şartlar.................. 157
   Namazın Sahih Olmasının Şartları.......................................... 157
   Namazın Rükünleri ve Sünnetleri   ......................................... 160
   Namazın Eb'adları....................................................................... 170
   Namazın Hey'etleri   ................................................................... 173
   Namazda Kadın İle Erkeğin Ayrılacağı Noktalar.................... 178
   Namazı Bozan Şeyler................................................................. 181
   Namaz'ın Mekruhları................... ............................................... 182
   Vakit Namazların İçindeki Fiiller............................................... 183
   Sehiv Secdesi.............................................................................. 184
   Tilavet Secdesi............................................................................. 186
   Şükür Secdesi.............................................................................. 187
   Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler.................................. 188
   Cemaatle Namaz Kılmak........................................................... 191
   Yolcuların Namazı   .................................................................... 195
   Namazları Cemetmek ve Kasretmek  ..................................... 198
   Namazları Cemetmek İçin Gerekli Şartlar............................... 198
   Namazları Kasretmek İçin Gerekli Şartlar............................... 198
   Cuma Namazı.............................................................................. 20
   Cuma Namazının Sahih Olmasının Şartları.......................... 201
   Cuma Namazının Farzları   ...................................................... 201
   Hutbenin Rükünleri   ................................................................. 203
   Cuma Namazının Hey'etleri...................................................... 20
   Cuma Namazının Sünnetleri   ................................................. 205
   Bayram Namazları....................................................................... 20
   Her İki Bayram İçin Bazı Bilgiler  .............................................. 211
   Güneş ve Ay Tutulması Namazı............................................... 213
   Yağmur Duası Namazı............................................................... 215
   Savaş Anında Kılınan Korku Namazı   ................................... 21
   Giyilmesi Haram Olan Şeyler   ................................................. 22
   Ölünün teçhiz ve Tekvin İşlemleri............................................ 225
   Cenazı Namazının Kılınması.................................................... 22

   ZEKAT BÖLÜMÜ
   ZEKAT.............................................................................................. 235
   Zekat Çıkarılması Gereken Mallar......................................................... 237
   Zekat Vacib Olması için Gerekli Şartlar............................................ . .237
   Develerin Zekatı............................................................................... .241
   Sığırların Zekatı.................................................................................. 242
   Koyun ve Keçilerin Zekatı................................................................... 242
   Ortak Malın Zekatı.............................................................................. 243
   Altın ve Gümüşün Zekatı............................................................. •. . . .245
   Ekin ve Meyvelerin Zekatı................................................................... 246
   Ticaret Mallarının Zekatı...................................................................... 249
   Yerden Çıkarılan Maden ve Rikazın Zekatı............................................ 252
   Sadaka-ı Fıtır (Fitre)*.......................................................................... 253
   Zekat ve Sadaka-ı Fıtrin Verilmesi Gereken Yerler................................. 255
   Zekat Verilmeyen Yerler...................................................................... 258
   ORUÇ BÖLÜMÜ
   ORUÇ............................................................................................... 261
   Orucun Farz Olmasının Şartları............................................................ 264
   Orucun Farzları.................................................................................. 264
   Orucun Sahih Olmasının Şartları.......................................................... 265
   Orucu Bozan Şeyler........................................................................... 266
   Orucun Sünnetleri   ...................................................... :.................... 266
   Oruç Tutulması Haram Olan Günler   ................................................... 268
   Orucun Keffareti................................................................................ 270
   Nafile Orucu...................................................................................... 273
   İ'tikaf................................................................................................ 274
   HAC BÖLÜMÜ
   HACC............................................................................................... 275
   Haccın Farz Olmasının Şartlan  .......................................................... 277
   Haccın Rükünleri................................................................................ 277
   Umrenin Rükünleri.............................................................................. 280
    
   Haccın Vacipleri................................................................................. 280
   İhrama Girmek İçin Mikat Yerleri ......................................................... 283
   Haccın Sünnetleri............................................................................... 284
   İhramlı Kişiye Haram Olan Şeyler........................................................ 286
   İhramda İken İşlediği Suçlardan Dola;   Vacip Olan Kanlar.................... 289
   Hacc Çeşitleri.................................................................................... 294
   Hacc Duaları...................................................................................... 295
   ALIŞ- VERİŞLER VE MUAMELAT BÖLÜMÜ
   ALIM-SATIMLAR
   Alış-Verişler ve Muamelat................................................................... 301
   Riba (Faiz)  ....................................................................................... 304
   Akid Sahih Olmakla Birlikte Haram Olan Alış-Verişler ........................... 308
   Akid Fasid Olmakla Birlikte Haram Olan Alış-Verişler   ......................... 309
   Fazla Fiyatla Vadeli Satış................................................................... 310
   Muhayyerlik....................................................................................... 312
   Selem  ............................................................................................. 315
   Rehn (İpotek)..................................................................................... 318
   Hacr   .............................................................................................. 320
   Sulh.................................................................................................. 324
   Havale.............................................................................................. 327
   Zaman (Yükümlülük)........................................................................... 329
   Kefalet  .......................................................... *................................ 331
   Şirket (Ortaklık).................................................................................. 333
   Vekalet ............................................................................................ 336
   İkrar (İtiraf)   ...................................................................................... 339
   Ariyet................................................................................................ 341
   Gasp................................................................................................ 343
   Şuf'a................................................................................................ 344
   Kırad (Mukarada ve Mudarebe)........................................................... 346
   Müsakat  .......................................................................................... 348
   İcare (Kira)........................................................................................ 351
   Ceâle (Ücret Taahhüdü) ..................................................................... 353
   Muhabere ve Müzaraa  ...................................................................... 356X
    
   Boş Araziyi İşletmek  ........................................................................ 358
   Vakf  ............................................................................................... 361
   Hibe (Bağış)...................................................................................... 364
   Lukata (Bulunan Şey)......................................................................... 367
   Lakit (Bulunan Çocuk)........................................................................ 371
   Vedia (Emanet)............................................................................... ,373
   FERAİZ BÖLÜMÜ
   FERAİZ
   Feraiz ve Miras.................................................................................. 377
   Feraiz ilminin Temelleri............................................. :........................ 378
   Terikedeki Haklar................................................................................ 380
   İrsin Sebepleri   ................................................................................ 382
   İrsin Engelleri.................................................................................... 383
   Erkeklerden Varis Olanlar   ................................................................ 384
   Kadınlardan Varis Olanlar  ................................................................. 384
   Mirastan Hiç Bir Şekilde Sakıt Olmayanlar........................................... 385
   Hiçbir Suretle Varis Olmayanlar   ........................................................ 385
   Asabeler (Baba Tarafından Akraba Olanlar)   ....................................... 387
   Farz Sahipleri.......................................................... '........................ 389
   Nısfı (Yarım Payı) Hakedenler............................................................. 389
   Rubû'.u (Malın 1/4'ü) Hakedenler ........................................................ 391
   Siimünü (Malın 1/8'i) Hakedenler......................................................... 391
   Sülüsanı (Malın 2/3'ü) Hakedenler  ...................................................... 392
   Sülüsü (Malın 1/3'ü) Hakedenler.......................................................... 393
   Südüsü (Malın 1/6'sı) Hakedenler........................................................ 393
   Başkasının Bulunmasıyla Pay Alamayanlar.......................................... 396
   Kendileriyle Birlikte Kızkardeşlerini Asabe Kılanlar   ............................. 397
   Kızkardeşlerden Varis Olmayanlar....................................................... 397
   Zev'il Erham   ................................................................................... 398
   Feraiz İlminde Hesaplar...................................................................... 399
   VASİYET.......................................................................................... 419 
   NİKAH BÖLÜMÜ
   NİKAH ve ONUNLA İLGİLİ HÜKÜMLER  .............................................. 423
   İslamda Evlenmeye Teşvik............................................................... ,425
   Evlendirmede Velayet Hakkının Tertip Sırası  ...................................... 436
   Erkek Kadına Yedi Yerde Bakar.......................................................... 427
   Nikahın Rükünleri  ............................................................................. 432
   Evlilik Çeşitleri   ................................................................................ 433
   Nikah Edilmesi Haram Olan Kadınlar................................................... 439
   Bir Arada Bulundurma Yoluyla Haram Olan Kadınlar  ........................... 440
   Nikahı Feshetme.............................................................................. .444
   Mehir  .............................................................................................. 446
   Velime.............................................................................................. 449
   Kasm ve Nüşuz (İtaatsizlik)................................................................. 450
   Karı ile Kocanın Karşılıklı Hakları   ....................................................... 451
   Hul'....................................................... •.......................................... 455
   Talak................................................................................................. 457
   Talak'ın Sayıları.................................................................................. 462
   Ric'i Talak  ....................................................................................... 467
   Bâin Talak......................................................................................... 467
   İla (Karısına Yaklaşmama Yemini)....................................................... 469
   Zihar................................................................................................. 471
   Lian.................................................................................................. 474
   İddet ................................................................................................ 478
   Cariyenin İddeti ................................................................................. 480
   İstibra............................................................................................... 483
   Rada (Emzirme)................................................................................. 484
   Nafaka  ............................................................................................ 486 .
   Zevcelerin Nafakası............................................................................ 488
   Hidane   ........................................................................................... 490
   CİNAYETLER BÖLÜMÜ
   CİNAYETLER.................................................................................... 497
   Kısasın Vücubunun Şartları................................................................. 503
   Diyet................................................................................................ 506
   Kasama.......... •................................................................................ 511
   CEZALAR BÖLÜMÜ
   CEZALAR......................................................................................... 513
   Zina Cezası....................................................................................... 516
   Kazf (Zina İsnadı Cezası).................................................................... 519
   İçki İçmenin Cezası  .......................................................................... 521
   Hırsızlıkların Cezası............................................................................. 523
   Yol Kesenlerin Cezası   ..................................................................... 527
   Asilerle Savaşmak  ........................................................................... 530
   Mürtedin Cezası................................................................................. 531
   Namazı Terkedenin Cezası.................................................................. 535
   CİHAD BÖLÜMÜ
   CİHAD.............................................................................................. 537
   Ganimetlerin Taksimi.......................................................................... 543
   Fey'in Taksimi ................................................................................. ,546
   Cizye (Ehl-i Kitaptan Alman Yıllık Vergi)............................................... 548
   AV VE KESİMLER BÖLÜMÜ
   Kesimin Şekli ve Avlamak................................................................... 551
   Av Yapabilen Hayvanlarda Aranan Şartlar............................................ 554
   İslâmın Helal ve Haram Kıldığı Hayvanlar............................................. 556
   Kurban.............................................................................................. 560
   Akika  .............................................................................................. 565
   MÜSABAKA BÖLÜMÜ
   MÜSABAKA
   At ve Ok Yarışması ............................................................. •............ 569
   YEMİN BÖLÜMÜ
   Yemin............................................................................................... 573
   Yeminin Keffareti............................................................................... 575
   Nezr ................................................................................................. 576
   HÜKÜMLER VE ŞAHİTLİKLER BÖLÜMÜ
   Kadıda Bulunması Gereken Şartlar  .................................................... 579
   Kadıda Bulunması Sünnet Olan Özellikler............................................. 582
   Kasım (Taksimata)   .......................................................................... 587
   Dava ve Deliller................................................................................. 589
   Şahitlikler.......................................................................................... 591
   Adil Olmanın Şartları.......................................................................... 591
   Haklar ve Çeşitleri............................................................................ .593
   Amanın (Körün) Şahitliği  ................................................................... 597
   KÖLEYİ AZAT ETME BÖLÜMÜ
   Köleyi Azat Etmenin Hükmü............................................................... 601
   Velayet ............................................................................................ 604
   Tedbir............................................................................................... 605
   İslam'da Kölelik Müessesesine Bakış ................................................. 606
   Kitabet   ........................................................................................... 608
   Ümmü'l Veled (Çocuk Sahibi Cariye)'in Hükmü  ................................... 610
   Cariyelik Kavramı  ............................................................................. 611
   Taklidin Hükmü ve Şartları   ................................................................ 613
   Kitabı Hazırlamada Faydalanılan Eserler   ........................................... 619

   Ravza  yayınları, Kadı Ebuşuccaa İstefehani tarafından yazılan Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi adlı kitabı incele diniz.

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789756500972
   MarkaRavza Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789756500972

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.