• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Kitabüs Sünne

   Fiyat:
   200,00 TL
   İndirimli Fiyat (%45) :
   110,00 TL
   Kazancınız 90,00 TL
   36,67 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap              Kitabüs Sünne Hadislerle İman İlkeleri
     Yazar             Mehmet Yaşar Kandemir
     Yayınevi         Tahlil Yayınları
     Kağıt Cilt        Ivory kağıt, Sıvama Cilt
     Sayfa Ebat     448 sayfa - 15x23 cm
     Yayın Yılı        2019   Tahlil Yayınevi Kitabüs Sünne Hadislerle İman İlkeleri kitabı nı incelemektesiniz.
   M. Yaşar Kandemir Kitabüs Sünne kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Şifa-i Şerîf, Şemail-i Şerîf ve el-Edebül Müfred şerhleriyle nebevî örnekliği sade anlatım diliyle aktaran Yaşar Kandemir hocaefendiden yeni bir kitap.
   İtikadî ve imanî konulara yönelen hücumlara karşı âlimlerin kitâbü sünne başlığıyla meydana koydukları hadis derlemelerinin en meşhurlarından,
   İmâm Ebû Dâvûd'un Kitâbü's-Sünne'si, büyük imamın es-Sünen adlı eserindeki 177 hadisi bir araya getiriyor.

   Mehmet Yaşar Kandemir'in yalın ve canayakın üslubu, ahir zamanda hadisler üzerinde oluşturulan toz bulutlarını giderecek açıklamaları ile yayınlanıyor.

         ÖNSÖZ

   Nelere inanmamız gerektiğini bizlere bildiren yüce Rabbimize hamdü sena, bunları bize öğreten Peygamber Efendimiz'e salâtü selâm olsun.
   İslâm ümmetinin kutlu nesli olan ashâb-ı kirâm efendilerimiz inanç ve i'tikâd esaslarını Fahr-i Alem sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiler, hayatlanna bu esaslara göre şekil verdiler. Biz de neye inanacağımızı ve nasıl yaşayacağımızı onlardan öğrendik.

   Ne var ki, bu öğrenme işi kolay olmadı. Peygamber Efendimiz'in ha­ber verdiği gibi, daha hicretin ikinci asrından itibaren kafası karışık birta­kım kimseler yabancı fikirlerin etkisinde kaldılar. İslâm'ın inanç esaslarını belirleyen hadîs-i şerîfleri reddederek zihinleri bulandırmaya ve kendi bo­zuk fikirlerini Müslümanlar'a benimsetmeye çalıştılar.

   Aklı her şeyin üstünde tutan bu kimseler, ashâb ve tâbiînin ihtiyatla yaklaştıkları konulara pervâsızca daldılar; üzerinde fikir yürütülmemesi ge­reken müteşâbih âyetleri bile kendi anlayışlarına göre yorumladılar. Bunun sonucunda âyet ve hadislerle belirlenen bazı îmân esaslarını reddettiler.

   Meselâ "Hâriciler" diye anılan birileri ortaya çıktı, büyük günah işle­yenlerin (mürtekib-i kebîre) dinden çıkacağını ileri sürdü.
   "Kaderiyye" diye anılan bir topluluk, "kader diye bir şey yoktur, her­kes kendi kaderini belirler" dedi.
   "Mürcie" adı verilen birileri, "îmân sağlam olduktan sonra işlenen gü­nah insana zarar vermez" dedi.

   Kendilerine "Mu'tezile" adı verilen birileri, "kul, fiilinin halikıdır" yani "insanın fiillerini Allah değil, bizzat insanın kendisi yaratır" dedi.
    
   Bunlardan kimi kabir azabının bulunmadığını, Peygamber aleyhisselâmın şefaat etmeyeceğini, âhirette mü'minlerin Allah Teâlâ'yı görme­yeceğini, havz-ı kevser, mîzân ve sırât gibi şeylerin olmayacağını iddia etti.

   Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefâtından sonra çeşitli ihtilâflar ortaya çıktığı zaman, hem kendisinin hem de Hulefâ-i Râşidîn'in sünneti­ne sımsıkı sarılmayı, ortaya çıkan İslâm dışı fikirlerden şiddetle kaçınmayı tavsiye buyurmuştu.

   İşte ortalık böylesine toz duman olunca, Peygamber buyruğunu her şeyin önünde tutan hadis âlimleri, i'tikâd esaslarını belirleyen yüzlerce hadîs-i şerîfi ve ashâb-ı kirâmın bu yöndeki görüşlerini derlediler ve es-Sünne, Kitâbü's-sünne adını verdikleri çeşitli eserler meydana getirdiler.

   İmâm Ebû Dâvûd da Kütüb-i Sitte diye bilinen ve ünlü altı hadis ki­tabından biri olan es-Sünen adlı eserinin "Kitabüs sünne" adını verdi­ği bölümünde bu hadislerden 177'sini bir araya getirdi. Elinizdeki kitap, Sünen-i Ebî Ddvûd'daki bu hadislerin tercüme ve şerhinden ibarettir.
   Burada birkaç hususa daha kısaca işaret etmek isterim:
   1. Hadislere sıcak bakmayan bazıları, hadleri olmadığı halde, bazı ha­disleri fazlaca tenkit etmeye yeltendiler. Bu eserde o hadisler hakkında gerekli açıklama yapıldıktan sonra-bir de "İtirazlara Cevaplar" başlığı al­tında söz konusu kimselerin iddiaları reddedilmeye çalışılmıştır.
   2. imâm Ebû Dâvûd birkaç hadisin rivâyetiyle ilgili bazı teknik bilgiler vermiştir. Çoğu okuyucuyu ilgilendirmeyen bu bilgiler, Arapça metni ve tercümesiyle birlikte dipnota alınmıştır.
   3. Kitabımızdaki 177 hadis, bu hadisleri Sünen-i Ebî Davûd'daki metinleriyle karşılaştırmak isteyen okuyuculara kolaylık olmak üzere es-Sünen 'deki numaralarıyla (4596-4772) verilmiştir. Ancak hadislerin kolayca tâkip edilmesi için bu numaraların yanına l'den başlamak üzere sıra nu­marası da konmuştur.
   4. Hadisleri tercüme ederken senedlerdeki bütün râvilerin değil, sade­ce sahâbîlerin veya tâbiîlerin isimleri zikredilmiştir.
   1. Kitabımızdaki "Halîfeler", "Mürcie Fırkasının Reddi", "Hâricîler Konusu" gibi ana başlıklar ilk anda farklı konuları çağrıştırsa bile, 32 ana başlığın tamamında meseleler hadis ve sünnet ile bunlara yapılan itirazlar açısından ele alınmıştır.
   2. Hadislerin açıklanıp değerlendirilmesinde farklı kültür seviyesinde­ki kardeşlerimin durumu gözetilmeye çalışılmıştır.
   Kitdbü's-Sünne'yi hadis sevdâlılarına takdim ederken, onun gün yüzüne çıkmasında emeği geçen bütün kardeşlerime, özellikle de kitabı basımından önce okuyarak çeşitli önerilerde bulunan kıymetli kardeşim Prof. Dr. Metin Yurdagür'e, tashih ve teklifleriyle kitabıma pek değerli katkılarda bulunan Hafsa Bilgin ve İnayetullah Yıldız kardeşlerime, kitabın konu ve isimler fihristini hazırlayan sevgili talebem Dr. Öğretim Üyesi İsa Akalın'a ve hadislerin Arapça fihristini yapan sevgili editörümüz Sadullah Yıldız'a teşekkürlerimi sunarım.

   Mehmet Yaşar Kandemir
   Ocak 2019, Üsküdar


   KİTÂBÜ'S-SÜNNELER VE EBÛ DÂVÛD'UN KİTÂBÜ'S-SÜNNE Sİ


   İlk devir âlimleri, sahih İslâm akidesini ortaya koyan ve bu akideyi bid'atçı fırkalara karşı savunan kitaplara genellikle "es-Sünne" adını ver­mişlerdir. Hadis âlimleri, kaleme aldıkları Kitâbü's-Sünne'lerde i'tikâdî konulara dâir hadisleri bir araya getirmişlerdir. Bu eserlerde kendilerine selef-i sâlihîn dediğimiz ashâb-ı kirâm ile tâbiîn büyüklerimizin nelere ve nasıl inandıklarını ortaya koymuşlar, Müslümanlar'ın da bu inanç esasları­nı benimsemelerini ve hayatlarına buna göre şekil vermelerini istemişlerdir.

   Ahmed ibni Hanbel ve Ebû Dâvûd gibi hadis âlimlerini bu eserleri yaz­maya sevk eden şey, hicretin ikinci asrında ortaya çıkan ve büyük ölçü­de İslâm'a aykırı fikirlerin etkisinde kalan Şîa, Mu'tezile ve Cehmiye gibi fırkaların, İslâm i'tikâdını belirleyen hadisleri reddetmeleri, hattâ Kur'ân-ı Kerîm âyetlerini kendi görüşlerine uygun şekilde yorumlamalarıdır.

   Kitabüs Sünne'lerin özeti mâhiyetinde olan İmâm Ebû Dâvûd'un eli­nizdeki eseri ve benzeri kitaplar da İslâm'ın i'tikâd esaslarını belirlemek üzere genellikle:

   Resûl-i Ekrem'in sünnetine ve Hulefâ-i Râşidîn'in yoluna uyulma­sı, hevâ sahiplerinin arzularına tâbi olunmaması, hem onlardan hem de onların ortaya attığı bid'at ve aşırılıklardan uzak durulması gerek­tiği belirtilir.

   Daha sonra Allah'ın birliği ve sıfatları, kader, hayır ve şer, ecel ve nzık meseleleri ele alınır.
    
   Âhiretle ilgili olarak kabir azâbı, öldükten sonra dirilme, mahşer, mîzân, şefaat, havz-ı kevser, cennet, cehennem ve rü'yetullah yani müminlerin âhirette Allah Teâlâ'yı görmesi gibi konular üzerinde durulur.

   Cemaattan ayrılmanın zararları, Havâric, Mürcie, Cehmiyye ve Kaderiyye gibi fırkaların görüşleri tenkit edilir.
   Bu tür eserlerin bir kısmında ayrıca halîfenin Kureyş'ten olması, Kureyş kabilesinin Araplar arasındaki yeri, Hulefâ-i Râşidîn, aşere-i mübeşşere ve ilk üç neslin fazileti gibi konular işlenir.

   Tanınmış hadis âlimlerimizin kaleme aldığı kırk kadar Kitâbus Sünne 'den on kadarı günümüze intikal etmiştir. Muhtevâsı en geniş Kitâbüs Sünne'ler arasında şu eserler zikredilebilir:

   Ünlü muhaddis ve fakîh Ahmed ibni Hanbel'in (v. 241/855) İ'tikâdü Ehli's-sünne adıyla da bilinen Kitabü's Sünne'si[1] 1481 rivâyeti ihtivâ et­mektedir.

   Mâliki fakihi ve muhaddis İbni Ebî Âsım'ın (v. 287/900) Kitâbü's-Sünne'si[2] 1599 rivâyeti kapsamaktadır.
   Hanbelî fakihi Ebû Bekir el-Hallâl'in, es-Sünne[3] adıyla yayımlanan Kîtabü's-Sünne'sinde 1825 hadis bulunmaktadır.

   Hadis hâfızı, kelâm âlimi ve Şâfiî fakihi Lâlekâî'nin (v. 418/1027) Şer-hu usûli i'tikâdi Ehli's-sünne ve'l-cemâ'a[4] adıyla yayımlanan Kitâbüs Sünne'si 2267 hadis ihtiva etmektedir. Kelâm sâhasında söz sahibi olan Lâlekâî amelde ehl-i hadîsi, i'tikâdda selef yolunu benimsemesiyle bilinir.

   Hadis âlimleri Kitabü's-Sünne'lerde ele alınan hadisleri konularına göre tasnif ederek onları "Kitâbü'l-îmân", "Kitâbut-Tevhîd", "Kitâbüt Esmâ ve's-sıfât", "el-İ'tisâm bi's-sünne" gibi adlarla bir araya getirmiş­lerdir.

   Kitâbü's sünne'lerin bir kısmı bu konuların tamamını, bir kısmı ise bunlardan bazılarını ihtivâ etmektedir.

   İmâm Ebû Dâvûd i'tikâdla ilgili hadisleri 35 bölümden meydana gelen es-Sünen adlı eserinin 34. bölümünde ele almış ve bu konudaki 177 hadi­si 32 bâb başlığı altında toplamış, böylece îmân edilmesi gereken konula­rı belirlemiştir. Bu türün bazı eserlerinde inanç konularındaki bazı itirazla­ra cevap da verilmiştir.

   Bölümleri arasında Ebû Dâvûd gibi Kitâbü's-sünne'ye yer vermeyen diğer Kütüb-i Sitte musannifleri, i'tikâdla ilgili hadisleri îmân, i'tisâm bi'l kitâb ve's-sünne, ilim, menâkıb, megâzî, edeb, fezâil gibi bölümler içinde değerlendirmişlerdir.

   Kitâbüs sünne 'lerde son derece sahîh rivâyetler bulunduğu gibi olduk­ça zayıf rivâyetler de yer almıştır.
   Selahattin Yücel, kitâbü's sünne 'ler hakkında Hadis Literatüründe Kitâbüs Sünne geleneği adlı (İstanbul 2014) kapsamlı bir çalışma yapmıştır.

     4.Nşr. Ahmed b. Sa'd b. Hamdan el-Gâmidî, I-IX, Suûdiyye 1423/2003.

    
    
   [1]Mekke 1349; nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1405/1985; nşr. Muhammed ibni Saîd ibni Salim el-Kahtânî, I-II, Riyad 1414/1994.
   [2]Nşr. Nâsırüddin el-Elbânî, I-II, Beyrut 1400/1980; nşr Bâsim Faysal el-Cevâbire, I-II, Ri­yad 1419/1998, 1423/2003.
   [3]Riyad 1994; nşr. Atıyye ez-Zehrânî, I-VII, Riyad 1410/1989.
   [4]Mekke 1349; nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1405/1985; nşr. Muhammed ibni Saîd ibni Salim el-Kahtânî, I-II, Riyad 1414/1994.

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059494885
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786059494885

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.