30 Özellikli Furkan Kuranı Kerim ve Tefsiri

Fiyat:
370,00 TL
103,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               30 Özellikli Furkan Kuranı Kerim ve Tefsiri, QR Kodlu Sesli

Meal                Elmalılı Hamdi Yazır
Yayınevi           Furkan Yayınları
Kağıt - Cilt       1.Hamur - Altın Varaklı Sert Kılın Kapak
Sayfa - Ebat    1.243 sayfa - 20x28 cm, Rahle boy
Yayın Yılı         2021 Son Baskı ,   Sesli Dinle,  Elifba HediyeliAKILLI TELEFON VE TABLET'LERDEN SESLİ OLARAK DİNLEME ÖZELLİĞİ ( TELEFON VEYA TABLETİNİZDE İNTERNET BAĞLANTISI OLMAK ŞARTIYLA DİNLEYEBİLİYORSUNUZ )
 
İphone, Android ve Windows İşletim Sistemli Cep Telefonu Olan Herkes Bu Uygulamayı Kullanıp Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimi Sesli Olarak Sayfa Sayfa Dinleyebilir ve Hatim Edebilirsiniz...
 
Sadece Yapmanız Gereken iphone için (App Store) , android için (Google Play), Windows için (İlgili Web sitesinden) Cep telefonunuza İnigma QR Kod Uygulamasını İndirip yüklemeniz yeterlidir...    

                          

Furkan Yayınları 30 Özellikli Furkan Kuranı Kerim ve Tefsiri külliyatı kitabı nı incele mektesiniz.


30 ÖZELLİKLİ FURKAN KUR’AN KÜLLİYATI

Renkli Lüks Baskı
Altın Varaklı Sert Kapak
Rahle Boy, 20x28cm

 
Her evde bulunması gereken, bugüne kadar yapılmış bu en kapsamlı çalışma ile Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayacaksınız.

Kolay Okunan Arapça Hat, Renklendirilmiş Tecvid, Satır Arası Kelime Meali, Türkçe Okunuş, Elmalı Hamdi Yazır Mealli, Celaleyn, İbn-i Kesir, Teberani Tefsirleri, Riyazus Salihin, Esma’ül Hüsna ve birçok kaynak eserler tek ciltde toplandı.


1.  En Kolay Okunan Arapça Hat,
2.  Türkçe Transkript(Okuyuş),
3.  Satır Arası Kelime Meali,
4.  Renklendirilmiş Tecvid Kaideleri,
5.  Elmalılı M. Hamdi Yazır Meali,
6.  Sesli Kur'an,
7.  Tecvid Renk Tablosu,
8.  Celaleyn Tefsiri,
9.  İbn-i Kesir Tefsiri,
10. Teberi Tefsiri,
11. Risale-i Nur Tefsiri,
12. Siret-un Nebevi,
13. Riyazus Salihin,
14. Haddis-i Şerif,
15. Hadis-i Kudsi,
16. Tezkiyetun Nefs,
17. Kur'an Tedavileri,
18. Peygamber Duası,
19. Esbab-ı Nuzul,
20. Davet ve Ders,
21. Şifa Hadisleri,
22. Tıbb-ul Nebevi,
23. Esma'ül Hüsna,
24. Esma'ül Hüsna ile Dua,
25. Peygamberler Tarihi,
26. Şemail-i Muhammedi, (sav)
27. Hatim Duası,
28. Kelime İndeksi,
29. Renkli Tecvid Açıklaması,
30. Tecvid Öğreniyorum


FURKAN KURAN KÜLLİYATI ÖZELLİKLERİ

"Kur'an Külliyesi" kitabının yazılmasında istifade edilen eserler ve tekniklerle ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

1. En Kolay Okunan Arapça Hat
Geleneksel Türk hat sanatının Bilgisayar ortamında en mü­kemmel hale getirilerek hazırlanmış, okunuşu en kolay Bilgi­sayar hattı...

2. Türkçe Transkript ( Türkçe Okuyuş )
Arapça Kelimenin altına Türkçe okuyuşlarının yazılması ile artık harfleri ve Tecvid Kaidelerini karıştırmayacaksınız.

3. Satır Arası Kelime Meali

Kur'anın mesajına uygun en iyi şekilde anlamanız için her
Arapça kelimenin altında o kelimeye karşılık gelen satır arası kelime meali


4. Renklendirilmiş Tecvid Kaideleri
Tüm tecvid kaideleri değişik renklerde renklendirilerek Kur'an-ı Kerimî anlamına uygun en doğru biçimde okuyabilir­siniz. Medler, idğam, İzhar, Ihfa, İklab, Kalkale, Kalın okunan harfler gibi tüm tecvid kaideleri Arapça harflerde ve Türkçe okunuşlarda özel renklerle kodlanarak Kur'an-ı Kerim'in doğ­ru okunmasında sizin en büyük yardımcınız olacak.

5. Elmalılı M. Hamdi Yazır Meali
Prof. Dr. Mustafa Özel'in; Elmalılı Hamdi Yazır'ın günümüz Türkçesiyle en mükemmel şekilde sadeleştirdiği meali...

6. Sesli Kuran

Akıllı telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz "Ses Kodlu Kur'an" uygulaması sayesinde Kur'anîn, farklı hafızlar­dan arapçasını ya da mealini dinleyebilirsiniz.

7. Tecvid Renk Tablosu

Bu Kur'an'a özel olarak renklendirilen tecvid kaidelerinin renk kodlarını gösterir.

8. Celalevn Tefsiri

Müfessiri Celalüddin el Mahalli ve Celaluddin es-Suyuti'dir. 3 cilttir. Sağlam yayınlarından çıkmıştır. Garib kelimelerin manaları gösterilmiş kıraat farklılıklarına dikkat çekilmiş sadece imam-ı Şafii'ye ait fıkhi fetvalara yer verilmiştir. Tef­sirin kaynakları olarak kendinden önce yazılmış tefsirler ve hadis kitapları sayılabilir. Zemahşeri, Taberi, Razi, Beyzâvî, Ebu Hayyan tefsirleri ile Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Hâkim hadis mecmuaları bunların başında gelir. Celâleyn Tefsiri, muhtasar bir dirayet tefsiri özelliğini taşır. Özellikle müteşabih ayetler, müfessirlerce tevil edilmiştir. Hatta bu yorumlardan bir kısmı, selefi yoruma aykırı olmakla eleştiril­miştir. Tefsirin en önemli özelliği, kelimelerin müteradifleriyle ve özellikle âyette kastedilen manayı ortaya koyacak şekilde, hemen hemen âyette kullanılan aynı kalıbda açıklanmasıdır. Tefsirde israiliyat, asılsız bazı haberler, günümüz bilimsel ve­rilerine ve akla ters düşen bazı açıklamalar yer alabilmiştir.

9, İbn-i Kesir Tefsiri

ibn Kesîr, tefsirin en güzel yolu olan Kur'anî Kur'an ile tef­sir etme yolunu tercih etmiş, buna ayrı bir önem vermiştir. Bir ayet veya ayet topluluğunu verdikten sonra bunları zâhirî mana açısından basit ve anlaşılır ifadelerle kendisi izah eder. Bundan sonra öncelikle bu ayetleri tefsir eden diğer ayetle­ri zikredip bunlar arasındaki münasebete işaret eder. Daha sonra Hz. Peygamber (asm)'den, sahabe ve tabiunun ileri gelenlerinden nakillerde bulunur, bir ayetin tefsiri hakkındaki değişik görüşleri zikrederek bunları değerlendirir, aralarında tercihler yapar. Rivayetleri senetleri ile birlikte sahih olanları ile illetli veya zayıf olanlarını ayırdeder.

İbn Kesir bu tefsirinde İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/923). İbn Ebî Hâtim (ö. 327/938), İbn Atıyye (ö. 541/ 1147) gibi kendisinden önceki birçok müfessirin tefsirlerinden, hadis sahasında da Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inden çokça na­killerde bulunur. Ancak Taberi'nin tefsirinde rastlanan zayıf rivayetler ibn Kesir'de yer almaz.

İbn Kesîr'in tefsirinin rivayet tefsirleri içinde mümtaz bir mevkide olmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri de onun, birçok tefsirin aldıkları isrâiliyyat konusundaki hassa­siyetidir. Israiliyyata sırf tenkidini yapmak ve bu haberlerin kaynaklarını belirtmek, sonra da Müslümanları bu tür riva­yetlerden koruyup sakındırmak için eserine dercetmiştir.

Türkçeye "Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri" adıyla yapılan tercümesi de istanbul'da neşredilmiştir.


10. Teberi Tefsiri

Orijinal ismi Câmi'ul Beyân fi Tefsir'il Kur'ân'dir. Müfessiri İmam İbn Cerir et Taberi'dir. 6 cilttir. Hikmet neşriyattan çık­mıştır. Rivayet tefsiri olarak tanımlanabilir, istifade edilmesi gereken bir çalışmadır.

Bu eser ilk Kur'an tefsiri olarak kabul edilmiş, daha sonra yazılan pek çok tefsire de kaynak olmuştur. Bir rivayet tefsiri olan eser, İbn Abbas, Said bin Cüneyt, Mücahid, Katade, Hasan Basri, İkrime ve Dehhak gibi sahabe ve tabiinden ge­len rivayetlerle oluşturulmuştur.

11. Risale-i Nur Tefsiri

Risale-i Nur, yaygın bir şekilde, "çağdaş bir tefsir" olarak tarif edile gelmiştir. Doğrudan doğruya Kur'ân'a dayanma­sı ve bilhassa imana dair bir kısım âyet-i kerimeleri geniş şekilde açıklaması sebebiyle, bu tarif bir hakikati aksettir­mektedir.

Ancak, gerek tertip itibarıyla, gerekse açıklama tarzıyla Risale-i Nur, alışılagelen tefsirlerden ayrıldığı gibi, Külliya­tın bazı parçaları (On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, On Dokuzuncu Söz, umumiyetle lâhikalar ve müda­faalar gibi) daha başka ilim dalları içinde mütalâa edilebi­lecek eserleri teşkil etmektedir. Meselâ; İşârâtü'l-İ'câz ile Sünuhatîn aynı tasnif içine girecek eserler olmadığı, ilk ba­kışta kolayca anlaşılacaktır.

Risale-i Nur'un en az tefsir kadar önem taşıyan bir diğer cephesi, kelâm ilmiyle ilgilidir. Belki de Külliyatîn ekseriyetini kelâm ilmi içinde mütalâa etmek daha doğru olacaktır. Baş­ta lâhikalar olmak üzere geri kalan bölümlerde ise, hizmet 
metotları ile ilgili bahisler önemli bir ağırlık teşkil etmektedir.

Kelâm tarihi ve klâsik kelâm eserleri ile mukayese edil­diğinde, Risale-i Nur'un bu sahada yepyeni bir tarz geliş­tirdiğini, hattâ bir çığır açmış olduğunu görmek hiç de zor olmayacaktır. Zaten Risale-i Nur Müellifi, eserlerinin çeşitli yerlerinde bu hususu açıkça dile getirmektedir.

Risale-i Nur, her asırda milyonlarca insanın rehberi olan mukaddes kitabımız Kudânîn hakikatlerini, sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak olarak, rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır.

Risale-i Nur, Kur'ân âyetlerinin nurlu bir tefsiridir. Baştan başa İman ve tevhid hakikatlarıyla müberhendir. En avam­dan en havassa kadar, her sınıf halkın anlayışına göre hazır­lanmış ve müsbet ilimlerle mücehhezdir.

Risale-i Nur, asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Vesveseli şübhecileri ikna eder. Hattâ en inatçı filozofları dahi teslime mecbur eder. Risale-i Nur, akla gelen bütün istifhamları bertaraf eder. Zerrelerden güneşle­re kadar iman mertebelerini açıklar. Vahdâniyet-i İlâhiyeyi ve nübüvvetin hakikatini ispat eder.

Risale-i Nur, yer ve göklerin tabakalarından, melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve âhiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mâhiyetinden; ebedî saadet ve şekavetin kaynağına kadar, akla gelebilecek bütün imanî meseleleri en kafî delillerle ak-len, ilmen ve mantıken ispat eder... Pozitif ilimleri teşvik eder. Kesin delillerle aklı ve kalbi ikna eder ve merakları izale eder.

12. Siret-un Nebevi

Siyer, sözlükte "tavır, hareket, hayat tarzı, vaziyet, hal, ahlak" anlamlarına gelmektedir. Zaman içinde sadece Hz. Peygamber'in hayatı anlamında kullanılarak, bu amaçla yazılan eserlere isim olmuştur. Müslümanlar arasında Hz. Muhammed (sav)'in hayatını bütün yönleriyle tespit etmek ihtiyacı, İslam'ın çok erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır.

Türkçe ilk siyer, Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr tarafından 790/1388 yılında Mısır'da yazılmıştır. Sîretü'n-Nebî, Türk ta­rihi açısından bunalımlı bir dönem olan XIV. asırda kaleme alındı, Türk insanını manevi açıdan desteklemek gibi yüce bir gayeye hizmet etmiş ve Peygamber sevgisi etrafında birleş­tirmeyi hedeflemiştir.

Sîretü'n-Nebî, yazıldığı dönemdeki Türkçe'nin durumunu göstermesi bakımından Türk dili ve edebiyatı ile edebiyat sosyolojisi; yazıldığı dönemin toplumsal duyarlılıklarını gös­termesi bakımından da sosyal tarih çalışmaları açısından önemli bir kaynaktır.

Sîretü'n-Nebî, günümüz insanının istifadesine sunulmuş; iki ayrı yazar tarafından farklı nüshalar esas alınmak suretiyle sadeleştirilerek tekrar yayımlanmıştır. (M. Faruk Gürtunca, Kitab-ı Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimizin Hayatı, l-lll, Ülkü Yayınevi, istanbul 1963. Darîr, Erzurumlu Mustafa Darîr Efendi, Siyer-i Nebi, (Yayına Hazırla­yan: Selman Yılmaz), l-UL Darulhadis Yayınları, istanbul 2004.).

13. Rivazus Salihin

İmâm Nevevînin Riyâzü's-sâlihîn'i necip milletimizin din kültüründe öncelikli yeri olan hadis kitablarının başında ge­lir. Zira Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi'nden sonra, merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüddin Burslan tara­fından dilimize tercüme edilerek Diyânet işleri Başkanlığı'nca yayımlanan ikinci hadis kitabı Riyâzü's-sâlihîn olmuştur. Uzun yıllar bu tercüme vâsıtasıyla kendisinden istifâde edilen eser, gördüğü rağbet sebebiyle son senelerde birkaç tercümeye veDelîlü'l-fâlihîn adındaki şerhinden yapılan tercüme bilgilere dayanan kısa bir şerh çalışmasına kavuşmuş bulunmaktadır. Zengin muhtevâsı ve mükemmel tertibi ile dikkat çeken bu değerli eser, diğer İslâm ülkelerinde daha ziyâde keli­melerinin açıklanması tarzındaki ilmî neşirlerle daima gün­celliğini korumuştur. İslâm ülkelerinin pek çoğunda, çeşitli seviyedeki dinî öğretim kurumlarının ders programlarında okunmasının yanında bilhassa vaaz ve irşad faaliyetlerinin de vazgeçilmez el kitabı hüviyetiyle geniş bir kullanım alanı­na sahip olmuştur.


14. Haddis-i Şerif

Seçilen konu ile ilgili sahih hadisleri anlatır.

15. Hadis-i Kudsi

Madva yayınları tarafından yayınlanan Kudsî Hadisler Mec­muası Buhari, Müslim, İbni Mace, Ebu Davud Tirmizi, Nesai ye Muvatta'dan toplanan kudsî hadislerdir. "Daru'l-Kütübi'l-Ümiyye" tarafından bir heyete hazırlattırılıp 400 tane numa­ralı hadis içermektedir. İki cilt halinde neşredilmiştir.

Bilindiği üzere Kudsî Hadisler, İslam şeriatının ikinci kay­nağıdır. Manası Allah Celle Şanuhu'dan olup lafzı Hazreti Peygamberimiz efendimize aittir. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerîm'den sonra, Hadis-i Şeriflerden de bir önce gelen serî delillerdendir ki, diğer Hadisler (Hadis-i Nebevi) Kudsî Hadis­lerden sonra zikredilir.

Bazı hadislerin kudsî olarak adlandırılmasının sebebi ise, bu hadislerin anlamlarının yalnız Allah-ü Teala'ya nisbet edilme­si dolayısıyladır. et-Tarifât'ta yazıldığına göre'Hadis-i Kudsî: 'Yüce Allah'ın Peygamber Aleyhisselâm'a ilham ile veya uy kuda manasını bildirdiği hadistir. Resulullah Aleyhisselâm'da bu manayı, kendi sözü ile ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim daha ulvî bir makama sahiptir, çünkü onun lafzı da vahy ile bildiril­miştir, yani Allah-ü Teala katından indirilmiştir.

Bu, Yüce Kur'an'dan farklı bir özellik arz etmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi Ruhuî-Emîn olan Cebrail vasıtasıy­la olmuştur. Ayrıca lafzı da lehv-i mahfuz'daki lafzı ile kayıtl'dır. insanlara aktarılması kesinlikle tevatür ile (kalabalık topluluklar vasıtasıyla ve her türlü şüpheden korunarak) olmuştur. Bu te­vatür her dönem ve her anda gerçekleşmiştir. Bahsedilen tüm Kudsi hadislerin kaynağı aşağıdaki hadis kitaplarıdır:

Muhaddislerin Önderi, Muhammedu'bnu İsmail el-Buharinin sahih'i,
Ebu'l-Huseyn Muslimu'bnu'l-Haccac el-Kuşeyrim en-Neysa-bûrînin Sahihi

Ebu İsa et-Tirmizînin Camii,
İmam Ebu Davud es-Sicistânînin Sünen'i,
İmam Ebu Abdirrahman Ahmedu'bnu Şu'ayb en-
Nesâînin sünen'i,

jmam İbnu Mace el-Kazvîninin Sünen'i,
İmam Malik'in Muvattaî,
 
16. Tezkiyetun Nefs

Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, filozofu, mu­tasavvıfı ve müderrisi. Fars asıllı olduğu sanılan Gazzâlînin bir eseridir. Nefsin tezkiyesi iki ayrı mânâya geliyor: Birincisi nefsini temize çıkarmak, ona toz kondurmamak, kusurları­nı örtmek, hatta elinden gelirse bunları faziletmiş gibi gös­termektir. Bir de: "Muhakkak, nefsini temizleyen kurtuluşa erdi." (Şems, 91/9) âyetinde teşvik edilen nefis tezkiyesi var­dır. Âlimlerimiz bunu, nefsin kötülüklerden arıtılması, yâni iman etmekle şirkten, takva ile günahlardan temizlenmesi ve salih amellerle de bu temizliğinin artırılması şeklinde izah buyururlar.

17. Kur'an Tedavileri

Hz. Muhammed(sav)'in sünneti ve Kur'an ile çeşitli hasta­lıkların tedavileri için reçete mahiyetinde açıklamalardır.

18. Peygamber Duası

Yaradılıştan bugüne, insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünleri olan, insanlığı sonsuz mutluluğa ve yaradılış gaye­sine çağıran, tarihin en şerefli sayfalarına isimlerini yazdırmış peygamberler tanıtılmakta ve hayat hikayeleri verilmektedir.

Ferdî ve sosyal hayatta Allah Teâlâ'nın iradesi istikametinde hayat sürmenin mukaddes mücadelesini veren peygamber­lerden her biri, küfür ehlinin düşmanlığıyla karşılaşmışlardı. İnkârcılar, her peygamberin karşısına dikilmişler, içine dalmış oldukları sapık inançlar ve ahlâksızlık adına onlara düşman kesilmişlerdi. Ancak peygamberler, kendilerine yapılan her türlü kötülüklere rağmen, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu önemli görevi yerine getirmek için insan üstü gayret sarf etmişler, iman eden mü'minleriyle birlikte inançları uğrunda her türlü sıkıntıya katlanabileceklerini, gerektiğinde canları dâhil her şeylerini feda edebileceklerini göstermişlerdi.

19. Esbab-ı Nüzul

Esbâb-ı nüzûl. Tefsir ilminin âyet veya sûrelerin iniş sebep­lerini araştıran ilim dalıdır.

"Nüzûl sebepleri" anlamına gelen bu tabir, Hz. Peygamber'in (asm) risâlet döneminde vuku bulan ve Kur'anîn bir veya birkaç âyetinin yahut bir sûresinin inmesine yol açan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılır.

Esbâb-ı nüzûl (esbâbü'n-nüzûl) sadece âyetlerle ilgili bir ta­bir olup Resûl-i Ekrem'in herhangi bir konuya dair açıklama yapmasına veya bir davranışta bulunmasına vesile olan özel sebeplere ise esbâbü vürûdi'l-hadîs denilmiştir.

Her şeyden önce esbâb-ı nüzûl tamamen rivayetle alâkalı bir disiplin olduğundan, hadis usulünde hadislerin sıhhati için aranan genel şartlar bu konuda da geçerlidir. Zira herhangi bir âyetin nüzûl sebebi, âyetin iniş hadisesine şahit olmuş ve buna sebep olan durumu tesbit etmiş bir veya bir kaç sahâbînin rivayetiyle bilinebilir.

Kur'ân-ı Kerîm'in bütün âyetleri muayyen ve müşahhas sebeplere bağlı olarak inmemiştir. Âlimler sadece 500 ka­dar âyetin bu şekilde iniş sebeplerinin bulunduğunu tesbit etmişlerdir. İbn Teymiyye, bunların dışında kalan ve önemli bir kısmı geçmiş peygamberlerin kıssaları ile âhirete dair ha­berlerden oluşan çok sayıdaki âyetin iniş sebeplerini herhan­gi bir dış olayda değil doğrudan doğruya bu âyetlerin kendi muhteva ve mânalarında aramak gerektiğini belirtir. (Mukad­dime fî ukûli't-tefsîr, s. 10)

Buna göre âyetlerin büyük bir kısmı özel bir olaya, konuya, dolayısıyla belirli bir sebebe bağlı olarak inmeyip genellikle insanları muhtaç oldukları hususlarda bilgilendirmek, eğit­mek, aydınlatmak, yönlendirmek veya uyarmak maksa­dıyla vahyedilmiştir. Böylece aslında Kur'anîn herhangi bir âyetinin sebepsiz ve hikmetsiz şekilde indiği düşünülemezse de esbâb-ı nüzûl tabiri özellikle belirli bir sebebe bağlı olarak inmiş bulunan âyetler için kullanılır.

Esbabı Nüzul (15 Cilt), Kuran Ayetlerinin iniş Sebepleri ve Tefsirleri, Hasan Tahsin Emiroğlu tarafından çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Bu kitaba sadece ayet-i celilenin sebeb-i nüzûlleri yazılmakla kalınmamış, aynı zamanda surelerin ve ayetlerin tercüme ve tefsirleri de derç edilmiştir.

20. Davet ve Ders
Peygamberler ve Nebiler döneminde meydana gelen ya da yöre halkı içinde meydana gelen olayların anlatıldığı ders ve öğütlerdir.

21. Şifa Hadislerimi
Ana teması tıb ve sağlıkla ilgili hadislerden seçmelerdir.

22. Tıbb-ul Nebevi
'Tıbb-ı Nebevî", Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed (sav)'in hadislerinden, yaşayışından ve yapılmasına izin verdiği hu­suslardan kaynaklanan tıbba dair tavsiye ve uygulamala­ra verilen addır. Bu bilgiler Kütüb-i Sitte olarak bilinen en önemli 6 hadis kitabının "Kitâbü't-Tıp" başlıklı bölümlerinde yer almaktadır. Daha sonra bazı yazarlar sadece bu bölüm­lerde yer alan bilgileri bir araya toplayarak müstakil kitaplar hazırlamışlar ve Arapça yazdıkları bu eserlere "et-Tıbbu'n-Nebevî" ismini vermişlerdir. Bu eserlerden bilinen en eskisi Ebuî-Kasım en-NişâburîYıin eseridir. Ayrıca Dinâverî, Zehebî, Suyûtî, Ebu Nu'aym el-İsfahanfnin eserleri başta olmak üze­re pek çok eser kaleme alınmış olmakla birlikte bunlardan en meşhuru İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye'nin 14. asırda yazdığı eseridir. M. Hamidullah, Brockelmann (GAL) ve Kâtip Çe­lebi (Keşf'üz-Zünûn)'nin ondan fazla Arapça yazılmış Tıbb-ı Nebevî kitabının mevcudiyetini haber verdiklerini (E. İhsa-noğlu bu kitapları yirmiden fazla olarak üstelemiştir), ayrıca bunlardan başka Farsça, Urduca ve Türkçe Tıbb-ı Nebevî kitaplarının da mevcut olduğunu belirtmiştir (1/15; 2/16; 3/5,-7;
11/94; 14/34; 15/11-808).


23. ESMAÜ'L-HÜSNA: Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri.

Yaşadığımız dünya, felekler, yıldızlar, ay ve güneş birer âlemdir. Bütün bu âlemler bir ahenk içindedirler. Bu, Allah'ın Rab sıfatının bir tecellisidir. Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşatma da Rab sıfatının gereğidir. Doğmamız, büyümemiz, ölmemiz, insanlardaki 
yücelik, ahlâk, terbiye, kemal hep rubûbiyet sıfatının yansı-masındandır. Gözün görmesi, aklın ermesi, bütün iş ve hare­ketler, olma ve oluşma Rab sıfatının bir tecellisidir. Onsuz bir hareket ve düşünce yoktur.

Allah'ın gerek Kur'ân-ı Kerîm'de gerek hâdis-i şeriflerde ge­cen birçok güzel ismi vardır. Bu isimlerin anlamları Prof.Dr. Alaaddin Başarîn açıklamaları ile bu kitapta izah edilmiştir.

24. Esma'ül Hüsna ile Dua

Allah'ın güzel isimlerini açıklamanın yanı sıra, aynı zamanda Allah'ın güzel isimleri ile dua ve zikir örnekleri de verilir.

25. Pey gamberler Tarihi

Bu eser Prof. Dr. İsmail Yiğit, Kayıhan Yayınları tarafından yayınlanmıştır.
Bu titiz çalışmada, yaradılıştan bugüne, insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünleri olan, insanlığı sonsuz mutluluğa ve yaradılış gayesine çağıran, tarihin en şerefli sayfalarına isimlerini yazdırmış peygamberler tanıtılmakta ve hayat hi­kayeleri verilmektedir.
Ferdî ve sosyal hayatta Allah Teâlâ'nın iradesi istikametinde hayat sürmenin mukaddes mücadelesini veren peygamber­lerden her biri, küfür ehlinin düşmanlığıyla karşılaşmışlardı. İnkârcılar, her peygamberin karşısına dikilmişler, içine dalmış oldukları sapık inançlar ve ahlâksızlık adına onlara düşman kesilmişlerdi. Ancak peygamberler, kendilerine yapılan her türlü kötülüklere rağmen, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu önemli görevi yerine getirmek için insanüstü gayret sarf etmişler, iman eden mü'minleriyle birlikte inançları uğrunda her türlü sıkıntıya katlanabileceklerini, gerektiğinde canları dâhil her şeylerini feda edebileceklerini göstermişlerdi.

26. Şemail-i Muhammedi

Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, Prof. Dr. Ali Yardım tarafından yayınlanmıştır.
Hz. Muhammed (sav)în güzel vasıflarını tanımak, onu ör­nek almak her Müslüman için bir görevdir. Şemail kelimesi "şimal"den türemiştir. Bu kelime "karakter, huy, hal, hare­ket, davranış ve tavır" gibi anlamlar taşır. Şemail kelimesi ilk başlarda daha geniş anlamlar içerse de, zaman içinde özelleşmiş ve Peygamber Efendimiz (sav)'in nasıl bir yaşam sürdüğü ile ilgili detayları ve kişisel özelliklerini ifade eden bir terime dönüşmüştür.

27. Hatim Duası


28. Kelime İndeksi

Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen belirli konuların hangi ayet ve surelerde olduğunu alfabetik sıralama içerisinde gösterir.


29. Renkli Tecvid Açıklaması

Bu Kur'an'a özel olarak renklendirilen tecvid kaideleri hak­kında rehber.

30. Tecvid Öğreniyorum


Tüm Tecvid kaidelerinin anlatıldığı kaynak rehber.


İnternetin dünya çapında çok büyük kitlelere ulaşan bir iletişim aracı olmaya başladığı bir zamanda bir grup akade­misyenin internetteki İslam karşıtı fikirlerin önünü almak, in­sanlara doğru İslamiyeti ve İslamiyete yakışır doğruluğu ikna edici metotlarla anlatabilmek amacıyla 2002 yılında Sorular­la İslamiyet' in temelleri atıldı. 2003 yılı ortalarına kadar test yayını ile yayın hayatına devam eden Sorularla İslamiyet aynı yılın Temmuz ayından itibaren profesyonel alt yapı, alanında uzman ilmi heyet, editör ve teknik kadrosuyla yayın hayatına başladı.

2006 yılına kadar günlük yüzlerce sorunun cevaplandırdığı bir araştırma merkezi halini alan Sorularla İslamiyet, bu süre zarfında milyonlarca insanla sanal ortamda buluştuktan son­ra 2006 dan itibaren İngilizce ve Almanca, 2008 de Rusça ve Azerice ile yayın yapmaya başladı. Şu an farklı yabancı dillerde de yayın yapmaya hazırlanmaktadır.


Yayın Sorumlusu - Dr. Ahmet Çolak

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu8698753589983
MarkaFurkan Neşriyat
Stok DurumuVar
8698753589983
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.