7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler Sağlam Yayın

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%40,5) :
119,00 TL
Kazancınız 81,00 TL
Havale / EFT:
115,43 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap              7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler      
Hazırlayan     Seyfullah Erdoğmuş       
Yayınevi         Sağlam yayınları  
Kağıt - Cilt      2.Hamur , Karton kapak cilt
Sayfa - Ebat   398 sayfa,  13,5x21 cm
Hadis Sayısı   283 adet hadis-i şerif arapça metin ve türkçe açıklaması   


 
Ahmed b. Hanbel, İmam Buhari, İmam Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbn Mace hadis kitaplarından derlenmiştir.
 
7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler kitabı nı incelemektesiniz.
Sağlam yayınları 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
            ÖNSÖZ

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şer­rinden, amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidâyet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun sap­tırdığını da kimse doğru yola iletemez.

Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın kulu ve Rasûludur.

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gere­kirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz." (Ali İmran; 3/102)
"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve on­dan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphe­siz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1),

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üze­re düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın Kelam'ı, yolla­rın en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.
 
 
  Kudsî Hadis
 
Sözlük anlamı olarak: Temizlik ve kusurdan uzak­lık anlamındaki "Kuds" kelimesine nispet edilerek "kudsî hadis", ilaha nispet edilerek "ilahî hadis" ve Rabbe nispet edilerek; "Rabbânî Hadis" denilmiştir.

Istılah anlamı olarak: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an haricinde Rabbine isnad ettiği söz­lerdir.
Örnek: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; "Allah Teâla buyuruyor ki:
 
"Ey kullarım! Ben kendime zulmü haram kıldı­ğım gibi sizin aranızda da haram kıldım, birbirinize zulmetmeyiniz.  -1
 
Veya sahabenin: "Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, Rabbinden rivayet ederek buyurdu ki..." şeklin­deki sözleri gibi.
1 -Müslim (2577)
 
Bu çalışmada mütedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsi hadisleri toplamaya çalıştım. Bu ha­dislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce'nin eserlerinden iba­ret "Kûtub-u Seb'a: Yedi Kitap" içerisinde yer alan hadis­lerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında birkaç kudsi hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsî Hadis Külliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozma­ması için bu hadisleri de zikrettim.

Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldığı kaynakları dipnotlarda zikrettim. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gittim.
Kitabın giriş kısmına Kudsî Hadisler ile Kur'ân-ı Ke­rim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler ekledim.

Allah Azze ve Celle'den bu çalışmayı bana ahiret azığı ve ümmete faydalı kılmasını dilerim. Muvaffakiyet Allah Teâlâ'dandır.
 
Seyfullah Erdoğmuş
7.03.2015 Ankara
 

                     GİRİŞ
  
Kudsi Hadis İle Kur'an-ı Kerim Arasındaki Fark
 
 • Kur'an-ı Kerim, kudsi hadislerde bulunmayan bazı özeliklerle ayrılmıştır. İşte bu özellikler, Kur'an-ı Kerim ile Kudsî Hadis arasındaki farkı belirler.
 • Kur'an-ı Kerim ebedi bir mucizedir. Zamanların geçmesiyle hem lafız hem de mânâ olarak bozulma ve değiştirilmeden muhafaza olunmuştur, bütün kelime­lerinde, harflerinde ve üslubunda, lafzı mütevatirdir. Kudsî hadisin ve diğer hadislerin ise yalnız mânâsı ko­runmuştur.
 • Kur'an-ı Kerim'in manasıyla rivayeti haramdır. Lafızlarıyla nakli zorunludur. Kudsî hadis böyle değildir.
 • Kur'an-ı Kerim, namazlarda okunur, kudsî hadis namazlarda okunmaz.
 • O, Kur'an diye isimlendirilmiştir ve kıraati ile kul­luk yapılır. Her bir harfine on sevap vardır. Kudsî hadis­ler böyle değildir.
 • Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı ve hem de manası Al­lah katındandır. Kudsi hadisin ise yalnız anlamı Allah katındandır.
 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinî hü­küm içeren hadisleri vahiy kaynaklıdır. Ancak bunlar doğrudan Allah Azze ve Celle'ye nispet edilmediği için kudsi hadislerden farklı değerlendirilmiştir. Kudsi ha­disler haricinde dînî hüküm içeren hadisler, ya mânâ olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyedilmiştir yahut Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in içtihadı vahyin kontrolünde olduğundan hükmen vahiy konumundadır.
 
 
   YEDİ HADİS İMAMI HAKKINDA KISA BİLGİLER
 
      İmam Ahmed B. Hanbel Rahimehullah
 
 • Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilâl eş-Şeybânî el-Mervezî. H.164 yılında Rebîulevvel ayında Bağdat'ta doğdu.
 • Ahmed b. Hanbel henüz doğmadan babası vefat et­tiği için annesi Safîyye bt. Meymûne'nin gözetimi ve hi­mayesinde hafızlığını ve ilköğrenimini tamamladı.
 • Hocaları: İmam Ebû Yûsuf, Şafiî (Muhammed b. İdris), Abdurrazzâk b. Hemmâm, Ebû Dâvûd Süleyman b. Dâvûd et-Tayâlisî, Süfyân b. Uyeyne, Yahya b. Saîd el-Kattân, Ebû Abdillah Abdurrahman b. Mehdî, Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe, Huşeym b. Beşîr, Vekî' b. El-Cerrah, İbn Uleyye, Bişr b. es-Serî' ve Yahya b. Adem. Ay­rıca İmam Mâlik'in talebelerine de öğrencilik yapmıştır.
 • Öğrencileri: Kendisine talebe olan meşhur âlimler ise şunlardır: Kütübü sitte musanniflerinden İmâm Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve iki oğlu Abdullah b. Ah­med ile Salih b. Ahmed.
 • Kendisinden hadis alanlar arasında bizzat kendi ho­caları da yer almaktadır: "Haddeseni's-sika = bana gü­venilir biri rivayet etti" lafzı ile İmam Şafiî, el-Musannef isimli eserin sahibi Abdurrezzâk, İmam Mâlik'in talebe­si Abdurrahman b. Mehdî ve Kuteybe b. Saîd bunlardan bazılarıdır.
 • Abbasî halifeleri ile başı dertten kurtulamamış­tır. Meselâ Me'mûn, Mu'tezile mezhebinin savunduğu
 
 • Kur'ân'ın mahlûk (yaratılmış) olduğu fikrini benim­sememesi sebebiyle onu hapse atmıştır. Yerine geçen kardeşi Mu'tasım da hapiste kalması kararını vermiş ve bizzat kendi gözetiminde işkencelere tabî tutmuştur. İki sene dört ay (Bir görüşe göre, on sekiz ay) süren bu sı­kıntılı hayat Ahmed b. Hanbel'in serbest bırakılmasıyla son buldu zannedilirken, Mu'tasım'ın oğlu Vâsık ile fark­lı bir boyut kazanmış, evinde göz hapsinde tutularak cuma namazına gidişi bile engellenmiş ve sadece oğul­larına hadis rivayet etme mecburiyetinde bırakılmıştır. Mütevekkil devrinde son bulan Kur'ân'ın mahlûk oluşu fikri yerini, Ahmed b. Hanbel'in şia yanlısı ve destekçisi olma ithamına bırakmış, bu sebeple evine baskın yapıl­mış, iddiaların yersiz ve asılsız olduğu anlaşılınca hedi­yelerle gönlü alınmaya çalışılmıştır. Verilen hediyeleri fakirlere dağıtan Ahmed b. Hanbel, kadılığı kabul eden oğlu Salih'e gücenmiştir. Yardımları kabul etmemesini eleştiren bu oğluna: "Allah'ın bahşedeceği rızkın daha bereketli ve daha kalıcı olduğunu" ifade eden Tâhâ 131. âyetini hatırlatmıştır. Amcasına ise "Bu paralar, peşinde koşmadığımız için geliyor, şayet peşinde koşsaydık hiç­birine ulaşamazdık" demiştir.
 •  
 • Ahmed b. Hanbel, orta boylu, koyu esmer tenli, cid­diyetini her zaman ve her yerde muhafaza eden, zühd ve takvası ile şöhret bulmuş âlimleri örnek alarak zâhidâne bir hayat süren, ibadetine düşkün büyük bir muhaddis ve değerli bir fakihtir.
 • Ahmed b. Hanbel büyük bir muhaddis ve imamdır. Hayatını hadislere göre ayarlamış, yazdığı her hadis ile amel etmiş ve fetvalarını da hadislere dayanarak vermiş­tir. Kendisine sorulan altmış bin fetvayı "haddesenâ" ve "ahberanâ" diye başlayarak hadisle cevaplandırmıştır.
Hadis rivâyetindeki üstünlüğünün sebepleri şöyle zikredilmiştir: Rivayet edeceği hadisleri ezberinde ol­duğu hâlde mutlaka kitaba bakarak okuması, Hadisler arasındaki farklar cer ve atıf harfleri bile olsa, bunları titizlikle aynen nakletmesi, âlî rivayetlere büyük önem vermesi, Mânâ rivayetine taraftar olmaması, Hadisleri konulara göre ayırmadan, bir bütün hâlinde nakletme arzusu ve bölümlere ayrılarak yapılan rivayeti tasvip etmemesi, Garip kelimeler İçin, hadisler hakkında zan ile konuşmaktan sakınması ve o konunun uzmanları­na sorulması gerektiği gibi bir hassasiyete sahip olma­sı, Öğrencisi Ebû Zür'a er-Râzî (v.264/877) ile hadis müzâkeresi yaptığı sıralarda nafile ibâdete düşkün ol­duğu hâlde, farzların dışında hiçbir namaz kılmaması, hadisle uğraşmayı daha büyük ibadet saydığını göster­mektedir. Yatsı namazını mescidde kıldıktan sonra ilmi­ne hayran olduğu hocası Vekî' b. Cerrah ile birlikte onun evine kadar yürüyerek bazı hadisleri müzâkere ederler­di. Bir gece bu müzâkere, kapının önünde sabah namazı­na kadar devam etmiş, her ikisi de vaktin nasıl geçtiğini fark edememişlerdi.
Ahmed b. Hanbel 12 Rebîülevvel 241 Cuma günü Bağdat'ta vefat etmiştir. Cenazesine büyük rakamlarla ifade edilebilen kalabalıkların iştirak ettiği ve bundan etkilenen birçok kişinin Müslüman olduğu rivayet edil­mektedir.
 
 
İmam Buhari Rahimehullah
 
İsmi, Ebu Abdillah Muhammed b. İbrahim b. el-Muğîre b. Berdezi el-Cu'fî el-Buharî'dir. Kendisine Kâfî de denir. Çünkü dedesinin babası Muğîre mecusiyken, Yeman el-Buharı el-Cu'fî Yemen'de bir kabilenin reisiydi.
 
H.13 Şevval 194 Cuma gecesinde dünyaya geldi. H.256 yılında 62 yaşındayken, Ramazan bayramı gecesinde ve­fat etti. Geride erkek çocuğu bırakmadı.
 
Hocaları: İlim talebi için hadis râvilerinin bulundu­ğu bütün şehirleri gezdi. Mekkî b. İbrahim el-Belhî, Ab­dullah b. Osman el-Merrûzî, Ubeydullah b. Musa el-Absî, Ebu Nu'aym el-Fadl b. Dukeyn, Ali b. el-Medînî, Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Ma'în ve benzerleri gibi hadis hafız­larından hadis yazmıştır.
 
Öğrencileri: Kendisinden de pek çok kimse hadis almıştır. el-Firebrî der ki: "Buharî'nin kitabını, doksan bin kişi dinledi. Onların içinde benden başka ravi kal­madı."

On yaşında ilim talebine başladı, 11 yaşındayken ilim erbabının sorularına karşılık verir oldu.
Buharî rahimehullah, "Sahih adlı kitabımı, altı yüz bin hadisin arasından seçtiğim hadislerle meydana ge­tirdim. İki rek'at namaz kılmadan hiçbir hadis yazma­dım" demiştir.

Bağdat'a vardığında hadis ilmiyle uğraşanlar yanı­na varıp kendisini imtihan etmek istediler. Yüz kadar hadisin senetleriyle metinlerini birbirine karıştırdılar. Bunları on kişi arasında paylaştırarak kendilerinden bu hadisleri Buharî'ye sormalarını istediler. Bunların biri varıp kendi payına düşen hadisleri imam Buharî'ye sor­du. O da "Bilmiyorum" diye cevap verdi. Sonra diğerleri de sırayla sordular ve hepsine de "bilmiyorum" diye ce­vap verdi. İlim sahipleri onun: "bilmiyorum" diye cevap vermesinden işin hakikatini bildiğini anladılar. Diğerleri ise bunu anlayamadı. Sorma işi bitince Buharî rahime­hullah birinci adama dönüp: "Senin sorduğun birinci hadis şöyledir, ikinci hadis şöyledir" diye sırayla bütün hadisleri doğru olan metin ve senetleriyle verdi. Orada­kiler onun ezber gücüne hayret ettiler ve üstünlüğünü itiraf ettiler.
 
 
İmam Müslim Rahimehullah
 
İsmi, Ebu'l-Huseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî en-Nisabûrî'dir. H.204 senesinde dünyaya geldi. H.261 senesinde 57 yaşında iken vefat etti.

Hocaları: İlim talebi için çok çeşitli ülkeleri gezdi, Yahya b. Yahya, Kuteybe b. Sa'îd, İshak b. Rahuye, Ahmed b. Hanbel, el-Ka'nebî Harmele b. Yahya ve daha başka ilim adamlarından hadis aldı.

Öğrencileri: Bağdat'a birçok kez giderek orada ha­dis okuttu. Ondan da çok kimse hadis almıştır. Sahih ha­disin tesbiti konusunda kendi döneminde yaşayan ilim erbabı arasında en önde gelenlerdendi.
"Müsned'i, şifahî olarak aldığım üç yüz bin hadisle oluşturdum" demiştir. Hatib el-Bağdadî de şöyle demiş­tir: "Müslim'in çizgisi, Buharî'nin yoludur. O, onun ilmi­ne bakıp hizasını belirlemiştir."
 
 
İmam Ebu Davud Rahimehullah
 
İsmi, Süleyman b. el-Eş'as b. İshak el-Esedî es-Sicis-tanî'dir. İlim talebi için pek çok yolculuk etti. Çeşitli bel­deleri dolaştı. Muhtelif ilim adamlarından ilim aldı. Çok sayıda kitap yazdı. Irak, Şam, Mısır ve Horasan diyarında oturan hadis âlimlerinden hadis yazdı.
İmam Ebu Davud H.202 senesinde dünyaya gelmiş­tir. H.15 Şevval 275 gecesinde Basra'da vefat etmiştir.

Hocaları: Buharî'nin, Müslim'in, Ahmed b. Hanbel'in, Osman b. Şeybe'nin, Kuteybe b. Sa'îd'in ve başkaları­nın şeyhlerinden (yani onların kendilerinden hadis aldı­ğı ilim adamlarından) hadis almıştır.

Öğrencileri: Kendisinden; oğlu Abdullah, Ebu Ab-dirrahman en-Nesâî, Ebu Ali el-Lu'lu'î ve daha başka pek çok kimse hadis almıştır.
Ebu Davud, kitabı Sünen'i Ahmed b. Hanbel'e arz etti, o da çok beğendi ve takdir etti.
Ebu Davud der ki: Beş yüz bin hadis yazdım, onların içinden dört bin hadis seçtim ve onları bu kitaba aldım. Kitaba ancak sahih veya sahih olması ihtimali kuvvetli olan hadisleri aldım. Bir insan için, dinini hakkıyla yaşa­ması konusunda bunların arasından dört hadis yeterli­dir;
Bunlardan biri Resulullah Aleyhisselâm'ın "(Meşru olan) Ameller ancak niyetlerledir" hadisidir.

İkincisi: "Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyle­ri terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğine işaret eder" hadisidir.
Üçüncüsü: "Bir kimse kendi nefsi için arzuladı­ğını din kardeşi için arzulamadıkça gerçek anlamda Mü'min olamaz" hadisidir.
Dördüncüsü de: "Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanlar­dan çoğu bunları bilmez. Kim bu şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini ve ırzını korumuş olur, kim de bu şüpheli şeylere dalarsa âdeta bir koruluğun etrafın­da dolaşan çoban gibidir. Her an o koruluğa girmesi muhtemeldir. Dikkat edin kralın bir koruluğu olur, dikkat edin Allah'ın koruluğu da haram kıldığı işlerdir. İnsan bedeninde küçük bir et parçası vardır, o korunursa bütün beden korunmuş olur, o bozulursa bütün beden bozulmuş olur. İyi bilin ki, o kalptir."
Ebu Davud Rahmetullahi Aleyh ilimde, dinin gerek­lerini yerine getirmede ve fenalıklardan sakınmada en üst derecede idi.
 
Ebu Davud'dan önceki hadis âlimleri müsned ve cami adı verilen hadis kitapları yazarlardı. Bu kitaplar sünnet, fıkhı hükümler, kıssalar, nasihatler, geçmiş Pey­gamberlere dair haberler, âdaba dair hadisler vs. ihtiva eden kitaplardı. Sünen yazılınca bu konulardan herhan­gi biri diğerinden ayrı ve farklı olarak ele alınmadı. Bu konuların Ebu Davud'un Sünen'indeki gibi düzenli şekil­de bir araya getirildiği, başka yerde görülmedi. İbrahim el-Harbî der ki: "Demirin Davud Aleyhisselâm için yumuşatıldığı gibi, Ebu Davud Sünen'ini yazınca hadis de onun için yumuşatıldı."
 
İmam Ebu Abdirrahman en-Nesai Rahimehullah
 
İsmi, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şu'ayb b. Ali b. Bahr en-Nesâî'dir. H. 215 senesinde dünyaya gel­di ve H.303 senesinde Mekke'de vefat etti. Hafız hadis imamlarından biridir. Kuteybe b. Sa'îd, Ali b. Haşrem, İshak b. İbrahim, Muhammed b. Beşşar, Ebu Davud es-Sicistanî'den ve daha başka hadis âlimlerinden ilim tah­sil etmiştir. Hadis ilminde çok sayıda kitabı mevcuttur. Takva sahibi bir insandı, günahlardan son derece kaçı­nırdı. Ali b. Ömer el-Hafız der ki: "Ebu Abdirrahman en-Nesâî bu ilimde zamanının tanınmış âlimlerinin hepsin­den önde gelirdi."
 
Aralarında Ahmed b. Hanbel'in de bulunduğu ilim adamlarından bir topluluk Tarsus'ta toplandılar ve hep­si içlerinden İmam Nesâî'yi seçmek üzere fikir birliğine vardılar.
 
Bazı yöneticiler ona kitabındaki bütün hadislerin sahih olup olmadığını sordular. O da; "İçinde sahih olan­lar da vardır, hasen olanlar da vardır, bu ikisine yakın olanlar da vardır" diye cevap verdi. Onlar "Bize sadece sahih olanları yaz" dediler. O da isnadında herhangi bir illet bulunan bütün hadisleri bırakarak geriye kalanlar­dan "el-Mucteba mine's-Sunen" adlı kitabını oluşturdu.
 
İmam et-Tirmizi Rahimehullah
 
İsmi; Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre et-Tirmizî'dir. H.200 senesinde dünyaya geldi. H.13 Receb 279 pazertesi gecesi Tirmiz'de vefat etti.
 
Hadis hafızlarından. Kuteybe b. Sa'îd, Muhammed b. Beşşar, Ali b. Cad gibi ilk dönem hadis âlimleriyle görüş­müştür.
Kendisinden pek çok kimse hadis almıştır. Hadis ilminde çok sayıda eseri vardır. Bu kitabı meydana ge­tirirken kaynak aldığımız Sahih adlı kitabı bu alanda ya­zılmış kitapların en kıymetlilerinden, en faydalılarından ve içinde en az tekrar bulunanlarındandır. ( 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, sahih hadisler, kudsi hadisler, seyfullah erdoğmuş, sağlam yayınları , 2015 yayın yılı, yedi hadis imamı hadisler )
 
 
İmam İbn Mace el-Kazvini Rahimehullah
 
İsmi, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezîd b. Mace'dir. Meşhur Sünen adlı kitabın yazarıdır. Bu kitap onun ça­lışmasının büyüklüğünü, ilminin derinliğini ve gerek te­mel konularda gerekse tafsilata dair konularda sünnete uymaktaki hassasiyetini ortaya koyar.
 
İbn Mace'nin derli toplu bir Tefsir'i, Sahabe döneminden kendi zamanına kadar ki gelişmeleri ele alan bir tarih kitabı mevcuttur. Tanınmış büyük ilim adamları ondan rivayette bulunmuşlardır. Bunların içinde, İbn Si-beveyh, Muhammed b. İsa es-Saffar, İshak b. Muhammed ve Ali b. İbrahim vardır.
 
İbn Mace, H. 22 Ramazan 273 tarihinde 64 yaşında iken vefat etti.
 

 

Sağlam yayınları 7 imamdan sahih kudsi hadisler kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759180959
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuVar
9789759180959
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.