Ahkam Hadisleri, Buluğul Meram, Arapça Metinli POLEN

Fiyat:
300,00 TL
İndirimli Fiyat (%53,3) :
140,00 TL
Kazancınız 160,00 TL
Havale / EFT:
135,80 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap               Ahkam Hadisleri Buluğul Meram, Arapça Metinli
Yazar              İbn Hacer El Askalani
Tercüme         Betül Bozali
Yayınevi          Polen Yayınları
Kağıt - Cilt      2. Hamur kağıt - Karton Kapak
Sayfa - Ebat    720 Sayfa - 13,5x21 cm, Roman Boy
Yayın Yılı         Yeni baskı 2021
Hadis Sayısı    1.569 Hadis-i şerif  Arapça Metinli ve Türkçe Açıklamalı

 
 
Polen Yayınları, İbn Hacer El Askalani tarafından yazılan Ahkam Hadisleri Buluğul Meram adlı kitabı incelemektesiniz.
Ahkam Hadisler  Buluğul Meram kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

              AHKAM HADİSLERİ BULUĞUL MERAM 
                 ahkam hadisleri buluğul meram

 
 
        MÜTERCİMENİN ÖNSÖZÜ
 
 
Rahman ve Rahîm olan Allah'a hamd olsun. Allah'ın Habîbi Muhammed Mustafa'ya salât ve selâm olsun.
 
Buluğu' l-Meram min Edilleti'l-Ahkam, Şafii mezhebi âlimlerinden İbn Hacer el-Askalani'nin ahkam hadisleriniihtiva eden eseridir.
 
Bu eser telif edilirken ibadet, hukuk ve muamele konularına dair sahih hadisle­rin toplanması ve kolayca ezberlenecek bir kitap olması hedeflenmiştir.
Eserde 17 ana başlık (kitap) ve farklı tarikleriyle beraber toplam 1569 hadis yer almaktadır. Hadislerin başında sadece sahabî râvî verilmekte, sonunda da hangi kaynaklarda yer aldığı gösterilmektedir. Ayrıca İbn Hacer, her hadisin tenkidini ya­parak ne derece güvenilir olduğunu belirtmiştir.
 
Bu eserin pek çok şerhi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Emir San'ânî'nin Sübülü's-Selam isimli şerhidir. Bu şerh, Ahmed Davudoğlu tarafından "Bülûğu'l-Meram Tercümesive Şerhi Selamet Yolları" ismiyle ve bazı değişikliklerle Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
 
Elinizde bulunan bu tercüme eser ise, Şeyh Safiyyürrahman el Mübarekfûrî ta­rafından yapılmış olan şerhe aittir.  Mübârekfûrî, şerhini oluştururken pek çok eserden faydalanmıştır.Bunların içinde en çok faydalanılan eserler şunlardır:
 
Emir San'ânî, Sübülü's-Selam
İbn Kayyım el-Cevziyye, İ'lâmu'l-Muvakkı'în
Zâdu'l-Meâd fî Hedyi Hayri'l-  Ibad (Şerhte kısaca"el  Hedy")  elMenâru'l-   Münîf fi's-Sahîh ve'z-Zaîf
Abdurrahman el-Mübarekfûrî, Tuhfetü'l-Ahvezî
Şevkânî, Neylü'l-Evtar fî Şerhi Münteka'l-Ahbar
Mecmau'l-Bihar
 
İbn Teymiye, Mecmu'u Fetâvâ
İbn Hazm, Muhallâ
 
 
Ayrıca Lisanu'l-Arap başta olmak üzere pek çok sözlükten, çeşitli rical kitapları ve şerhlerden faydalanıldığı görülmektedir.
 
Eserde hadisiyer alan râvîlerin hemen tamamı hakkında kısa bilgi verilmiştir.

Biz, bu kitabı dilimize tercüme ederken anlaşılır ve sade bir dil kullanmaya özen gösterdik. Ancak yeri geldiğinde dilimizin zenginliğini, tarihimizin derinliğini gösteren kelimeleri kullanmaktan da çekinmedik. Böylece bu kelimelerin zihinlerimizdeki yerlerini korumalarına katkıda bulunmak istedik.
 
Hadis usulüile ilgili terimleri genellikle ilk kullanıldıkları yerde kısaca açıkla­maya özen gösterdik. Dilimize yabancı olmadığını düşündüğümüz terimleri ise açık­lama gereği duymadık. Bu sebeple yaşanabilecek olan sıkıntıların Hadis Istılahları Sözlükleri yardımıyla kolaylıkla çözülebileceğine inanmaktayız.
 
Şerhtegeçen âyet-i kerîmelerin bulunduğu sûrelerin isim ve numaralarını açık bir şekilde belirttik.
 
Bu çalışma sırasında şu eserlerden istifade ettik:
 
Ahmed Davudoğlu, Bulûğu' l -Meram Tercümesi ve Şerhi    SELAMET  YOLLARI, 4 cilt, Sönmez yay.
Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 10 cilt, Risale yay.
Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 3 cilt, Nesil yay.
 
Bu tercümenin ortaya çıkmasına sebep olan kıymetli eşime, çalışmamın bitme­sini sabırla bekleyen akıllı yavrularıma, ayrıca maddî manevî yardımlarını esirgeme­yen arkadaş ve meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.
 
Bu kıymetli eserin pek çok kişiye ulaşması ve ondan gerektiği gibi istifade edil­mesi en büyük temennimizdir.
 
Tevfik, Allah'tandır.
 
Betül BOZALİ
Üsküdar, 2005

 
 
           DİPNOTLANDIRANIN ÖNSÖZÜ
 
Bütün varlıkları uyarmak üzere kuluna hakkı batıldan ayıran Kuran'ı indiren, Al­lah'ı ve ahiret gününü umutla bekleyip O'nu çokça anan kimseler için Hz. Pey­gamberi güzel bir örnek kılan Allah'a hamd olsun. Allah'ım! Peygambere, ailesine, arkadaşlarına ve onun yolunu izleyenlere bol salat ve selam eyle. Rahmet ve hoş­nutluk pınarlarını onlar için güçlü bir şekilde akıt.
 
Hafız İbn Hacer el-Askalanî'ninBuluğu'l-meramadlı bu eseri, kendi konusunda önemli birkaç özelliğe sahiptir. Öncelikle müellif bu eserde ahkam hadislerini topla­mış, böylece bu dalda en iyi eserlerden birini ortaya koymuştur. Yazar bu eserinde, genelde en sahih ve kuvvetli hadisleri zikreder; uzun hadisleri benzersiz bir üslupla kısaltır; hadislerin ravi ve kaynağını mutlaka belirtir; her hadisin sahih, hasen veya zayıflık derecesini ve hadisin zayıf oluşunun nedenlerini açıklamaya özen gösterir.
 
Eserin değerini yükselten bir diğer yön, yazarın zikrettiği bazı hadislere, başka yol­lardan gelen çeşitli parçalar eklemesidir. Bu ekler çoğu zaman ya mutlak bir hadisi sınırlamakta ya anlamı anlaşılmayan bir hadisi açıklamakta ya kapalılığı gidermekte ya da çelişki ve zıtlıkları ortadan kaldırmaktadır. Bazen bu ekler, yoruma dayalı ihti­laflar konusunda kesin bir delil olmakta, böylece araştırmaya ve fazla çaba harca­maya gerek bırakmamaktadır.
 
Bu ve başka özellikleri nedeniyle yüce Allah, bu eserin ilim ehli arasında kabul görmesini takdir etti. Bu yüzden eser, doğuda ve batıda ilim talebeleri arasında el­den ele dolaşmış; okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Hadis uzmanı alimler tarafından esere birçok şerhler yazılmış ve dünyanın birçok diline tercüme edilmiştir.
 
Bütün bunlara rağmen bazı kardeşlerim, özellikle bilinen eski ve yeni şerhlere bağlı kalınarak, bu eserin kolay ve anlaşılır bir şerhine ihtiyaç duyduklarını söyledi­ler. Böyle bir çalışma yapmam için bana teklifte bulundular. Ben de Allah'tan başarı dileyerek ve onların bu değerli tekliflerini kabul ederek çalışmaya başladım. Al­lah'tan, bu dünyada ve ahirette beni ve ilim ehlini bu çalışmadan yararlandırmasını dilerim. O, buna güç yetiren ve güçlü olandır. Okuyucu bu eserde, başkalarından farklı olarak bazı yerlerde uzun açıklamalar yaptığımı görebilir. Ancak ben, çoğu şerhlerin değinmediği bazı yararları belirtmekte fayda gördüğümde; doğru görüşün, sarihlerin genelinin veya tamamının kabul ettiği
 
görüşten farklı olduğunu gördüğümde; bazı gizli ve kapalı konuların çözümünde sadece ihtimallere dayandıklarını gördüğümde; bu tür konuların coğrafik, tarihsel, tabiat vb. yönlerden analiz edilmesi ve derin bilimsel araştırma yapmanın gereklili­ğine inandığımda uzun açıklamalarda bulundum. Doğru ve hak görüşün ortaya çıkması için, sadece bu tür konularda uzun açıklamalar yapmak zorunda kaldım.
 
Kuşkusuz başarı Allah'tandır. O, bana yeter; O, ne güzel vekildir. (  
ahkam hadisleri kitap , polen , ahkam hadisleri , karınca , ahkam hadisleri kitabı fiyatı , buluğul meram fiyat )
 
 
 SAFİYYÜRRAHMAN EL - MÜBAREKFURİ
Şaban 1394 H.


 
                   YAZAR HAKKINDA
 
İbn Hacer el-Askalaniolarak tanınan yazarın asıl adı, Ebu'l-fadl Şihabüddin İmam Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. İmam Ahmed el-Kenani eş-Şafii'dir. Hz. Peygamberin sünnet sancağını taşıyan, hakimlerin hakimi, hafız ve ravilerin lideri olan yazar, Hicri 10 Şaban 773 yılında Mısır'da doğdu ve burada yetişti. Kuran'ı ezberlediğinde sadece dokuz yaşındaydı. Daha sonra el-Havi, İbn Receb'in muhtasarı ve diğer eserleri ezberledi. Ardından vasilerinden biri ile Mek­ke'ye gitti. Buradaki alimlerden ders aldı. Ancak sonraları, hadis ilmine merak saldı. Bu ilmi öğrenmek için Hicaz, Şam ve Mısır'ın büyük alimlerinden hadis dersleri aldı. On yıl ez-Zeyn el-Iraki'nin yanında kaldı. Başta el-Bulkînî ve İbnu'l-Mulakkin olmak üzere birçok alimden fıkıh dersleri aldı. Onun gibi devrinin bütün büyük üstatların­dan ders almak hiç kimseye nasip olmamıştı. Ders aldığı üstatlar ona icazet verip kendisine ders ve fetva verme izni verdiler. Temel bilgileri İzz b. Cemma'a'dan; dil bilgisini el-Mecd el-Firûzâbâdî'den; Arap lehçelerini el-Ammarî'den; edebiyat ve aruzu el-Bedr el-Müştekî'den ve yazmayı Cemma'a'dan öğrendi. Amacına ulaşınca­ya kadar bütün ilim dallarında öğrenim gördü. Kıraat alimi et-Tenûhi'den Kuran'ı yedi kıraat üzerine okudu.
 
Sürekli hadisleri yaymakla meşgul oldu. Zamanını hadisleri mütalaa etmekle, okumakla, okutmakla, tasnif yapmakla ve fetva vermekle geçirdi. Birçok yerde tefsir, hadis ve fıkıh dersleri okuttu, vaaz verdi. Başta el-Ezher ve Amr b. As camileri olmak üzere birçok camide hutbe okudu. Ezberinden kitaplar yazdı. İlminden nasiplenmek,feyiz ve bereketinden yararlanmak için büyük alimler ve ileri gelenler onun yanına akın etti.
  
Yaptığı tasnifler (derlemeler) 150'den fazladır. Hadis dallarından hemen hep­siyle ilgi mutlaka birkaç kitap yazdığını görürsün. Yazarın tasnifleri, daha hayatta iken etrafta yayılmıştır. Sultanlar ve valiler bu tasnifleri birbirlerine hediye etmişler­dir. Şayet yazarın Sahih-i Buhari'nin şerhi olan "Fethü'l-bari" adlı eserinden başka eseri olmasa bile, bu eser onu anmak ve ne kadar değerli olduğunu anlamak için yeterlidir. Çünkü bu kitap, gerçekten bir hadis sözlüğü ve ansiklopedisi gibidir. Yazar bu eserini H. 817 yılı başlarında yazmaya başlar ve dört yılda sadece önsözünü yazmayı tamamlar. Kitabın yazımı ise H. 842 yılı Recep ayı başlarında sona erer. Yazar kitabın yazımını bitirince, Müslümanların ileri gelenlerinin katıldığı ve 500 
dinar harcama yaptığı büyük bir davet yemeği verir. Bazı sultanlar bu önemli eseri satın almak isteyerek onu 300 dinar karşılığında satın alırlar. Allah, böyle bir eseri yazana en güzel sevabı versin.
 
Yazar, bir dönem Mısır'da kadılık (hakimlik) yaptı. Daha sonra bu görevi birkaç yıl Şam'da sürdürdü. Toplam yirmi bir yıldan fazla bir süre kadılık yaptıktan sonra bu görevden ayrıldı. Yazar ilk başlarda yargı işlerine girmekten kaçmıyordu. Ancak sultan, onu özel bir sorun için kadı tayin edince bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ardından, el-Bulkînî'nin ısrarı üzerine yardımcılığını üslendi. Daha sonra başkaları­nın yardımcılığını yaptı. Baş kadı olana kadar bu şekilde çalıştı. H. 12 Muharrem 827 yılı Cumartesi günü baş kadılığa getirildi. Görev yaptığı süre içinde yedi kez görevden ayrılıp tekrar göreve getirildi. Son olarak bu görevden, H. 852 yılında Cemaziyelahir ayında ayrıldı ve aynı yıl vefat etti.
 
Tüm bunlarla birlikte yazar son derece alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı, hoşgörülü, ince ve kibar biriydi. Namazına ve orucuna büyük özen gösterirdi. Daima dikkatli ve ölçülü davranır, şüpheli şeylerden kaçınırdı. Başkalarına yardım eder ve ikramda bulunurdu. Kendisiyle barışıktı. Latife ve nüktelerden hoşlanır, ilginç ve zarif şeylere ilgi gösterirdi. Eski ve yeni bütün alimlere ve kendisiyle oturan büyük küçük herkese saygı duyar ve hürmet gösterirdi.
  
Yazar H. 8 Zilhicce 852 yılı Cumartesi gecesi yatsıdan sonra vefat etti. Allah kendisine bol sevap ve en güzel karşılığı versin.
(et-Tibru'l-mesbûk ve diğerlerinden özetle)

 
 
                YAZARIN ÖNSÖZÜ
 
Bismilâhirrahmânirrahîm1
 
Geçmişte ve şu anda, gizli2 ve açık3 verdiği bütün nimetlerden4 dolayı Allah'a hamd5 olsun. O'nun peygamberi ve elçisi Hz. Muhammed'e, âline6 (ailesine), Al­lah'ın dinine yardım etmek için büyük çaba harcayan sahabelere7 ve onlardan ilim mirasını alıp izlerinden giden tabiilere salat8 ve selam9 olsun. Kuşkusuz alimler, pey­gamberlerin varisleridirler. Miras bırakan da o mirasa sahip çıkan da ne şereflidir!
 
İmdi10 bu eser, dini hükümlerin11 hadislere dayalı delillerini içeren özet bir eser­dir. Bu eseri, ezberleyenleri benzerleri arasında öne çıkaracak; hadis ilmini yeni öğ­renmeye başlayan talebelere yardım edecek ve öğreniminin sonuna gelmiş istekli kişiye de yararlı olacak bir eser olması için büyük bir titizlikle derleyip yazdım.12
 
 
1   Yazar, Kuran-ı Kerim'in metoduna uyarak ve Hz. Peygamberin, işlere hoşnut olduğu bu yöntemle başlamasını örnek edinerek, kitabına Allah'ın adıyla ve O'na hamd ederek başlamaktadır.
2    İnsanın idrak edemediği ve hissetmediği nimetler.
3    İnsanın idrak ettiği ve hissettiği nimetler.
4     Nimet, insanın yararlandığı her şey. Göklerde, yerde ve hatta insanın bizzat kendisinde nice nimetler vardır ki, Allah'tan başka hiç kimse bunları bilemez. Nice nimetler de vardır ki, insan önce bunları bil­mez. Ancak daha sonra öğrenir. Gizli ve açık nimetlerin başka açıklamaları da bulunmaktadır. Ancak uzatma korkusuyla sadece bu kadarıyla yetineceğiz.
5     Hamd, zorunlu olmayan tamamen ihtiyari olan güzeli güzellikle nitelemek, övmek.
6    Al, hanenin erkekleri veya onun yolundan gidenler. Bu niteleme, toplumda ileri gelenlerin çocukları veya onların yolunda gidenlerin dışında kimseye yapılmaz. Âl-i İbrahim, Âl-i Davûd ve Âl-i Firavun gibi.
7    Sahabe, mümin olarak Hz. Peygamberle görüşen ve iman üzere ölen kimse.
8    Salat, dua, rahmet, onurlandırma ve yüceltme.
9  Selam, gizli ve açık bütün belalardan uzak olmak.
10  Allah'ha hamd ve resulüne salat ve selamdan sonra...
11   Hüküm, yüce Allah'ın mükellef kimselerin fiilleriyle ilgili hitabı.
12    Yani bu eser, hadis tahsiline yeni başlayanlar ve bu konuda arzularına ulaşmış ve uzmanlaşmış kimse­ler için yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır.
 
Ümmet için bir iyilik olur dileğiyle her hadisten sonra, mutlaka hadisin kayna­ğını (hadisi tahric edenleri)13 belirttim. Hadislerden sonra geçen"Yedi imam"dan maksat14, İmam Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebu Davûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce'dir. "Altı imam"dan maksat, İmam Ahmed'indışındaki alimlerdir. "Beş imam"dan maksat, Buhârî ve Müslim'indışındaki alimlerdir. Bazen "Beş imam" yerine "Dört imam" ve İmam Ahmed derim15. "Dört imam'dan maksat, ilk "üç imam"ın16 dışındaki alimlerdir. "Üç imam"dan maksat, ilk "üç imam" ile ibn Mâce'nin dışındaki alimlerdir17.
 
"Müttefekun aleyh"den maksat, Buhârî ile Müslim'­dir. Bazen Buhârî ve Müslim'in yanında başka hadis alimlerinin adını anmadığım olmuştur.18
 
Bunların dışında hadislerini naklettiğim diğer alimlerin adlarını açık bir şekilde belirttim.
 
Bu kitaba "Buluğu'l-meram min edilleti'l-ahkam " (Hükümlerin delillerinde amaca ulaşmak,kısaca Ahkam Hadisler) adını verdim.
 Yüce Allah'tan, bildiklerimizi aleyhimizde delil yapmamasını, bize, hoşnut olduğu ameller işlemeyi nasip etmesini ve bizi başarılı kılmasını dilerim.19

 
13   Tahric, ihraç ve rivayet, hadis aliminin hadisi kitabında senediyle birlikte kaydetmesidir. Yazar, naklet­tiği hadislerden sonra tahric edenleri belirtmiş, ardından hadis hakkında söylenen sahih, hasen veya zayıflık derecelerini zikretmiştir. .
 
14   Yani hadisten sonra ben, "Bu hadisi "yedi imam" tahric etmiştir" dediğimde şu imamları kastetmekte­yim.
15  Burada sadece ifade değişmekte, ancak amaç değişmemektedir.
16   Buhari, Müslim ve İmam Ahmed'in dışındakiler.
17   Üç imamdan maksat, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'dir.
18   Naklettiğim hadisi, başka hadis alimleri de tahric etmelerine rağmen ben, sadece Buhârî ve Müslim in adını vermekle yetinmişimdir. Dolayısıyla geçen hadisi, sadece bunların tahric ettiği anlaşılmamalıdır.
19  Yazarın, önsözü bu dua ile bitirmesinin nedeni, iyiliklerin samimi bir niyetle sadece Allah için yapıl­maması durumunda günaha dönüşmesidir.
 
 
   
 
Polen Yayınları, İbn Hacer El Askalani , Ahkam Hadisler - Buluğul Meram adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257948470
MarkaKarınca Polen Yayınları
Stok DurumuVar
9786257948470
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.