Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 5 Cilt Set

Fiyat:
1.250,00 TL
İndirimli Fiyat (%27,2) :
910,00 TL
Kazancınız 340,00 TL
Havale / EFT:
882,70 TL
254,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap               Ali Ulvi Kurucu Hatıralar Set
  Yazar              M.Ertuğrul Düzdağ 
  Yayınevi          Med Kitap
  Kağıt - Cilt       2.Hamur kağıt,  Karton kapak cilt, 5 cilt takım
  Sayfa - Ebat    2.008 sayfa, 13.5x21 cmMed Yayınevi tarafından hazırlanan Ali Ulvi Kurucu Hatıralar kitap setini incelemektesiniz.
5 Cilt Ali Ulvi Kurucu Hatıralar kitab seti hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
   
       ÜSTAD ALİ ULVİ KURUCU BEY VE HATIRALARI
 
 
Aziz okuyucuya, bu kitapla, okunduğu zaman insanın haya­ta bakışını değiştirecek olan bir eser sunulduğunu, ilk söz olarak arz etmek isterim. Önümüze açılmış olan sayfalarda, yokluğuna yandığımız ve son kırıntıları da kaybolurken üzülerek uzanmaya, tutup saklamaya davrandığımız güzelliklerden derlenmiş bir ha­zine bulunuyor. İlim, edep ve irfanın yanında bu sayfalarda, ta­rihimiz, dilimiz ve edebiyatımız da var.
 
Gelecek nesillerimizi güzel geçmişi ile tanıştırıp kaynaştıra­cak olan bu çok değerli hatıraların sahibi Üstad Ali Ulvi Kuru­cu Bey, 1922 yılında doğmuş, seksen yıllık hayatının ilk on se­kiz senesini bir Konya çocuğu olarak geçirdikten sonra altı yıl tahsil için Kahire'de bulunmuş ve ömrünün kalan elli altı senesi­ni Medine-i Münevvere'de yaşayarak, 3 Şubat 2002 tarihinde orada vefat etmiştir.
 
Cumhuriyet sonrasında, İslâmiyet'i yaşayan, öğretmek ve yaşatmak için çalışan ve Konya'daki İslâmî uyanışın öncüsü olan bir mücâhid âlimler ailesine mensuptur. Hacı Veyis Efendi'nin torunu ve İbrahim Efendi'nin oğludur. Bugün Konya'da adına bir külliye tesis edilmiş bulunan Hacıveyis-zade Mustafa Efendi, kendisinin amcasıdır.
 
Ali Ulvi Bey'in babası, üç oğluna dinî tahsil yaptırmak arzu­su ile 1939 yılında Medine'ye göç ederek yerleşmişti. Kahire'de El-Ezher'de tahsilini tamamlayan Ali Ulvi Bey, 1946 yılında Medine'ye dönerek, burada bazı memuriyetlerde bulunduktan sonra, Ravza-i Nebevî'nin duvarına bitişik "Mahmudiye" ve he­men karşısında bulunan "Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey" kütüphanelerine müdür olmuş ve 1985 yılında buradan emekli­ye ayrılmıştır.
 
Üstad'ın hayatı, İslâm dünyasının, o zamana kadar görülme­miş binbir inkılâp ile sarsıldığı bir zamana rastlamıştı. Böyle bir devirde, o dünyanın siyasî ve manevî iki büyük merkezinde bu­lunmuş olan Ali Ulvi Bey, bu değişmeleri çok yakından takip et­miştir. O günlerde, yurtlarından uzaklaşmak zorunda kalan Os­manlı ilim ve devlet adamları gibi, için için kaynayan ve is­tiklâlin yollarını arayan Müslüman milletlerin fikir ve siyaset önderleri de bu iki şehirde bulunmakta veya buralara sık sık uğ­ramakta idiler.

İslâm dünyasının bütün meseleleriyle derinden ilgilenen, sahip olduğu ilim ve irfanla beraber hassas bir şairin gönlünü ve muzdarip bir mü'minin hassasiyetini de taşıyan Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey, bahsi geçen bu ilim, irfan ve siyaset adamlarının birçoğu ile çok yakın ve samimî dostluklar kurmuştu.
 
Üstad'ın, Konya'da geçen ilk gençlik zamanına dair hatıra­ları, hem o günlerin Türkiye'sine bir ayna tutan, hem iman ağacımızın ne fedakârlıklar pahasına yaşatıldığını ve hem de o devrin mağdur ve mazlum, ancak bir o kadar samimî mü'minlerini gösteren, hüzün dolu sayfalar olarak okunmaya değer bulu­nacaktır.

Merhum Üstad, Kahire'deki talebelik yıllarında Şeyhülislâm Mustafa Sabri, Zâhid Kevserî ve İhsan Efendiler ile Ali Yakup, Mustafa Runyun ve Miralay Sadık Beyler gibi Türkiye'den gel­miş veya Filistin Müftüsü Şerif el-Hüseynî ve Arap dünyasında "İhvânül Müslimîn" hareketini başlatmış olan Hasanül Bennâ gi­bi birçok mühim zevatla birlikte yaşamış, çevrelerine katılmış ve onlarla yakın münasebetler kurmuştur.
 
Medine'de bulunduğu elli altı sene zarfında ise, gerek Ana­dolu'dan ve gerek İslâm dünyasının her tarafından göç edip bu­raya yerleşmiş olan veya Hac ve Umre için burayı ziyarete ge­len, ilim, irfan ve maneviyat sahasının tanınmış şahsiyetleriyle beraber bulunmuştur. Aralarında Şeyh Sami, Şeyh Mehmed Zâhid, Şeyh Abdülgafûr Abbasî, Ebul Hasen Nedvî, Saatçi Os­man, Eğinli Hafız Hasan, Hafız Zekai, Mustafa Necati, Said Şa­mil, Lâdikli Ahmed gibi efendi ve beylerin bulunduğu bu muh­terem insanların birçoğunu evinde misafir etmiş, birlikte umre ve hac yapıp onların yakınlık ve dosdluklarını kazanmıştır.
 
Ali Ulvi Bey, isimleri bilinen bu önemli şahsiyetlerin yanın­da, adı duyulmamış ve onun tarafından bu hatıratta zikredilme­miş olsaydı, hiç duyulamayacak olan ilim ve irfan ehli pek çok önemli şahsiyetle de tanışmış ve onları da hatıralarında ya­şatmıştır ki, anlattıklarının bu bölümünün ne kadar kıymetli ol­duğunu söylemek bile fazladır...
 
Taşıdığı özelliklerin birkaçına kısaca işaret olunan ve okuyu­cuyu her bakımdan tatmin edecek olan bu kitap seti, hem bir bilgi, ilim, irfan ve maneviyat kaynağı hem de yakın tarihimizi anlama­da bir şifre çözücü olduğu gibi, okuyucuyu kendilerinden örnek alacağı yüzlerce ahlâk ve gönül insanı şahsiyetle tanıştırarak, aynı zamanda, pratik fayda sağlayan bir düşünce ve davranış rehberi, bir yol gösterici de olacaktır.
 
Emekli olduktan sonra Türkiye'ye gelişlerini sıklaştıran ve burada her yıl uzunca müddet kalan merhum Ali Ulvi Bey, 1950'li yıllardan beri şiirleri ve yazılarıyla tanındığı anayurdun­da, bilhassa son senelerde, her taraftan gelen ısrarlı davetler üze­rine, gerek geniş topluluklara yaptığı konuşmalar ve gerekse iki televizyon kanalında katıldığı sohbetler dolayısıyla, daha da büyük bir alâka ve sevgiye mazhar olmuştu.
 
Bu sohbetlerinde, Peygamberimiz Resûl-i Zîşân Efendimiz'in ahlâkından, davranış ve tavsiyelerinden, sahabenin yasayışından getirdiği misaller ve bunları sunuş tarzındaki samimi­yet ve güzellik, dinleyicilerinin daima gönüllerini titretmiş ve gözlerini yaşartmıştı.

Yıllardan beri, her sohbetinden sonra ve umumi bir dilek hâlinde, kendisinden hatıralarını yazması isteniyordu. Fakat ge­rek Medine'de ve gerek burada, ziyaretçilerin çokluğundan buna vakit bulamamıştı. Eline arız olan bir rahatsızlık sebebiyle uzun boylu kalem de tutamıyordu.
 
Kendisinin 1987-1990 yıllarında Zaman gazetesinde "Nur­lu Belde Medine'den" başlığı altında çıkmış olan yetmiş kadar yazısını, 1990 yılında, "Gecelerin Gündüzü" adıyla, neşre hazırla­yarak, yayınlanmasına yardım etmiştim.
 
Bu çalışmanın da verdiği bir ilham ve gayretle 1992 yılında, Medine'ye gidip bir müddet kalarak, hatıralarını tesbit etme hiz­metine talip oldum. Bu teklifimi memnuniyetle kabul etmesi üzerine, en küçük oğlumuzu yanımıza alarak, zevcemle birlikte Medine-i Münevvere'ye gittim. Burada, merhumun evinin bir da­iresinde iki ay kadar kaldım. Kendisiyle uzun görüşmeler yaptım. Binlerce sual sorarak, bütün hatıralarını inceden inceye anlat­masını sağladım ve yetmiş beş saatlik kayıt ile bunları zaptettim.
 
İstanbul'a dönünce, kasetlerdeki konuşmaları daktilo ettir­dim. Bin üç yüz sayfa tuttu... Ve ondan sonra, bu sene on dördüncü yılını doldurduğumuz çetin hazırlık ve yazma safha­ları başladı. Her yaz İstanbul'a geldiğinde Üstad, birkaç kere fa­kirhanemizi teşrif eder, geçen aylar zarfında kaleme aldığım bölümleri kendisine okurdum; mukabele ederdik... Aziz okuyu­cuyu hatıratın başında daha fazla oyalamamak için bu hazırlık ve yazılış serüveninin tafsilatını ikinci cilde bırakıyorum.
 
Bu faaliyetler sırasında yardımı dokunan bütün dostları ve bilhassa Üstad'ın daima hizmetine koşan, onun da kendilerini her zaman hayırla yâd ettiği, Türkiye'de Şükrü Argıt ve Medine'de İsmail Özcan ile Hüseyin Avni Güngören Beyleri, şahsî teşekkürlerimi de ekleyerek, zikretmek isterim. Medine'de­ki misafirliğimiz sırasında, o beldede mücavir Ahmed Ramazan Canbek ağabeyimiz ile Mekke'de mukim Necati Öztürk karde­şimizin çok yardımlarını gördüm. Hepsine teşekkür ederim.
 
Üstad'la yaptığımız konuşmanın yetmiş beş saatlik ilk kay­dını, kasetlerden dikkatle kâğıda geçiren, aziz kardeşim Metin Karabaşoğlu idi. Benim, eski usul üzere -bin sayfadan fazla-elimle yazdığım müsvedde metnini bilgisayarda dizen, yaptığım ek ve tashihlerin işlenmesi hizmetini, aşk ve sabırla ifa eden ise Rahmi Deniz Özbay kardeşimiz oldu. Onlara ve ayrıca yardım­ları dokunan Mustafa Uzun ve İsmail Lûtfi Çakan Bey kardeşle­rime teşekkür ederim.
 
Bu sene nihayet hatıralar yayınlanabilecek hâle geldi. Fakat ne yazık ki kitabı, dünya gözüyle, Üstad'ımıza takdim edeme­dik... İnşaallah yakın bir zamanda, dostlarımız büyük bir ilim, irfan, edep ve muhabbet hazinesi olan bu güzel eserin tamamı­na, ben de vazifemi itmam etmenin ve mensup olduğum ümme­te böyle bir hizmette bulunmanın ecrine ve huzuruna kavuşa­cağız...
 
Cenâb-ı Hak, hatıraları mü'min kardeşleri arasında yâd olundukça, ta kıyamete kadar, sevgili Ali Ulvi Kurucu Bey üstadımıza ve hepimize rahmetiyle muamele buyursun, amin. ( ali ulvi kurucu hatıralar kitap, ali ulvi kurucu hatıralar 4 cilt, ali ulvi kurucu hatıralar kitap seti, kaynak yayınları, ali ulvi kurucu hatıraları, ali ulvi kurucu hatıralar kitap seti sipariş )
 
 
M.Ertuğrul Düzdağ
Ümraniye, Haziran 2006
 
   
     HATIRALAR NASIL YAZILDI

 
 
İlk cildimizin başında, Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey'i kısaca tanıtmış; hatıraların mahiyetini, nelerden ve kimlerden bahsettiğini ve çok değerli oluşunun sebeplerini kısaca arzetmiştik. Aşağıdaki satırlarda, birinci cildin önsözünde vaadettiğimiz gibi, eserin tespi­ti ve yazılması ile meydana çıkışının safhaları anlatılacaktır:
 
Üstadla konuşmalarımızı, 1992 yılının Nisan ve Mayıs ay­larında, Medine-i Münevvere'de - Sultana yolu, Ebubekir Sıddık caddesi sonlarındaki - evlerinin giriş katında yaptık. Burası bir oda­dan ibaret ve boş duran küçük bir daire idi. Penceresi Uhud Dağı'na bakıyordu, iki ay kadar hemen her gün burada birkaç saat oturup konuştuk. Konuşmaları kasetlere kaydettim; yetmiş beş sa­at tuttu.
 
Türkiye'ye dönünce kasetlerdeki kaydı daktilo ettirdim. Bin üç yüz büyük sayfayı doldurdu. Kendi sorularımı yazdırmamıştım. Bu kadar sayfa sırf üstadın cevaplarından ibaret idi. Sayfaların üze­rine, kaç numaralı kasetin dökümü olduğu yazılmıştı.
Bu bin üç yüz sayfanın fotokopisini çektirdim. Makineyle sıra numarası verdim. Sayfalan kestiğim zaman yeri kaybolmasın diye sayfaların yan kenarlarına da aynı numaraya birkaç kere bastım.
 
Sonra tamamını okudum. Bu birinci okuma esnasında, say­faların yanlarına, hizasındaki paragraflarda neden bahsedildiğini kısaca not ettim. Bir sayfada bazen birkaç konu veya şahıstan bahis geçiyor; bazen birkaç sayfa boyunca aynı şey anlatılıyordu.
 
İlk okuma birince, sayfaları, kenarlarına koyduğum numara ve notlarla birlikte şeritler hâlinde kestim. Üç bine yakın kesik par­ça oluştu.
 
Kesikleri yere yayarak konularına göre tasnif ettim. Biriken parçaları ayrı dosyalara koydum. Dört yüz kadar dosya oldu. Her dosyadaki kesikleri, ait oldukları konunun gelişme sırasına göre alt alta yapıştırıp birbirlerine ekledim.
 
Bu dosyaları, konularına göre, önce Konya - Kahire - Medi­ne ve Son Devir olarak dört büyük kısımda topladım.
 
Her kısımda bulunan dosyaları, üstadın hayat hikâyesinin seyri içindeki önemine ve tarih önceliğine göre sıraladım. Bu tasnif yapılırken, hatıratın, bilhassa belirli şahısların etrafinda döndüğü ortaya çıktı.
 
Bunun üzerine, anlatılanları, hangi şahıs veya bahis merkez alındıysa, onun adı alanda toplamayı uygun buldum. Bu çalışma, hatıratın yazılması boyunca devam etti. Netice olarak eser, öne çıkan şahıs ve bahis başlıkları altında toparlandı. Ancak her başlığın altında ayrıca değişik yüzlerce konuya da temas ediliyordu. Bu sıra­da metin bir defa daha okunmuş oldu.
 
Notlarıma bakınca, hazırlık safhasının altı sene sürdüğünü görüyorum. Tabii bu müddetin neden bu kadar uzadığı düşünülürken, o zaman içinde bir taraftan ailevi vazifeler ifa olu­nurken, bir taraftan da "siyasete, ticarete ve memuriyete" girmeden veya bir zümreye "tam intisap" etmeden ve "istikamet"ten ayrılma­dan geçinmeye çabalayan "dindar bir yazar" olduğumuz unutulma­malıdır. Ciltlerin başına konulan hayat hikâyemdeki yayınlar listesine göz atılırsa, eskiden beri devam eden - merhum üstadın da takdirini kazanmış - önemli ve zahmetli kitap çalışmalarım olduğu görülecektir.
 
Hazırlığı bitirip yazmaya başladığım tarihi, ilk sayfanın üzerine 26 Ocak 1998 olarak kaydetmişim. Kaleme aldığım ilk bölümleri üstada okuduğum tarih de 5 Mayıs 1998 diye kayıtlı, O başlangıçtan sekiz sene sonra, 1200 sayfayı bulan üç cilt, bu satırları yazdığım sırada baskıya hazır; fakat dördüncü cilt yazılmaya de­vam ediyor. Demek on dört yıllık çalışma henüz sona ermiş değil...
 
1998-2006 arası sekiz yıllık yazma safhasında da diğer ki­tap çalışmalarımla beraber, hep birlikte bir deprem yaşadık; Yeşilköy'deki tehlikeli şekilde çatlayan evimizi satıp Florya'ya taşındık; vakti gelen çocukları evlendirmeye devam ettik; yani ha­yatın acı tatlı hadiseleri araya girdi durdu... Elli yılda derlediğim ve taşınmamız sırasında yedi yüz koli tutan "meşhur" kütüphanemi, maddî zaruret sevki ile satmaya mecbur kalışımın zihnî sarsıntısı da bunların tuzu biberi oldu... Fakat sık sık ara versek de, düşe kalka işimize devam ettik.
 
Besmele çekip kaleme davrandığım gün, önümde muaz­zam bir yığın vardı. Bunlar satır satır okunup değerlendirilecek, binlerce "soru-cevap" olmaktan kurtarılacak, Ali Ulvi Bey'in ağzın­dan çıkanlara sadık kalınarak kaleme alınacaktı.
 
Dört yüz dosyanın her birini bu gözle okudum. Bir dos­yayı önce tamamen okuyor; yazılırken gireceği sıraya göre sayfa ke­narlarına hatırlatıcı notlar koyuyordum. Böylece birkaç sayfadan 50-60 sayfaya kadar çeşidi hacimlerde olan dosyaları, teker teker ta­mamen öğrenip hazmedip zihnimde sıraya koyduktan sonra yaz­maya başlıyordum. Doğrusu büyük dikkat ve çok duru bir zihin isteyen dosyaların her biri, büyük bir cedelden çıkmış gibi beni yo­ruyordu.
 
Her şeye rağmen, meselenin önemi, hatıratın değeri, ayrı­ca söz vermiş olmanın sorumluluğu ile işe devam ettim. Elimle yazdığım müsveddeler bilgisayarda dizildi. Her yazılanı birkaç ke­re tashih ettim ve arabaşlıklar koydum. Böylece hatırat yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
 
Ali Ulvi Bey, yazları Türkiye'ye geliyordu. İstanbul'da kaldığı günlerde, onun yokluğunda yazdıklarımı kendisine okur­dum. Büyük haz duyar; dualar ederdi. Üstad lütfeder, daha müsaid diyerek fakirhanemize gelirdi, iki seferinde, gelişinden önceki ge­celerde, evimizi Resul-i Ekrem sallalahü aleyhi ve sellem efendimi­zin teşrif buyurduklarına dair, canlar değer nurlu rüyalar görüldüğünü, bugün de göz yaşlarıyla hatırlıyoruz.
 
Üstadı, hizmet ehli sevenleri getirip bırakıyor, sonra alma­ya geliyorlardı. Bunlardan bilhassa Şükrü Argıt Bey'in adını te­şekkürle zikretmeliyim. Ömer ve Levent Özsandıkçı kardeşlerin de birkaç defa bu hizmette bulunduklarını hatırlıyorum... Şükrü Beyin bir fedakârlığı da ayrıca zikre değer: Kendisi, sağ olsun, üstadın 3 Şubat 2002'deki vefatından sonra, çalışmamı hızlandır­mak için bana maddî destekte bulunmayı akleden ve gerçekten fay­dalı olan ilk ve tek şahıstır... Merhum üstad, ancak uçak paramızı ve daktilo ettirme ücretini verebilmişti. On yıldır tamamen hasbî çalışıyordum. Şükrü Bey'in o tarihten sonra aydan aya bir buçuk yıl boyunca lütfedip gönderdiği miktarı, daha sonra Kaynak Yayınları'ndan aldığım telifi kendisine aynen devrederek, te­şekkürlerimle ödeyebildim.
 
Üstada, hatıraların kaydını bitirdikten sonra, daha Medi­ne'deyken: "Efendim, çok şükür hatıralarınızı kaybolup gitmekten kurtardık. Bu hizmet bana yeter. Meşguliyetimin çokluğu ve titizli­ğim sebebiyle, yazılması bana kalırsa, çok uzun sürer; kime isterse­niz verelim, yazdıralım..." demiştim. Fakat merhum, benim yaz­mamı arzu etmişti. Tahminim beş sene kadar uzayacağı şeklinde idi. Ancak hesaplar tutmadı; çok uzadı. Ne yazık ki üstadımız da bitmiş hâlini göremedi. Rabbim bildirsin de, ruhu şad olsun.
 
Son olarak, eser kitap sayfası hâline getirilip, baskıya hazır­lanırken de tashihine tekrar tekrar itina olunduğunu arz etmek iste­rim... Bu sırada Kaynak Yayınları'ndan aziz kardeşlerimin de te­şekküre şayan hizmetleri sebketti.
 
İnşaallah, aziz dostlarımız da bu eserin değerini takdir ederek dikkade okuyacak ve bilhassa çocuklarına da okutacaklardır... Medine-i Münevvere'deki ot hamalı velî zatın dediği gibi:
 
"Her şey O'ndan... Her şey O'ndan..." ve "Her şey Ona..." vesselam.
 
 
M. Ertuğrul Düzdağ
Ümraniye, Eylül 2006
 
 
Bu önsözü bitirip yayınevine göndereceğim sırada (7 Eylül), uzun zamandır rahat­sız bulunan Şükrü Argıt Bey'in vefat haberi geldi. İnşaallah Nebiyy-i Zişan'ımızın meclisinde üstadına kavuşur. Allah rahmet eylesin.
 
 
         3.Cilt  ÖNSÖZ
 
Hatıralar'ın birinci ve ikinci ciltlerinde Üstadın Konya ve Kahire hatıralarını okumuş; Medine hatıralarına başlamıştık. Bu cildin tamamı onun devamı olacak. Dördüncü cildimiz de hazır­lanıyor.
 
İlk iki cildin önsözlerinde merhum Üstad Ali Ulvi Kurucu Bey'i (1922 - 2002) kısaca tanıtmış ve hatıraların önemini belirt­miştik. Ayrıca nasıl Medine'ye giderek merhumun evinin bir dairesinde iki ay kadar kaldığımızı ve kendisine sorular sorarak, hatıralarını ses kaydı ile tesbit ettiğimizi, sonra bunların üzerin­de nasıl çalışarak eseri kaleme aldığımızı uzunca anlatmıştık.
 
İlk ciltleri okumuş olan dostlarımıza artık bir şey söylemek fazla olur. Onlar çoktan, anlatılan edebî, tarihî, manevi bahisle­rin ve merhumun tatlı üslûbunun tiryakisi oldular. İlk olarak bu cildi görenlere de deriz ki: İstediğiniz yeri açıp, sadece birkaç sayfa okuyun, yeter...
 
Kaynak Yayınları, çok yerinde bir seçimle, Üstad Ali Ulvi Bey'in hatıralarıyla aynı zamanda olmak üzere, hâlen çok şükür berhayat ve aramızda bulunan bir diğer üstadımızın, Ahmed Muhtar Büyükçınar Hocaefendi'nin (d. 1920) iki ciltlik hatıra­larını da yayınladı ki, isabetli iş denilirse, ancak bu kadar olur.
 
"Hayatım İbret Aynası" adını taşıyan, ismiyle müsemma bu hatıralar, gerçek bir hazinedir. Baş tarafında merhum Ali Ulvi Bey'in bir takrizi bulunan bu eser de muhakkak okunmalıdır.
 
Yazanlar yayınlayanlar, vazifelerini yaptılar. Şimdi sıra okuyucuda ve bilhassa "toplumdaki bozuluştan" haklı olarak şikâyet eden aile reislerinde. Okumak ve çocuklarının okumasını sağla­mak; artık onların işi... Allah muvaffak etsin ve tesirini halketsin.
 
Son sözlerimiz, Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme'den başlayarak, her iki cihandaki bütün büyüklerimize, sevgi­li müminlere, geçmiş ve gelecekteki Müslüman kardeşlerimize salât ü selâmlar, fatihalar ve candan dualar olsun.
 
 
M. Ertuğrul Düzdağ
 
 
   DÖRDÜNCÜ CİLT İÇİN
 
Bizleri yaratan, yaşatan, besleyen, elçiler gönderen, akıl ve iman bağışlayan, namazı lütuf buyuran, sağlık ve hastalık veren, iyileştiren ve öldüren Yüce Rabbimiz'e hamd olsun.
 
Bizlere Yaradanımız'ı bildiren, insanlık ve kulluk öğreten, güzel ahlâkı gösteren; iyiliğe yönlendiren, gönlümüze Allah aşkı­nı koyan, imanımızı bilgi ve gerçekle güçlendirip aklımıza yerleş­tiren. İlâhî âlemin habercisi, kurtarıcımız, sevgilimiz, Resul-i Ek­rem Efendimize hasretlerimiz, sevdalarımız, salât ü selâmlarımız sunulsun.
 
Allah ve Resulü'nün aydınlık yolunda bizlere rehberlik eden ihlâslı, ilimli, amelli, sabırlı bütün büyüklerimize ve bilhassa mer­hum Ali Ulvi Kurucu hocamız, ağabeyimiz ile onun yad ettiği bütün merhum zatlara, minnetlerimiz, hayır dualarımız ve Fati­halarımız, âhiret azığı sayılsın...
 
1992 yılında Medine-i Münevvere'de, başlayan sual, soh­bet, kayıt, tesbit, tasnif, tedkik, tertip ve tahrir maceramızın 15. yılında, 2007 de Hatıraların ilk üç cildini mü'min kardeşlerime sunabilmiştim. Çalışmamızın 22. yılında da Rabbimizin hayat, sıhhat, fırsat ve gayret lütufları sayesinde, hamd olsun, değerli ve sevgili Hatıraları nın 4. cildine kavuşmuş bulunuyoruz.
 
İlk 15 yıl zarfında da çok soran olmuştu; fakat ilk ciltlerin neşri üzerine eserin tadım alıp da gelecek cildi soranların adedi, bu son 7 senede artık binlerle ifade edilecek sayıları buldu. Rabbim eserde anlatılan iman ve ahlâk sağlamlığı ile milli kültür ve   tarih şuurunu cümlemizde uyandırıp, tesirini inşaallah devamlı kılsın.
 
Şimdi bir müjde ve bir de ricam olacak: Hatıralar'ın bir cildi daha var, bu tabii müjde... Rica ise şu: Lütfen bu yaşlı adama "sıhhat ve zaman bereketi" dua buyurup, iki sene kadar da sabredip, "ne zaman çıkacak?" diye meraklanmayınız...
 
Yavaş pişen, aşçısı da beraber pişen yemek lezzetli olur. Dört tencere fena olmadı, inşaallah beşinciyi de aynı lezzette sizlere sunabilirim. Ve bir çağrı: Beşinci cilt, hatıralara ilâveten: Üstad'ın isteği üzerine, şiirlerinin "İslam’ın Nuru"nda çıkmış asıl metinleri (bkz. 363-366), mektuplar, fotoğraflar ve beş cildin indeksini ihtiva edecek...
 
Elinde mektup, fotoğraf, önemli bir hatıra veya belge olan dostların, lütfen benimle temas kurmalarım istirham ediyorum. (duzdag@hotmail.com)
 
Bütün güç ve tasarruf kendisinin olan Rabbimiz'den, biz kullarını "o günlerdeki gibi" yine birbirimize sevdirmesini, birlik ve beraberliğin dünya ve âhirette izzetle yaşamanın ilk şartı olduğu idrâkine erdirmesini tazarru ederek, onun rahim, afuv ve cemil sıfatlarına sığınıyorum.
 
Yâ Rab, bizi kahretme helal eyleme... Amin!
Ta ibret olup kalmayalım âleme... Amin!
Yâ İlâhi bize tevfikini gönder... Âmin!
Doğru yol hangisidir, millete göster... Amin!
 
 
M. Ertuğrul Düzdağ
 
 
 
Gonca Yayınevi, Med Kitap 5 Cilt Ali Ulvi Kurucu Hatıralar kitap setini incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054816767
MarkaMed Kitap
Stok DurumuVar
9786054816767
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.