Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz Ensar

Fiyat:
190,00 TL
İndirimli Fiyat (%38,9) :
116,00 TL
Kazancınız 74,00 TL
Havale / EFT:
113,68 TL
32,48 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap           Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar     

Yazar          Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz   
Yayınevi      Ensar Neşriyat
Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Kapak Cilt
Sayfa Ebat  367 Sayfa - 13.5x19.5 cm

        

Ensar Neşriyat Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar kitabını incelemektesiniz.    
H. Kamil Yılmaz Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   ÖNSÖZ

Yüce Rabbimiz'e hamd, Sevgili Peygamberimiz'e, ehl-i beyt'ine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Tasavvuf, İslâmî hayatın ve kültürümüzün bir parçasıdır. Or­taya çıkışından bu yana dâima ilgi odağı olmuştur. Bugün de gerek düşünce sistemi olarak, gerekse hayat tarzı ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmekte, hem de çeşitli tartışmalara konu edilmektedir.

Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekkeler ve eğitim kuru­mu sayılan tarikatlar, bu yüzyılın başından beri İslâm ülkelerinin bir kısmında devlet eliyle toplum hayatının dışına itilmeye çalışıl­mışsa da, halkın bu müesseselere ilgisi pek azalmamıştır. Özellikle Batı'da ve Amerika'da, tasavvufun hem tarikat boyutundaki eğitim tarzı, hem de düşünce planındaki üslûbu, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kuzey Afrika menşeli pek çok tarikat mensûbu, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle Amerika'da İslâmiyetin yayılma­sına öncülük etmektedir. Mevlânâ, İbn Arabi ve Yunus Emre gibi tasavvufî düşünce temsilcilerinin fikir ve eserleri Batı'daki insanla­rın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türkiye'de İlâhiyat Fakültelerinde 1991 yılında "Tasavvufun ana bilim dalı haline gelmiş olması, bir merhaledir. İlmî platform­da tasavvufun belli bir hüsn-i kabûle mazhar olmaya başladığının ifadesidir.
 

Uzun yıllar İstanbul M. Ü. İlahiyat Fakültesi öğrencilerine tak­rir ettiğimiz tasavvuf ders notlarının yer yer geliştirilip yer yer kı­saltılarak yeniden gözden geçirilmesinden ortaya çıkan bu çalışma, gerek ilâhiyat mensuplarının, gerekse ilgi duyan insanlarımızın ta­savvuf konusundaki soru ve taleplerine cevap vermek üzere kitap haline getirilmiş bulunmaktadır.

Çalışmamız bir giriş ile beş bölümden ibarettir. Giriş bölümün­de, günümüz tasavvuf telâkkileri ile mistisizm hakkında kısa bir bilgi verilmektedir. Birinci Bölüm'de ise tasavvuf ilminin doğuşu, kaynağı, tarif ve gayesi ile diğer ilimlerle münâsebeti anlatılmakta­dır, ikinci Bölüm'de ise tasavvuf tarihinin tanımı, konusu ve gayesi verildikten sonra tasavvuf tarihi, zühd, tasavvuf ve tarikat olmak üzere üç dönem halinde incelenmektedir. Üçüncü Bölüm'de tasav­vuf kavramları tahalluk ve tahakkuk olmak üzere iki ana başlık altında sunulmaktadır. Bu iki anabaşlık altında tasavvufun temel kavramları tanıtılır. Dördüncü Bölüm'de tarikatlar, tekkeler ve ahî birliklerinden oluşan tasavvuf kurumları ve başlıca tarikatlar anla­tılmaktadır. Beşinci Bölüm'de ise tasavvufî meselelere yer verilmiş­tir. Bu bölümde tasavvufî düşüncenin varlık konusundaki "vahdet-i vücûd" ve "vahdet-i şühûd" görüşüyle, "insan" anlayışı anlatılmış­tır. Yine bu bölümde kerâmet, rüyâ, ricâlül-gayb, tevessül ve râbıta gibi konular tartışılmıştır.

Çalışmamın devamı sırasında destek, teşvik ve yardımlarını gördüğüm meslektaşlarıma ve eserin okuyucu önüne çıkmasını sağlayan Ensar Neşriyat yetkililerine teşekkürü borç bilirim.
Başarıya erdiren Allah Teâlâ'dır.

Erenköy 06.02.1994
H. Kâmil YIUAAZ


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ............................................................................ 9
GİRİŞ.............................................................................. 11
 1. GÜNÜMÜZ TASAVVUF TELAKKİLERİ..................... 11
 2. MİSTİSİZM NEDİR?.................................................... 12
 3. MİSTİSİZMİN ÖZELLİKLERİ...................................... 13
GİRİŞ.............................................................................. 13
 1. TASAVVUF - MİSTİSİZM FARKI............................... 14

  BİRİNCİ BÖLÜM
TASAVVUF HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 
 1. TASAVVUF NEDİR?.................................................. 17
L TASAVVUFUN ÖZELLİKLERİ.................................... 20
II. SÛFÎ ve TASAVVUF KELİMELERİNİN KÖKÜ.......... 23
DL TASAVVUFUN TARİFİ ve KAYNAĞI....................... 28
IV- TASAVVUFUN KAYNAKLARI (KLÂSİKLER).......... 54
V. TASAVVUFUN KONUSU.......................................... 57
VL TASAVVUFUN GAYESİ........................................... 58
 1. TASAVVUFUN DİĞER İLİMLERLE MÜNASEBETİ.. 59
I. TASAVVUF ve DİĞER İSLÂMÎ İLİMLER.................... 59
 1. Tasavvuf ve Tefsir.................................................. 59
 2. Tasavvuf ve Hadis ................................................ 60
 3. Tasavvuf ve Fıkıh................................................... 61
 4. Tasavvuf ve Kelam ............................................... 63
 5. Tasavvuf ve Ahlâk.................................................. 63
II. TASAVVUF ve SOSYAL İLİMLER............................. 64
 1. Tasavvuf ve Felsefe............................................... 64
 2. Tasavvuf ve Sosyoloji............................................. 64
 3. Tasavvuf ve Psikoloji.............................................. 65
 4. Tasavvuf ve Terbiye............................................... 66
 5. Tasavvuf ve Ekonomi............................................. 67
III. TASAVVUF ve GÜZEL SANATLAR.......................... 67
 1. Tasavvuf ve Edebiyat ............................................ 68
 2. Tasavvuf ve Musiki................................................ 69
 3. Tasavvuf ve Mimari................................................ 70
 4. Tasavvuf ve Hüsnü-i Hatt, Tezhib.......................... 71

   İKİNCİ BÖLÜM
TASAVVUF TARİHİ

A- TASAVVUF TARİHİ NEDİR?.................................... 75
B- TASAVVUF TARİHİNİN KAYNAKLARI.................... 76
C- TASAVVUF TARİHİNİN DÖNEMLERİ..................... 81
I- ZÜHD DÖNEMİ.......................................................... 81
 1. Hz.Peygamber (s.a.v)'in Hayatında Zühd.............. 81
 2. Ashâb-ı Kirâm'ın Zühdî Hayatı............................... 87
 3. Ashâb-ı Suffe ve Zühdî Hayat............................... 95
 4. Tâbiîn Devri Zühd Hayatı....................................... 98
 5. Hicrî İkinci Asrın Sonuna Kadar Zühdî Hayat...... 100
 6. İlk İki Asırîda Başlıca Zühd Mektepleri................. 101
II. TASAVVUF DÖNEMİ................................................ 108
 1. H.III-IV, M. IX-X. Asırlarda Tasavvuf................... 108
 2. H. III ve IV. Asırlardaki Tasavvuf Mektepleri....... 110
 3. H. III ve IV. Asırlarida Tasavvuf Yolları................ 119
 4. H. V, M. XI. Asırda Tasavvuf............................... 122
III. TARİKAT DÖNEMİ................................................... 126
 1. XII ve XIII. Milâdî Asırida Tarikatlar...................... 126
 2. M. XIV ve XV. Asırlarda Tarikatlar........................ 133
 3. M. XVI - XIX. Asırlarda Tarikatlar......................... 142
 4. XV1.-X1X. Asırlarda Başlıca Tasavvufi Olaylar... 147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TASAVVUF KAVRAMLARI

A. TAHALLUK KAVRAMLARI...................................... 156
I. İBADET ve AHLÂKA DAİR OLANLAR...................... 156
 1. İbâdet.................................................................... 156
 2. Takvâ.................................................................... 156
 3. Vera'...................................................................... 157
 4. Tevbe.................................................................... 159
 5. Zikir....................................................................... 162
 6. Murâkabe.............................................................. 164
 7. İtmi'nân................................................................. 165
8. Sıdk....................................................................... 168
9.  İhlâs           169
 1. Sabır.................................................................... 170
 2. Tevekkül............................................................. 172
 3. Şükür................................................................... 174
 4. Rıza..................................................................... 175
 
 1. Fakr..................................................................... 177
 2. Zühd.................................................................... 179
 3. Kanaat................................................................. 181
 4. İstikâmet.............................................................. 182
II. SEYR U SÜLÜK KAVRAMLARI............................... 183
 1. Seyr u Sülük......................................................... 183
 2. Şeyh-Mürşid......................................................... 183
 3. MürîdveSâlik......................................................... 185
 4. Bey'at veya İntisab................................................ 186
 5. Semâ ve Âyin........................................................ 187
 6. Sohbet................................................................... 189
 7. Mücâhede ve Riyâzat........................................... 191
 8. Halvet (Uzlet) ve Çile............................................ 195
 9. Celvet veya Halvet Der-Encümen........................ 198
 
 1. Ârif....................................................................... 200
 2. Velî - Velâyet....................................................... 201
B. TAHAKKUKA DAİR KAVRAMLAR.......................... 203
I- KALBİ ve VİCDÂNÎ OLANLAR.................................. 203
 1. Vecd ve İstiğrak.................................................... 203
 2. Cezbe.................................................................... 205
 3. Aşk ve Muhabbet.................................................. 207
 4. HavfveRecâ.......................................................... 210
 5. KabzveBast........................................................... 211
 6. Heybet ve Üns....................................................... 211
 7. Gaybet ve Huzur................................................... 212
 8. Mahvveİsbat.......................................................... 213
 9. Sekr ve Sahv......................................................... 214
 
 1. FenâveBakâ........................................................ 215
 2. Cem've Fark........................................................ 217
II. MA'RİFET ve BİLGİ KAVRAMLARI......................... 221
 1. Ma'rifet ve İrfan..................................................... 221
 2. ikan ve Yakîn........................................................ 221
 3. Keşf ve Mükâşefe................................................. 222
 4. İlhâm..................................................................... 223
 5. Muhâdara ve Müşâhede....................................... 223
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756794302
MarkaEnsar Neşriyat
Stok DurumuVar
9789756794302
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.