Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali, 2 Cilt Takım İFAV

Fiyat:
2.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%32,8) :
1.345,00 TL
Kazancınız 655,00 TL
Havale / EFT:
1.318,10 TL
376,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap               Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali
  Meal               Heyet
  Yayınevi         Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
  Kağıt - Cilt      Şamua - Ciltli, 2 cilt Set, Özel Kutulu
  Sayfa - Ebat   2.150 sayfa  -  16x24 cm
  Yayın Yılı        SON BASKI

 
 

Meal Heyeti :  Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız, Ümit Şimşek   

 

Marmara İlahiyat Fakültesi Yayınevi nin yayınladığı, Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız, Ümit Şimşek’ in meali ni yazdığı, Kuranı Kerim Meali ni incelemektesiniz.  
2 Cilt Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali kitabı hakkında yorumları oku yupkitabın konusuözetifiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz. 

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

    TAKDİM

 

Dünyayı "sürekli Kur'an okuyan bir gezegen" olarak tarif edersek, herhalde mübalâğa etmiş olmayız. İnişinden bu yana geçen on dört asır boyunca yeryüzünde hiçbir zaman Kur'an sadâları eksik olmadı. Gece-gündüz demeden, bir an ara vermeden, bu gezegen, milyonlarca dilleKur'an okumaya devam etti, halen de ediyor. 

 

Bu durum, Kur'ân-ı Kerîm'in sürekli bir mucize olduğunu gösterdiği gibi,  bu ümmetin daha öncekilere nasip olmayan bir İlâhî lütfa mazhar olduğunu da göstermektedir. Evvelki ümmetler, Âlemlerin Rabbi tarafından kendilerine kitap gönderilme şerefini belki bir asır bile koruyamamış ve Allah'ın kitaplarını kendi elleriyle tahrif ederek tanınmayacak bir hale sokmuşken; bu ümmet, Kur'ân-ı Kerîm'i dünyadaki herşeyden değerli bilmiş, onu koru­mayı hayatın en yüksek gayesi addetmiş, onun her harfinden bir mâna hazinesi çıkaracak şekilde bütün yeteneklerini onu okumak ve yaşamak gayesine yöneltmiştir.

 

Ümmetin, bir gönül birliği halinde yüzyılları kaplayan bu gayretleri, Kur'ân-ı Kerîm üze­rinde yoğunlaşan benzersiz bir ilim ve kültür birikiminin doğmasını sağlamıştır. Bugünkü gibi yabancı akımların rüzgârları altında zihinlerin karmakarışık hale geldiği zamanlarda dahi, bu birikim, Kur'ân-ı Kerîm'e samimiyetle yaklaşan herkese yol gösterecek bir potan­siyel arz etmektedir. Bunun da ötesinde, Kur'ân-ı Kerîm'in kendisi, bütün zamanlara hitap eden irşadı ve her zamana yeni bir yüzünü gösteren i'câzı ile, bizzat hidayet kaynağı olarak önümüzdedir. Onunla doğru yolu bulmak ve ondan yeni birşeyler öğrenmek için gerekli olan tek şey, usulüne uygun bir şekilde ona yönelmek ve teslim olmaktan ibarettir.

 

Kur'ân-ı Kerîm, bizzat kendisini "mübîn" sıfatıyla niteler, herşeyi açıklayan apaçık bir kitap olarak bildirir. Lâkin bu, herkesin herşeyi aynı kolaylıkla anlayacağı mânasına alın­mamalıdır. Öyle olsaydı, insanlar arasındaki ilim ve kavrayış farkının bir anlamı kalmazdı. Kur'ân-ı Kerîm'i anlamanın birtakım şartları elbette bulunacaktır; bunun yanında, herkes o deryadan kendi kabı nisbetinde bir nasip alacak, o hidayet güneşinden aynası kadar bir nura mazhar olacaktır.

 

Kur'ân-ı Kerîm'i anlamanın birinci şartı, onu ilk muhatapları gibi okumak, yani, yaşa­yarak anlamaya çalışmaktır. Bu da, Allah'ın kelâmına kesin bir teslimiyet ister. Nitekim ashâb-ı kiram, âyetler birer birer indikçe, kalplerinde en küçük bir endişeye yer vermeksi­zin, o hükümlere teslim oluyordu.

 

Kur'ân-ı Kerîm'in sürekli okunmak üzere indirildiğini de unutmamak gerekir. Hergün beş defa Allah'ın huzuruna çıkmanın ve her huzura çıkışta Kur'an okumanın elbette bir mânası vardır. Ancak sürekli okuyuş sayesinde Kur'ân-ı Kerîm, hayatın her tarafına nü­fuz eder; onun mâna incelikleri insanın zihnine bir bir açılmaya başlar; birbirini açıklayan âyetler arasındaki ilişkiler meydana çıkar.

Kur'ân-ı Kerîm'in kendi kendisini açıklaması onun en büyük özelliği olduğu gibi, tefsir usulünün de en başta gelen ilkesidir. Bu ilke ihmal edildiği zaman herkesin kendi anlayışına göre âyetleri istediği tarafa çekebildiğine dair sayısız örneklerin şahidiyiz.

 

Kur'an tefsirinin ikinci kaynağı ise Hadistir. Zira Kur'ân-ı Kerîm'i tebliğ etmenin yanı sıra, onu söz ve fiille açıklamak Peygamber aleyhisselâma, ona itaat etmek de ümmetine görev olarak verilmiştir. Günümüzdeki ihtilâflar, özellikle bir kısım medya eliyle biteviye sürdü­rülen tartışmalar dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, bu konuları anlaşılmaz hale geti­ren en büyük etken, Hadisin dikkate alınmamasıdır. Zira Hadis, ümmet içindeki her türlü ihtilâfı çözme gücüne sahiptir; onun için anlaşmazlık halinde Peygamber aleyhisselâma başvurmak bizzat Kur'ân-ı Kerîm tarafından emredilmiştir (bk. Nisa, 4/65).

 

Elinizdeki meal, mevcut çalışmalar arasında eksikliği müşahede edilen bu iki ana nok­tada bir hizmet sunmak niyetiyle hazırlanmıştır:

Bu çalışmada sadece âyetlerin meali verilmekle yetinilmemiş; o âyetle ilgili daha başka âyetlere de dipnotlarında yer verilmiştir.

 

Aynı şekilde, Peygamber Efendimizin Kur'ân-ı Kerîm ile ilgili açıklamaları da, yine ilgili âyetlerin dipnotlarında, Hadis ilminin ilkeleri doğrultusunda ve kaynakları gösterilmek su­retiyle kaydedilmiştir.

 

Bu iki özellik, elinizdeki mealin diğer bütün meallerden ayrılan en önemli yönünü teşkil etmektedir. Bu sayede, okuyucu, Kur'ân-ı Kerîm'in hangi sayfasını açarsa açsın, okuduğu âyetlerle ilgili diğer âyetleri bir arada inceleme fırsatı bulduğu gibi, kendisine Kur'an indiri­len Peygamberin âyetlerle ilgili açıklamalarını da o âyetlerin dipnotlarında bulacaktır.

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi, Kur'ân-ı Kerîm'in bir başka özelliği, her çağa, âyetlerin mâna tabakalarından yeni biri yüzünü göstermesidir. Bu bakımdan, Kur'ân-ı Kerîm'in inişi Asr-ı saadette tamamlanmış olsa da, onun Allah katından gelen hak kitap olduğunu göste­ren yeni yeni delillerin Kur'an semâsından inmeye devam ettiği söylenebilir. Bu mucize ise, en aşikâr surette, "ilmî i'caz" adı verilen bir şekilde kendisini göstermektedir. ilmî i'câzın en aşikâr yönü ise, bilimsel konulara temas eden âyetlerin hiçbir şekilde bir çelişki içermemesidir.

 

Oysa Kur'ân-ı Kerîm, tabiat bilimlerinin alanına giren yüzlerce konudan söz etmektedir. Bu kadar çeşitli konulara temas eden bir kitabın, daha sonra­ki zamanların anlayışına ters düşecek ifadeler içermemesi, mucizeden başka hiçbir şeyle açıklanamaz. Hattâ, ters düşmek bir yana dursun, sonraki yüzyılların bilgileri ışığında an­laşılacak nice nükteleri de bu âyetlerinin arasına saklamış, âdeta sonradan bulunup ehli tarafından açılacak bir define sandığı gibi zamanın nehrine bırakmıştır.
 

Elinizdeki mealin bir başka özelliği, bilimsel konulara temas eden âyetlerle ilgili açıkla­malarda görülecektir. Ancak bu açıklamalarda aşırılığa kaçmamak hususunda itina göste­rilmiş; Kur'ân-ı Kerîm'in bir tabiat bilimi kitabı olmadığı dikkate alınarak, konu, ilgili âyetin muhtevası ve sevk ediliş amacı içinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında, ekseriyet itibarıyla, verilen bilgiler, hemen herkesin ulaşabileceği ansiklopedik bilgiler seviyesinde tutulmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'in üslûbu da, zaten herkesin gözü önündeki varlık ve hadi­selere dikkat çekmek suretiyle, ekseriyet tarafından yaşanan hayattaki ibret tablolarını herkesin gözü önüne sermek şeklindedir.

 

Herşeye rağmen, yıllar süren gayretlerin sonucu da olsa, elinizdeki çalışma, bir beşer ürünüdür. Bu itibarla, ne kadar çaba göstersek de, hatâdan bütünüyle kurtulamayacağı­mızın birer beşer olarak idraki içindeyiz. Bu çalışmada kendisini gösteren güzellikler ise, bütünüyle Allah'ın kelâmından ve onu bize getiren Peygamberin güzelliğinden gelen me­ziyetlerdir. Bu iki kaynakla bizim aramızda böyle bir fark her zaman bulunacaktır. Yapılan her yeni çalışma, bir yandan onlardaki güzelliklerin yeni yeni taraflarını keşfederken, bir yandan da beşerî eksiklere yenilerini eklemek suretiyle, bize, Allah ve Resulü karşısındaki mevkiimizi hatırlatacaktır.

 

Bu çalışmamızda değerli görüş ve katkılarıyla bize yardımcı olan kıymetli hocalarımıza ve arkadaşlarımıza, özellikle mealin en güzel şekilde basılması için hiçbir fedakârlığı esirge­meyen M.Ü ilahiyat Fakültesi Vakfı mütevelli heyetine teşekkürlerimizi sunarız. ( Kuranı Kerim ve Meali , 2 Cilt , ayet ve hadislerle açıklamalı kuranı kerim meali , Marmara ilahiyat vakfı yayınları , ifav yayınları , marmara ilahiyat fakültesi kuran meali  )

 

 

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir

Yrd. Doç. Dr. Halit  Zavalsız

Ümit Şimşek

 

 

Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız, Ümit Şimşek’ in meali ni yazdığı, Kuranı Kerim Meali ni incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789755482484
MarkaM. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları İFAV
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.