Bahrul Medid Tefsir, 11 Cilt Takım

Fiyat:
7.520,00 TL
İndirimli Fiyat (%33,8) :
4.980,00 TL
Kazancınız 2.540,00 TL
Havale / EFT:
4.830,60 TL
1.394,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap             Bahrul Medid
  Yazar            İbni Acibe El Haseni (ks)
  Tercüme        Dr. Dilaver Selvi
  Yayınevi        Semerkand Yayınları
  Kağıt  Cilt      Sarı şamua, Lüks Termo deri cilt, 11 Cilt Takım
  Sayfa  Ebat   7.800 sayfa, 16.5x23.5 cm


 
Semerkand Yayınları Bahrul Medid tefsir kitabını incelemektesiniz.
11 cilt Bahrul Medid tefsiri hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
   BAHRÜ’L-MEDÎD   Tefsîri’l - Kur’ani’l-Mecid
 
el-Bahrü’l-Medid fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Mecîd isimli tefsir, zahirî ve bâtınî ilimlerde üstat Ahmed Ibn Acibe el-Hasenî es-Sâzelî (k.s) ’ye aittir (1124/1809).
 
Bu tefsir, baştan sona yüce Kur’ân’ın zahiri tefsiri ile tasavvufî işaretlerini bir arada sunan; zahirle batını, şeriatla hakikati, ilimle irfanı, nakille tecrübeyi, delille müşahedeyi, amelle edebi, dille gönlü, sözle aşkı kaynaştıran orijinal bir tefsir dir.
 
İbn Acibe, elliye yakın eserin sahibi bir alim ve kâmil mürşit olarak bu tefsirini mürşitlerinin tavsiyesi ile ömrünün son döneminde yani en verimli devresinde yazmıştır.
 
Eserin zahirî tefsir kısmı, Beyzâvî, Ebü’s-Suûd, Nesefî, Kurtûbî, İbn Atiyye ve İbn Cüzey gibi Ehl-i sünnetin en muteber tefsirlerinden oluşmaktadır. Tasavvufî işaretlerini ise, Kuşeyrî’nin Letâifü’l-İsârât’ı, Baklî’nin Arâisü’l-Beyânı, Hikem-i Ataiyye başta olmak üzere Kûtü’l-Kulûb, İhya, Avarif gibi tasavvufun ana kaynaklarından yapılan nakillerle, müellifin müşahede, tecrübe ve tavsiyeleri oluşturmaktadır.
 
 
      TAKDİM VE TAKRİZ
 
Prof. Dr. Abdulaziz Hatip[1]
 
Kur'ân-ı Kerîm'i bir hidayet rehberi olarak gönderen yüce Allah'a, Kur'an'ın mana ve işaretleri sayısınca hamd; bu eşsiz kitabın mübelliği ve en büyük müfessiri olan Hz. Muhammed'e de (sallallahu aleyhi vesellem] sayısız salât ve selâm olsun. Kur'an, indiği günden itibaren kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa seslenen ezelî ve ebedî bir hitabe olduğu için, onun mesaj, sır ve incelikleri de bitmez. Her dönemde onlarca müfessir, bu eşsiz hikmet deryasına dalarak bütün insanlığa rahmet olacak ilim ve hükümleri çıkarıp istifadeye sunmuşlardır. Malumdur ki, hak sözü ancak gerçeğe kalbini açan, onu can kulağı ile dinleyen ve hakikate şahit olmak için yanan gönüller anlar.
 
Kur'ân-ı Kerîm, İslâm dininin birinci ve en güvenilir kaynağıdır. Onun bu merkezî konum ve öneminden dolayıdır ki, her İslâmî mezhep ve grup kendi esaslarım ona dayandırma ihtiyacını hissetmiştir. Bu eğilimlerden biri de tasavvufi çizgidir. O da, tıpkı diğerleri gibi bir yandan esas ve prensiplerini Kur'an'a dayandırmaya çalışırken, diğer yandan da onu kendi manevi birikim, bilgi ve terminolojisi ışığında yorumlamaya gayret etmiştir. Böylece tasavvuf ehlinin kendilerine özgü bir tefsir çeşidi ortaya çıkmıştır. Buna, "irfanı", "tasavvufî" veya daha meşhur ismiyle "işârî" tefsir denilir.
 
İşârî yorum sahipleri, bu yorumlarının aslında tefsir olmadığını, tamamen kalbî keşif ve sezgilerinin ürünü olduğunu, diğer bir ifadeyle mananın arifin kalbine doğrudan ilham edildiğini söylerler. Bu ilhamlar, sade bir fikrin değil, ciddi bir mücâhedenin sonucu ulaşılan takvanın meyveleridir, gayp âleminden ihsan edilen Rabbânî lutuflardır. Onları, sadece zahirî kriterlerle göre değerlendirmek isabetli olmaz. Nitekim elinizdeki tefsirin sahibi İbn Acibe de, işârî tefsiri şöyle tanımlar: "İşârî tefsir, âyetin lafzından anlaşılan (zahirî mana) ortaya konulduktan sonra bu zahirî mananın dışında, âyetten işaret ehlinin (ariflerin) gönüllerine açılan birtakım işaret ve ince manalardır" (ei-Bahrü'i-Medîd,/43).
 
Yine müfessirimiz, İbn Atâullah-ı İskenderi den naklen der ki: "Sûfîlerin, Allah'ın ve Resûlullah'ın kelâmını alışılmışın dışındaki (garîb) manalarla yorumlamaları, âyetin zahirî manasını değiştirmek olarak değerlendirilmemelidir. Ayetin zahirî manası, bağlam ve dilin delalet ettiği şekilde anlaşılır. Ancak bu zahirî manayla birlikte âyet ve hadislerde, Allah tarafından basireti açılan kimselerin anladığı birtakım bâtınî manalar da mevcuttur. Bazı kimselerin, 'Sûfîler, Allah ve Resûlü'nün sözlerini değiştirdi' şeklindeki itirazları doğru değildir. Eğer sûfîler, 'Bu âyetin bu yorumdan başka manası yoktur' deselerdi o zaman bu yorum Allah ve Resûlü'nün sözlerini değiştirmek olurdu. Aksine onlar, önce zahirî manayı olduğu gibi kabul ediyor, onu amelde esas alıyor, daha sonra, Allah'ın kendilerine öğrettiği bir takım ince hikmet ve manaları ilave ediyorlar" el-Bahru'l-Medîd, 1/49-50).
 
Müfessirimiz İbn Acîbe (rahmetullahi aleyh), Ehl-i sünnet çizgisinden taviz vermez, zahirle bâtını birleştirirken zahirî ölçüleri esas alır, bâtınî manaları dinin ruhuna uygun şekilde dile getirir. Bu ölçüye bütün tefsirinde titizlikle uymuş ve zahirle bâtını, şeriatla hakikati, hükümle hikmeti, delille müşahedeyi, ilimle ameli, sözle kalbi en güzel şekilde birleştirmiştir. İbn Acîbe, tefsirle işârî manayı karıştırmamak için ikisini ayrı başlıklar altında işlemiş; her iki alanda da en muteber Ehl-i sünnet tefsir, tabakat ve tasavvuf kaynaklarından yararlanmıştır. Bütün bunlara kendi tecrübe, irfan ve müşahedesini de ekleyerek bu eseri insanlık ailesine sunmuştur. Diğer eserleri yanında özelikle el-Bahrü'l-Medîd onun ilmî ve tasavvufî alandaki otoritesini göstermektedir.
 
Bundan dolayı İbn Acibe, eserleri ve fikirleriyle Türkiye, İslâm dünyası ve Batı'da birçok akademik araştırmaya konu olmuştur.
 
et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn adlı ünlü eserin sahibi Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, el-Bahrü'l-Medıd'i değişik yönlerden örnekleriyle tanıtıp değerlendirmeye tâbi tuttuktan sonra sözlerini şöyle noktalamaktadır: "İşte İbn Acîbe'nin tefsiri ... Onu, işârî yorumlarından bazı örneklerle sana tanıttım. Bunların bir kısmını, biz, âyetlerin zahirinin gerektirdiği tarza uygun olduğundan dolayı makbul görürken, bir kısmını ise, 'şatahat' türünden şeyler içerdiğinden zahiri üzere kabul edemeyiz. Zahiri üzere'  diyorum, çünkü belki de bu zahirî anlamın ötesinde müellif kusursuz manalar kastetmiş olabilir. Bu durumda, onun tam olarak neyi kastettiğini ben bilememiş olabilirim" (Zehebi, et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn, 3/415).
 
Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi, irfan ehli (arif) olmayanlar, tasavvufî, işârî tefsir ve yorumları tam olarak anlayamazlar. Çünkü keşif ve manevi zevkin ürünü olan bilgilerin dille ifade edilmesi oldukça zor ve çoğu defa mahzurludur.
 
Kıymetli okuyucularımız, bu değerli tefsiri okurken, bir ilim ve hikmet hazinesine kavuştuklarını bilmeli, onun halka hitap ettiği gibi âlimlere ve ariflere de hitap ettiğini unutmamalı, herkes derecesine göre anladığım almalı, anlayamadıklarını erbabına bırakmalıdır. Kıymetli meslektaşım, kalem ehli değerli araştırmacı Dr. Dilaver Selvi Bey'in yıllar süren emeğinin ürünü olan elinizdeki bu tercümenin amaca en yakın biçimde gerçekleştirildiğini düşünüyorum. İnşallah bu tefsir, Kur'an'ın anlaşılmasına beyanî ve burhanî yönüyle olduğu gibi irfanî, tasavvufî ve işârî cihetiyle de büyük hizmet edecektir. Bu vesileyle, başta değerli mütercim Dr. Dilaver Selvi olmak üzere, Semerkand Yayınları çalışanlarına, özellikle Dr. Mustafa Bahadıroğlu, Ahmet Kasım ve Ali Sözer beylerin şahsında bu büyük eserin güzel bir şekilde biz okuyucuların eline geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, dua ve teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Bize de, bu kıymetli tefsire redaksiyon ve tashih açısından katkıda bulunmayı nasip ettiğinden dolayı yüce Rabbimiz'e şükretmek düşer.
 
  
     MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ
  
Bizi sonsuz kudretiyle insan olarak yaratan, rahmetiyle yaşatan, il­miyle kuşatan, nuruyla aydınlatan, habibine ümmet, kitabına vâris ya­pan, ezelî kelâmında muhatap alarak bize, "Ey mümin kullarım!" diye hitap buyuran Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd ve sena olsun.
 
Bütün âlemlere rahmet kılınan, müminler için manevi tezkiye, terbiye ve terakki rehberi yapılan, Allah'ın habibi, yaratılmışların en hayır­lısı efendimiz Hz. Muhammed'e, onun tertemiz âline, Ehl-i beyt'ine ve güzide ashabına razı oldukları kadar salât ve selâm olsun.
 
Kıymetli okuyucularımız, size değerli bir eseri sunmanın mutlulu­ğu içindeyiz. Bu eser, büyük âlim arif şeyh seyyid Ahmed İbn Acîbe el-Hasenfye [kuddise s.rruhû] (v. 1224/1809) ait el Bahrül Medid fi Tefsîril Kurâni'l Mecîd isimli tefsirin tercümesidir. Bu tefsir, yüce Kur'an'ın zahirî tefsiri ile tasavvufî işaretlerini bir arada sunan; zahirle batım, şeri­atla hakikati, ilimle irfanı, nakille tecrübeyi, delille müşahedeyi, amelle edebi, dille gönlü, sözle aşkı kaynaştıran orijinal bir tefsirdir.
 
Ahmed İbn Acîbe el-Hasenî [kuddise sırruhû], elliye yakın eserin sahibi bir âlim ve kâmil mürşid olarak bu tefsirini mürşidlerinin tavsiyesi ile ömrünün son döneminde yani en verimli devresinde yazmışür.
 
Müfessirimiz, el-Bahrü'l-Medîd''in zahirî "tefsir" kısmını Beyzâvî, Ebüssuûd, Nesefî, İbn Atıyye, Kurtubî ve Hâşiyetül-Fâsi gibi muteber tef­sirlerin açıklama ve nakillerinden oluşturmuştur. "Âyetlerin Tasavvufî İşaretleri" kısmında ise Kuşeyrinin Letâifül-işârât'ı, Rûzbihân-ı Bakli nin Arâisü'l-Beyân'ı, İbn Atâullah-ı İskenderi’nin Hikem'i başta olmak üzere Kûtü'l-Kulûb, İhya, Avârifü'l-Maârif gibi pek çok tasavvuf klasiğinden istifade etmiş, bazan ilk dönem sûfîlerinin sözlerine yer vermiş, yer yer Şâzelî pîrlerinden nakillerde bulunmuş, ayrıca kendi tecrübe ve müşahedeleriyle konuyu desteklemiştir.
 
İbn Acîbe el-Hasenî ikuddise sırruh], "Âyetin Tasavvufî İşaretleri" kıs­mında, daha önce tefsirini yaptığı âyetlerin muhtevasını göz önüne ala­rak açıklamalarda bulunmuş; bu arada mürşidlere, müridlere, muhiplere veya münkirlere en az bir hatırlatma yapmıştır. Bu bölümde bazan tasavvufî kaynaklardan konuyla ilgili geniş açıklamalar nakletmiştir.
 
Kıymetli okuyucularımız, her mümin, kendisine hitap eden ilâhî emir ve nehiyleri bilmekle yükümlüdür. Bunun birinci kaynağı Kur'ân-ı Hakîm'dir. Sonra sünnet ve sahabe uygulaması gelir. İlâhî emirleri doğ­ru anlayıp uygulamak için Kur'an mealleri yeterli değildir. Buna sadece tefsirler de cevap vermez. Halk için bunun en güzel yolu, bağlı oldu­ğu mezhebe göre ibadet ve muamelatı anlatan güvenilir ilmihallerdir. Âlimler için durum farklıdır.
 
Tefsirleri fıkıh ve ilmihal kitabı gibi görmemek gerekir. Bununla birlikte halk için Kur'ân-ı Hakîm'deki hikmet, ibret, kıssa, zikir, dua, mesaj, ahlâk ve uyarıları öğrenmenin en güzel yolu, güvenilir müfessirlerin tefsirlerim okumaktır. Bu tefsirlerin, çok uzun veya çok kısa olanları değil, orta hacimli olup ihtiyaca cevap verenleri tavsiye edilir. İşte siz kıymetli okuyucularımıza tavsiye edeceğimiz tefsirlerden biri de bahsettiğimiz vasıflara uyan elinizdeki bu tefsir dir.
 
Biz el-Bahrü'l-Medîd'i incelediğimizde bunun halkımıza faydalı bir tefsir olduğunu tesbit ettik ve istişarelerimiz sonucunda tercümesine karar verdik. Tefsirin tercümesi için izin ve dua alındıktan soma, tara­fımızca tercümeye başlandı ve -yüce Allah'a sonsuz hamdolsun- birinci cildin basım aşamasına gelindi. Tefsirin tamamı -inşallah- on bir ciltte tamamlanacaktır.
 
Bu arada tercüme sırasındaki dipnot kısmındaki ilave çalışmala­rımızı "Tercümede Takip Ettiğimiz Usul" başlığında zikrettik. "Giriş" kısmında zikredilen " İbn Acîbe'nin Tefsirindeki Metodu" bölümü de tefsirin genel özellikleri ve bizim tefsir üzerindeki tasarruflarımız hak­kında ilave bilgi vermektedir.
 
Tefsirin "Giriş" kısmı tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kısmın birinci bölümünde Kur'an'ın zahiri ve batım meselesini, işârî/tasavvufî tefsir­lerin tanımını, tefsirler içindeki yerini ve değerini, ayrıca müfessirleri konu eden inceleme çalışmalarımız oldu.
 
Giriş kısmının ikinci bölümünde İbn Acîbe'nin doğumu, ailesi, ye­tişmesi, hocaları, eserleri ve tefsirindeki metodu yeterince tanıtıldı. Mü­fessirimizin nasıl bir âlim, mücahid ve kâmil mürşid olduğunu anlamak için bu bölümün okunmasını özellikle tavsiye ediyoruz.
 
Üçüncü bölümde ise Kur'an'ın tarifiyle birlikte, eûzü besmelenin mana, hüküm ve hikmetleri işlendi.
 
Tefsir, müfessirimizin önsözü ve Fatiha süresiyle başlamaktadır.
 
Kıymetli okuyucularımız, tercümesini sunduğumuz bu kıymetli tefsiri, bazıları farklı yönlerden tenkit edebilir. Mesela, hüküm bildiren âyetlerin tefsirinin kısa geçildiği, bazı kıssa ve haberlerde çok seçici davranılmadığı, tasavvufî işaretlerde bazan herkesin anlayamadığı konuların işlendiği, yer yer cezbe ve aşk diliyle söylenmiş kapalı manaların bulun­duğu, bazan vahdet-i vücûd ve Cebriyye anlayışını vehmettiren ifadelerin mevcut olduğu söylenebilir. Bütün bunların cevabı tefsirin içinde mev­cuttur. Tefsir sabır ve insafla okunursa, onun baştan sona Ehl-i sünnet çizgisinden hiç ayrılmadığı görülecektir. Tefsirde fazla olmasa da herkes­çe anlaşılamayan bazı manaların ve konuların bulunması tabiidir. Bu tür konular için müfessirimizin cevabı şudur: "Bir kâmil mürşid terbiyesine girip seyrü sülük yapmadan ve müşahede halinde safi tevhide ulaşmadan bunlar anlaşılmaz!" Bu tür konuları ehline havale etmek ve anlaşılan mana ile yetinmek en doğrusudur. Zaten âyetlerin bir kısmı müteşâbih olup manaları ehli olmayana kapalıdır; onlara iman etmek yeterlidir.
 
Burada, tercümenin mana ve muhteva yönünden incelenmesini üst­lenerek kıymetli değerlendirme ve tavsiyeleriyle katkıda bulunan sayın Prof. Dr. Abdulaziz Hatip hocamıza ve eseri sizler için yayına hazırla­yan bütün Semerkand ekibine teşekkür ederiz.
 
Bizi, takip, uyarı, sevgi ve dualarınızla destekleyiniz.
Bütün yardım ve başarı sonsuz kerem sahibi Mevlâmız'dandır.
 
Hamdolsun âlemlerin Rabb'i yüce Allah'a.
  
Dr. Dilaver Selvi
 
 
        TERCÜMEDE TAKİP ETTİĞİMİZ USUL
 
Tercümede tarafımızca birtakım ilave çalışmalar yanında çok az ta­sarruflar da yapılmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
 
1-Ayetlerin metninden sonra, tefsir kısmının kontrolünde ve onun­la uyum içinde yeni bir meal oluşturuldu.
 
2-Tefsirin içinde geçen ve genelde âyetlerin hemen peşinden veri­len i'rab, kıraat şekilleri ve kelime tahlilleri tercüme edilmedi. Onlardan mananın yönlendirilmesinde istifade edildi. Bazan bir kelimenin kullanımına delil olarak zikredilen veya asıl konuya ilaveten detay bilgi veren bazı şiirleri de tercüme etmedik.
 
3-Zahirî tefsir kısmı, " Tefsir " başlığı ile verildi. Bu kısımda müfessirin açıklamaları âyetin meali ile kaynaştırılıp bütünleştirilerek veril­di Ancak, mealle tefsir kısmının belli olması için meal "italik" yazıldı. Tefsir kısmındaki meal ile, üstteki müstakil meal genelde aynı cümle kuruluşu içinde sunulmuştur, fakat bazan açıklama kısmında takdim, Şehir gibi sebeplerle âyete verilen manada çok az farklılık olmuştur. Bu, aynı mananın farklı ifadelerle sunulmasından ibarettir.
 
4-Müfessirin "el-İşaret" başlığı ile verdiği tasavvufî açıklamalar, “Ayetlerin Tasavvufî İşaretleri" başlığı ile verildi.
 
5-Tefsir sırasında geçen diğer âyetlerin numaraları, metin içinde geçtiği yerde verildi. Bütün hadislerin tahriri yapıldı. Müfessirimiz, bazı hadisleri mana olarak, bazılarını da özetle nakletmiştir; biz gerek gördüğümüz yerde, hadisi asıl kaynaktan tam manası ile veya konuyu ilgilendiren kısmıyla tercüme ettik.
 
6-Önceki tefsirlerden nakledilen fakat bazı yönlerden tenkide açık birtakım bilgileri veya nakilleri tercüme etmedik. Bunlar çok azdır.
 
7-Mananın rahat anlaşılması veya metnin tamamlanması için bazan birkaç kelime veya cümle eklediğimiz oldu. Uzunca yapılan eklemeler dipnotta belirtildi.
 
8-Açıklanması gerekli görülen bazı tabir ve ıstılahlar, dipnotta açık­landı. Tanıtılmasına gerek duyulan şahıs veya eserler de dipnotta kısaca tanıtıldı.
 
9-Müfessirin istifade ettiği ve nakilde bulunduğu kaynaklar -çok azı hariç- tercüme sırasında el altında bulunduruldu. Bazan, konunun netleşmesi ve rahat anlaşılması için, tercümede ilk kaynağın metni esas alındı; bu durum, dipnotta belirtildi.
 
10-Tefsir boyunca âyetlerin konusunu yansıtan ara başlıklar eklen­di. Bu ara başlıklar, "İçindekiler" kısmını oluşturdu. Bu haliyle içindeki­ler kısmı, genel bir konu fihristi hüviyeti arzetmektedir.
 
11-Tercümenin dilinin anlaşılır ve sade olmasına elden geldiğince özen gösterildi. Ancak tefsirin konu ettiği bazı tasavvufî incelik, manevi makam ve haller, bir mürşid terbiyesi olmadan anlaşılmayacak şeyler­dir. Onları ehline havale etmelidir. Tefsirin son cildine -inşallah- indeks, tercümede meal, tahric ve izahlarda istifade ettiğimiz kaynakların listesi ve kısa bir "Tasavvufî Istılahlar" lügati eklenecektir. ( bahrul medid tefsiri , bahrul medid tefsir kitabı , semerkand pazarlama , bahrul medid tercümesi , semerkand yayınları , dr. dilaver selvi tercümesi , ibni acibe tefsiri , Fi Tefsiril Kuranil mecid )
 
 
 
Semerkant Yayınları 11 Cilt takım Bahrul Medid tefsir kitabı nı incele diniz.
 
[1] M.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054565535
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786054565535
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.