Cinler Alemi, İmam Suyuti

Fiyat:
124,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,1) :
73,00 TL
Kazancınız 51,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Cinler Alemi    
Yazar            İmam Suyuti
Yayınevi        Mercan Kitap
Tercüme        Seyfullah Erdoğmuş
Kağıt - Cilt     2.Hamur Kağıt, Karton kapak cilt
Sayfa - Ebat  440 sayfa, 13.5x21 cmİmam Suyuti Cinler Alemi Kitabı nı incelemektesiniz.
Mercan kitap cinler alemi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

           
     Mütercimin Takdimi
 
Şüphesiz hamd yalnız Allaha’dır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
 
"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
 
"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1),
 
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
 
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.
 
Es-Suyuti, Laktu'l-Mercan Fi Ahbari'l-Cân adlı eserini; Hafız Zehebi'nin öğrencilerinden Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah eş-Şiblî ed-Dımeşkî'nin (v.769h.)
 
Âkâmu'l-Mercân adlı eserinden özetleyerek ve bazı eklemeler yaparak hazırlamıştır.

Laktu'l-mercân: mercanları bulmak, almak demektir. Kitabın tercemesinde Kahire'de Mektebetu'l-Kur'ân tarafından Mustafa Aşûr tahkikiyle yayınlanan nüshayı esas aldım. Eserin Arapça neşrinde gördüğüm birçok hatayı, isnad edilen kaynaklara müracat ederek düzelttim ve rivayetlerinin tahricini yaptım. Her rivayetin sıhhat durumunu tespit etmeye çalıştım ve dipnotlarda bunları belirttim. Eser içinde geçen bazı hurafe hikâyeler, bazı uydurma ve israiliyat rivayetler ile Türkçe'ye terceme edildiğinde anlamı kalmayan uzun şiirleri terceme etmedim. İmam Suyuti'nin hayatı hakkında kısa bir giriş ekledim.
 
Allah Azze ve Celle'den bu eserin terceme ve tahkikini faydalı kılmasını dilerim. Muvaffakiyet Allah'tandır.
 
Ebu Muâz Seyfullah Erdoğmuş
3 Muharrem 1430
Çubuk/Ankara

 

     Müellifin Mukaddimesi:
 
el-Hannan ve el-Mennan olan Allah'a hamd, insanlara ve cinlere gönderilmiş olan efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun.
 
Bundan sonra:
 
Bu kitap, Şeyh İmam el-Kadı Bedruddin eş-Şiblî rahimehullah'ın "Âkâmu'l-Mercan Fi Ahkami'l-Cân" adlı eserinin özetidir. Bunu "Laktu'l-Mercan" diye isimlendirdim ve beğendiğim şekilde telhis ettim. Bu kitaba şu konularda birçok eklemeler yaptım:

Cinlerin varlıklarının zikri, sınıfları, cin kelimesinin anlamı, şeytanlarla cinlerin arasındaki fark, ruhlar, ifrit.
 
İbn Dureyd dedi ki: Cin, insanın zıddıdır. Gecenin karan-lığı örtüp gizlediğinde; "Cennehu'l-leyli ve ecennehu ve cunne aleyhi" derler. Senden gizlenen ve sana görünmeyen her şey için "Cunne anke" denilir. Bu sebeple cinlere aynı anlama gelen cin ve cinne ismi verilmiştir. Ha harfiyle "el-Hin"; cinlerin bir türüdür.27
 
Ebu Ömer ez-Zahid: "el-Hin; cinlerin köpeklerine ve en aşağı tabakasında olanlara denir" demiştir.28 el-Cevheri: "el-Cân; cinlerin babasıdır" der.29
 
İbn Akil el-Hanbeli: "Cinlere gözle görülmedikleri için bu isim verilmiştir."30
 
27 Abdulkadir el-Bağdadi Hazanetu'l-Edeb (6/166)
28 Hazanetu'l-Edeb (6/167)
29 Cevheri Sıhah (1/105) Murtaza ez-Zubeydi Tacu'l-Arus (7997) Ferahidi Kitabu'l-Ayn (6/21) İbn Manzur Lisanu'l-Arab (13/92)
30 Sefarini Levamiu'l-Envar (2/220) el-Aynî Umdetu'l-Kari (7/112) Ebu Ali el-Kâli Emali (s.101) Ebu Ali el-Kali, bunu İbn Dureyd'den nakletmiştir. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur: "Zira o ve kabilesi, sizi, sizin onları göremeyece¬ğiniz yerlerden görürler" (Araf 27)
 
Şeytanlar; cinlerin isyankar olanlarıdır. Onlar İblis'in çocuklarıdır. "el-Merede" ise şeytanların en azgınları ve en kuvvetlileridir.31
 
Araplarda Cinlerin İsimleri:

İbn Abdilberr şöyle demiştir:
 
"Kelam ve dil bilginlerine göre cinler birkaç mertebede ele alınır. Yalnız cin olarak zikrettiklerinde "cin" derler.
 
Onun insanlarla birlikte yaşayanlardan olduğunu kastet-tiklerinde "Amir" derler. Bunun çoğulu "Ummar"dır.
 
Çocuklara musallat olanlara "Ervah" derler.
Çirkinlik yapıp musallat olduğunda "Şeytan" derler.
Azgınlığı daha da şiddetlenince: "İfrit" derler."32
 
Cinler Âleminin İspatı:
 
Şeyh Takıyuddin b. Teymiyye dedi ki: "Müslümanlardan hiçbir taife, cinlerin varlığını inkâr etmemiştir. Kâfirlerin çoğunluğu da bunu kabul etmişlerdir. Zira cinlerin varlığına dair peygamberler tarafından verilen haberler, bilinmesini zorunlu kılan tevatürle, mütevatir hadde ulaşmıştır. Özel ve genel herkes onların var olduklarını bilir. Cinleri ancak cahil felsefecilerden bir azınlık ve benzerleri inkar etmiştir."33
 
Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani şöyle demiştir: "Kaderiyye'nin çoğu eskiden cinlerin varlığını kabul ediyorlardı. Şimdi ise inkar etmektedirler. Onlardan bazıları cinleri kabul ederler ve şöyle derler:
 
31       Sefarini Levamiu'l-Envar (2/220)
32       İbn Abdilberr et-Temhid (11/117) Sefarini Levamiu'l-Envar (2/220)
33       Bkz.: Mecmuu'l-Fetava (24/276 vd.)
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Mütercimin Takdimi         
İMAM SUYÛTÎ (Rahmetullahi Aleyh) fm.1445-1505)           
Doğumu ve Ailesi 
Hocaları;      
ÖĞRENCİLERİ       
İLİMLE İŞTİGALİ    
ÂLİMLERİN İMAM SUYUTİ'YE ÖVGÜLERİ   
Vefatı;
Kitabın Tahricinde Kullandığım Bazı Istılahların Açıklamaları
Kitabın el yazma nüshalarından örnekler:        
Müellifin Mukaddimesi:     
Araplarda Cinlerin İsimleri:
Cinler Âleminin İspatı:       
Yaratılışlarının Başlaması:
Cinler İnsanlardan Önce mi Yaratılmışlardır?   
Cinlerin Yaratıldıkları Asıl Nedir?
Cinlerin Sınıfları Ve Farklı Şekilleri:        
Cinlerin Yemeleri ve İçmeleri:      
Cinlerin Aralarında Evlenmeleri  
İnsanlarla Cinlerin Evlenmeleri   
Cinlerle İnsanların Evlenmesinin Hükmü          
Cinlerin Meskenleri
Cinlerin Mükellef Oluşları 
Cinlerden Nebi veya Rasul Var mıdır?   
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in İnsanlara ve Cinlere Gönderilmesi      
 
Ömer b. Abdilaziz İle Konuşmaları         
Cinlerin Hadis Rivayetleri 
Cinlerin Amellerinin Karşılıkları   
Cinlerin Ölümü ve Haşri    
İnsandan Ayrılmayan Cinler        
Vesvese       
Cinlerin İnsanların Bedenine Girmeleri  
Cinlerin İnsanları Kaçırmaları       
Cinlerin İnsanlara Taun Bulaştırması     
Cinlerin İnsanlara Nazar Değdirmesi     
Cinlerden Koruyan Hususlar       
Cinlerin Verdikleri Sıkıntılar:        
Cinlerin Kulak Hırsızlığı Yapmaları         
Ramazan Ayında Zincirlere Vurulmaları
Cinlerin Haberleri   
Cinlerin Şiirleri        
Cinlerin İnsanların Kadınlarına Saldırmaları     
Cinlerin İnsanlardan İlim Almaları ve İnsanlara Fetva Vermeleri      
Cinlerin İnsanlara Vaaz Vermeleri          
Cinlerin Hikmetle Konuşmaları    
Cinlerin İnsanlara Tıb Öğretmesi 
Cinlerin ve İnsanların Birbirlerinden Davacı Olmaları 
Cinlerin İnsanlardan Korkmaları  
İnsanların Cinlere Büyü Yapması ve Kendilerine İtaat Ettirmesi       
Cinlerin İnsanlara Hayır ve Şer Olarak Karşılık Vermeleri
Geyikler Cinlerin Sürüsü müdür?
İnsanların Cinlere İbadet Etmesi 
Cinler İçin Kesilen Kurban
 
Cinlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Gönderilişini Haber Vermeleri 
Şeytanın İsimleri     
Evlerde Sakin Olan Cinler
Cinler Vasıtasıyla Kâhinlik
İblis Meleklerden miydi?         
İblis'in Âdem ve Havva'ya Sataşması     
Şeytanın Nuh Aleyhisselam'a Sataşması         
Şeytanın Musa Aleyhisselam'a Sataşması       
İbrahim Aleyhisselam'a Sataşması         
Zülkifl Aleyhisselam'a Sataşması
Eyyub Aleyhisselam'a Sataşması
Yahya b. Zekeriya Aleyhisselam'a sataşması  
İsa Aleyhisselam'la Karşılaşması
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Sataşması
İblis Aleyhilla'ne'nin Halleri ( imam suyuti cinler alemi, imam suyuti, mercan kitap, seyfullah erdoğmuş, mercan yayınları , cinler alemi kitabı )
 


 
mercan yayınları imam suyuti cinler alemi kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054908325
MarkaMercan Kitap
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054908325
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.