Envarül Aşıkin Yazıcıoğlu Ahmed Bican BEDİR

Fiyat:
225,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
850,00 TL
490,00 TL
STOKTA VAR
600,00 TL
355,00 TL
STOKTA VAR
400,00 TL
240,00 TL


Kitap            Envarül Aşıkin hak Aşıklarının Nurları              
Yazar           Yazıcıoğlu Ahmed Bican 
Yayınevi       Bedir Yayınevi
Tercüme       Arslan Tekin,  Melek Tekin
Kağıt  Cilt      2.Hamur kağıt, Ciltli
Sayfa  Ebat   576 sayfa, 17x24 cm

 

 
Bedir yayınları Envarül Aşıkin Hak Aşıklarının Nurları kitabı nı incelemektesiniz.    
Yazıcıoğlu Ahmed Bican Envarül Aşıkin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

 
    Eseri Takdim
 
Besmele, hamdele, ve salvele vazifesini yerine getirdikten sonra... Malu­munuz olsun ki, geniş halk tabakaları için en faydalı eserler irşad, vesâya (nasihatler), tasavvuf ve ahlâk kitaplarıdır, İslâmi bilgiler bunlarda kuru bir nazariye şeklinde değil, okuyanları duygulandıran, bazan tüylerini ürperten, bazan ağlatan canlı bir tahkiye ile anlatılır. Bu tür kitaplardır ki, halkımızın imanını, İslâmi heyecanını asırlarca zinde tutmuş, milyarlarca insanın ebedî saadet ve selâmetine vesile olmuştur.
 
Bedir Yayınevi nin neşriyatını takip edenler, müessesemizin neşriyat ağır­lığını bu cins kitaplara verdiğini farketmişlerdir. İmam Gazalinin ihyâü Ulû-mi'ddin ve Kimyâ-yı Saadet'i, Ebû'l-Leys Semerkandi'nin Tenbihü'l-Gafilin ve Büstanü'l-Ârifîn'i, İmam Şârâni'nin El-Uhûdu l-Kübrâ'sı neşrettiğimiz kıy­metli; İslâmî irşad ve nasihat kitaplarından bâzılarıdır.
 
Zamanımızda türeyen bir takım bid'atçı ve pusulayı şaşırmış kişiler bu gi­bi kitapları hor görüp küçümsemekte ve bir takım fikir züppeliklerine heves etmektedirler. Onların nazarında her müslüman şunlara benzer ünvanlar ta­şıyan modern veya çağdaş (!) kitapları okuyarak kendini yetiştirmelidir, "İs­lâm Ekonomisinin Morfolojisi... Yediden Yetmişe Kadar Beş Derste Mücahidlik... Ruhullah (!) Humeyni'nin Amerikan Emperyalizmi ile Mücadelesinin Menkıbeleri... İslâmiyet, Kapitalizm, Sosyalizm, Sendikalizm, Faşizm Maşizm... İslâmının Stürüktürünün Analiz Sentezinin Konik Kesiti..."
 
Doğru ve yanlış bilgilerin, faydalı ve zararlı kanaatlerin, sağlam ve çürük el­maların bir küfeye rastgele dolduruluşu gibi bir araya geldiği bu kitapları okuyarak ehl-i sünnetten sapmış, kafaları dumanlanmış bu züppeler " Envarul Aşıkin " gibi irşad kitaplarını beğenmezler, çok avâmi bulurlar. Halbuki elinizdeki şu Envârü'l Aşıkin beş asırdan beri Türkçe konuşan müslümanları aydınlata gelmiş, onlara imanın tatlılığını, ibâdetin zevkini, Allah korkusu­nun lüzumunu, Peygamber sevgisinin zaruretini öğretmiş çok faydalı, çok mübarek, çok aziz bir eserdir. Halk için yazıldığından eski kıssalara, büyük­lerin menkıbelerine, Cennetin nimetlerine, Cehennemin azap ve mihnetleri­ne geniş yer verilmiştir. Eser genellikle Kur'anı Kerim âyetlerinden, Peygam­ber hadislerinden, Selef-i Sâlihin "eser"lerinden, her asırda yaşamış Rabbani âlimlerin, kâmil mürşidlerin örnek davranışlarından derlenmiş bilgiler hazi­nesidir. Bazı kimseler bu kitapta zayıf rivayetler olduğunu ileri sürerek ten­kit ediyorlar. Bu tenkitleri yersiz ve haksızdır. Zayıf hadislerden şer'î ve fıkhî ahkam istinbat ve istihraç edilemez ama onların tehzib-i ahlâk ve halka vaaz sahasında kullanılmalarına müsaade olunmuştur. Meselâ namazı kılmaya teşvik eden, kılmamaktan korkutan zayıf bir hadisin müslümanlara duyurul­masında bir sakınca yoktur. Çünkü namazın kılınmasını teşvik eden, kılma­yanları da tehdit eden muhkem âyetler ve kuvvetli hadisler zaten mevcuttur.
 
Kaynak verilmeden zikredilen, eski kavimlere ait kıssalar ve vak'alar için de, şayet bunlar halk tabakası için faydalı ise, hüküm böyledir. Yeter ki Kita­ba, Sünnete, icmaya, dine, şeriata muhalif tarafları olmasın.
 
Elinizdeki bu envarül aşıkin kitap beş asrı geçen uzun bir zaman boyunca imana, isla­m'a, Kur'ân'a, Şer-i Şerife, Sünnet-i Seniyyeye, nurlu ehl-i sünnet yoluna hiz­met etmiştir. Bu kitap insanları Cenab-ı Hakka itaata ve teslimiyete çağır­maktadır. Bu kitabın müellifi ehlullahtan bir zattır. Bu kitabı okuyanlar iyiye, güzele, doğruya yönelirler. Bu kitap küfrün, şirkin, şeytanın, nefsi emmârenin, eğriliğin, çirkinliğin, kötülüğün düşmanıdır, işte bu sebeplerden dolayı bu kitap asırlarca okunmuştur. Ve bundan sonra da okuna gelecektir. Bid'atçi züppelerin hoşuna gitmese de...
 
Bedir Yayınevi olarak din kardeşlerimize böyle bir "misbaht münir"i (nurlar saçan fener) sunmanın sevinci ve bahtiyarlığı içindeyiz, içinde bulun­duğumuz kültür anarşisi dolayısıyla ve bütün gayretlerimize rağmen Envârü'lÂşıkin'in bu tab'ında gözden kaçmış hatâ, eksiklik ve kusurlarımız var­sa bunların iyi niyetimize bağışlanmasını ve müteakip baskılarda tashih edil­mek üzere tarafımıza bildirilmek lütfunda bulunulmasım istirham ederiz. Bu vesile ile müellif Yazıcıoğlu Ahmed Bican Hazretlerini rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak'tan bütün ümmet-i Muhammed'e iki cihanda selâmet ve saadet­ler dileriz. Tevfik ve başarı ancak Allah'tandır.
 
BEDİR YAYINEVİ
 (1403 -1983)
 
 
   ESER HAKKINDA
 
Envârül Aşıkîn, telif edildiği 15'inci asırdan bu yana müslüman Türk halkı tarafından her devirde büyük bir zevk ve istekle okunmuş mübarek ve talihli bir eserdir. Gerek Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan'ın bu «Envârü'l-Aşıkîn»i, gerekse ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmed'in "Muhammediye" adlı kitabı, Anadolu ve Rumeli Türkleri tarafından asırlar boyunca devamlı okunmuş, ezberlenmiş, hattâ Muhammediye'nin birçok yeri, mevlid gibi bestelenmiştir.
 
Envârü'l-Âşıkîn'in bu kadar çok sevilip tutulmasının ilk sebebi, di­nî ve ahlâkî konuların çok tatlı bir dil ve üslup ile anlatılmasıdır.
 
Envarü'l Âşıkîn 'i bugünkü Türkçe ile neşre hazırlanırken, zaten sa­de olan diline fazla dokunulmamış, cümle kuruluşları, imlâ hususi­yetleri mümkün olduğu kadar muhafaza edilmiş, yalnızca gramer ka­idelerinde, günümüz Türkçe'sinde artık kullanılmayan Eski Anadolu Türkçe'sindeki kök, ek, deyim ve ıstılahlar bugünkü Türkçe'ye çevril­miştir. Yalnız, Hamd ü Sena ve Sebeb-i Te'lifi Kitab kısımları aynen bı­rakılmıştır.
 
Eserde âyet-i kerîmelerin mealleri verilirken merhum Hasan Basrî Çantay'ın "Kur'ân-ı Hakim ve Meali Kerim" adlı eserinden faydalanılmıştır.
 
Okuyucunun dikkatini dağıtmamak ve konu bütünlüğünü sık sık ansiklopedik bilgilerle kesmemek için, dipnotlardan mümkün olduğu kadar kaçınılmış, sadece zarurî açıklamalar yapılmıştır.
 
Üzerinde çalıştığımız Envârul Aşıkîn metni, H. 1300/1882 tarihli Bulak (Mısır) baskısıdır.
 
Bu kitabı hazırlarken, dinî bir kitap üzerinde çalışmanın vebal ve mesuliyeti bizi eser üzerinde daha önce yapılmış bütün çalışmaları inceleme mecburiyetinde bıraktı. Mehmed Figânî (M. Faruk Gürtun-ca), H. Mahmud Serdaroğlu A. Lütfi Aydın, Ahmed Kahraman ve Ha­san Ege'nin çalışmaları bunlardan bazılarıdır.
 
Bu kitap hazırlanırken, zaman zaman tereddüt ettiğimiz yerleri, Tercüman Gazetesi Kütüphânesi'nde (Y364) numarada kayıtlı, bilinen en eski Envârü'l Âşıkin nüshalarından biri (İstinsah tarihi: H. 1002/ 1593) ile, Süleymaniye Kütüphanesinde (Yazma bağışlar 2033 ve Hasib Efendi 211) numaralarda kayıtlı yazma nüshalardan (İstinsah tari­hi: H. 938/1531-1532, H. 1026/1617) faydalanılmış, ayrıca H. 1267/1850 ile, H. 1275/1858 tarihl-i İstanbul baskılarına da müracaat edilmiştir.
 
EnvârülAşıkîn 'in metninin yanında, müellifin hayatını, daha ge­niş bir çerçeve içinde ele alarak incelemek zaruretini hissettik. Bu yüz­den pek çeşitli kaynaklardan çoğu defa birbiriyle tenakuza düşen bil­gileri seçip ayıklayarak Yazıcıoğullarının aile, şahsiyet ve tesirleri hak­kında toplayabildiğimiz bilgileri, eser ve yazar ismi zikrederek, ayrı bir bölüm halinde eserin metninden önce verdik.
 
Kitabın sonunda, "İsimler ve Istılahlar" başlığı altında, eserde ge­çen yer adları, şahsiyetler, dinî ve tasavvufî ıstılahlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca kitabın hazırlanması sırasında başvurulan kaynaklar, Bibliyografya kısmında gösterilmiştir.
Çalışmalarımız esnasında vâki olan hatâlarımız için erbabı ilmin aflarına sığınır ve müteakip baskılarda düzeltebilmemiz için gerekli tashihatın tarafımıza bildirilmesini istirham eyleriz.
 
Arslan TEKİN - Melek TEKİN
İstanbul 1982
 
 
Yazıcıoğlu Ahmed Bîcân ve Ailesi
 
Yazıcıoğlu Ahmed Bîcân 15. yüz yılın ilk yarısında yaşamış bir Türk müellifidir. Babası ve ağabeyi de müelliftirler. Babası Yazıcı Sa­lih'in ve kardeşi Yazıcıoğlu Mehmed'in eserleri de zamanımıza kadar gelmiştir.
 
Yazıcı Salih:
 
Ahmed Bîcân'ın babasının adı Sâlih'dir. Onun babası da Süleyman adında bir kişidir. Kaynaklar Yazıcı Salih hakkında yeterli bilgi ver­memektedirler. Elde edebildiğimiz bilgileri de ancak eserlerinden çı­karabiliyoruz. Kendi ismini, ünlü eseri Şemsîye'nin bir çok nüshala­rında, «Salih», «Sâlihüddin», diye zikretmektedir. Ayrıca kaynaklarda da «Salih» olarak geçer. Bununla beraber Şemsîye'de, «Sahibi te'lif Ya­zıcı Selâhaddin» şeklinde bir kayıt bulunması sebebiyle araştırıcılar, «Selâhaddin» ismini taşıyabileceğini göz önünde tutmuşlardır. Yazıcı Salih'in doğduğu yer olarak Gelibolulu Alî, «Ankara yahûd Vilâyeti Rûm'un kasabâtından biri olmak ihtimaldir» (Künhü'l-Ahbâr, V. 237) demektedir. Bunun yanı sıra Fr. Babinger, Bolulu olduğunu yazar ve tahsilinin büyük bir kısmını Ankara'da yaptıktan sonra buradan ayrı­lıp Malkara'ya bağlı Kadıköyünde yerleştiğini, hatta büyük oğlu Meh-
Mektedir
 
Bostanu'l-Hakaik:
 
Bu eserinde Ahmed Bîcân, babası Yazıcı Salih'in Şemsiyesini yer yer manzum olarak nesre çevirmiştir. Aynı zamanda bazı bölümlerini yeniden kaleme almıştır. Kitap Gelibolu'da tamamlanmıştır.
 
İ. H. Uzunçarşılı, Ahmed Bîcân'ın Ahmediye adlı ve Pendnâme tar­zında başka bir manzum eseri bulunduğunu yazmaktadır. (Osmanlı Tarihi, 1,528) Bu doğru değildir. Ahmedîye, 18. y.y. şâirlerinden Diyar­bakırlı Ahmed Mürşid'e (V. H. 1145/1760) aittir ve H. 1159/1746 da telif edilmiştir (İA, XIII, Yazıcıoğlu mad.).
 
Envâru'l-Aşıkîn:
 
Bu kitap, Ahmed Bîcân'ın 15. y.y.dan bu yana Türk halkı tarafından çok sevilip okunan, benimsenen bir eseridir. Eserin bir çok yazması mevcut olduğu gibi, İslâm ülkelerinde matbaanın yerleşmesinden sonra defalarca basılmıştır.
 
Baskıları eserin ne kadar çok arandığını gösterir. Dinî konuların hi­kâye edilerek anlatılması, dilinin sadeliği ve güzelliği, eserin yüzyıl­lardır halka, aynı tazelik ve ilgiyle hitap etmesini sağlamıştır.
 
Envârü'l-Âşıkîn, Yazıcıoğlu Mehmed tarafından Arapça olarak ya­zılan Megaribü'z-Zaman adlı eserin Türkçe mensur tercümesidir. Ay­nı eser (Megaribü'z-Zaman), kardeşi Yazıcıoğlu Mehmed tarafından «Muhammediye» ismiyle nazım şeklinde de tercüme edilmiştir. Yazı­cıoğlu Mehmed'in ilminin derinliği, bunun yanı sıra üslûbundaki sa­nat endişesi ile, Ahmed Bîcân'ın sade, süssüz anlatışı, fazla derin ol­mayan ilmi, açık bir tezat teşkil ederse de, müellifin, eserinde de be­lirttiği gibi, asıl gayesi, okuyanları irşâd etmektir. Bu sebeple eserinde edebî bir maksat gütmez. Maksadı hakîkat ve şerîat inceliklerini anlat­maktır. Halkın bunları anlayabilmesini istediği için de eserlerini Türk­çe vermiştir. Bu Türkçe aynı zamanda devrindeki en güzel dil örnek­lerinden biridir. Yer yer secîli cümlelerin yanında açık ve sade bir dil, hikâye edilerek anlatılan olaylarda sık sık kullanılan devrik cümleler, eserin yüzyıllarca okunmasında, konusunun cazibesi kadar tesirli ol­muşlardır. Envârul-Âşıkîn'i, ağırlıklı bir kaynak olmaktan ziyade, halk için, onu doğru yola yaklaştırıp Hak Teâlâ'nın azametini ve ni­metlerini anlatmak üzere yazılmış ve maksadında da sonuna kadar zafere erişmiş bir talihli kitap olarak değerlendirmek çok daha doğru olacaktır.

Envârü'l Âşıkîn, Ahmed Bîcân'ın hemen bütün eserlerinin zübdesi gibidir. Ayrıca bu eserde ciddi, hakiki vak'alar, âyetler, kudsî hadîsler, meal ve tefsirler ile pek çok rivayeti, kıssayı, menkıbeyi, nakilleri, kaynak gösterilmeden anlatılan birtakım vak'aları yan yana, iç içe görmek mümkündür.
 
Sebeb-i te'lifde Envârü'l Âşıkîn'in Gelibolu'da yazıldığı, hatimetü'l-kitabda ise, kitabın yazılıp bitmesinin 855 (hicrî) yılı muharremi­nin evvelinde (Şubat 1451) olduğunu belirtmektedir. Yine sebeb-i te'lifde bu eserin neden ve nasıl meydana geldiği şöyle anlatılır:
 
«Benim bir karındaşım vardı. Âlim ve arif ve fâzıl ve kâmil, Allah'ın hâsı ve erenlerin serveri idi. Ve dahi cihanın kutbı Şeyh Ha­cı Bayram'ın mahremi esrarı idi. Ve dâim ben miskin ve derviş ana ey-dürdüm: «Dünyanın bekaası ve rüzgârın vefası yok. Bir yadigâr düz ki âlemlerde okunsun.» Ol dahi benim sözümle Megaribü'z-Zaman adlı bir kitâb düzdi. Âlemlerde ne denlü zahir ve bâtın tefsir ve tah­kik ve temsil varsa elhâsıl on iki ilmin hâsılı bir yere cem' eyledi ve an­dan sonra bana eyitdi: «Ey Ahmed Bîcân, ben senin sözün ile cemi' âlemin şerâiin ve hakaikin bir yere cem' eyledim, imdi sen dahi gel bu kitâb ki, Megaribü'z-Zaman'dır, Türkî diline döndür. Tâ kim bizim ilin kavmi dahi maârifden ve envârı ilimden fâide görsünler. Ben mis­kin dahi anın mübarek sözü ile bu kitâb ki, Envârü'l-Âşıkîn'dür, Geli­bolu'da tamam eyledüm. İmdi benim Envârü'l-Âşıkîn ve karındaşım ki, Muhammedîyye adlu bir kitâb dahi nâzm itdi, ikisi dahi Megâ-rib'den çıkmıştır. Sanki Bahr-ı Muhit taşıp iki yüzden aktı. Ne denlü cevahir var ise zahir oldu. Eğer dürri meknûn (gizli bir inci) istersen Envârü'l-Âşıkîn'i mütâlâa eyle ve eğer ecr-i gayrimemnûn istersen, Muhammedîye'yi mütâlâa eyle.
 
Elhamdülillah ki, biz iki karındaş bu iki kitabı cem eyledik, Onun için biz bu yolda zahmetler çektik. Ervâh-ı uşşak, işbu kitablar ile, mü­şerref olup, Yazıcıoğullarına rahmet dileyip hayır dua ile anlar.» (Ter­cüman Gazetesi Kütüphanesi Y, 364 varak 2a-2b).
 
Envârül Aşıkîn, başlıklara bölünerek değişik konulara göre tertip edilmiştir. Eser, varlıkların tertip ve nizamını anlatarak başlar. Âdem'in yaratılışı, peygamberler, peygamberlerin kıssaları, ilâhî ki­taplar, dünya ile ilgili faziletler, kıyamet alâmetleri, Kur'ân, mahşer, sı­rat, Cennet, Cehennem, melekler, huriler, gılmanlar, cennet ehlinden olanların makamları cennet nimetleri anlatılır.
 
Envârü'l-Âşıkîn'in yazıldığı, 15. yüzyılda imlâ henüz kaidelere bağlanmadığı ve kesinlik kazanmadığı için, eserin bütünü içerisinde gramer hataları bulunuyorsa da, daha önce söylediğimiz gibi, müellif bunu bir edebi eser olarak kaleme almamıştır. Değişik zamanlarda ya­pılan çeşitli baskılarında devrinin dil özelliklerine göre, bazı imlâ de­ğişikliklerine gidilmiştir. 
( envarül aşıkin, bedir yayınları, yazıcıoğlu ahmed bican, envarül aşıkin kitabı, hak aşıklarının nurları, arslan tekin, melek tekin, envarul aşıkin tercümesi, tasavvuf kitapları, ahmet bican )
 
 
 
Bedir yayınları Yazıcıoğlu Ahmed Bican Envarül Aşıkin Hak Aşıklarının Nurları kitabı nı incele diniz.   
Diğer Özellikler
Stok Kodu97897585140607
MarkaBedir Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
97897585140607
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.