Hadislerle İslam Fıkhı 7 Cilt Set BEKA

Fiyat:
4.500,00 TL
İndirimli Fiyat (%52,4) :
2.140,00 TL
Kazancınız 2.360,00 TL
Havale / EFT:
2.075,80 TL
599,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Hadislerle İslam Fıkhı Şerhul Meanil Asar
Yazar            İmam Tahavi -  İmam Ebu Cafer Ahmed B. Muhammed 
Tercüme       M. Beşir Eryarsoy
Yayınevi        Beka Yayınları
Kağıt  Cilt      Sarı Şamua kağıt, Lüks 7 Cilt takım
Sayfa  Ebat   5.780 sayfa - 17x24,5 cm


 
 
İmam Tahavi  ( İmam Ebu Cafer Ahmed B.Muhammed ) tarafından yazılan Hadislerle İslam Fıkhı Şerhul Meanil Asar adlı kitabı incelemektesiniz.
Hadislerle İslam Fıkhı Şerhul Meanil Asar kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

 
            SUNUŞ

İlme hizmet etmeyi bizlere nasip eden âlemlerin Rabbi Allah'a hamd ve şükür; sevgili Peygamberimiz, eşsiz örneğimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), as­habına ve temiz ailesine de salât ve selâm ediyoruz.

Elinizdeki kitap, hadislefıkhın iç içe bulunduğu, bunların geniş bir kültür ve engin bir ilmî birikim ışığında değerlendirildiği, İslam kültür mirasımızın kıymetli çalışmalarından birini oluşturmaktadır. Bir fıkıh kitabı olmasının ya­nı sıra, içerisinde 7000' den fazla hadis - ki bu rakam, Buhari nin Sahih inde yer alan hadis sayısıyla yaklaşık aynıdır- bulundurmasıyla, aynı zamanda bir hadis kitabıdır.
 
Fıkıh kitaplarıkategorisinde değerlendirildiğinde, Hanefi mezhebi fıkhına dair müstesna çalışmalardan bîrini oluşturmaktadır. Hadis kitapları katego­risinde ise, fıkıh konularına göre kaleme alınmış bir hadis kitabı olup, şerh edebiyatı içinde yer almaktadır. Şerh çalışmasının, sıradan bir açıklama ve yorumlama faaliyetinden öte belli bir ilmî seviye ve birikim isteyen, zor ve geniş boyutlu bir çalışma olduğu açıktır.

Hadisler, dinî hükümlerin Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci kaynağıdır. Kur'an'ın hiç değinmediği veya tam olarak açıklığa kavuşturmadığı konularda açıklamalarda bulunur, yeni hükümler koyar. Bu sebeple, hadisler olmaksı­zın, Allah'ın hoşnut olacağı bir hayat sürmek mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan sünnet, büyük önem arzetmektedir. İslam alimleri arasında, Hz. Peygamber 'in sünnetine uyma ve onu örnek almanın gerekliliği konusunda herhangi bir görüş ayrılığı mevcut değildir.

Mezheplerde bazı konularda görülen ihtilaf ve farklılıkların sebebi, Kur'an ve Sünnet'i anlama ve yorumlamadaki farklılıktan ileri gelmektedir. Aynı me­selede farklı içtihadlar ve hükümler ortaya koyan müctehid âlimlerin hep­si, görüşlerini Kur'an ve Sünnet'e dayandırmışlardır. Bu sebeple bir konuda mevcut bütün hadisleri, fıkıh geleneğindeki farklılık ve tartışmaları bilmeden, bir hadisten ilk bakışta anlaşılan anlamı esas alarak, herhangi bir mezhebin farklı uygulamasını eleştirmek doğru değildir.

Özellikle hicri I ve III, yüzyıllar arasında, İslami ilimlerden fıkıh usûlünün ve fıkhın temellerini atan ve günümüze kadar da etkisini devam ettiren, Ebu Hanife (Ö.150), İmam Malik, (Ö.179), İmam Şafii (6.204), İmam Ahmed b. Hanbel (Ö.241) ve ismini zikredemediğimiz daha nice büyük müctehidler ye­tişmiştir. Eserin müellifi İmam Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed et - Tahavi (6.321) de bu nesilden hemen sonra yaşamış büyük müctehidlerimizden bi­ridir.

Büyük âlim İmam Tahavi sadece bir fıkıh alimi değil, aynı zamanda ha­dis ilminin de önde gelen âlimlerindendir. Kitapta, onun bu iki ilim dalındaki engin birikimi ve ilmî yetkinliği belirgin bir şekilde görülmektedir.

O, bu kıymetli eserinde, yöntem olarak, Hanefî mezhebinin dayanağı olan hadislerin yanı sıra farklı mezheplerin görüşlerini ve delil olarak ileri sür­dükleri hadisleri birlikte kaydetmiştir. Tahavi, ilk olarak farklı görüşlerin daya­nağı olan hadisleri sıralamış, ardından Hanefî mezhebinin temelini oluşturan hadisleri sunmuştur. Farklı grupların ileri sürdükleri hadisleri, gerek metin ve gerekse raviler bakımından değerlendirmeye tâbi tutmuş, ardından kendisi­nin, sonuç olarak benimsediği görüşü belirtmiştir. Bunu da hadisleri hadis usulü tekniklerine göre değerlendirerek, kaynaklardaki durumunu araştırarak, hadisin lafızlarındaki edebî ve bilimsel yönlerin farkında olarak ve hadislerde-ki fıkhi hükümleri doğru tespit ve izah etmeye çalışarak yapmıştır.

İmam Tahavi'nin bu kitabı, dini, kaynaklarından öğrenme duyarlılığında -ki Müslümanlara, bu konuda bir pencere açmakta, fıkhi meseleleri bu pen­cereden daha ayrıntılı ve etraflıca görmelerini sağlamaktadır. Bu, belki de kitabın en belirgin özelliklerinden biri olsa gerektir.

Kitap,sıradan bir ilmihal ve fıkıh kitabının ötesinde okuyucunun uzak kalamayacağı birtakım ilmî zenginliklere sahiptir. Kitabı okuyan herkes, me­rak ettiği ilmihal bilgisini öğrenmenin yanı sıra fıkhi meleke ve yeteneğinin de oluştuğunu görecektir. Her geçen gün bu melekesi geliştikçe, kişiliğinin de geliştiğini, bağımsızlaşmaya başladığını fark edecektir. Bu elbette bir fıkıh kitabından elde edilebilecek oldukça büyük bir kazanımdır. Bu gelişim süreci, aynı zamanda kitabın kendi alanında değer ve önemini gösteren en büyük şahittir.
 
Kitabın en önemli özelliklerinden biri, Hanefi mezhebine dair belli bir sistem dâhilinde kaleme alınmış ilk kaynaklar arasında yer almasıdır. Mü­ellifinin, Hanefî mezhebinin sistemleşmeye başladığı bir dönemde yaşamış olması bunda etkili olmuş görünmektedir. Kitabın bir diğer belirgin özelliği, birçok hadis ve fıkıh kaynağında bulunmayan, hükümlere dair pek çok hadis ve rivayeti içermesidir. Bu özellik, hadis kültürü açısından eserin fazladan bir zenginliğidir. Herhangi birfıkhi meselenin hadisini burada bulabilmek müm­kündür.

Şüphesiz böyle kısa bir takdimde, böylesine eşsiz bir hazineyi tanıtabil­mek mümkün değildir. Gerek kitap gerekse yazan hakkındaki ayrıntılı bilgi kitabın ilerleyen sayfalarında gelecektir. Kitabın mütercimi tarafından kaleme alınmış olan " İmam Ebu Cafer et - Tahavi Hayatı ve Eserleri" başlıklı bölüm, kitabın ve yazarın tanıtımına ayrılmıştır. Okuyucuya bu bölümü mutlaka oku­masını tavsiye ediyoruz.

Bu sunuşta, kitabın büyük bir özveri ve yoğun çalışmanın sonunda orta­ya çıktığını da belirtmek istiyoruz. Böylesine kapsamlı bir kitabı Türk dilinde İslâm kültürüne kazandırmak kolay olmamıştır. Kitabın yayımlanmasında ge­rek maddî gerekse manevî yönden her türlü desteği sağlayan yayın yönetme­nimiz Şamil GÖK Beyefendi'ye, kitabın Türkçeye kazandırılmasındaki üstün gayret ve çabalarından dolayı mütercim M. Beşir ERYARSOY Beyefendi'ye ve kitabın hazırlık aşamasında emeği geçen diğer çalışanlara teşekkür ediyo­ruz.
 
Başta ve sonda hamd her zaman sadece Allah'adır. O'nun kutlu Peygam­beri Hz. Muhammed'e (s.a.v), ashabına, ailesine ve onlara uyan her mü'mine de selâm olsun.
 
KİTABİ  YAYINEVİ
8 Ramazan 1428  
20 Eylül 2007
 
 
             Eser Tercüme Edilirken Esas Alınan Baskılar
 
 
1-  Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye'nin Beyrut 1407-1987 tarihli ikinci baskısı. Tahkik: (İlk sahifede:) Muhammed Zühri en-Neccar ve (61 sahifelik Emani'l-Ahbâr'm esere ve müellife dair bilgilerinin iktibas edilmesinin akabindeki ilk sahifede): Muhammed Seyyid Câd el-Hakk.

2-   Âlemu't-Kütüb yayınevinin 1414/1994 tarihli birinci baskısı. Tahkik, takdim ve notlar: Muhammed Zühri en-Neccar ve Muhammed Seyyid Câd el-Hakk.
Bölüm, başlık ve hadislerin numaralandırılması ve gerekli fihristler ekle­nerek kontrol: Dr. Yusuf Abdurrahman el-Mar'aşlî.

3-   Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye yayınevinin Beyrut 1427/2006 tarihli baskısı.

Hadislerin tahrici ve gerekli notlar ile hazırlayan:  İbrahim Şemsuddin

 ( Tercü­mede hadislerin numaralandırılması ve tahricinde bu baskı esas alınmıştır.)
 

    ÇEVİRİYE DAİR

Herşeyden önce böyle bir eseri Türk dilinde ilim hayatına kazandırma imkanını bahş eden yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar, yüce önderi­miz, Rasulümüz ve Efendimize, onun gösterdiği aydınlık yoldan giden ashab-ı kirama, onlardan sonra gelip onlarla aynı yolu izleyenlere, ilmî çalışmalarıyla yolumuzu aydınlatanlara, cehdleriyle, cihadlarıyla İslam nurunu dört bir ya­na taşıyanlara ve bu izi Kıyamete kadar sürecek olanlara salât ve selâmlar olsun.

Bizleri de lütuf ve keremiyle bu şerefli zümreye ilhak etsin, âhirette en güzel arkadaş grubu olan nebilerle, şehidlerle, sıddiklerle, salihlerle beraber kılsın.

Bu eserin ilme susamışlara ulaşmasında emeği geçen ve katkısı olan her­kesi de yüce Rabbim, en güzel şekliyle mükâfatlandırsın, ecrinden mahrum etmesin. Âmin...

Böyle bir eseri tercüme etme kararını vermek ve bunu göze almak -eseri tanıyanların kolaylıkla tahmin edebilecekleri sebepler dolayısıyla- elbette ko­lay olmadı. Karşı karşıya kaldığımız zorlukları da yüce Rabbimizin tevfiki ve geçmişlerimizin bu alanda göstermiş oldukları en ufak bir ayrıntıyı dahi ihmal etmeden ortaya koydukları çalışmalarının yardımıyla aşma imkânını bulduk.

Buna rağmen bazı hatalar gözden kaçmışsa bu tamamıyla bizim kusurlu nefsimizden kaynaklanmıştır. -İstemeyerek de olsa vaki olmuş- hatalarımızı usulüne uygun bir şekilde düzeltecek olan kardeşlerimize ve ilim ehli kimsele­re şimdiden teşekkür eder, Allah razı olsun deriz. Çünkü biz, kemalin Allah'a ve hatadan korunmuşluğun Rasullere has olduğuna iman ederiz.
 
Eseri dilimize kazandırırken aşağıdaki bazı hususları hatırlatmakta fayda görüyoruz:
 
1-Tercümeye esas alınan nüshaların kısa tanıtımları eserin ilk sahifelerin-de gösterilmiştir. Bunlardan ayrı olarak " el-Mektebetu'ş-Şamile" adlı CD'nin ikinci sürümündeki "Şerhu Meani'l - Asar 'nüshasına da zaman zaman ba­kılmıştır. Tercümeyi yaparken elimizde bulundurduğumuz değişik nüshalar arasında metindeki lafzi farklılıkları/yanlışlıkları nüshaların birkaç tane olması sayesinde düzeltme ya da doğruya en yakın olanını tesbit etme imkânını bul­duk. Eserin eldeki nüshalarından hareketle bir karara varamadığımız hallerde, hadisin yer aldığı diğer hadis kaynaklarına bakarak doğru olanı belirlemeye çalıştık. Dizgi hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar da bu usulle düzeltilmiş, yer yer bu yanlışlıklara dipnotta dikkat çekilmiştir.
 
2- El Kandehlevi 'nin Vitr bölümü'ne kadar gelen Şerhi dışında elimizin al­tında gerektiğinde başvuracağımız bir şerh bulunmamakla birlikte, diğer hadis şerhleri ile fıkıh kitapları, karşı karşıya kaldığımız müşküllerimizin çok büyük bir bölümünü çözmemize yardımcı olmuştur. Başta İbnul Esir'in en-Nihaye 'si olmak üzere hadise dair muhtelif sözlükler ile diğer genel sözlükleri - Lisanu'l - Arab'danAsım Efendi'nin Kamus Tercemesi'nekadar- anmak gerekir.
 
3-Hadis senedleri görülen lüzum üzerine kısmen, bazı kereler -gereken yerlerde- tamamen tercüme edilmiştir.
 
4-Tercümemizde hadisler tahric edildiği için numaralamalarda esas al­dığımız baskı olan Daru'l Kütübi'l İlmiyye, 1427/2006 baskısında hadis nu­maralandırmaları ve sayımı ile el-Mar'aşlî'nin yaptığı Âlemu'l-Kütüb baskısı numaralandırması arasında farklar bulunmaktadır. Bunun sebebi, hadisleri sayım tekniğinde benimsenen farklı kıstaslar ile bazen ortaya çıkan yanılma­lardır.
 
5-Daru'l-Kütübi'l-limiyye baskısında hadisler, Concordance 'nin usulüne göre tahric edilmiştir. Yani Kütüb-i Sitte'den Müslim dışındakiler için Kitab ismi (yahut ismini çağrıştıracak kadar isminin bir bölümü), Müslim ve Muvattaiçin Kitab ismi ile kitab içindeki hadis numarası, Ahmed b. Hanbel'in Müsnediiçin -Roma rakamıyla- cilt, -kullanmakta olduğumuz Arap rakamla­rıyla -sahife numarası verilmiştir. Bunun dışındaki kaynaklara da yerine göre cilt, sahife no'su ya da ne şekilde olduğu anlaşılabilecek bir başka usulle atıfta bulunulmuştur.
6- Gerek görülen yerlerde tarafımızdan yapılan kısa açıklamalar için (Çe­viren) ibaresi eklenmiştir.
 
7-Çeviri esnasında gerek gördükçe bir çok eserden yararlandığımızı, bir çok kaynağa başvurduğumuzu ayrıca belirtmeliyiz. Bunların hepsinin tam bir listesini vermeyi gerekli görmüyoruz. Ancak doğrudan ve dolaylı olarak eserinden yahut çalışmalarından yararlandığımız herkese, yüce Rabbimizin bizim ve bu çalışmadan yaralanacakların adına onları mükâfatlandırmasını, ecirlerini fazlasıyla vermesini dilerim.
 
8-Tahavi , hadisleriaktardıktan sonra onlara dair açıklamalarda bulunur­ken, yer yer daha önce gerek o bölümde, gerek diğer bölümlerde geçmiş bulunan bir takım hadislere göndermelerde bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde gönderme yapılan hadisi mümkün olduğu kadar doğru tesbit etmeye ve tesbit ettiğimiz şekilde hadisin numarasını parantez içinde göstermeye gayret ettik. Böylelikle bu göndermeden, gözetilen faydanın elde edilmesi için okuyucuya kolaylık sağlamak istedik.
 
9-Çeviride kullandığımız dilin bir taraftan anlaşılır olmasına dikkat eder­ken, diğer taraftan konunun mahiyetine uygun bir dil kullanma sınırlarını zorlamamaya çalıştık. Günümüz Türkçesinin -maksatlı maksatsız- kısırlaştırılmış olmasının faturasını ne okuyucuya, ne de eli bir şekilde kalem tutanlara ke­sebiliriz.Çalışmak bizden, tevfik ve hidayet  Allah'tandır.

M. Beşir ERYARSOY
 
  

İmam Tahavi  ( İmam Ebu Cafer Ahmed B.Muhammed ) tarafından yazılan Hadislerle İslam Fıkhı Şerhul Meanil Asar adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054041443
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786054041443

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.