Hanefiler İçin İslam Fıkhı El Hidaye Tercümesi 4 Cilt ( 2 Kitap ) Şamua KAHRAMAN

Fiyat:
1.300,00 TL
İndirimli Fiyat (%38,8) :
795,00 TL
Kazancınız 505,00 TL
Havale / EFT:
771,15 TL
222,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Hanefiler İçin İslam Fıkhı El Hidaye Tercümesi 2 Kitap
Yazar             Ebu Bekir Merginani
Tercüme        Ahmed Meylani
Yayınevi         Kahraman Yayınları
Kağıt - Cilt      Sarı Şamua,  4 Cilt, Lüks Kalın Cilt,  2 kitap
Sayfa - Ebat   1.680 sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı         Yeni Baskı Yeni Dizgi

 

Kahraman yayınları, Ebu Bekir Merginani tarafından yazılan Hanefiler İçin İslam Fıkhı El Hidaye Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz.
2 Cilt Hanefiler İçin İslam Fıkhı El Hidaye tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 


           ÖNSÖZ
 
Din kardeşlerimize hizmet etmeyi vazife bilen müessesemiz, da­ha önceleri yayınlamış olduğu Sünen-i îbn-i Mâce, Kabir Âlemi, Sîret-i îbn-i Hişam gibi eserlerden sonra, şimdi de Hanefi mezhebi üze­rine yazılmış kaynak eserlerden sayılan « EL HİDAYE» yi neşretmiş bulunuyoruz.
 
Müslüman din kardeşlerimizin dünyevî ve uhrevî pek çok soru­larına rahatlıkla cevap bulabilecekleri bu değerli eseri, kıymetli âlim­lerimizden Emekli Müftü Ahmet Meylânî tarafından günümüzün an­laşılır Türkçesi ile büyük itina gösterilerek hazırlanmıştır. Ayrıca kitabın dipnotlarında kaynakların yerleri de gösterilmektedir.
 
Eserin neşir sahasına çıkmasını bize müyesser kılan Allah Teâlâ Hazretlerine hamd eder, inşaallah daha nice eserleri bizlere neş­retmeyi nasib eder.
 
Okuyucuların istifade ve takdirleri bizim için en büyük sürür ve mânevi ecir vesilesi olacaktır. Cenâb-ı Hakk'a hamd, Peygambe­rine salat, ümmetine rahmet olsun...
 
 
KAHRAMAN YAYINLARI
Fethullah Kahraman
 
  
                 BİDAYETÜ'L-MÜBTEDİ ŞERHİ HİDAYE
 
 
Türkistan'ın Fergane bölgesindeki Merğınan şehrinde hicri 511 yılında doğan Burhaneddin Ebu'l-Hasan Ali, büyük âlimlerden olup Hazreti Ebu Bekir (Râdıyallahu anh)'in soyundandır. îslâmî ilimlerin her dalında kıymetli eserler vermiş ve çağdaşı olan alimlerin tak­dirlerine mazhar olmuştur.
 
 
İslam fıkhı üzerinde önce herkesin yararlanabileceği özlü ve kı­sa bir kitab hazırlamış ve buna «Bidayetü'l-Mübtedi» adım vermiş­tir. Daha sonra bunu yeterli bulmayarak genişletmek istemiştir. Gör­düğü bu lüzum üzerine bu kitabını şerh ederek seksen cild haline getirmiş ve ona, «Kifayetü'l-Müntehi» adım vermiştir. Bugün, bu ese­rinin nüshalarına rastlanmamaktadır. Ancak bu eserin de çok ge­niş olması sebebiyle kâtibler tarafından yazılıp çoğaltılmasının bir hayli güç olduğunu ve faydalanma bakımından kolaylık sağlayama­yacağını düşünerek bunu daha yararlı bir hale sokmak istemiştir. Nihayet 573 H. yılında Bidayetü'l-Mübtedi adlı kitabına ikinci defa olarak dört cüz halinde bir şerh yazmış ve buna da, Hidaye adı­nı vermiştir. Bu kitabın önemini bizzat kendileri, şiirlerinin birinde şöyle ifade ederler:
 
Hidaye öyle bir kitabdır ki, onu öğreneni hidayet yoluna iletir, körün gözünü aydınlığa kavuşturur.
 
«Ey akıl sahibi! Sen ona sarıl ve onu öğren; çünkü onu öğre­nen, manevî isteklerin en yükseğine erişmiş olur.»
 
Bu eser, bugün bile islâm ülkelerinin çok yerlerinde okunup oku­tulmakta ve kıymetini muhafaza etmektedir. Hanefî mezhebi üze­re yazılmış kaynak eserlerden sayılabilir. Böyle bir eserin, hocaları­mızdan (Emekli Müftü Muhterem Ahmed Meylâni ) tarafından Türkçeye çevrilmesiyle iyi bir hizmet yapıldığı muhakkaktır.
 
Gerek mütercim için ve gerekse, basımını sağlayan yayınevi sa­hipleri için sadaka'i Cariye kabilinden sevab vesilesi olmasını ve okuyucuların da faydalanıp gereği üzere işlem yapmalarını yüce Allah'tan dilerim.   3/1/1986
A. Fikri Yavuz
 
 
            MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ

 
Yüce Allah'a hamd ve senalar, onun son Peygamberi olan H z . Muhammed (Aleyhi's-salatü ve's-selâm)'a da sayısız salât ve selâmlar olsun.
 
Sayın okuyucu, elindeki bu değerli eseri tercüme etmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Çünkü bu çalışmayla Hanefî fıkhının en muteber kaynaklarından biri daha yeni nes­lin istifadesine sunulmuş olmaktadır. Nitekim beni —özellikle— bu eseri tercüme etmeye yönelten amil, eserin mukayeseli olması ve İs­lâm fıkhı konusunda okuyucunun muhakemesini geliştirecek nite­likte bulunmasıdır.
  
Bu arada, tercümedeki bazı özellikleri açıklamakta yarar gör­mekteyim.
 
Şöyle ki:
 
— Eserin Arapça ifadesi bir hayli muğlak olup konuların işleniş tarzı herkesin rahatça anlayabileceği kolaylıkta olmadığından, okuyucu tercümede de aynı zorluklarla karşı karşıya bırakmamak için metne bağlı kalmaktan çok, elden geldiği kadar, kolay anlaşılır ve açıklamalı bir üslup tercih ettim. Bununla beraber, eserdeki zor­luğun tamamen ortadan kaldırılmış olduğunu iddia edemem.
 
— Eserdeki aktüel olmayan bazı klasik örnekler, çağa uygun ve modern örnekler durumuna getirilmiştir. Aynı amaçla köle ve ca­riyelerle ilgili kısımlar tercüme edilmemiştir.
 
Müellif, « el-Mebsut », «Kuduri Muhtasarı», yahut  el-Cami-üs sağir »den bir söz naklettiği zaman, bu kitapların adını vermeyip birincisine «Asıl», ikincisine «Muhtasar», üçüncüsüne de « el-Kitab » de­mektedir. Biz ise, bu kitapların asıl adlarını vermeyi ve müellifin, kendi tarafından esere bir söz katmak ihtiyacını duyduğu zaman, tevazu göstererek «Zaif kul diyor ki» şeklinde kullandığı ifadeyi «Ben diyorum ki» şeklinde değiştirmeyi tercümeye daha uygun bulduk.
 
4 - Müellifin önsözünde de geçtiği üzere, bu eser kendisinin da­ha önce yazmış olduğu «Bidayet'ül-Mübtedi» adındaki metnin şerhi olduğu ve bütün şerhlerde olduğu gibi bu şerhte de, metin kısmı pa­rantez içine alındığı için, biz tercümede de aynı usule bağlı kaldık. Kaldı ki bunda, metin ile şerhin birbirine karışmaması ve okuyucu­nun ihtiyaç duyduğu zaman, tercümeyi Arapça aslı ile kolaylıkla karşılaştırabilmesi gibi birtakım yararlar da bulunduğu için -özellik­le- biz buna özen gösterdik.
 
Şunu da belirtmeliyim ki: Çeşitli sebeplerden dolayı tek başıma tercümeyi arzuladığım süre içinde bitiremeyeceğime kanaat getirdi­ğimden, halen Eğridir vaizi bulunan Mehmet Yalar ile eski din görevlisi Mehmet Selim Bilge' den bana yar­dımcı olmalarını rica ettim. Ricamı kabul eden bu meslektaşlarım­dan Mehmet Yalar 3. cildin tamamını, Mehmet Se­lim Bilge de 4. cildin beşte üçünü tercüme etmeyi başardılar. Kendilerine teşekkür eder, ilerdeki çalışmalarında da başarılar dile­rim.
 
Basarı Yüce Allah'tandır.  12.7.1983
 
Ahmed Meylani
 

«Allah, hakkında iyilik dilediği kimseyi din konusunda bilgili kılar.» Hadis-i Şerif (1)
 
İlmin bayrak ve sancaklarını yükseklere dikip dalgalandıran, şe­riatın şiar ve hükümlerini belirleyip ortaya koyan, insanlığa doğru yolu göstermek için birtakım peygamberler gönderen ve o peygam­berlerden sonra, onların gittiği yola insanları davet etmek için bir­takım âlimleri o peygamberlere halef ve vâris kılan yüce Allah'a hamd ve senalar olsun.
 
O âlimler ki; görevlerini tam anlamıyla yerine getirmiş, haya­tın -büyük küçük, açık kapalı- ne kadar ihtiyaçları varsa, hepsi­ne ışık tutacak birtakım meseleler va'zederek dinî ve içtimai hayat­ta büyük ölçüde kılavuzluk etmişlerdir.
 
Ne var ki, ardı arkası kesilmeyen hayat olaylarının sayılamaya­cak derecede çokluğu yüzünden, konunun kemeri biribirinin ardından akıp gelen bu olaylara dar gelmekte ve her bir olay için mah­sus bir hüküm bulunamamaktadır. Bununla birlikte, kaçıp ele geç­meyen ve uzaklaşıp karanlıklara gömülen avları, kaynakların ışığında arayıp bulmak ve ana yuvalarında yakalayıp bağlamak müm­kündür. Ancak bu da, her kişinin değil, hüküm ve hâdiseler arasın­daki benzerlikleri kavrayıp örneklerden yararlanmasını bilen er kişi­nin işidir.
 
(1) Buhari, Müslim, İmam Ahmed'in Müsned'i, Tirmizî, ibn-i Mâce, Muvatta ve Dârimî, Buharî ile Müslim Muâviye b. Ebü Süfyan'dan, İmam Ahmed hem Muâviye b. Ebû Süfyan, hem îbn-i Abbas'tan, Tirmizi İbn-i Abbas'tan, İbn-i Mâce de Ebû Hüreyre'den...
Buharî (İlim) 10, (Humus) 7, (İtisam) 10, Müslim (İmare) 175. (Zekât) 98, 200, 35, Tirmizi (İlim) 4,İbn-i Mâce (Mukaddime) 17, Dârimî (Mukaddime) 24. (Rikak) 1, Muvatta' (Kader) 8, İmam Ahmed'in Müsnedi 1/306, 2/234, 4/92, 93, 95. 96, 97, 98, 99. 101
 

Sayın okuyucu,

Ben şu kitabın metni olan «Bidayetül Mübtedi»ye başlarken «Bit­tikten sonra -Allah izin verirse- ona bir şerh de yazıp o şerh «Kifayet-ül Müntehi» adını vereceğim» diye va'detmiştim. Bunun için ki­tap biter bitmez hemen şerhe başladım ve -Cenab-ı Allah'ın, sözü­nü yerine getirmeye çalışanlara kolaylık verdiği için- kısa bir sü­re içinde bitirmeyi başardım. Ancak kitap bitmek üzere iken, onun bazı yerlerinde gereksiz uzatmalar yapıldığını ve bu yüzden kitabın bir hayli kabarık olduğunu görerek, bir kenara itilip okunma­yacağından endişelendim. Bunun üzerine bu sefer ona « el-Hidaye » adındaki bu şerhi yazmaya koyuldum.
 
Bu şerhte en güzel ve sağlam rivayetleri, en sıhhatli ve ilginç dirayetleri toplamış bulunuyorum. Bu şerhe ayrıca, bütün temel me­seleleri ve çeşitli dallara kök olabilecek ana kaideleri dercetmekle beraber onda gereksiz uzatmalar yapmaktan da kaçındım. Ta ki, za­manı müsaid olmayan veya mizacı uzuna mütahammil bulunmayan kimseler kısa ve küçük olana, zamanı müsaid olup da fazla şeyleri öğrenmek isteyenler de uzun ve büyük olana başvursunlar. Zira in­sanlar değişik mizaçlıdırlar ve herkesin mizacı ve heves ettiği şey ayrıdır. İlim ise, hepsi -azı da çoğu da, kısası da uzunu da, büyü­ğü de küçüğü de- hayırdır.
 
Yüce Allah'tan başarılar ve ömrümün bitiminde bana ve bütün müslümanlara mutluluklar ihsan etmesini dilerim. Yüce Allah bü­tün zorlukları kolaylaştırmakta, dilediği her şeye gücü yetmekte ve duaları kabul buyurmaktadır. Her şeyde vekilimiz odur ve bizim için o yeterdir. ( Hanefiler için İslam fıkhı kitap , fıkıh kitabı, kahraman yayın, el hidaye tercümesi, el hidaye 4 cilt, El Hidaye İslam fıkhı 2 cilt, Ahmet meylani , el hidaye şerhi fiyatı )Kahraman yayınları Ebu Bekir Merginani 2 kitap ( 4 cilt ) Hanefiler İçin İslam Fıkhı El Hidaye Tercümesi adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757954323
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9789757954323
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.