İbn Ebid Dünya Külliyatı 10 Cilt Takım

Fiyat:
3.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%49) :
1.530,00 TL
Kazancınız 1.470,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
1.200,00 TL
675,00 TL
STOKTA VAR
2.000,00 TL
1.100,00 TL

Kitap             İbn Ebi'd Dünya Külliyatı 
Yayınevi        Ocak Yayıncılık, 1530 TL
Tercüme        Komisyon

Yazar            Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşi el Emevi el Bağdadi el Hanbeli    
Kağıt - Cilt     1.Hamur, Ciltli, 10 Cilt takım
Sayfa - Ebat  6.800 Sayfa – 17x2,4 cm
                      Arapça ve Türkçe metin ile birlikte


 
Ocak yayınları İbn Ebid Dünya Külliyatı kitabını incelemektesiniz.
İbn Ebid Dünya Külliyatı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

 
Mecmua resaili ibn ebi’d Dünya,  İbn Ebi'd Dünya Külliyatı


 
Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşi el-Emeiî el-Bağdadi el Hanbeli

 
Hicri 3. asırda Bağdat’ta bir hadis âlimi, sıra dışı bir projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. İbn Ebi’d Dünyâ adıyla şöhret bulmuş bu zât, sayısı 200’ün üzerine çıkan müstakil kitapçıklar halinde ele aldığı konu başlıklarında önemli bir kısmı başka kaynaklarda geçmeyen hadis-i şeriflerin yanında sahabe, tâbiûn, hikmet sahibi büyük zâtlar ve ilk dönem tasavvuf büyükleri ile şairlerin sözlerini biraya getirmiştir. Sonraki dönem klasik eserlerin çoğuna kaynaklık etmiş bu koleksiyona ait, elyazması olarak günümüze ulaşabilen ve hemen tamamı Arap dünyasında değişik kişilerin eliyle defalarca neşredilmiş olan 57 risalenin Arapça metinleri ile Türkçe çevirilerini sunuyoruz.
 
 
YAYINCININ ÖNSÖZÜ
 
Hadis tedvininin zirvede olduğu bir dönemde Bağdat'ta sıra dışı bir hadis âlimi ortaya çıkarak, alışılmadık bir projeye imza atmıştır.
 
İbn Ebi'd Dünya adlı bu zât, diğer muhaddislerin yaptığı gibi ülke ülke dolaşıp hadis şeyhlerinden olabildiğince çok hadis toplamak yerine Bağdat'ta kalarak henüz çok genç yaşından başlayarak o beldede yaşayan ve orada geçici ikamet eden muhaddis, ravi, şair, edîb, fakîh gibi ne kadar ilmî ve edebî şahsiyet varsa, âdeta bir sünger gibi onların taşıdıkları tüm bilgi birikimini soğurmuştur. Rıhlet etmediği (hadis seyahati yapmadığı) halde bu kadar ilimsel malzemeye sahip olabilmesi gerçekten şaşılacak bir husustur. Elbette ki bunun ana sebebi, ilmi toplamaya olan aşırı hırsıdır.
 
Diğer bir sıra dişiliği da başka muhaddislerin önem vermeyip ihmal ettikleri hadis-i şerifler dışındaki dini verilerdir. Sufiler, zahitler, şairler, edipler ve hikmet sahiplerinin söz ve fiilleri de İbni Ebi'd-Dünyâ için ayrı bir önem taşıyordu. Bu boşluğu o, mükemmel bir şekilde doldurmuştur. Başka bir sıra dişiliği da zühd ve rakâik gibi özellikli konularda risâle/kitapçık tarzında topluca telifte bulunan ilk şahsiyet olmasıdır. Her kitapçık, bir başlık altında yer alan hadis-i şerifleri, sahabi ve tâbiûn sözlerini, kibâr-ı evliya ve edebî şahsiyetlerin söz ve şiirlerini okuyucuya sunmuştur. Projesini hayata geçirdiğinde tahminime göre yaklaşık olarak Taberânî'nin Mu'cemu'l-Kebîr'i kadar büyük bir hacme sahip olmuştur. Onun eserlerinden zamanımıza sadece 58 tanesi ulaşmıştır. Çoğunluğu da muhtelif muhakkikler tarafından yayma hazırlanarak neşredilmiş durumdadır. Günümüze kadar ulaşmış bu koleksiyonun toplam hadis sayısı 11000 civarındadır ki bu rakam küçümsenmeyecek bir miktardır. Müellifin hayatından sonra gelen yüzyıllar boyunca yaşamış âlimlerin kitaplarına bir başvuru kaynağı olduğunu anlamak isteyenin Gazzâlî'nin İhya ulûmi'd-dîn'ine bakması yeterlidir.
 
Hadislere olan ilgim süresince İbn Ebi'd-Dünyâ'nın eserlerinin ihtiva ettiği nadir hadis ve ahbâr pek çokları gibi beni de büyülemekte idi. Bu muhteşem külliyatın daha önce müstakil kitapçıklar halinde Türkçe çevirisini yayınlamıştık. Şimdi ise toplu halde tek bir takım halinde yayına hazırlamış bulunuyoruz. Bu ikinci baskıda İbn Ebi'd-Dünyâ üzerine yapılan bir yüksek lisans tezini de ilave olarak yayınlamayı uygun gördük. Yardım Yüce Allah'tandır.
 
Yusuf Özbek
 
 
YAZAR HAKKINDA
 
Yazar, imam, zahit, hafız, edip ve müeddib olan: Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd b. Süfyân b. Kays el-Kuraşî el-Bağdâdî el-Hanbelî olup, Bağdat'ın ilim ve hikmetler merkezi olduğu ve ona ilim adamlarının ve taliplerinin akın ettiği parlak bir dönemde H. 208 senesinde dünyaya geldi. İbni Ebi'd-Dünyâ, bir ilim ve rivayet evinde büyüdü; çünkü babası Muhammed b. Ubeyd de meşhur bir hadis ravisi olup, Huşeym b. Beşîr, Cerîr b. Abdülhamîd, Süfyân b. Uyeyne gibi meşhur hadis ricalinden rivayetleri vardır. Onun biyografisine Hatîbu'l-Bağdâdî, Tarih Bağdâd'ında (2/370) yer vermiştir. Oğlu İbn Ebi'd-Dünyâ'yı ilm halkalarına ve hadis dinlemesi için o şehirde bulunan meşhur ruvâta götürdüğünde henüz buluğ çağma yeni girmişti.
 
Oturduğu bu şehir âlim ve hadis ravilerinin merkezi konumunda olduğu için diğer muhaddislerin yaptığı gibi başka şehirlere rıhlet etme ihtiyacı duymadı. Onun eserlerindeki rivayetlerin zenginliği ve nadir oluşuna dikkat edersek onu, başka beldelerden hadis toplamaktan kendisini müstağni kılmasını yadırgamayız sanırız. Aralarında Buhârî ve Tirmizî'ninde bulunduğu yüzlerce hadis şeyhinden hadis dinleyip yazmıştır.
 
Kur'ân kıraati bilgilerini hafız Halef b. Hişâm el-Mukri'den almıştır.
Arapça konusunda derinleşmesinde hafız Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm'ın rolü vardır.
 
Şiir ve edebiyat konusunda hocası şâir Mahmûd b. el-Hasan el-Varrâk'tır.
 
Tarih, siyer ve ahbâr konusunda bir otorite olan et-Tabakâtu'l-kubrâ sahibi ve aynı zamanda meşhur Vâkıdî'nin kâtibi olan imam Muhammed b. Sa'd ile hafız Ebû Hassan ez-Ziyâdî el-Hasan b. Osman el-Bağdâdî bu sahalarda hocaları idi.
 
Zühd, rakâik ve hadis rivayetine gelince bu ikisi at koşturduğu asıl meydan idi. Bu sahalarda pek çok eser kaleme aldı. Hadis-i şerifler yanında tasavvuf selefinin ve önderlerinin söz, ahvâl ve haberlerine dair başka kaynaklarda bulunamayacak pek çok bilgi hazinesini konu başlıkları altında kitapçıklar halinde zamanımıza ulaştırmakla kalmayıp, bunların tümünü ravi zincirlerini de vermek suretiyle bu büyük hizmete güvenilirlik açısından bir değer katmıştır. İşte bu sebeple Ebû Nuaym el-İsbehânî de Hilyetu'l-evliyâ'sında onun kanalıyla pek çok rivayete yer vermiş; Seyyid Muhammed Murtezâ ez-Zebîdî de İthâfu's-sâdeti'l-muttekîn bi-şerh İhya ulûmi'd-dîn adlı meşhur ve hacimli eserinde İbn Ebi'd-Dünyâ'nın kitaplarından çok sayıda alıntılarda bulunmuştur.
 
Rıhlet etmemesine rağmen onun merviyatının çok olmasının nedeni çok küçük yaşta iken hadis toplayıp yazmaya başlamış olmasıdır. İkinci neden bizce hadisi şeriflere gösterdiği itinâyı zahit ve sufilerin haberlerine de göstermiş olmasıdır ki bu sayede tasavvuf erbabına kaynaklık güvenilir bir bilgi birikiminin öncülüğünü yapmıştır.
 
Hafız el-Mizzî, ravi biyografilerine dair dev eseri olan Tehzîbu'l-kemâl'de (2/736), İbn Ebi'd-Dünyâ'nın hocalarından 119'unun ismini vermiştir. Zehebî ise bunlardan 94'ünün adlarını zikretmiştir (Siyer A'lâmi'n-nubelâ 13/397). Öte yandan İbn Ebi'd-Dünyâ'nın eserlerinden birisi olan Küâbu's-Samt ve âdâbi'l-lisân'ında 215 şeyhten yaptığı rivayetler yer almıştır.
 
İbn Ebid Dünya, yanında oturduğu kimseyi isterse güldürür, isterse aynı anda ağlatırdı. Tabii ki bunu sahip olduğu ilim ve haberlerin çokluğu sayesinde başarabiliyordu.
 
Ömer b. Sa'd el-Karâtîsî der ki: İbn Ebid Dünya nın kapısında oturmuş onu bekliyordum. Derken yağmur yağdı. Bize elinde bir deri parçası ile bir cariye çıkıverdi ve şu metni (şiiri) bizlere okudu:
 
Müştakım sizlere görmeye, ey dostlarım
Kulak ve gözlerimle, sizleri nasıl unuturum
Gönlüm beraberdir sizinle
Fakat bu yağmur aramıza giriverdi
 
Ona ait başka bir beyit:
 
Eğer er kişilerle dostluk yapacaksan
Her yoldaşa kul gibi bir delikanlı ol!
Her can dost için ise yanmış ciğeri
Soğukluğu ve tatlılığı ile kandıran su gibi ol!
 
Kendisi Bağdat'ta yaşaması hasebiyle Abbasi halifesi el-Mu'tezid ile oğlu el-Muktefî'nin hocalığını/mürebbiliğini yapmıştır.
 
 
    ESERLERİ
 
Hafız îbn Ebi'd-Dünyâ'nın pek çok eseri vardır. Kıraat, hadis, tevhid (akaid), fıkıh, züht ve rakâik, âdâb, faziletler, tarih, biyografi ve edebiyat konularında eserler kaleme almıştır. Konuların farklılığına rağmen o, bütün malumatı ravi zincirleri ile vermiştir ki bu, muhaddislerin metodudur. Bu durumda tüm eserleri sırf hadis ve isnâdlı haberlerden oluşmaktadır. Neredeyse hiç bağlantılı sözlere, yorumlara rastlamak mümkün değildir. Şöyle söylemek yerinde olur: Karşılaştığı tüm rivayetleri önce toplamış, sonra da bunları konularına göre tertip ederek kitapçıklar halinde sunmuştur. Fakat zühd ve rakâik konusu onun ana çizgisini teşkil ediyordu.
 
İbn Ebi'd-Dünyâ'nın eserlerini saymak konusunda sonraki biyografi bilginlerinin bir gayret sarf ettiklerini müşahade etmekteyiz:
 
İbnü'n-Nedîm, el-Fihrist 185; Zehebî, Siyer a'lâmi'n-nübelâ' 13/401-404; İbn Hayr el-İşbîlî, Fihrist s. 282-284; Hacı Halîfe (Katip Çelebi) Keşfu'z-zunûn; el-Bağdâdî, Hediyyetü'l-ârifin 1/441-442; el-Kettânî er-Risâletü'l-mustatrafe s. 50 Zâhiriyye Kütüphanesindeki müellifi bilinmeyen ve "Esmâ'u mü'ellefât-ı ibn Ebi'd-Dünyâ" başlıklı bir el yazmasında sayısı 198'i bulan İbn Ebi'd-Dünyâ'ya ait kitapların isimleri listelenmiştir. Bu yazma risale, Dr. Salâhuddîn el-Müneccid tarafından Mecelle Mecma'ul-luğati'l-arabiyye bi-Dimaşk dergisinde (c. 49, 1974 yılı, s. 579-594) yayınlanmıştır.
 
Üstad Necm Abdurrahman Halef ise İbn Ebi'd-Dünyâ'ya ait Kitâbu's-Samt ve âdâbi'l-lisân adlı eserin tahkikinde yer alan mukaddimesinde müellifin kitaplarını konularına göre sıralayarak vermiştir ki bunların sayısı 217'dir.
 
Üstad Yâsîn Muhammed es-Sevvâs ise Kitâbu's-Şiikr adlı yine İbn Ebid Dünya 'ya ait eserin mukaddimesinde onun 202 kitabının isimlerini saymıştır. Bununla kalmayarak her kitabın "tevsik'l ve el yazması varsa hangi kütüphanede bulunduğuna dair malumatı da vermiştir.
 
Aşağıdaki listede muhtelif konularda müellifin kaleme almış olduğu kitapçıkların adetlerine yer verilmiştir:
 
 
Konu       Kitapçık Sayısı
 
Kıraat   4
Hadis   2
Tevhîd (Akaid)  11
Fıkıh 10 Zühd ve Rakâik  102
Âdâb ve Faziletler  17
 
Kitabımızın da içinde bulunduğu zühd ve rakâik konulu kitaplarından bazıları:
 
Istinâ'ul-ma'rûf, el-Evliyâ, et-Teheccüd, et-Tevekkül, el-Cû', Husnu'z-zann billah, el-Hamûl, et-Tavâdu', Zemmu'l-melâhî, er-Rıdâ anillah, er-Rikka vel-bukâ', eş-Şükr, es-Sabr, el-Azame, el-Ukûbât, el-Kanâat, Muhâsebetu'n-nefs, Mekâyidü'ş-Şeytân, el-Hemm ve'l-Huzn, el-Hevâtif, el-Vecel, el-Vera', el-Yakîn...
 
 
       VEFATI
 
Hafız İbn Hacer, 281 Hicri senesinin 14 Cemâziyülevvel gecesi Bağdat'ta vefat etmiştir. Cenaze namazını Kadı Yûsuf b. Ya'kûb el-Basrî kıldırmış; Bağdat'ın batısında başka sâlihlerin de gömülü olduğu Şûnîziyye kabristanına defnedilmiştir.
( İbn ebid dünya külliyatı , ocak yayıncılık , ucuz hadis kitabı , 10 cilt takım , İbn Ebi'd Dünya Külliyatı , ucuz hadis seti , seçme hadisler , sahih hadis kitabı )Ocak yayınları 10 Cilt İbn Ebid Dünya Külliyatı kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659067
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054659067
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.