İhya u Ulumid din, 8 Cilt Takım HİSAR

Fiyat:
1.400,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              İhyau Ulumid din      
Yazar             İmam Gazali     
Yayınevi         Hisar Yayınları
Tercüme         Dr. Abidin Sönmez - Ömer Dönmez
Kağıt  Cilt       Sarı şamua kağıt, 8 Cilt takım, Citli
Sayfa  Ebat    4.846 sayfa - 17x24 cm

 

 
İmam Gazali İhya-u Ulumid din kitabını incelemektesiniz.  
8 Cilt Hisar Yayınları İhyau Ulumid din kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

   MÜTERCİMLERİN ÖNSÖZÜ
 
 
Esirgeyen bağışlayan Allah (c.c.) nün adıyla başlarız.
 
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulullah (s.a.v.) e, al ve ashabına ve onun yolundan gidenlere salat ü selam olsun.
 
Cenab-ı Hak'kın lütuf ve inayeti ile İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumi'd din adlı eserini tercüme ederek bitirme lütfuna mazhar eden yüce Rabbimize şükrederiz.
 
İnsanları, hidayet yoluna ulaştırmak için her konuda büyük bir titizlikle ve gayretle vücuda getirdiği İhya-i Ulumid din adlı eserini, tercüme ederek okuyucuya sunmakla sadaka-i cariyede bulunduğumuz ve eseri okuyup ondan fayda sağlandığı müddetçe amel defterimize ölümümüzden sonra da sevap yazılacağı Rasulullah'ın haberleri cümlesindendir.
 
Asırlardan beri halkın elinde ve dilinde dolaşan bu eserin dipnotları üzerinde başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere pek çok kaynaklardan faydalandık ve bu değerli eseri 8 cilt halinde tanzim ettik.
 
Bu değerli müellifin daha pek çok eserinin bulunduğu, hayatı hakkında bilgi verilirken gerekli açıklama yapılmıştır.
 
Bu güzide eserin tercümesi sırasında;
 
Hadis-i şeriflerin dipnotları tekrar elden geçirilmiş ve Hafız Iraki'nin kaynağını bulamadığı pek çok hadisin kaynakları tespit edilmiştir.


Ayet-i kerimelerin mealleri, Diyanet Vakfı tarafından hazırlattırılarak, basılan mealden alınmıştır.

Ayrıca tercüme esnasında konu bütünlüğünü sağlamak için ayetlere ve meallere bir bütünlük içinde yer verilmiştir.  

Yine Kur'an mütercimleri tarafından meal ile ilgili herhangi bir açıklayıcı dipnot çıkmışsa, konunun açıklanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz dipnotlara da yer verilmiştir.  

Dipnotlar, her ciltte birden başlamak sureti ile o cilt için tespit edilenler, sıra numarasına göre sayfa altlarında gösterilmiştir.  

Yukarda belirttiğimiz gibi tercüme (8) cilt olarak planlanmış, konu bölümleri ana başlık halinde gösterilmiş, bölüm içindeki başlıklar ise "bab", bab içindeki daha küçük başlıklar ise "beyan" ismi ile tasnif edilmiştir.  

Eserin tercümesinde okuyucuyu sıkmamak için mümkün olduğu kadar sade bir üslup kullanılmaya çalışılmıştır.  

Eserin hazırlanması sırasında, bizim teknik imkanlardan faydalanmamızı sağlayan İlim Yayma Vakfı'na ve kitabın tertibinde emeği geçen Abdürrahim Taş'a, Ahmet Emin Sayar kardeşimize, Abdullah Sönmez'e ve Miraç Armağan Sönmez'e burada teşekkürü bir borç biliriz.
 
Sözü fazla uzatmadan okuyucu ile müellifi baş başa bırakıyoruz.
 
Mütercimler
Dr.Abidin Sönmez, Ömer Dönmez
 

 
   MÜELLİF’İN ÖNSÖZÜ
 
Beni, bu eseri dört ana bölüm halinde hazırlamaya sevk eden iki önemli sebep vardır:
 
a)  Birinci ve asıl sebep:
 
Araştırma ve anlatım bakımından bu tertibin zaruri oluşudur. Çünkü kendisi ile âhirete yönenilen ilim, muamele ve mükâşefe ilmi diye iki kısma ayrılır.
 
Mükâşefe ilminden yalnız malumun keşfini, muamele ilminden de ma'lumun keşfi ile beraber ameli kastediyorum.
 
Bu eserin asıl gayesi, muamele ilmini açıklamaktır. Peygamberler insanlara mükâşefeye yol gösteren muamele ilminden kısaca söz etmişlerdir. Halk idrakinin bu yükü çekemeyeceğini bildikleri için mükâşefe ilminden îma ve işaret yoluyla kısaca bahsetmişlerdir. Gerçek âlimler de peygamber varisleri oldukları için onların açtıkları yolun dışına çıkamazlar.
 
Muamele ilmi de ikiye ayrılır: Biri, âzâlar ile ilgili olan zahir ilmidir. Diğeri de, kalbin halleri ile ilgili olan bâtın ilmidir.
 
Âzâlar ile yapılanlar, âdetler veya ibadetlerdir.
 
Kalbin halleri ile ilgili olanlar da makbul ve mezmûm yani beğenilen ve beğenilmeyen hallerdir.
 
b)  İkinci sebep:
 
İlim talep edenlerin, ciddî bir şekilde ve sadıkane bir arzu ile fıkıh öğrenme istekleridir. Onlar Allah (c.c.)den korkmayanlara karşı fıkıh zırhı ile mevkî ve derecelerini korurlar. İnsanları maddî ve zahiri hastalıklardan koruması için onlara yaldızlı cümlelerle tababet konusunda sıhhatlerini korumak için nasıl eserler hazırlıyorlarsa, ebedî hayatını da daha mutlu ve daha gönlünce geçirmesi için kendilerine yol göstermek hususunda böyle bir eseri hazırlamayı uygun buldum. Şüphesiz ki, yalnız tıp ilmini hazırlayıp onu cazip bir hale sokmaktan, ebedi hayatı temin edecek olan dînî ilimleri süsleyip cazip hale getirmek, elbette daha mühimdir.
Bu ilmin semeresi, sonu olmayan ebedî hayata ulaştırıcı ruh ve kalb tababetidir.
 
Kerim olan Allah-ü Teâlâ'dan bizleri doğru yola ulaştırmasını dileriz.
( 8 Cilt İhyau Ulumid-din İmam Gazali, Hisar Yayınları, Tercüme Dr. Abidin Sönmez, Ömer Dönmez, 8 cilt ıhya u ulumid din, hisar yayınevi, imamı gazali ihya kitabı )
 
 
Ebu Hâmid Muhammed bin Muhammed el-Gazâlî
 
 
TERCÜMEDE GEÇEN DİPNOTLARLA İLGİLİ FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER
 1. Kur 'an-ı Kerim ve meali - Türkiye Diyanet Vakfı
 2. İmam Buhari - es- Sahih
 3. İmam Müslim- es-Sahih
 4. İmam Ebu Davud- es-Sünen
 5. İmam Tirmizi - es-Sünen
 6. İmam Nesai- es-Sünen
 7. İmam İbn Mace -es- Sünen
 8. İmam Ahmed bin Hanbel - el- Müsned
 9. İmam Malik - el- Muvatta
 10. Ebu Muhammed Abdullah bin Abdurrahman bin el-Fadl ed-Darimi -es-Sünen
 11. Ebu'ş-Şeyh ibn Hıbban - Duafa ve es- Sahih
 12. Hafız Iraki- el-Muğni fi'l- Esfar
 13. el-Hakim,- el-Müstedrek
 14. Ebu Nuaym - Hılye
 15. Tabarani- Mu'mucemü's-Sağir, - Mu'mucemü'l- Evsat ve -Mu'mucemü'l- Kebir
 16. Abdullah bin Adiy- el- Kamil fi Ma'rifeti'd-Duafa
 17. Ahmed bin Hüseyin el-Beyhaki- Şuabü'l- İman
 18. Muhammed bin Cafer El- Haraiti- Mekarimü'l-Ahlak
 19. Ebu Bekir bin Merduye - et-Tefsir
 20. Ali bin Ömer ed-Darekutni - el-Müstecad
 21. İbnü'l- Cevzi- et-Telkih ve el-Mevduat
 22. Ebu Mansur ed- Deylemi- Müsnedü'l-Firdevs
 23. Hasen bin Sabbâh bin Muhammed el-Bezzâr- es-Sünen
 24. İbn Ebi'd-Dünya - Mekaribü'ş-Şeytan ve es- Samt,
 25. Ebu Ya'la el-Musıli- el-Mu'cem
 26. Abdullah bin Mübarek- ez-Zühd ve'r-Rekaik
 27. Ebu'l-Kasım el-Bağavi- Mu'cemü's-Sahabe
 28. Muhammed bin Nasr el-Mervezi -İhtilafü'l-Ulema ve es-Salat
 29. Ebu Davud et-Tayalisi- el-Müsned,
 30. El-Kadai- Müsnedü'ş-Şihab
 31. Ebu Ca'fer Muhammed bin Amr el-Ukayli- Duafaü'l- Kebir
 32. Rağıb el-lsfahani - et-Terğib ve't-Terhib
 33. İbn Abdi'l-ber- el-İstiab, et-Temhid ve Beyanü'l-llm
 34. İbnü's-Senna- Riyadü'l-Müteallimin
 35. İbn İshak - es-Siretü'n-Nebevi
 36. Ebu İshak es-Sa'lebi- et-Tefsir
 37. el-Haris bin Ebu Usame- el-Müsned
 38. Ebu Bekr bin La'l- Mekarimü'l-Ahlak
 39. Muhammed bin Sa'd- Et-Tabakatü'l-Kübra
 40. Ebu Hasen ed-Dehhak- eş-Şemail
 41. Abdü'l-Ğani el-Ezdi-Adabü'l-Muhaddis
 42. Hatibü'l-Bağdadi -et-Tarih
 43. İbnü'l-Esir- en-Nihaye
 44. Ebu Musa el-Medini - Ulumü'l-Hadis
 45. Ebu'l-Abbas Cafer bin Muhammed el-Müstağfiri -ed-Daavat
 46. Ebu'l-Fadl Muhammed bin Tahir - Saffetti't-Tasawuf
 47. Ebu'l- Hüseyin bin Kani- Tezkire
 48. Ebu Abdullah Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yayha el-Mende- Tarih-u Isfehani
 
 
 
 
Hisar yayınları 8 Cilt İmam Gazali İhyau Ulumid din kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757422877
MarkaHisar Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789757422877

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.