İlk Dönem Eserleri Çanta Boy Lugatlı Söz Basım

Fiyat:
650,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,1) :
370,00 TL
Kazancınız 280,00 TL
Havale / EFT:
362,60 TL
103,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  İlk Dönem Eserleri, Çanta Boy, Lugatlı

       Barkod Numarası: 9786054590148

      Ebatları: 21 x 13.5 cm.

      Sayfa Sayısı: 640

       Baskı Tarihi: Mayıs - 2012

       Kapak Türü: İthal Termo Deri Cilt

       Kağıt Türü: Şamua, 2 Renk


              

Nesil Söz basım yayınları, Bediüzzaman Sadi Nursi İlk Dönem Eserleri adlı kitabı incelemektesiniz.
Lugatlı İlk Dönem Eserleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


    Takdim

Çağdaş İslâm mütefekkiri Bedizaman Said Nursî (1878-1960) "Hakâik-i imâniye ve Kur'âniye"ye hizmet yolunda geçen hayatını üç döneme ayırır. Bunlar "Eski Said", "Yeni Said" ve "Üçüncü Said" dönemleridir.

Çocukluğundan itibaren 1926 yılına kadar geçen zaman "Eski Said" dönemidir. Bediüzzaman, hayatının bu devresini, "Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede ha­reket ettiği" dönem olarak tavsif etmiştir.-*- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takip eden 1926 ile 1949 arasında geçen zaman "Yeni Said" dönemidir. Bediüzzaman bu dönemi "Akıl ve kalb ittifakıyla gittiği"-bir dönem olarak ifade etmektedir. "Üçüncü Said" dönemi ise, Risale-i Nur eserlerinin neşri ile toplumda tanınmasına yönelik hiz­metlerin öne çıktığı ve vefatına kadar geçen (1949-1960) dönemdir.-

Bu eser, Bediüzaman'ın "Eski Said" dönemine ait eserleri ile çeşitli gazete ve dergi­lerde yazdığı makalelerin tek ciltte toplanmasıyla meydana geldi. "Bediüzzaman Said Nursî'nin İlk Dönem Eserleri" başlığı altında bu eserin yayınlanmış olmasındaki amaç, Üstad Bediüzzaman'ın ilk dönem görüşlerine, daha kolay ulaşılmasıdır.

Bediüzzaman 1890'lı yılları takip eden dönemde sosyal ve siyasî konularda görüşleri­ni ifade etmek zaruretini duydu ve kendisini böyle bir vasatta buldu. Osmanlı'nın son yıllarına isabet eden bu dönemde İslâmiyet'in devlet nezdinde bir resmiyeti ve ahkam­da kaynak olma özelliği vardı. Gelişen ve değişen "hayat-ı içtimaiye"nin ihtiyaçlarını düşünce plânında karşılamak gerekiyordu. Gündeme gelen sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel kaynaklı yeni kavramları İslâmiyet açısından yorumlamaya ihtiyaç duyuluyor­du.

Üstad Bediüzzaman, İkinci Meşrutiyet'in (1908-9) hareketli fikir ortamının öncesinde ve sonrasında görüşlerini bu eserdeki metinlerle ortaya koydu. İkinci Meşrutiyet yılların­da dile getirilen ve Cumhuriyet döneminde ve hattâ hâlen tartışma konusu olan husus­larla ilgili görüşler bu kitapta yer almaktadır. Bu özelliği sebebiyle kitapta dile getirilen görüşler güncelliğini korur niteliğe de sahip bulunmaktadır. Bunun içindir ki, Üstad Be­diüzzaman bu kitapta dile getirdiği görüşlerin her zaman ısrarla arkasında olduğunu şu ifadesinde de görülüyor: "Neşrettiğim umum makalâtındaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih celp namesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri, tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek, hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır."1

Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin "İlk Dönem Eserleri" isimli bu kitap, İslâmın iman, akıl ve ahlâk gibi kavramlarıyla sınırlı olmayan bir muhtevaya sahiptir. Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen hâlen tartışılan sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel konu­lar bütün boyutlarıyla bu kitapta ele alınmıştır. Kitapta işlenen konu ve kavramların ba­şında, adalet, meşveret ve hürriyete dayalı olmakla tanımlanan ve sonraki yıllarda "cumhuriyet" olarak isimlendireceği meşrutiyet üzerine düşünceler etraflıca irdelenmiş­tir. Bu görüşün alternatifi olarak gördüğü ve baskıcı yönetimi ifade eden istibdadın kişi ve toplumlar üzerindeki menfî tesirleri de değişik boyutlarıyla işlenmiştir. Hürriyet kav­ramı, felsefî, kişisel ve toplumsal boyutlarıyla âyet ve hadîs temelinde etraflı analizlere tâbi tutulmuştur. Keza meclis, iktidar, teşebbüs, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsız­lığı, basın özgürlüğü, temel haklar, azınlık hakları, sosyal adalet, refah, eşitlik, medeni­yet ve farklı din mensupları arasındaki beşerî ve siyasî münasebetler, kültürler arası iliş­ki ve değişim, uluslar arası ilişkiler, toplumsal ve uluslar arası barış ve güvenlik, kalkın­ma gibi birçok kavram kitapta ele alınmıştır. Bu kitapta ele alınan kavramlar, İslâm'ın çağdaş yorumu olarak mukayeseli bir şekilde ortaya konulmuştur. Kitapta dile getirilen görüşler, bu günün gündemini de aşan boyutlarıyla küresel bir ilginin konusu olmaya devam ediyor.
İtikada ve içtimaiyata taallûk eden temel kavramların Kur'ân kaynaklı sahih ve çağ­daş bilgisini ihtiva eden bu kitabı, müellif Bediüzzaman'ın ömrünü adadığı iman odaklı tefekkür hizmetine yararlı bir katkı sağlayacağı ümit ve inancıyla yayınlıyoruz.


Mesnevî-i Nuriye, s. 16.2
Mesnevî-i Nuriye, s. 17.3
Tarihçe-i Hayat, s. 765.

İÇİNDEKİLER

Takdim
Önsöz
Giriş

1. NUR'UN İLK KAPISI


Birinci ders
İkinci ders
Üçüncü ders
Üçüncü dersin zeyli
Dördüncü ders
Beşinci ders
Altıncı ders
Yedinci ders
Sekizinci ders
Dokuzuncu ders
Onuncu ders
On birinci ders
On ikinci ders
On üçüncü ders
On dördüncü ders
Maraz-ı Vesveseye Müptelâ Olanlara Bir Ders
On üçüncü lem'anın on ikinci işaretinden
On üçüncü lem'anın on üçüncü işaretinin üçüncü noktasından
Bir nur talebesinin Üstad hazretlerinin dâr-ı bekaya irtihallerinden evvel Risale-i Nur ve Üstad hakkındaki bir takrizi
Ankara Üniversitesinde okunan bir konferans
Ecnebî Filozofların Kur'ân'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri


2. NOKTA RİSALESİ


Birinci Burhan
İkinci Burhan
Üçüncü Burhan
Dördüncü Burhan
İfade


MELÂİKE TASDİKİ, İMANIN BİR RÜKNÜ

Birinci Nükte
İkinci Nükte
Üçüncü Nükte
Dördüncü Nükte


HAŞİR


Birinci Makam
Birinci Kıyasın Hülâsası
İkinci Kıyasın Hülâsası
İkinci Makam
Üçüncü Makam
Dördüncü Makam

3. ŞUAAT (MARİFETÜ'N-NEBİ)


Birinci Şuâ
İkinci Şuâ
Üçüncü Şuâ
Dördüncü Şuâ
Beşinci Şuâ
Şeriatın Ferde, Neve, Medeniyete Karşı Birkaç Nüktesi
Altıncı Şuâ
Tevhidin Tenviri


4. RUMUZ


Birinci Sual: Kur'ân'ın i'câzını icaz ile beyan et
İkinci Sual: Burhanlarda meydana gelen şüpheler imana zarar vermez mi?
Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap
Mücahid bir hayvan mersiyesi
Mühim bir nokta


5. İŞÂRÂT


Bakara Sûresinin 3. âyetinin bir îcâz-ı i'câzı
Misleyn telâkki edilen zıddeyn
Nefisperestlerin nazar-ı dikkatine
Lezzetperestlerin nazar-ı dikkatine
Evlenmeli
Zulmet-i münevvere


6. SÜNUHAT


Kur'ân'da sâlihat kelimesi
Kur'ân'ın hâkimiyet-i mutlakası
Rüyada bir hitabe
Rüyanın zeyli
Birkaç vecizeler
Bundan yedi sene evvel bir risaleme yazdığım zeyl


7. TULUÂT


Âlem-i İslâm ulemasının ortasındaki müthiş ihtilâfların nedenleri
Nasraniyet, İslâmiyetin inkişafına bundan sonra mâni olmayacak mıdır?
Cerbeze nedir?
Zamandan şikayet Allah'ın san'atına itiraz olmaz mı?
Zulmün şedit bir nev'i
Müstehak bir ceza
Hadsî bir hakikat


8. HUTUVAT-I SİTTE


Takdim
Birinci Hatve
İkinci Hatve
Üçüncü Hatve
Dördüncü Hatve
Beşinci Hatve
Altıncı Hatve
9. HUTBE-İ ŞAMİYE
Arabî Hutbe-i Şâmiye'nin Mukaddemesi
Arabî Hutbe-i Şâmiye eserinin tercümesi
Birinci Kelime
İkinci Kelime
Üçüncü Kelime
Dördüncü Kelime
Beşinci Kelime
Altıncı Kelime
Arabî Hutbe-i Şâmiye'nin zeylinin kısa bir tercümesi
Hutbe-i Şâmiye'nin Zeylinin Zeyli
Yaşasın Şeriat-ı Garrâ
Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî
Hakikat
Sadâ-yı Hakikat
Reddü'l-Evham
Hutbe-i Şâmiye'nin birinci zeylinin zeylinden son parçadır
Kahraman askerlerimize
Asakire Hitap
Cemiyetlere ihtar-ı mühim


HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ


Hutbe-i Şâmiye'nin İkinci Zeylinin İkinci Kısmı
Sûre-i İhlâs'ın bir remzi


10. MÜNÂZARAT


İfade-i Meram ve Uzunca Bir Mazeret
Sualler ve cevapları


11. DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ


İfade-i Nâşir
İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi
Mukaddime
Hâtime
Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî
Hakikat
Sadâ-yı Hakikat
Yaşasın Kur'ân-ı Kerîmin Kanûn-u Esasîleri

 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054590148
MarkaSöz Basım Yayın
Stok DurumuVar
9786054590148
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.