İslam Hukuku Tarihi KAHRAMAN

Fiyat:
260,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,7) :
162,00 TL
Kazancınız 98,00 TL
Havale / EFT:
157,14 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap             İslam Hukuku Tarihi

Yazar            Muhammed El Hudarî
Tercüme      Haydar Hatipoğlu
Yayınevi       Kahraman yayınları
Kağıt Cilt      2.Hamur , Kalın Ciltli
Sayfa  Ebat  376 sayfa,  16x24 cm
Yayın Yılı      2018Kahraman Yayın İslam Hukuku Tarihi kitabını incelemektesiniz.
Muhammed El Hudari İslam Hukuku Tarihi hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2İnsanlığın tarihi Peygamberle başlar, ilk Peygambere Adem Aleyhisselâm, O'na gelen ilk kanunlara da SUHUF denir. Bu kanunların yapıcısı Allah'tır. Tatbikatçısı ise Peygamber ve O'nun ümmeti...

Yeryüzünü güzel bir saray şeklinde yapan elbette ki, burada oturacakların içtimaî şartlarını da temin etmiştir. Bilhassa irade sa­hibi olan insanların, İNSANCA yaşayabilmeleri için onlara temel ka­ideler göndermiş, bu temel kaideler, ANAYASA hükmünü taşımış­tır. Anayasaya dayanarak Peygamberler ve Onların ümmeti içindeki âlimler ceza kanunu, medenî kanun gibi kollarda hukuk nizamını ge­liştirmişlerdir.

Elinizdeki kitap, beşerî kanunların zayıfladığı zamanlarda bile kuvvetli ve üstün olduğunu gösteren İSLÂM HUKUKUNUN tarihi­dir, İslâm Hukukunun dayandığı temelleri ve bu temellerdeki sütun­ları bu eserde bulmanız mümkün olacak; hukukçular, tarihçiler ve bütün Müslümanlar bundan yeteri kadar faydalanacaktır.

Böyle bir eseri hazırlamak ilme hizmettir, ilme hizmet ise bü­yük bir şereftir. Biz de ilme hizmet edenlere hizmet etmek saade­tine erdiğimiz için bahtiyarız. Eserin muharririne ve siz kıymetli oku­yucularımıza şimdiden teşekkür eder, başarılı olup, faydalı ilimler öğ­renmeyi cümlemize nasip etmesi için Allah'a yalvarırız.


 KAHRAMAN YAYINLARI

Allah Taâla'ya hamd-u senâ eder efendimiz Hz. Muhammed'e ve Al-u As­habına Salât ve Selâm sunarım.

Mısır'ın Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi ve Ezher Üniversitesi İslâm Ta­rihi profesörü rahmetli şeyh Muhammed el-Hudarî tarafından yazılan ve 1967 yılında Mısır'da 8 inci baskısı yapılan «Tarih-üt-Teşri-il Islâmî» adlı kitabı okudum. Büyük bir emeğin mahsulü olduğu her yönü ile belli olan bu eserin konusu olan şer-i şerif tarihinin meraklılar için bakir sayılabileceği kanaatına vardım. Çünkü bu konuda Türkçe telif veya terceme olarak yazılmış bir kitap görmedim ve duymadım. Yalnız 30-40 sayfalık bir tercemeye rastladım. Bu iti­barla eseri terceme etmeyi faydalı buldum. Ayetlerin numaralarını yazmadığı için bunları ve kaynaklarım bildirmediği bazı hadîslerin kaynaklarını gösterme­yi uygun buldum. Kaynak sayılan Muvatta', el-Umm ve Sahihayn gibi kitaplar­dan aldığı hadîslerin yerini belirtmeye lüzum görmedim.

Eseri terceme ederken metne sadık kalmaya itina gösterdim. Ayetlerin me-âllerini merhum Hasan Basri Çan tay 'ın tefsirinden almayı münasip gördüm. Çünkü bilindiği gibi çok zatlar tarafından tefsir kitapları yazılmış ise de hiç bi­risinin eksiksiz olduğu söylenemez. Eserde bulunan 300 küsur âyetin meâüerini kendim hazırlamış olsaydım, mevcut meâllerden daha iyi bir meâl yazdığımı söyleyemezdim.

Sayın okuyucularımın, tercemede bir kusur gördükleri zaman beni bağış­lamalarını ve ilmî veya dinî bir hata buldukları takdirde derhâl bana bildirme­lerini umarım.

Tercemeyi, Hazro Müftüsü iken Temmuz 1955 de vefat eden merhum pe­derim M. Nuri Bilici'nin ve diğer üstadlarımın ruhlarına ithaf ederken; hizme­timin ihlâslı ve başarılı olmasını Cenab-ı Allah'dan niyaz ederim.

Tercüme eden
Uşak Müftüsü Haydar HATİPOĞLU


       MUKADDİME
     YAZARIN ÖNSÖZÜ

Hamd, sayısız nimetler bahşeden Allah'a mahsustur. Salât ve selâm efendimiz Hz. Muhammed'e ve Al-u Ashâbına olsun.

Bu eser, İslâm teşriine ait kısa bir tarih kitabı olup ilim tâliplerine takdim ediyorum. Bununla, nezih şer-i şerif uğrunda yapılması gerekli hizmetlerden birisini yapmış olmak ümidindeyim. Sayın okuyucularımın eksiklerimi gördükleri zaman beni bağışlamalarını rica ederim. Çünkü ben, bu konuda daha önce eser vermiş olan zatların derecesini ihraz et­miş değilim.

Mısır'da ilim ve irfan haşmetinin tekrar canlanması fecrinin doğ­mak üzere olduğu bu günlerde eserin çıkmış olması dolayısiyle yüce Al­lah'a şükrederim.

Kitabı muhterem müctehidlerimizin ve ilmiyle amel eden değerli âlimlerimizin mübarek ruhlarına ithaf eder, Cenâb-ı Allah'dan hayır­lı başarılar dilerim.


 Muhammed el-Hudarî

İslâm Fıkhının Kaynakları:

Kur'ân-ı Kerim.


Kur'ân-ı Kerim'in açıklaması durumunda olan ve «Sünnet* denilen Peygamberimizin sözleri ve fiilleri.

Fıkıhçıların görüşleri. Bu görüşler Kitap ve Sünnete dayanmaktadır. Bununla beraber fıkıhçıların yaşadıkları asırlarda bulunan değişik tesirlerden etkilenen fikirlerin ve her fıkıhçının şahsî, ilmî ve tabiî karakterlerinin sonucu­dur. (Ancak bu sonuçlara Kitap ve Sünnetin ışığında varıldığı bir reâlitedir.)

 
Fıkıhçıların görüşlerinde yukarıda belirtüen fikirler ve ilmî karakterlerin etkisi görüldüğünden dolayı fıkıh ve fıkıhçıların tarih yazarları bu konuda te­reddüt geçirmektedirler. Kimisi fıkhı değişik asırlara dayandırır, kimisi de fıkıh­çıların değişik ilmî karakterlerini gözönünde bulundurarak fıkhı, müçtehidlerin şahıslarına dayandırmaktadır. Biz birinci görüşe katılıyoruz. Çünki bu değişik asırlar etki bakımından daha kuvvetli ve umumîdir. Fıkıhçıların ilmî karakter­leri ise ileride açıklanacağı üzere gerçek bir ihtilâfa yol açmamıştır, özellikle muasır fıkıhçılar arasında ilmî karaktere dayalı önemsenecek ihtilâf görülme­mektedir.

Peygamberimizin risâletle görevlendirildiği günden bu güne kadar İslâm fık­hının tarihî gelişimini okuyucularıma arzetmek isteğiyle bu konuyu ele aldığım­da fıkhın 6 döneme ayrıldığını gördüm. Her devirde yaşayan fıkıhçıların bize ulaşan görüş ve fetvalarında muasır Müslümanların sosyal durumlarının izleri görülmektedir.


BU DEVİRLER :

Resûlüllah'ın hayatındaki teşri. (Bütün fıkıhçılar buna dayandıklarını açıkça belirtmişlerdir.)

Hulefa-i Raşidîn devrinin nihayeti ile son bulan BÜYÜK SAHABE­LER devrindeki teşrî.

Hz. Muhammed (A.S.) zamanında küçük yaşta olup halifeler devrin­den sonra ilim sahasında görülen ashab-ı kiram ile onlara muasır tabiîler dev­rindeki teşri. (Bu devir yaklaşık olarak hicrî birinci asrın nihayeti ile son bulur.)

Fıkhın bir ilim dalı haline geldiği devirdeki teşri. Bu devirde dînî yet
ki ve otoritenin güvenle kendilerine verildiği büyük fıkıh âlimleri yetişmiştir. Aynı devirde bu âlimlerin yetiştirdiği fıkıh bilginleri, üstadlarının ve feyiz al­mış oldukları seleflerinin fıkhî görüşlerini açıklamakla beraber kendi görüşleri­nin ilmî bağımsızlığına da en küçük bir gölge düşürmemişlerdir. (Bu devir hicrî üçüncü asrın sonuna kadar devam eder.)

Büyük eserlerin yazıldığı, fıkhî meselelerin çoğaldığı ve imamlardan alınan meselelerin tetkiki için ilgililer arasında ilmî tartışmaların meydana gel­diği teşri. (Bu devir Abbasî devletinin Moğollar tarafından yıkılış tarihine ka­dar devam eder.)

Taklid teşri. (Bu devir beşinci devrin sonundan başlayarak günümüze kadar devam eder.)
Teşriin altı devre ayrılması keyfiyeti benim uygun gördüğüm bir tasnif olup daha önce başkası tarafından yapılmış bir sıralama değildir.

Eserin tamamlanması için gerekli muvaffakiyeti Cenab-ı Allah'tan dilerim.


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059589925
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9786059589925
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.