İslam Mezhepleri Tarihi

Fiyat:
60,00 TL
İndirimli Fiyat (%33,3) :
40,00 TL
Kazancınız 20,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              İslam Mezhepleri Tarihi
Yazar             Prof. Dr. İbrahim Halil Bulut
Yayınevi         Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları   
Kağıt - Cilt      1.Hamur, Sert Kalın Ciltli
Sayfa - Ebat   584 sayfa, 13.5x21.5 cm
Yayın Yılı        2016

    
 

İslam Mezhepleri Tarihi kitabını incelemektesiniz.   
Diyanet Yayınları İslam Mezhepleri Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 


ÖN SÖZ

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

İnsanlık tarihi din mensupları arasında zamanla farklı görüş ve anlayışların ortaya çıktığına, kendi içlerinde gruplara ayrıldıklarına şahitlik eder. Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dünya dinlerinde olduğu gibi, Müslümanlar arasında da birtakım gerekçelere binaen kaçınılmaz bir şekilde fırkalaşma hadiseleri olmuştur. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bu zümreleşme faaliyetlerini İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalı konu edinmektedir. Bu bilim dalı, geçmişte ortaya çıkmış ve günümüzde yaşamakta olan mezhep, akım ve cemaatleri tarafsız bir bakış açısıyla inceler. Onun hedefi; söz konusu tarihî ya da güncel dinî akım ve grupların tarihini, sosyal ve siyasi temellerini ortaya koymak; dinin temel metinlerini nasıl anladıklarını ve bunların pratiğe nasıl döktüklerini tasvirî bir tarzda açıklamaya çalışmaktır. Temel İslâmî ilimler arasında önemli bir konuma sahip olan İslam Mezhepleri Tarihi branşı, sadece geçmişte ortaya çıkan fikir ve akımlarla ilgilenmekle kalmaz; bunların günümüzdeki durumlarını konu edindiği gibi, yeni ortaya çıkan dinî ve siyasi içerikli akımları da araştırır. Bu yönüyle İslam Mezhepleri Tarihi, diğer İslâmî ilimlere nasip olmayacak şekilde günümüz dünyası, yaşayan insan ve toplumlarla ilgilenir. Bir diğer ifade ile bu bilim dalı tarihî olduğu kadar güncel bir bilim dalıdır.

Kitabın giriş kısmı biraz uzun tutulmuş; mezhepler tarihinin tanımı, amacı ve metodu, temel kavramları, klasik kaynaklar ve bunların özellikleri, mezheplerin tasnifi, İslam düşüncesinde ilk ihtilaflar ve mezheplere ayrılmaya sebebiyet veren faktörler gibi bu sahanın temel meseleleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Konular işlenirken büyük ölçüde aynı plana bağlı kalınmaya çalışılmış; mezhebin isimlendirilmesi, teşekkül ve tarihî süreci, temel inanç ilkeleri, İslam düşüncesine katkıları ve günümüzdeki durumu gibi ana başlıklar altında objektif bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.
 
Teknolojinin gelişmesi ile küçük bir köy halini alan yaşadığımız dünyada anlık haberler çok daha hızlı hedef kitlesine ulaşabilmekte, görsel ve yazılı medyada mezhep ve dinî akımlarla ilgili haber ve yorumlar boy göstermektedir. İster diğer dinler ve mezhepler isterse İslam coğrafyasında ortaya çıkan mezhep ve akımlar olsun, bunlar hakkında doğru, güvenilir ve kitabî bilgiler edinmenin -eskiye göre- daha büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşıl­maktadır. Sağlıklı ve güvenilir bilgi sayesinde mezhep mensupları birbirlerini daha iyi tanıyacak, önyargılar bir tarafa bırakılacak, farklılıklar bir zenginlik olarak kabul edilecek, ihtilaf noktalarından ziyade ortak değerler üzerinde durulmaya çalışılacak ve böylece potansiyel çatışmaların önüne geçilecektir. Yaşadığımız coğrafyada çok farklı inanç ve mezhep mensuplarının meskûn olduğu dikkate alınırsa, sağlıklı bir iletişimin ve adaletli bir yö­netimin ancak güvenilir, doğru ve tarafsız bir bilgi ile sağlanabi­leceği de anlaşılacaktır.

Elinizdeki kitap, öncelikle İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fa­kültesi öğrencileri ile Diyanet mensuplarının İslam mezhep ve akımları konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bunun­la birlikte kitap, mezhepler konusunda bilgi edinmek isteyen herkesin faydalanabileceği bir eserdir. Eserin telifinde klasik kaynakların yanı sıra son dönemlerde ülkemizde gerçekleştiri­len akademik çalışmalardan da faydalanılmış; imkân dâhilinde bunlara atıfta bulunulmuştur. Özellikle önemli şahıs, kavram ve hadiselerle alakalı olarak Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin il­gili maddelerine atıfta bulunmak suretiyle arzu edenlerin daha detaylı bilgi edinmesi hedeflenmiştir. Ayrıca kavramların yazı­mında İslam Ansiklopedisi'nin imla kurallarına uyulmaya çalı­şılmış, böylece yazımda birlik oluşturulmasına gayret edilmiştir. Kitabın giriş kısmı biraz uzun tutulmuş; mezhepler tarihinin tanımı, amacı ve metodu, temel kavramlar, klasik kaynaklar ve bunların özellikleri, mezheplerin tasnifi, İslam düşüncesinde ilk ihtilaflar ve mezheplere ayrılmaya sebebiyet veren faktörler gibi bu sahanın temel meseleleri detaylı bir şekilde ele alınmış­tır. Konular işlenirken büyük ölçüde aynı plana bağlı kalınmaya çalışılmış; mezhebin isimlendirilmesi, teşekkül ve tarihî süreci, temel inanç ilkeleri, islam düşüncesine katkıları ve durumu gibi ana başlıklar altında objektif bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.
Faydalı olması temennisi ile…
 
Prof. Dr. İbrahim Halil Bulut
İstanbul 2015

 
 
İÇİNDEKİLER
ÖZ GEÇMİŞ    
ÖN SÖZ          
GİRİŞ  
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNİN TANIMI, KONUSU, AMACI VE METODU
 
Mezhepler Tarihi Biliminin Tanımı          
Mezhepler Tarihi Biliminin Konusu        
Mezhepler Tarihi Biliminin Amacı          
Mezhepler Tarihi Biliminin Metodu        
Mezhepler Tarihi Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla
İlişkisi   '
 
Mezhepler Tarihi - Kelam İlişkisi '
Mezhepler Tarihi - İslam Tarihi İlişkisi   
Mezhepler Tarihi - Dinler Tarihi İlişkisi  
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİYLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR
 
Makale-Makâlât ve Ashabü'l-Makâlât    
Fırka/Firak       
 
Milel-Nihal
Mezhep           
Ehl-i Beyt        
Diğer Bazı Kavramlar   
 
KLASİK MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARI VB TEMEL ÖZELLİKLERİ
 
Mu'tezilî Makâlât Geleneği: Ebü'l-Kâsım el-Ka'bî ve Makâlât Adlı Eseri  
Şiî Makâlât Geleneği: Nevbahtî ve Fıraku'ş-Şia Adlı Eseri          
Haricî Makâlât Geleneği: Kalhâtî ve el-Keşf ve'l-Beyân Adlı Eseri
Hanefî-Mattirîdî Makâlât Geleneği: Ebû Mutî en-Nesefî ve Kitabu'r-Redd Ale'l-Bida' Adlı Eseri    
Eş'arî Makâlât Geleneği
 
Eş'arî ve Makâlâtü'l-İslamiyyîn Adlı Eseri          
Abdülkâhir el-Bağdadî ve el-Fark Beyne'l-Firak Adlı Eseri
Şehristânî ve el-Milel ve'rı-Nihal Adlı Eseri        
İbn Hazm ve el-Fasl Adlı Eseri  
Klasik İslam Mezhepleri Kaynaklarının Genel Özellikleri 
 
MEZHEP OLMANIN KRİTERLERİ VE MEZHEPLERİN TASNİFİ MESELESİ
 
Mezhep Olmanın Bazı Kriterleri
Mezheplerin Sayısı Meselesi    
Mezheplerin Tasnifi Meselesi    
 
Siyasi Mezhepler
İtikadı Mezhepler
Fıkhı Mezhepler
 
E. MEZHEPLERE AYRILMANIN HÜKMÜ
Siyasi ve Sosyal Hayatta İhtilaflar         
İnanç Esaslarında İhtilaflar       
Fıkhı Konularda İhtilaflar          
 
E İLK İHTİLAFLAR
Hz. Peygamber Döneminde Zuhur Eden İhtilaflar
 
Kalem-Kırtas Hadisesi    
Üsâmeb. Zeyd Ordusu Meselesi 
Hz. Peygamber'in Vefatı Hakkında Şüpheye Düşülmesi      
Hz. Peygamber'in Defnedileceği Yer Meselesi
İmamet-Hilafet Meselesi 
Hz. Ebû Bekir'in Hilafet Döneminde Zuhur Eder
İhtilaflar
 
Resulullah'm Mirası Meselesi      
Zekât Vermekten Kaçınanlar Meselesi      
Kur'an'ın Kitap Hâline Getirilmesi Meselesi            
 
G. MEZHEPLERE AYRILMAYA YOL AÇAN SEBEPLER
 
1. Dinî Sebepler           
 
Nübüvvet Döneminden Llzaklaşılması      
Naslarm Karakterinden Doğan Sebepler  
Naslarm Anlaşılması Zor Bazı Konular İçermesi
Dinî Metinlere Yaklaşımda Metot Farklılığı
 
İslam'da Fikir Hürriyeti ve İnsanın Düşünen
Varlık Olması Gerçeği
Kader ve İlahî Fakdir Sorunu
 
Psikolojik Sebepler
 
İnsanların Karakterlerinin Farklı Olması        
İnsanların Zihniyet ve Gayelerinin Farklı Olması
Liderlik Tutkusu
 
Sosyal Sebepler
 
Irkçılık   
Ekonomik Sebepler           
Siyasi Sebepler 
 
Devlet Yönetimi (İmamet-Hilafet Meselesi)  
Siyasi Anlaşmazlıklar ve İç Savaşlar
               
Dış Sebepler
 
Diğer Din ve Medeniyetlerle Karşılaşma       
Tercüme Faaliyetleri         
 
HARİCÎLİK VE İBÂZİYYE
A HARİCÎLİK
 
İsimlendirme Meselesi    
Haricîliğin Doğuşu ve Teşekkül Süreci
Haricîlerin Tarihi               
Haricîlerin Hz. Ali'den Ayrılma Sebepleri      
Emevîler Döneminde Haricîler ve Faaliyetleri         
Abbasîler Döneminde Haricîler ve Faaliyetleri        
Haricî Fırkaları  
Haricîlerin Bazı Ortak Görüşleri   
 
B. İBAZİYYE
İbazîyye'nin Görüşleri   
 
Siyasi Görüşleri
İtikadı Görüşleri
 
İbazîyye'nin Günümüzdeki Durumu       
MÜRCİE MEZHEBİ
İsimlendirme Meselesi  
Mürcie'nin Doğuşu ve Teşekkül Süreci...
Mürcie'nin Tarihçesi      
 
Emevîler Dönemi              
Abbasîler Dönemi            
Mürcie'nin Görüşleri     
 
İtikadı Görüşleri
İman-Amel İlişkisi             
Büyük Günah Meselesi  
 
Mürciî Fırkaları 
Mürcie'nin İslam Düşüncesine Katkıları
 
MUTEZİLE MEZHEBİ
 
İsimlendirme Meselesi  
Mutezilenin Doğuşu ve Gelişimi
Mu'tezîle'nin Tarihçesi  
Mu'tezîlenin Kolları       
 
Basra Okulu       
Bağdat Okulu     
Mu'tezîlenin Temel Görüşleri    
 
El-Menzile beyne'l-menzileteyn (İki Mevki Arasında Bir Yer)             
Vaad ve Vaîd Esası
(Mükâfat ve Ceza Verme Sözü )   
Emr bi'l-ma'ruf ve'n-nehy ani'l-münker (İyiliği Emretmek- Kötülükten Sakındırmak)...
Tevhid  
Adi (Adalet)        
 
Mu'tezîle'nin Diğer Bazı Görüşleri               
Mu'tezîle'nin İslam Düşüncesine Katkıları...
Mu'tezîle'nin Yayıldığı Coğrafya  
 
EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMAAT
İsimlendirme Meselesi    
Ehl-i Sünnet Zihniyetinin Oluşumu             
Ehl-i Sünnet Ekolleri        
 
EHLİ SÜNNET-İ HÂSSAYA DA SELEFİYYE
 
Selefiyye'nin Ortaya Çıkışı ve Teşekkülü 
Selefiyye'nin İnanç Esasları
               
EHL-İ SÜNNET-İ ÂMME
(MATÜRİDÎLİK VE EŞ'ARÎLİK)      
MATÜRİDÎLİK (MATÜRİDÎYYE)
 
İmam Matüridî'nin Hayatı ve İlmî Kişiliği   
Matüridîlik ve Tarihî Gelişimi        
Matüridiyye'nin Genel Görüşleri  
Matüridiyye'nin Yayıldığı Coğrafya            
 
2. EŞ'ARÎLİK (EŞARÎYYE)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin Hayatı ve İlmî Kişiliği...
Eş'arîliğin Teşekkül Süreci           
Eş'arîyye'nin Genel Görüşleri       
Eş'arîyye'nin Yayıldığı Coğrafya  
 
ŞİA
Şia'nın İsimlendirilmesi Meselesi
Şia'nın Doğuşu  
Şia'nın Mezbepleşme Süreci        
ZEYDİYYE FIRKASI
İsimlendirme Meselesi    
Zeydiyye'nin Doğuşu ve Tarihçesi             
Görüşleri             
 
İmametle Alakalı Görüşleri        
İman-Amel İlişkisi         
Günümüzde Zeydiyye      
İSMAİEİYYE FIRKASI
İsimlendirme Meselesi    
İsmailîyye'nin Teşekkül Süreci    
İsmailîyye'nin Tarihçesi 
 
Muşta'liye Kolu
Nizarîyye Kolu 
Görüşleri             
 
İmamet, Velayet ve Nübüvvet   
Aşırı Yorum ve Zahir-Bâtın Ayrımı        
 
 
c. Sayıların Kutsallığı ve Yedi Devir İnancı
5. Nizari-Mustalî Mukayesesi       
 
İMAMİYYE/İSNAAŞERİYYE FIRKASI
İsimlendirme Meselesi    
İmamiyyenin Oluşum Süreci        
İmamiyye/İsnaaşeriyye'nin Tarihçesi
 
Gaybet Öncesi İmamlar Dönemi           
Küçük Gaybet ya da Sefirler Dönemi
Büyük Gaybet Dönemi 
İmamiyyenin Görüşleri   
 
Tevhîd:
Adalet:
Nübüvvet:        
Mead   
İmamet:           
İmamiyye'nin Günümüzdeki Durumu
NUSAYRÎLİK
İsimlendirme Sorunu       
Teşekkül Süreci ve Tarihçesi       
İnanç Esasları   
 
Tanrı İnanışları 
Peygamber İnanışları    
Melek ve Şeytan İnançları         
Bab İnancı       
Beş Eytam (Beş Yetim)
Yaratılış Teorileri          
 
Cennet-Cehennem İnanışları     
Tenasüh İnancı
 
Diğer Bazı İnançları         
 
Gizlilik ve Takiyye        
Şarabın Kutsanması     
İbadetler ve Dinî Hayat   
Dinî Hiyerarşi ve Fırkaya Giriş     
Arap Alevîliği ile Anadolu Alevîliği Arasındaki
Benzerlik ve Farklılıklar  
Nusayrîliğin Yazılı Edebiyatı (Literatür)    
Günümüzdeki Durumları
 
DÜRZÎLİK
İsimlendirme Meselesi    
Dürzîliğin Teşekkül Süreci ve Tarihî Arka Planı.
 
Tarihsel Arka Plan: Hâkim Biemrillah'a Kadar
Fatımîler          
Felsefi-Dinî Arka Plan: İsmailîliğin
Dürzîliğe Etkisi
Dürzîliğin Temel Prensipleri         
 
Hâkim Biemrillah'm Uluhiyetine İnanmak           
"Emr'i Tanımak yani Hamza b. Ali'yi Bilmek      
Hududu Bilmek
Yedi Esası Bilmek        
Diğer Bazı Görüşleri     
Dürzî Toplumu ve Hiyerarşi          
Dürzî Risaleleri ve Dürzîliğe Dair Kaynaklar            
Günümüzde Dürziler       
 
 
BABÎLİK VE BAHAİLİK
Bahaîliğin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Sebepler....
 
Sosyo-Kültürel ve Dinî Sebepler           
Siyasi Sebepler
Bahaîliğin Tarihçesi        
 
Şeybîlik Tarikatı            
Babîlik Hareketi ve Ortaya Çıkışı          
Mirza Ali Muhammed'in Hayatı.....        
Babîliğin Temel Görüşleri              
 
Bahaîlik ve Mirza Hüseyin Ali   
Bahaullah'tan Sonra Bahaîlik    
 
Banallerin İdari Düzeni   
Günümüzdeki Durum      
Bahaîliğin İnanç Esasları
 
Allah İnancı      
Peygamberlik İnancı     
Melek ve Şeytan İnancı 
Kutsal Kitap İnancı       
Ahiret İnancı    
Bahaî Öğretileri 
Bahaî Dininde İbadetler ve Bazı Uygulamalar         
YEZİDÎLİK
İsimlendirme Meselesi    
Mezhebin Teşekkülü ve Gelişim Süreci    
İnanç Esasları   
 
Tanrı Anlayışları           
Yaratılış Düşünceleri    
 
Tenasüh              
Kutsal Semboller              
Kutsal Kitaplar  
 
Yezidîlikte Dinî Pratikler
İbadetler              
Yasaklar          
Sosyal Yapı ve Dinî Hiyerarşi    
Diğer Dinlere Bakışları  
Günümüzdeki Durumları           
VEHHABÎLİK
İsimlendirme Meselesi  
Mezhebin Teşekkül ve Gelişim Süreci   
 
Mezhebin Ortaya Çıktığı Coğrafya ve Dönemin
Genel Özellikleri
Muhammed b. Abdülvehhab'm Hayatı       
Siyasi Gelişmeler ve Hareketin Mezhepleşme
Süreci  
 
Birinci Suud Devleti        
İkinci Suud Devleti           
Suudi Arabistan Krallığı 
İhvan Teşkilatı  
Vehhabîliğin Düşünce Sistemi  
 
Tevhid ve Şirk   
Şefaat ve Tevessül          
İman ve Ameller
Bid'at    
İyiliği Emredip Kötülüğü Yasaklamak       
 
 
Vehhabîliğin İslam Dünyasındaki Tesirleri ve Günümüzdeki Durumu
 
KADİYANÎLİK
İsimlendirme Meselesi   
Kadiyanîlik'in Teşekkülü ve Gelişim Süreci         
 
Hindistan Müslümanlarının Dinî, Siyasi ve Psiko-Sosyal Durumu
Mirza Gulam Ahmed'in Hayatı ve Faaliyetleri
Kadiyan Ahmedîleri
Lahor Ahmedîleri
 
Kadiyanîliğin Görüşleri  
 
Müceddidlik İddiası      
Mesihlik İddiası
Mehdilik İddiası
Nebilik İddiası
Krişna-Avatar İddiası    

4.Kadiyanîliğin Günümüzdeki Durumu  
  ( İslam Mezhepleri Tarihi, Prof. Dr. İbrahim Halil Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Yayın 2016, mezhepler tarihi kitabı )
KAYNAKÇA        
DİZİN    
 

 
Diyanet İslam Mezhepleri Tarihi kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789751965028
MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789751965028
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.