• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İslamın İlk Asrında Kadın

   Fiyat:
   75,00 TL
   İndirimli Fiyat (%34,7) :
   49,00 TL
   Kazancınız 26,00 TL
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   2.Hamur, İnce Cilt ,  396 sayfa, 13.5x21 cm
   45,00 TL
   KDV Dahil 26,00 TL
   %42,2
   2.Hamur, Kalın Cilt, 192 sayfa
   45,00 TL
   KDV Dahil 28,00 TL
   %37,8
   Ivory Kağıt , 4 Cilt , 11x16,5 cm Küçük Boy, 2.424 Sayfa
   370,00 TL
   KDV Dahil 244,00 TL
   %34,1

   Kitap              İslamın İlk Asrında Kadın  
   Yazar             Rıza Savaş
   Yayınevi         Siyer Yayınları  
   Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt,  Ciltli
   Sayfa - Ebat   600 Sayfa - 17x24 cm
   Yayın Yılı        2017


    
   Siyer Yayınları İslamın İlk Asrında Kadın kitabı nı incelemektesiniz.   
   Rıza Savaş İslamın İlk Asrında Kadın kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
   Önsöz
    

   Lisede okuduğum yetmişli yıllarda, kadın konusundaki yaklaşımlarının Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetleriyle çeliştiğini fark ettim. Kafamda oluşan so­rulara okuduğum kitaplardan ve bilgisine başvurduğum kimselerden beni tatmin edecek cevaplar da alamadım. Yüksek öğrenimim sırasında henüz neşredilmemiş olan İbnü'l-Cevzî'nin "Ahkâmü'n-Nisa" isimli kitabını bitirme tezi olarak çalıştım. Kadın konulu araştırmalarım böylece başladı. Bu cümleden olarak "Hz. Peygam­ber Devrinde Kadın" konusunu doktora çalışması, aynı konunun Raşid Halifeler kısmını doçentlik ve Emevîler devrini de profesörlük dosyalan için hazırladım. Bunlar ayrı ayrı yayınlandı. Şimdi bu araştırmalarımı birleştirip tek bir kitap şek­linde yayınlamayı uygun buldum. Bu üç çalışmadan ayrı konuyla ilgili bazı maka­lelerimi de kitabın muhteva ve çerçevesi ölçüsünde bu esere dahil ettim.
    
   Hz. Peygamber devrinde kadının toplumdaki yeri, statüsü ve kısaca bütün alanlardaki konumu mevcut kaynaklardan istifade edilerek ortaya konulursa bu konudaki pek çok tartışmanın kendiliğinden çözüme kavuşacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu konuyla ilgili pek çok problem, kadının o dönemdeki durumunun net olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.
    
   Hem ülkemizde hem de dünyada bu konulan değişik yönleriyle ele alan pek çok kitap ve makale bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların bazısı ilmî ciddiyetten uzak olup bazısı da ya çok dar çerçevede veya genel anlamda konuya yaklaşmak­tadır. Ayrıca bunlar arasında İslâm'a saldın amacıyla kaleme alınmış olanlar ve bunlara tepki olarak yazılan kitaplar da bulunmaktadır.
    
   Hz. Peygamber devrinde kadının durumu konusunda sağlam bir kanaat oluş­turmak ve bu konuyla ilgili bazı problemlere çözüm bulmak gayesiyle böyle bir konuda araştırma yapmayı tercih ettik. Ayrıca araştırmamızın, İslâm Tarihinin en önemli devri olan Hz. Peygamber döneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı ve bazı siyer konularının açıklığa kavuşturacağı söylenebilir.
    
   Araştırmamızın hedefi, Hz. Peygamber devrinde kadının durumunu olduğu gibi ortaya koymaya çalışmaktır. Bir hukuk çalışması yapmadığımız için, kadınla ilgili konularda hüküm verme yerine, konunun, Hz. Peygamber devrinde nasıl olduğunu tespite gayret etmekteyiz.
    
   Hz. Peygamber devrinde kadınla ilgili bütün konularda yeterli malzeme bu­lunmadığı için, durum tespiti yapılırken, bazen konular tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamaktadır. Bu durumda dolaylı malzemelerden istifade edilerek sonuca varılmak istenmiştir. Esasen konuyla ilgili mevcut malzeme içinde uy­durma, yanlış ve müphem rivayetler bulunduğu için bunların tamamının kulla­nılamayacağı da açıktır.
   Raşid Halifeler devri İslâm'ı anlamamız açısından önemli bir devirdir.
    
   Ka­dın konusundaki anlayış farklılıklarının nereden kaynaklandığını tespit ile ilgili bu dönem dikkate alınmalıdır. Herhangi bir dönemde yaklaşık olarak toplumun yansını oluşturan kadınların durumunu ortaya koymak, o dönemin tarihine de önemli ölçüde ışık tutar.
    
   İslâm dünyasında kadın anlayışının temelleri, bu ilk devirlerde bulunmakta­dır. Sosyal tarih açısından bütün devirler boyunca İslâm toplumlarında kadının durumunu tam olarak anlamak da bize göre bu ilk dönemleri iyi bir şekilde or­taya koymaya bağlıdır.
   Hz. Peygamber devri İslâm'ın kuruluş dönemi olduğu için kadınla ilgili uygulamaların ve tatbikatların yerli yerine oturması, daha çok kurumlaşma dönemi diyebileceğimiz Raşid Halifeler devrinde olmuştur. Ayrıca halifeler döneminde devrin gerektirdiği şekilde ve toplumun ihtiyaçları istikametinde değişik ve yeni bazı uygulamalar ortaya konmuştur. Bu, İslâm düşüncesine bakış açımızı gelişti­recek niteliktedir. Hz. Ömer'in Talâkla ilgili uygulaması bu yaklaşımımıza sadece bir örnektir. Ancak daha sonraki dönemlerde büyük ölçüde bu anlayış yakalana­mamış ve uygulamalar donuklaştırılarak ebedileştirilmiştir diyebiliriz.
    
   Bir tarihçi olarak olayları aynen aktarma arzusundayız. Rivayetlere hiçbir ön kabulle yaklaşmadan ele aldığımız konulan en doğru şekilde ortaya koymaya ça­lıştık. Zira geçmiş devirlerde olanları doğru bir şekilde anlamak ve yorumlamak, tarihin hedefleri arasındadır. Bir dönemin kadınlarıyla ilgili bir araştırma yapmak, elbette o dönemin tarihini anlamaya olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu çaba, aynı zamanda şu andaki durumu doğru tespit edip açıklamaya ve doğru adımlar at­maya da yardımcı olacaktır.
   Diğer taraftan İslâm Tarihinde, Emevîler Dönemi (41/60-132/750), üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir dönemdir. Hilafetin saltanata dönüştürülme­sinin ve daha pek çok olumsuz gelişmenin müsebbibi olarak gösterilen Emevîler, gerçekten böyle midir? Bu soruya rahatlıkla "evet" demek kolay değildir. Emevîler devri ile ilgili kaynaklar, genelde Abbasiler devrinde kaleme alınmış eserlerdir. "Bu kaynaklar, acaba olayları olduğu gibi mi yoksa kendi yorumlarını katarak mı naklettiler?" diye düşünülmelidir. Bu konuda ikinci ihtimal, biraz daha kuvvetli gibi gözükmektedir. Bu durumda Emevilerle ilgili veriler, bu bakış açısıyla değer­lendirilmelidir.
    
   Araştırmamızın hedefi, kadınlarla ilgili konulan doğru tespit etmek, dönemin tarihini doğru anlamaya katkıda bulunmak, bugün İslâm dünyasında kadınla il­gili yanlış anlayışların kaynağını belirlemek ve kadın anlayışımızı doğru zemine oturtmaya çalışmaktır.
    
   İzmir-2017
   Rıza SAVAŞ
    
   ÖNSÖZ
   GİRİŞ/19
   I.KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR           
   KAYNAKLAR     
   ARAŞTIRMALAR               
   II. CAHİLİYE DEVRİNDE KADIN   
   TOPLUMDA KADIN          
   A- Kadının Toplumdaki Yeri             
   Şâir ve Şarkıcı Kadınlar    
   Ticaret ve İş Hayatında Kadın         
   Kadının Esareti   
   Kız Çocuklarının Öldürülmesi ve Kadına Yapılan Zulüm.
    
   AİLE HAYATINDA KADIN              
   A- Giyim
   a) Takı ve Süslenme         
   B-Evlilik
   Kıskançlık            
   Eşlerin Geçimsizliği ve Ayrılma       
   C- Cahiliyede Zina             
   D- Miras
    
   III.KUR'ÂN'DA KADIN      
   Birinci Bölüm/51 Hz. Peygamber Devrinde Kadın
   I. HZ. PEYGAMBER VE KADINLAR             
   KADINLARIN HZ. PEYGAMBER İLE DİYALOGU     
   KADINLARIN HZ. PEYGAMBER'E YARDIMI
                  
   A- Hz. Hatice'nin Yardımı 
   B- İslâm'ı Savunma ve Hz. Peygamber'e Yardım       
   KADINLARIN HZ. PEYGAMBERE BEY'ATI               
    
   A- Sözle Bey'at       
   B- İçi Su Dolu Bir Kap Vasıtasıyla Bey'at          
   C- Ele Sarılan Bir Bez Parçası Vasıtasıyla Bey'at       
   D- Tokalaşarak Bey'at       
   E- Hz. Peygamber'in Bir Vekil Tayin Etmesiyle
    
   İSLÂM'IN KADINLAR ARASINDA YAYILMASI            
   A- Mekke Devri       
   İşkence         
   Habeşistan'a Hicret
   Medine'ye Hicret     
   B- Medine Devri      
    
   İSLÂM'IN YAYILMASINDA KADINLARIN ROLÜ        
   KADINLARIN DİNÎ FAALİYETLERE KATILMALARI
   A- Kadınların Tebliğ Faaliyetinde Bulunmaları
   B- İbadet Hayatında Kadın           
   C- Cenazelerde Kadın      
    
   II.EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA KADIN   
   KADINLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ    
   A- Kızların Eğitimi   
   B- Toplu Eğitim       
   C- Kadınların Eğitimi İçin Hz. Peygamber'in Özel Gayretleri
    
   KADINLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATLILARI     
   A- Hz. Âişe  
   B- Ümmü Seleme   
   C- Diğer Kadınlar   
   III. AİLE HAYATINDA KADIN      
   EŞ OLARAK KADIN          
   A- Eş Seçimi
   B- Çok Kadınla Evlenme  
   C- Kadının Eş Olarak Haklan ve Görevleri       
   D- Kadının İffetli Olması    
   E- Geçimsizlik         
    
   ANNE OLARAK KADIN    
   HZ. PEYGAMBER'İN EVLİLİKLERİ
              
   A- Hz. Peygamber'in Hanımları
              
   Hz. Hatice bint Huveylid
   Şevde bint Zem'a (öl: 54 h.)             
   Âişe bint Ebû Bekir (öl: 58 h.)          
   Hafsa bint Ömer (öl: 45 h.)
   Zeyneb bint Huzeyme (öl: 4 h.)       
   Ümmü Seleme (öl: 59 h.)  
   Zeyneb bint Cahş (öl: 20 h.)             
   Cüveyriyye bint el-Hâris (öl: 50 h.)  
   Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân (öl: 44 h.)     
   Safiyye bint Huyey (öl: 50 h.)           
   Meymûne bint el-Hâris (öl: 61 h.)    
   Reyhane( öl:10h.)              
    
   B- Hz. Peygamber'in Hanımlarıyla Geçimi   
   C- Hz. Peygamber'in Çokeşliliğinin Siyasî Boyutu
                  
   Hz. Peygamber'in Çok Eşliliğine (Teaddud-i Zevcat) Yöneltilen Eleştiriler            
   Hz. Peygamber'in Çok Eşliliği Sebebiyle Ortaya Çıkan Problemler
   Hz. Peygamber'in Görevi İle Çok Eşliliği Arasındaki İlişki         
   Akrabalığın İslâm'ın Tebliğindeki Önemi      
   İslâm'ın Çok Eşliliğe Bakışı              
   Hz. Peygamber'in Çok Eşliliğe Yönelmesinin Sebepleri           
   Kureyş kabilesi ile yakınlık kurmak için gerçekleştirilen evlilikler
   Hz. Peygamber'in Diğer Kabilelerden Aldığı Hanımlar
   D- Hz. Peygamber'in Eşleriyle İlgili Bazı Tablolar       
   Hz. Peygamber'in Kureyş Kabilesinden Evlendiği Hanımlar    
   Hz. Peygamber Hayatta İken Vefat Eden Hanımları  
   Hz. Peygamber'den Sonra Vefat Eden Hanımları      
   Hz. Peygamber'in Bekâr ve Evli Kaldığı Süreler         
   Hz. Peygamber'in Evlilikleri İle İlgili Kronoloji
    
   4- GİYİM
   • Elbiseler        
   Başörtüsü
   Entari    
   Etek       
   Şalvar   
   Mırt    
   Cilbâb
   • Giyimin Ölçüsü ve Gayesi
   Hicâb
   • Süslenme           
   IV. İÇTİMAÎ HAYATTA KADIN    
   ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN   
    
   A- Zanaatkârlık ve El İşleri    
   B- Tıbbî Hizmetler 
   C- Diğer İşler        
    
   TİCARET HAYATINDA KADIN   
   SAVAŞLARDA KADIN
              
   A- Tıbbî Hizmetler 
   B- Geri Hizmetler  
   C- Vuruşmaya Katılma          
   D- Kadınların Ganimetten Pay Almaları
   • Esir ve Yardıma Muhtaç Kadınların Korunması
   DÜĞÜNLERDE KADIN    
   KADININ GÖRÜŞÜNE VERİLEN ÖNEM          
    
   İkinci Bölüm/231
   Raşid Halifeler Devrinde Kadın
    
   I. SOSYAL HAYATTA KADIN      
   KADININ TOPLUMDAKİ YERİ    
   A- Etkili ve Doğru Görüş Sahibi Olan Kadınlar     
   B- Farklı Görüş ve Kanaatlerini Rahatça Dile Getiren Kadınlar           
   C- Çeşitli Konularda Etkili Olan Kadınlar
   KADININ SOSYAL GÜVENLİĞİ  
   A- Hz. Peygamber'in Eşlerinin Geçimi  
   B- Kadınlara Maaş Bağlanması            
   C- Yardıma Muhtaç Kadınların Durumu
   D- Kadınlara Yapılan Haksızlıkların Önlenmesi   
   E- Kadının Ekonomik Özgürlüğü          
   KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ          
   A- Meşru İlişkiler   
   B- Meşru Olmayan İlişkiler    
   GİYİM-KUŞAM        
   KADINLAR ALEYHİNE OLUŞAN FİKİRLER    
   A- Toplumdan Dışlanmaları  
   B- Cahiliye Anlayışlarının Ortaya Çıkışı Hakkında Bazı Örnekler...
   çalışan kadın          
   A- Ticaretle Uğraşan Kadınlar     
   B- Diğer İşlerde Çalışan Kadınlar
   İbadet hayatInda kadIn    
   cenazelerde kadın
   A- Cenaze Yıkayan Kadınlar       
   B- Cenaze Namazında Kadın      
   C- Yas Tutanlara Destek Olan Kadınlar
   ıı. eğitim öğretim hayatında kadın         
   kadınların eğitim ve öğretimi      
   A- Kızların Eğitim ve Öğretimi      
   B- Kadınların Eğitim ve Öğretimi 
    
   kadınların eğitime ve öğretime katkıları         
   A- Hz. Âişe'nin Yapılan Yanlışlıkları Düzeltmesi         
   B- Hz. Âişe'nin Kız Öğrencileri    
   C- Hz. Âişe'nin Erkek Öğrencileri
   • İslâm'ın Sonraki Nesillere Aktarılmasında Kadınların Rolü
    E- Kadınların, Erkeklerin Eğitim ve Öğretimine Katkıları 
   kadınların kültüre katkıları      
   A- Şair Kadınlar      
   B- Hatip Kadınlar    
    
   ııı. aile hayatında kadın     
   evlilikte eş seçimi  
   evlilikte denklik (küfüv)  
   aşk    
   kitap ehlinden olan kadınlarla evlilik 
   akrabalığın toplumdaki önemi    
   düğün törenleri    
   karı-koca ilişkileri
   A- Geçim      
   B- Geçimsizlik         
   C- Cinsel Yaşam    
   D- Boşanma
   Boşanmanın Sebepleri     
   Kadının Kocasından Talâk İsteme Hakkı          
   Talâk Sayısı 
    
   MUT'A NİKÂHI        
   ÇOK KADINLA EVLİLİK    
    
   HALİFELERİN EVLLİKLERİ        
   A- Hz. Ebû Bekir'in Evlilikleri       
   B- Hz. Ömer'in Evlilikleri   
   C- Hz. Osman'ın Evlilikleri            
   D- Hz. Ali'nin Evlilikleri
              
   CARİYELİK 
   IV. SİYASİ HAYATTA KADIN          
   1-  HALİFE SEÇİMİ      
   A- Halife Seçimi ve Kadınlar        
   B- Hilafet Konusunda Görüş Beyan Eden Kadınlar    
   YÖNETİME DESTEK OLAN KADINLAR          
   A- Hz. Osman'ı Destekleyen Kadınlar   
   B- Hz. Ali'ye Destek Veren Kadınlar      
   HALİFELERİN KADINLARIN GÖRÜŞLERİNE ÖNEM VERMELERİ ..
   KADINLARIN RESMİ GÖREVE GETİRİLMELERİ      
   KADINLARIN YÖNETİME ETKİLERİ     
   MUHALEFET          
   A- Muhalefet Unsuru Olarak Kadın        
   B- Ridde Olaylarında Kadın         
   C- Kadınların İcraatı Tenkitleri     
   Hz. Âişe'nin, Hz. Osman'ın İcraatını Tenkidi    
   Hz. Osman'ın Kuşatılması Olayında Kadınların Tavrı 
   D- Hz. Âişe'nin Hz. Ali İle Yaptığı Siyasî Mücadele     
   Hz. Âişe'nin Hz. Ali'ye Muhalefetinin Sebepleri
   Muhalefet Cephesinin Oluşumu 
   Cemel Savaşı ve Sonrasında Hz. Âişe  
   SAVAŞLARDA KADIN      
   A- Ridde Savaşlannda Kadın      
   B- Mercü's-Suffer Savaşı ve Dımaşk'ın Fethi   
   C- Yermük Savaşında Kadın       
   D- Kadisiye Savaşında Kadın      
   E- Deniz Savaşlarında Kadın      
   F-Sıffın Savaşı ve Kadınlar    
              
   Üçüncü Bölüm/381 Emevîler Devrinde Kadın
    
   I.SOSYAL HAYATTA KADIN       
   KADININ TOPLUMDAKİ YERİ    
   A- Görüşlerine Değer Verilen Kadınlar  
   B- Erkeklerle Tartışma Yapan Kadınlar 
   C- Kadın Haklarının Korunması  
   D- Kadının Sosyal Güvenliği       
   KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ          
   A- Meşru İlişkiler     
   B- Meşru Olmayan İlişkiler
    
   ÇİFT CİNSİYETLİLER       
   EĞLENCE HAYATI VE ŞARKICILIK     
   AŞK   
   GİYİM-KUŞAM        
   A- Dış Elbise
   B- Gömlek    
   C- Başörtüsü
   D- Peçe         '.          
   E- Elbise
   F- Etek          
   G- Şalvar      
   H- Mest         
   I- Takı ve Estetik     
   KADINLARA YAPILAN HAKSIZLIKLAR
   ÇALIŞAN KADIN    
   İBADET HAYATINDA KADIN      
   10-   CENAZELERDE KADIN   
   II.     EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINDA KADIN           
   1-     KADININ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ
   A- Kızların Eğitimi   
   B- Kadınların Eğitimi          
   2-   KADINLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKILARI
   A- Hz. Âişe  
   B- Âişe bint Talha   
   C- Ümmu d-Derdâ  
   D- Diğer Kadınlar   
   3- KÜLTÜRLÜ KADINLAR
   A- Şair Kadınlar      
   B- Sanata ve Kültüre Destek Olan Kadınlar     
   AİLE HAYATINDA KADIN
    
   AKRABALIĞIN ÖNEMİ      
   EVLİLİKTE EŞ SEÇİMİ     
   A- Kadının Eşini Seçme Özgürlüğü       
   B- Evlilikte Denklik 
   KİTAP EHLİNDEN OLAN KADINLARLA EVLİLİK
   MEHİR          
   KARI-KOCA İLİŞKİLERİ    
   A- Geçim      
   B- Geçimsizlik         
   C- Kıskançlık
   D- Ayrılma
   E- Cinsel Yaşam     
   MUT'A NİKÂHI        
   ÇOK EŞLİLİK          
   HALİFELERİN EVLİLİKLERİ       
   A- Muâviye b. Ebû Süfyânin Eşleri ve Çocukları         
   B- Yezîd b. Muâviye nin Eşleri ve Çocukları    
   C- Mervân b. Hakem'in Eşleri ve Çocukları      
   D- Abdülmelik'in Eşleri ve Çocukları      
   E- el-Velîd b. Abdülmelik'in Eşleri ve Çocukları
   F- Süleyman b. Abdülmelik'in Eşleri ve Çocukları       
   G- Ömer b. Abdülazîz'in Eşleri ve Çocukları    
   H- Yezîd b. Abdülmelik'in Eşleri ve Çocukları  
   I- Hişâm b. Abdülmelik'in Eşleri ve         
   J- Velîd b. Yezîd b. Abdülmelik'in Eşleri ve Çocukları
   K- Abdullah b. ez-Zübeyr'in Eşleri ve Çocukları     
         
   CARİYELİK VE KÖLELİK 
   10-  DÜĞÜN TÖRENLERİ
              
   SİYASİ HAYATTA KADIN
    
   HALİFE SEÇİMLERİNDE KADIN
   YÖNETİME DESTEK OLAN KADINLAR
   HALİFELERİN KADINLARIN GÖRÜŞLERİNE ÖNEM VERMELERİ
   KADINLARIN YÖNETİME ETKİLERİ     
   MUHALEFET          
   A- Halifeleri Tenkit
   B- Valileri Tenkit     
   C- Haricî Hareketleri İçinde Kadın          
    
   HALİFELERLE GÖRÜŞEN KADINLAR
    
   A- Muâviye'nin Çağırıp Görüştüğü Kadınlar     
   Ümmü'l-Hayr bint el-Haris b. Suraka      
   Cürve bint Mürra b. Galib et-Temimiyye
   Dârimiyye el-Hacûniyye    
   Âmine bint eş-Şerid           
   ez-Zerkâ bint Adî b. Kays el-Hemdâniyye
              
   B- Muâviye'nin Gidip Görüştüğü Kadınlar        
   Fâriğa bint Abdurrahman el-Hârisiyye   
   Abdullah b. Âmir b. Rebîa'nın Kız Kardeşi
              
   C- Yapılan Haksızlıkları Gidermek İçin Halifelerle Görüşmeye Gelen Kadınlar    
   Ümmü Sinan bint Hayseme b. Harşe el-Mezhiciyye               
   Akraşa bint el-Atraş
   Benû Zekvân'lı Bir Kadın  
   Şevde bint Umara el-Hemdâniyye         
   Âtike bint Muâviye b. el-Furat el-Bekkaî
   Azze  
    
   D- İstekte Bulunmak İçin Halifelerle Görüşen Kadınlar          
   Ümmü'l-Bera bint Safvan b. Hilal
   Ervâ bint el-Hâris b. Abüilmuttalib          
   Bekkara el-Hilaliyye
   Ebul-Esved ed-Düelî'nin Eşi        
   Emame bint Yezîd b. Es-Sa'ik     
   Âişe bint Talha        
   Fâtıma bint Üsâme 
   es-Süreyya
              
   KADIN ELÇİLER    
   A- Bölge Halkı Adına Elçilik Yapan Kadınlar    
   Ümmü Sinan
   Akraşa bint el-Atraş
   Şevde bint Umara              
   Zekvan Oğullanndan Bir Kadın       
   B- Kendi Kabilesi Adına Gelen Kadın Elçiler
   a) Ervâ bint el-Hâris          
   C- Kendi Adına Gelen Kadın Elçiler
   Ebü'l-Esved ed-Deylî'nin Eşi            
   Leylâ el-Ahyeliyye             
   Fâtıma bint Üsâme            
   Abdullah b. Zeyd'in Kızı     
   Kûfeli Kadın        
   D- Niçin Geldiği Belli Olmayan Kadınlar       
   Emame bint Yezîd              
   Ümmü'l-Bera bint Safvan b. Hilal    
   Bekkara el-Hilaliyye          
   E- Yönetimden Şikâyet İçin Gelen Kadın Elçiler
   a) Âişe bint Talha
   8- SAVAŞLARDA KADIN        
   SONUÇ           
   KAYNAKÇA     
   EKLER
   DİZİN  


    
    Siyer Yayınları İslamın İlk Asrında Kadın kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059283816
   MarkaSiyer Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786059283816

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.