İzahlı Nurul İzah Tercümesi Muallim

Fiyat:
370,00 TL
İndirimli Fiyat (%40,5) :
220,00 TL
Kazancınız 150,00 TL
61,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             İzahlı Nurul İzah Tercümesi
Yayınevi        Muallim Neşriyat
Çevirmen       Hüsamettin Vanlıoğlu, Abdullah Hiçdönmez, Fatih Kalender, Emin Ali Yüksel
Kağıt - Cilt     Sarı Şamua - Ciltli, Kalın Sıvama Cilt
Sayfa - Ebat  465 sayfa - 16.5x23.5 cm.Muallim Neşriyat İzahlı Nurul İzah Tercümesi kitabı nı incelemektesiniz.
İzahlı Nurul İzah Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2İZAHLI NÛRU'L ÎZÂH TERCÜMESİ

Hasan b. Ammâr b. Alî eş-Şürünbülâlî, Mısırda yetiş­miş 16. yüzyılın büyük alimlerinden biridir. Yıllarca Ezher'de müderrislik yapmış ve zamanının meşhur fakihlerinden kabul edilerek fetva verme yetkisine kavuşmuştur. Devrinin en gözde âlimlerinden biri olmuş; devlet adamları ve halk nezdinde büyük itibar kazanmıştır. O, müteahhir Hanefî fakihleri arasında, gerek yazdığı eserleriyle, gerekse fetva ve görüşleriyle tercih edilen biri kabul edilmiştir.

Fıkıh yanında usûl-i fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, akaid, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatı alanlarında da yetkin konumu olan Şürün­bülâlî, eserlerinde kullandığı dil sadeliği, verdiği bilgile­rin güvenilirliği ve mantıkî örgüsünün sağlamlığı bakı­mından muasırı alimler tarafından da dikkatleri üzerine çekmiş ve çok sayıda kitap ve risâlesi ilim çevrelerinde yaygın kabul görmüştür. Şürünbülâlî İslamî ilimler sahasında pek çok eser kaleme almıştır.

Bunlardan en meşhuru ve en çok okunanı elinizde bulunan tahâret namaz ve oruç ibadetlerine dair "Nüri'l-İzâh" adlı eser­dir. Gayet muhtasar olan eser günümüzde de ibadetler fıkhına giriş kitabı olarak okutulmaktadır.


ÖNSÖZ

ŞÜRÜNBÜLÂLÎ

Ebu'l-İhlâs Hasen b. Ammâr b. Alî eş-Şürünbülâlî el-Vefâî el-Mısrî (ö. 1069/1659) Hanefî fakihi.

Nûrul-îzâh ve Necâtul-Ervâh uzun yıllar medreselerde okutul­muş, sonradan ilave edilen tekmilesiyle birlikte İslam'ın temelleri olan • taharet, • namaz, • oruç, • zekât ve • hac ibadetlerini ele alarak an­latmayı hedeflemiş, ihtilaflı meselelere girmekten mümkün olduğunca kaçınmış, ancak bazı önemli ihtilaflara temas etmiş, asırlardır ilim ta­lebelerinin ellerinden düşmemiş olan şaheserdir.

Böyle bir eserin daha güzel anlaşılması ve özellikle okuyan ve oku­tanların istifade edebileceği bir tarzda tercüme ve şerh edilmesi gerekli bir ihtiyaç olmuştur.

İşte bu düşünceyle hazırlayıp sizlere sunmaya çalıştığımız bu ese­rin hayırlara vesile olmasını ve Allah Teâlâ'nın rızasına yaklaştırın ol­masını dileriz.

Bu çalışmada gözden kaçırdığımız hatalarımız olmuşsa değerli okurlardan bizi mazur görmelerini ve hatayı tarafımıza iletmelerini istirham ederiz.

Tevfik ancak Allah Teâlâ'dandır.

Hicri 994, miladi 1586 yılında Mısır'ın Menûfiye bölgesinde Menûfülulyâ'nın (bugünkü Menûf) karşısında bulunan Şübrâbilûle beldesinde doğdu. Bu yer halk arasında Şürünbilâle/Şürünbülâle şeklinde telaffuz edildiğinden nisbesi Şürünbülâlî diye okuna gelmiştir[1]. Şürünbülâlî, henüz küçük yaştayken babası tarafından gö­türüldüğü Kahire'de ilk eğitimini almaya başlamıştır.

Bazı hocaları:

Muhammed b. Hüseyin el-Hamevî,
Abdullah en-Nahrîrî,
Muhammed b. Mansûr el-Muhibbî,
Ahmed b. Muhammed b. Ahmed eş-Şelebî,
Nûreddin İbn Ganim el-Makdisî
Abdurrahman el-Mesîrî gibi âlimlerden ders aldı.

Tarikatı
Şâzeliyye tarikatının Vefâiyye kolunun şeyhi Ebu'l-İs'âd Yûsuf b. Ebu'l-Atâ b. Vefâ'ya intisap etmiştir. Tahsil hayatından sonra Ezherie müderris tayin edildi. Gerek verdiği dersler ve eserleriyle gerekse örnek şahsiyetiyle devrinin en gözde âlimlerinden biri oldu; devlet adamlan ve halk nezdinde büyük itibar kazandı.

Talebelerinden Bir Kısmı

Oğlu Hasan eş-Şürünbülâlî,
Ahmed b. Muhammed el-Acemî,
Ahmed b. Muhammed el-Hamevî,
İsmail b. Abdülganî en-Nablusî,
Şâhîn b. Mansûr el-Ermenâvî,
Muhammed b. Sâlih et-Timurtâşî,
Hasan b. Ali el-Ceberö,
Abdülhay b. Abdülhak eş-Şürünbülâlî,
Sâlih b. Ali es-Safedî,
Ali b. Ali es-Sivâsî ed-Darîr
Abdürrahîm b. Ebu'l-Lutf el-Hüseynî el-Makdisî gibi âlimler bulunmaktadır.

Vefatı

Şürünbülâlî hicri 21 Ramazan 1069, miladi 12 Haziran 1659 tarihinde Kahire'de vefat etti. Kabri Karâfetülkübrâ'da Türbetü'l-Mücâvirîn'dedir.

Düzgün konuşması, güzel ahlâkı, mütevazı ve sûfî-meşrep kişiliğiyle tanınan Şürünbülâlî mezhep taassubundan uzak ve diğer mezheplerin görüşlerine saygılı bir âlimdi. Son dönem âlimlerinden İbn Âbidîn Reddül-Muhtâr isimli eserinde, Ali Haydar Efendi de Dürerül-Hükkâm isimli eserinde Şürünbülâlî'den çokça na­kilde bulunmuşlardır. Çeşitli kütüphanelerde mevcut eserlerine ait yazma nüsha­ların binleri bulması eserlerine olan rağbeti göstermektedir.

   Eserleri
 1. Nûrul-îzâh ve Necâtul-Ervâh;
 2. İmdâdu'I-Fettâh Şerhu Nûril-îzâh ve Necâtil-Ervâh; Nûru'l-îzâh'ta bu­lunan kapalı ifadelerin açıklandığı, görüşlerin delilleri ve hükümlerin illetleri üze­rinde durulduğu bir şerh olup Beşşâr Bekri Arâbî tarafından neşredilmiştir. Bu­rada da genellikle diğer mezheplerin görüşlerine yer verilmemiştir.
 3. Merâkıl-Feiâh bi-İmdâdil-Fettâh; İmdâdu'l-Fettâh'ın kısaltılmış şeklidir. Süleyman Fâhir, Tahtâvî haşiyesinden faydalanarak Merâkı'l-Felâh'ı Türkçeye (Os­manlıca) tercüme etmiştir.
 4. Ğunyetu Zevil-Ahkâm fî Buğyeti Düreril-Hükkâm; Molla Hüsrev'in Os­manlı medreselerinde uzun yıllar okutulan Dürerü'l-Hükkâm fî Şerhi Gureri'l-Ahkâm adlı eserine yazılmış bir haşiyedir.
 5. Teysîrul-Makâsıd bi-Şerhi Nazmil-Ferâid; İbn Vehbân'ın fikha dair Kaydü'ş-Şerâid ve Nazmu'l-Ferâid adlı eserinin şerhidir.
 6. İs'âduÂH Osmânfl-Mükerrem bi-binâ-i Beytiliâhil-Muharrem
 7. Müfîdetu'l-Hüsno li-Def'iZannfl-Huluvvi bi's-Süknâ
 8. Ehâdîs-u Erbain; devlet yönetimi ve adaletli devlet başkanlarıyla alâkalı kırk hadis içermektedir.
       Merâh's-Sa'âdâtfî İlmeyi't-Tevhîd vel-İbâdât
 1. El-İstifâde min Ahkâmi'ş-Şehâde
 2. El-İkdül-Ferid li-Beyâni'r-Râcih min Cevâzi't-Taklîd
Et-Tahkikâtul-kudsiyye ve'n-Nefehâtu'r-Rahmâniyye fî Mezhebi's-Sâdetil-Hanefiyye;

Mecmûatü'r-Resâil veya Resâilu'ş-Şürünbülâlî diye de anılır. Çeşitli fikhî konulara dair altmış risâle içermektedir.

Nûru'l-îzâh ve Necâtu'l-Ervâh

Tahâret, namaz ve oruç ibadetlerine dair olup müellifin önsözde kaydettiği üzere eserde mezhepte ehl-i tercih sayılan âlimlerin sahihliğini kesin bir şekilde belirttiği görüşler esas alınmıştır. Fıkha yeni başlayanların kolayca anlayabile­cekleri bir üslûpla kaleme alınmış deliller bir tarafa bırakılarak tercih edilen gö­rüşleri belirtmeyi hedef almıştır. Kitap; zekât ve haccı kapsamamaktadır. Müellif Şurunbulâlînin belirttiğine göre Nûrul-îzâh ve Necâtul-Ervâh 14 Cemâziyelevvel 1032 (16 Mart 1623), İmdâdul-Fettâh 1045 Receb ayının sonunda (Ocak 1636, temize çekilmesi 12 Rebîülevvel 1046/14 Ağustos 1636) ve Merâlal-Felâh 1054 Receb ayı başlannda (Eylül 1644) tamamlanmıştır.[2]

Eserde zekât ve hac yer almadığından Şürünbülâlî bu konulara dair muhta­sar bilgileri Merâkıl-Felâh'm sonuna eklemiştir. Bazı muasır müellifler de Nûru'l-îzâh'a yazdıkları şerhlere bu kısımları kapsayan ilâveler (tekmile) yapmışlardır.

Sözgelimi tercümesini yaptığımız; Ebû Zeyd Şelebî tarafından şerh olarak ya­zılan el-Miftâh Şerhu Nûril-îzâh ile birlikte tekmile olarak yazılan Minhatül-Fettâh Tekmiletü Nûril-îzâh isimli eser esas alınarak hazırlanmıştır. Yine Mu­hammed Muhyiddin Abdülhamîd, tarafından Sebîlül-Feiâh fî Şerhi Nûril-îzâh ile birlikte Hibetül-Fettâh bi-Tekmileti Nûril-îzâh ismiyle farklı bir çalışma ve tekmile yapılmıştır.

Nûru'l-îzâh ve Necâtu'l-Ervâh isimli eserin en güzel şerhi müellif tarafından yazılan Merâktl-Felâh ve İmdâdul-Fettâh isimli eserlerle birlikte Ahmed b. Mu­hammed et-Tahtâvî (Ö.1231), tarafından kaleme alınan Haşiyetü't-Tahtâvî alâ Merâkîl-Felâh ismindeki şaheser olan haşiyedir.

Nûru'l-îzâh ve Necâtu'l-Ervâh üzerine yapılmış bazı muasır çalışmalar şunlardır:
 1. Ebü's-Suûd Muhammed b. Ali el-Hüseynî Dav'u'l-misbâh fî şerhi Nûri'l-îzâh
 2. Osman b. Ya'kûb el-Kemâhî Süllemü'l-Felâh Şerhu Nûri'l-îzâh
 3. Hâmid el-İmâdî Misbâhu'l-felâh Şerhu Nûri'l-îzâh
 4. İbn Âbidînzâde Mi'râcu'l-Felâh Şerhu Nûri'l-îzâh
 
[1]  Muhibbî, 2/39; Tahtâvî, s. 8; Muhammed Remzî, 3/100, 219
[2] İmdâdu'I-Fettâh s. 680; Merâkı'l-Felâh s. 388

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054709533
MarkaMuallim Neşriyat
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.