• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Kaynaklı Şafii İlmihali

   Fiyat:
   16,00 TL
   İndirimli Fiyat (%40,6) :
   9,50 TL
   Kazancınız 6,50 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap              Kaynaklı Şafii İlmihali   
   Yazar             Mehmet Can   
   Yayınevi         Şefkat Yayıncılık
   Kağıt - Cilt      2.Hamur - Karton kapak cilt
   Sayfa - Ebat   256 sayfa - 13.5x21 cm
   Yayın Yılı        2016
     
      

    
   Mehmet Can Kaynaklı Şafii İlmihali kitabını incelemektesiniz.
   Şefkat Yayınları Şafii İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    
   Bu kitap, mübarek İslâm âlimlerinin kıymetli kitaplarından derlenmiş bir Şâfii ilmihâlidir.
   İ'tikad, ibâdet, helal-haram, alış-veriş, ahlak ve siyer konulanıyla ilgili önemli ve öncelikli bilgiler ihtiva etmektedir.
    
    
   ÖNSÖZ
    
   Bismillâhirrahmânirrahîm
    
   Allahü teâlâya hamd olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e, bütün Âl'ine ve Eshâb'ına salât ve selâm olsun.
    
   "Kaynaklı Şafiî İlmihâli (İ'tikad-Fıkıh-Ahlak-Siyer)" kitabı, isminden de anlaşıldığı gibi, dört hak mezhepten biri olan Şafiî mezhebine göre, dinî bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgiler; i'tikad, fıkıh, ahlak ve siyer1 ilimleriyle alakalı mühim ve Şafiî mezhebine mensup, her müslümanın bilmesi zarurî olan bilgilerdir. İ'tikadının, ibâdetlerinin ve yaptığı alış­verişlerin sahîh olmasını isteyen her müslümanın; bu bilgileri ezberleyinceye kadar okuması gerekir. Bir kere okuyup rafa kaldırmak kâfi değildir. Hergün yemek yediğimiz gibi, hergün zarurî dînî bilgilerimizi de tazelememiz lâzımdır.
    
   Bu kitap, çok uzun ve yorucu bir çalışma mahsûlüdür. Çünkü içinde bulunan her bilgi, doğrudan doğruya; mübarek İslâm âlimlerinin yazdıkları kıymetli kaynak eserlerden alındı. Dolayısiyle içinde; menşei ve nereden geldiği belli olmayan hiçbir bilgi yoktur.

   Arabî bilen bir kimse, çok kolay bir şekilde, bu bilgilerin kaynaklarına ulaşabilir. Meselâ; İ'tikâd ilmine âit bilgilerin çoğunu: "Tenvîr-ul-kulûb" kitabında, Fıkıh ilmine âit bilgilerin çoğunu yine bu kitapta, Ahlak ilmine âit bilgilerin çoğunu: "İhyâuulûmid-dîn" kitabında, Siyer ilmine âit bilgilerin çoğunu: "Es-Sîret-ul-halebiyye" kitabında, Mezhepler ile alakalı bilgilerin çoğunu ‘El-Mizan-ul Kübra”  kitabında, Siyer ilmine âit bilgilerin çoğunu: "Es-Sîret-ul-halebiyye"  kitabında, Mezhepler ile alakalı bilgilerin çoğunu: "EI-Mîzân-ül-kübrâ", kitabında, İmâm-ı Şafiî hazretlerinin hayatına dâir bilgilerin çoğunu: "İrşâd-ut-tâlibînilel-menhec-il-kavîm fî menâkıb-il-İmâm-iş-Şâfiî" kitabında, İmâm-ı Eş'arî hazretlerinin hayâtınadâir bilgilerin çoğunu: "Tebyînukezib-il-müfterîfîmânüsibeilel-imâmiEbil-Hasen-il-Eş'arî" kitabında bulmak mümkündür.
    
   1- Ayrıca imâm-ı Şafiî ve imâm-ı Eş'arî'nin hayâtları hakkında bilgi vardır.
    
    
   Bu kitaplardan alınmayan bilgilerin kaynakları ise; dip­notta, cilt ve sahife numaraları belirtilerek yazıldı. İstifâde edilen eserler ve müellifleri hakkında, "Kitabımızın Kaynak­ları" bölümünde, bilgi verildi.
    
   Âyet-i kerîme, hadîs-i şerif ve dualar da, yine bu kıymetli kitaplardan alındı. Çünkü âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerin hakîkî ve bağlayıcı ma'nâları, İslâm âlimlerinin bildirmiş olduğu ma'nâlardır. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem: "Âlimler, peygamberlerin vârisleridir"[1] buyur­muştur.
    
   Metnin içinde geçen dualar, evvelâ asıllarına uygun olarak yazıldı. Hemen altlarında Türkçe ma'nâları verildi. Ayrıca müstakil bir bölümünde, dualar, Arabî harflerle yazıldı. Ta ki, bir yanlışlık olmasın. Yine de bu duaları, Arabî bilen birinin yardımıyla, okuyup öğrenmek en sıhhatli yoldur.[2]
    
    
   Kısaca ifâde etmek gerekirse; bu kitapta, hazırlayana âit hiçbir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Meşhur i'tikat kitabı: "Cevheret-üt-tevhîd" şöyle buyuruluyor: "Fe küllü hayrın fi't-tibâi men selef/ Ve küllü şerrin fi'btidâi men halef."[3] Ya'nî (Bütün hayırlar; selef-i sâlihîne tâbi olmakla elde edilir. ( Bütün kötülükler de; sonradan gelenlerin çıkardıkları bid'atlere uymakla bulaşır.)
    
   Ne mutlu, o kimseye ki; mübarek İslâm âlimlerinin kitaplarından bir meseleyi buldu, doğru bir şekilde öğrendi, onun mucibince amel etti ve onu aslına uygun olarak insanlara aktardı. Çünkü dînî bir mes'eleyi, bir kimseye naklederken; nakleden kemsenin kendini, tamamen devreden çıkarıp, bilgiyi ilâve ve çıkarma yapmadan, aslına uygun olarak aktarması lâzımdır.
    
   Hiç kimsenin, din adına konuşma hakkı yoktur. Din, nakil yoluyla öğrenilir. Din üretilmez, iletilir. Herkes kendi kafasına göre birşeyler anlatmaya çalışırsa, -maazallah- şahıslar kadar din ortaya çıkar.
    
   Dinîmiz, nakil dînidir. Eğer akılla herşey halledilebilseydi, peygamberlere, kitaplara ve âlimlere ihtiyaç kalmazdı. Nakil olmasaydı meselâ; Kıyamet gününün, Cennetin ve Cehen­nemin ne olduğu nasıl bilinebilirdi. Evetdînimizde, akla muhalif hiçbir şey yoktur. Fakat insanoğlunun zayıf aklının eremediği ba'zı şeyler vardır.
    
   Biz müslümanlar, Allahü teâlâya, Peygamber'i Muhammed aleyhisselâma ve Peygamber'inin bildirdiği herşeye, zayıf ve küçücük aklımız alsa da almasa da seksiz ve şüphesiz inanıyoruz, elhamdülillâh.
    
   Yâ Rabbî! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona tâbi olmayı nasip eyle; bize bâtılı da, bâtıl olarak göster, ondan da uzak durmayı nasip eyle âmîn.
    
   Yapılan her işin, atılan her adımın, yazılan her kelimenin ve hatta alınan her nefesin hesabı, mutlaka bir gün sorulacaktır. O gün; kimin, neyi, niçin ve hangi maksatla yaptığı, ortaya çıkacaktır. İşte o çetin günde, başının dik ve yüzünün ak olmasını isteyen kimse; her işte, Allahü teâlanın rızasını gözetsin!
    
   Bu çalışmamızın; din kardeşlerimize faydalı olması, en halisane temennimizdir. İnsanı, muvaffak eden Allahü teâlâdır.
   1. 1-İbn'in-Neccâr, Feydu'l-Kadîr 4/384, 5705 numaralı hadîs-i şerîf.
   [2]Dualar; okunduğu gibi değil de, yazıldığı gibi yazıldı. Ya'nî Arabî gramere göre bir kelimenin sonunda, hangi hareke olması gerekiyorsa, o hareke konuldu. Bilindiği gibi Arabîde; sonu harekeli olan kelimenin, üstünde durulduğu zaman, sonu sakin ya'nîcezimli okunur. Mesela "Hedeyte" kelimesinin üzerinde durulduğunda "Hedeyt" şeklinde okunur. Sonu yuvarlak "Te" olan kelimenin üstünde durulduğunda bu "Te", "He" şeklinde okunur. Meselâ "Salât" kelimesinin üzerinde durulduğunda "Salâh" şeklinde okunur. Yine sonunda iki üstün bulunan kelimenin, üstünde durulduğunda, bu iki üstün, önceki harfi çeken "elif" şeklinde okunur. Meselâ "efvâcen" kelimesinin üstünde durulduğunda "efvâcâ" şeklinde okunur, işte bunlara dikkat etmek lâzımdır! Yukarıda da arzedildiği gibi en sağlam yol; duaları, bilen birisinden okuyup öğrenmektir!
   [3]- İthaf ul-mürîdbiCevhereti't-tevhîd sh.266.

    
   Mehmet Can
   Ocak-1997/İstanbul
    
    
   İÇİNDEKİLER
   Önsöz           
   İ'TİKADÎ BİLGİLER
    
   Dîn nedir?                
   Îmânın ta'rîfi 
   İslâmın ta'rîfi
   îmân ve İslâm          
   îmân açısından insanlar   
   İhsan nedir?
   Âmentü ve ma'nâsı
   îmânın rükünleri
              
    ALLAH'A ÎMÂN
    
   Allahüteâlâ ezelî ve ebedîdir       
   Sıfat-ı nefsî  
   Sıfât-ı selbiyye        
   Sıfât-ı meânî
   Sıfât-ı ma'neviyye   
    
   MELEKLERE ÎMÂN
    
   Melekler nurdan yaratılmışlar      
   On melek ismi         
    
   KİTÂBLARA ÎMÂN
    
   Yüzdört kitap           
   Yüz suhuf    
    
   PEYGAMBERLERE ÎMÂN
    
   Yüzyirmidört bin peygamber        
   Nebî ve resul           
   Ülül-azm peygamberler    
   Üstünlük sırası       
   Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberler
   Peygamberlik kesbî değildir         
   Peygamberler ma'sûmdur
   Peygamberlerin sıfatları    
   Mu'cize nedir          
   İsrâ ve mi'râc           
   Eshâb-ı kiram          
   Aşere-i mübeşşere 
   Tabiîn
   Peygamberimizin Âl'i        
   Din imamları âdildir
   Evliya ve keramet   
    
   ÂHİRET GÜNÜNE ÎMÂN
    
   Kabir azabı ve ni'meti        
   Kıyâmet'in kopması haktır
   Kıyamet alâmetleri 
   Kıyamette yok olmayan şeyler     
   Ba's nedir?  
   Haşr nedir?  
   Kitâb (amel defteri) nedir?
   Vezin ve mîzân nedir?      
   Şefaat haktır
   Sırat nedir?  
   Havd (havuz) nedir?         
   Kevser nedir?         
   Cennet nedir?        
   Cennet ehlinin özellikleri 
   Cehennem nedir? 
   Arş nedir?    
   Kürsî nedir? 
   Levh nedir? 
   Kalem nedir?          
    
   KAZÂ VE KADERE ÎMÂN
    
   Hayır ve şer Allahüteâladandır   
   İbâdet ve cennet     
   Öldürülenin eceli   
   Saîd ve şakî 
   Çocukların âhiretteki durumu     
    
   BA'ZI DÎNÎ SUÂL VE CEVABLAR
    
   Mü'min misin?        
   Ne zamandan beri mü'minsin?   
   Kâlûbelâ ne demektir        
   Kimin zürriyetindensin?   
              
   Kimin milletindensin?       
   Kimin ümmetindensin?    
   İ'tikat'ta mezhebin nedir?  
   İ'tikattaki imâmın kimdir?   
   Amelde kimin mezhebindensin?
   îmân kaç çeşittir?   
   îmân'ın rükünleri kaçtır?   
   Allah'a nasıl inandın?       
   Meleklere nasıl inandın?  
   Kitablara nasıl inandın?   
   Peygamberlere nasıl inandın?    
   Kıyamet gününe nasıl inandın? 
   Kadere nasıl inandın?      
   İslâm'ın rükünleri kaçtır?  
    
    
   ALTMIŞ FARZ NEDİR?
    
   Şâfiîlerin bilmesi gereken 60 farz nelerdir?
   îmân'ın 6 rüknü      
   İslâm'ın 5 rüknü      
   Abdest'in 6 farzı      
   Guslün 2 farzı         
   Teyemmümün 5 farzı        
   Namaza başlamadan önceki 6 şartı       
   Namazın 13 rüknü 
   Namaz'ın içindeki 3 şartı: 
   Orucun 4 farzı         
   Zekât'ın 3 şart'ı        
   Hacc'ın 6 rüknü      
   Şu iki şey
    
              
   İSLÂMIN RÜKÜNLERİ
    
   İslâm'ın ta'rîfi           
   Cibrîl hadîs-i
   İslâmın beş rüknü
              
   TAHARET (TEMİZLİK)
    
   Taharet nedir          
   Necaset nasıl temizlenir? 
   Gusül nedir 
   Guslün farzları        
   Guslün sünnetleri  
   Sünnet olan gusüller        
   Helâ âdabı   
   Kadınlık hâlleri       
   Abdestin farzları     
   Abdestin sünnetleri           
   Abdestin mekruhları          
   Abdesti bozan şeyler         
   Abdest nasıl alınır  
   Mest giymek
   Meshi bozan şeyler           
   Mesh şekli   
   Teyemmüm nedir? 
   Teyemmümün farzları       
   Teyemmümün sünnetleri 
   Teyemmümü bozanlar      
   Teyemmüm nasıl yapılır?
              
   NAMAZ HAKKINDA
    
   Dînimizde namazın önemi           
   Namaz vakitleri       
   Ezan ve ikâmet       
   Ezan şöyle okunur
   Ezanın şartları        
   Ezanın sünnetleri  
   İkâmet (kamet) şöyle okunur       
   İkamet hakkında bazı mes'eleler
   Ezan ve ikameti bozan şeyler     
   Namazın vücûb şartları     
   Namazın sıhhat şartları     
   Namazın rükünleri 
   Namazın eb'âd sünnetleri
   Namazın hey'ât sünnetleri           
   Namazın mekruhları          
   Namazda erkek-kadın farkı          
   Namazı bozan şeyler        
   Namaz nasıl kılınır?           
   Namazdan sonra zikir ve duâ     
   Beş vakit namaz ve sünnetleri    
   Mekruh vakitler       
   Secde-i sehv           
   Secde-i tilâvet         
   Secde-i şükür         
   Cemâatle namaz kılmak   
   Cemâatle namaz kılmanın şartları
   Mesbûk meselesi   
   Cum'a namazı        
   Cum'a namazının sıhhat şartları...
   Hutbenin şartları    
   Hutbenin rükünleri
   Hutbenin sünnetleri          
   Cum'anın sünnetleri         
   İki bayram namazı  
   Bayram namazının sünnetleri     
   Bayram hutbesi      
   Bayram günü          
   Ba'zı nafile namazlar        
   Cami âdabı  
   Seferîlik konusu     
   Kasrın şartları          
   Cem-i takdimin şartları      
   Cem-i te'hîrin şartları         
   Yolculuk ne zaman biter?
   Cenaze bahsi         
   Ta'ziye sünnettir     
    
   ZEKÂT
    
   Zekâta tâbi olan mallar     
   Zekâtın farz olması
   Altın ve gümüşün zekâtı   
   Ticâret mâlının zekâtı        
   Bazı önemli notları 
   Ma'denlerin zekâtı  
   Definelerin zekâtı   
   Zahîre ve meyvanın zekâtı           
   Hayvanların zekâtı 
   Davarların zekâtı    
   Sığırların zekâtı       
   Develerin zekâtı     
   Sadaka-i fıtr 
   Zekât kimlere verilir?         
   Zekât nasıl verilir?
              
   ORUÇ HAKKINDA
    
   Orucun dînimizdeki yeri   
   Orucun rükünleri   
   Orucu bozan şeyler           
   Orucun sünnetleri 
   İ'tikâf nedir? 
    
   HAC VE UMRE
    
   Haccın dînimizdeki yeri    
   Haccın vücûb şartları        
   Haccın rükünleri    
   Haccın vâcibleri      
   Umrenin rükünleri 
   Umrenin vâcibleri   
   Hac çeşitleri 
   İhramda haram olan şeyler          
   Kurbân kesmek sünnettir 
   Kurbanlık hayvanın şartları         
   Akîka kesmek sünnettir    
    
   HELÂL-HARÂM
    
   Helâl ve haram hakkında temel bilgiler
   Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar        
   Hayvan boğazlama
    
   ALIŞ-VERİŞ BİLGİSİ
    
   Temel alış-veriş bilgisi       
   Ribâ (faiz) haramdır           
    
    
   NİKÂH VE TALÂK
    
   Nikâhın rükünleri   
   Mehir nedir?
   Nikâhı haram olan kadınlar         
   Süt akrabalığı          
   Talâk (boşama)       
   İddet müddeti          
    
   YEMÎN VE NEZİR
    
   Yemîninta'rîfi           
   Yemînkeffâreti        
   Nezir (adak) 
    
   İSLÂM AHLÂKI
    
   Güzel ahlâkın önemi         
   Kötü huylardan örnekler  
   Yalan Söylemek     
   Gıybet Etmek           
   Hased Etmek...
   Cimrilik etmek
   Riyâ Yapmak
   Kibirli Olmak
    

   PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYÂTI
    
   O, Allahü teâlânın habîbidir                    
   Peygamber Efendimizin dedeleri                       
   Mü'minlerin anneleri         
   Peygamber Efendimizin çocukları         
   Resûl-i Ekremin güzel ahlâkından ba'zıları
              
   MEZHEBLERİMİZ HAKKINDA
    
   Mezheb nedir?
   Bir mezhebi taklîd etmenin şartları         
    
   İMÂM-I ŞAFİÎ'NİN HAYÂTI
    
   İmâm-ı Şafiî hakkında özet bilgi  
   İmâm-ı Şafiî'nin hocaları   
   İmâm-ı Şafiî'nin talebeleri 
   İmâm-ı Şafiî'nin kitâbları  
   İmâm-ı Şafiî'nin ba'zı üstünlükleri          
   İmâm-ı Şafiî'nin ba'zı kıymetli sözleri     
   Büyük şâfiî âlimlerinden ba'zıları           
    
   İMÂM-I EŞ'ARÎ'NİN HAYÂTI
    
   İmâm-ı Eş'arî hakkında kısa bilgi
   İmâm-ı Eş'arî'nin hocaları 
   İmâm-ı Eş'arî'nin talebeleri           
   İmâm-ı Eş'arî'nin kitapları
   İmâm-ı Eş'arî'ninba'zı üstünlükleri         
   BÖLÜM KİTABIMIZIN KAYNAKLARI
    
   İ'tikad kitapları       
   Şafiî fıkıh kitapları 
   Ahlâk kitapları        
   Siyer kitapları         
   Mezheplerle ilgili kitaplar 
   İmâm-ı Şafiî'nin hayatıyla ilgili kitaplar 
   İmâm-ı Eş'arî'nin hayatıyla ilgili kitaplar           
   Muhtelif kitaplar     
    
   DÎNÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
    
   Arafat
   Zikir   
    

   DUALAR VE SÛRELER
    
   Kısa bir açıklama    
   Hangi duâ nerede okunur?         
   Sûreler  ( Kaynaklı Şafii İlmihali, Mehmet Can, Şefkat Yayıncılık, Yayın Yılı 2016, mehmet can şafi ilmihali kitabı )
              
    
    
    
   Şefkat Yayınları Mehmet Can Kaynaklı Şafii İlmihali kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789759747275
   MarkaŞefkat Yayıncılık
   Stok DurumuVar
   9789759747275
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.