Kaynaklı Şafii İlmihali ŞEFKAT

Fiyat:
100,00 TL
İndirimli Fiyat (%37) :
63,00 TL
Kazancınız 37,00 TL
Havale / EFT:
61,11 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap              Kaynaklı Şafii İlmihali   
Yazar             Mehmet Can   
Yayınevi         Şefkat Yayıncılık
Kağıt - Cilt      2.Hamur - Karton kapak cilt
Sayfa - Ebat   256 sayfa - 13.5x21 cm


  
   

 
Mehmet Can Kaynaklı Şafii İlmihali kitabını incelemektesiniz.
Şefkat Yayınları Şafii İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
Bu kitap, mübarek İslâm âlimlerinin kıymetli kitaplarından derlenmiş bir Şâfii ilmihâlidir.
İ'tikad, ibâdet, helal-haram, alış-veriş, ahlak ve siyer konulanıyla ilgili önemli ve öncelikli bilgiler ihtiva etmektedir.
 
 
ÖNSÖZ
 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 
Allahü teâlâya hamd olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e, bütün Âl'ine ve Eshâb'ına salât ve selâm olsun.
 
"Kaynaklı Şafiî İlmihâli (İ'tikad-Fıkıh-Ahlak-Siyer)" kitabı, isminden de anlaşıldığı gibi, dört hak mezhepten biri olan Şafiî mezhebine göre, dinî bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgiler; i'tikad, fıkıh, ahlak ve siyer1 ilimleriyle alakalı mühim ve Şafiî mezhebine mensup, her müslümanın bilmesi zarurî olan bilgilerdir. İ'tikadının, ibâdetlerinin ve yaptığı alış­verişlerin sahîh olmasını isteyen her müslümanın; bu bilgileri ezberleyinceye kadar okuması gerekir. Bir kere okuyup rafa kaldırmak kâfi değildir. Hergün yemek yediğimiz gibi, hergün zarurî dînî bilgilerimizi de tazelememiz lâzımdır.
 
Bu kitap, çok uzun ve yorucu bir çalışma mahsûlüdür. Çünkü içinde bulunan her bilgi, doğrudan doğruya; mübarek İslâm âlimlerinin yazdıkları kıymetli kaynak eserlerden alındı. Dolayısiyle içinde; menşei ve nereden geldiği belli olmayan hiçbir bilgi yoktur.

Arabî bilen bir kimse, çok kolay bir şekilde, bu bilgilerin kaynaklarına ulaşabilir. Meselâ; İ'tikâd ilmine âit bilgilerin çoğunu: "Tenvîr-ul-kulûb" kitabında, Fıkıh ilmine âit bilgilerin çoğunu yine bu kitapta, Ahlak ilmine âit bilgilerin çoğunu: "İhyâuulûmid-dîn" kitabında, Siyer ilmine âit bilgilerin çoğunu: "Es-Sîret-ul-halebiyye" kitabında, Mezhepler ile alakalı bilgilerin çoğunu ‘El-Mizan-ul Kübra”  kitabında, Siyer ilmine âit bilgilerin çoğunu: "Es-Sîret-ul-halebiyye"  kitabında, Mezhepler ile alakalı bilgilerin çoğunu: "EI-Mîzân-ül-kübrâ", kitabında, İmâm-ı Şafiî hazretlerinin hayatına dâir bilgilerin çoğunu: "İrşâd-ut-tâlibînilel-menhec-il-kavîm fî menâkıb-il-İmâm-iş-Şâfiî" kitabında, İmâm-ı Eş'arî hazretlerinin hayâtınadâir bilgilerin çoğunu: "Tebyînukezib-il-müfterîfîmânüsibeilel-imâmiEbil-Hasen-il-Eş'arî" kitabında bulmak mümkündür.
 
1- Ayrıca imâm-ı Şafiî ve imâm-ı Eş'arî'nin hayâtları hakkında bilgi vardır.
 
 
Bu kitaplardan alınmayan bilgilerin kaynakları ise; dip­notta, cilt ve sahife numaraları belirtilerek yazıldı. İstifâde edilen eserler ve müellifleri hakkında, "Kitabımızın Kaynak­ları" bölümünde, bilgi verildi.
 
Âyet-i kerîme, hadîs-i şerif ve dualar da, yine bu kıymetli kitaplardan alındı. Çünkü âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerin hakîkî ve bağlayıcı ma'nâları, İslâm âlimlerinin bildirmiş olduğu ma'nâlardır. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem: "Âlimler, peygamberlerin vârisleridir"[1] buyur­muştur.
 
Metnin içinde geçen dualar, evvelâ asıllarına uygun olarak yazıldı. Hemen altlarında Türkçe ma'nâları verildi. Ayrıca müstakil bir bölümünde, dualar, Arabî harflerle yazıldı. Ta ki, bir yanlışlık olmasın. Yine de bu duaları, Arabî bilen birinin yardımıyla, okuyup öğrenmek en sıhhatli yoldur.[2]
 
 
Kısaca ifâde etmek gerekirse; bu kitapta, hazırlayana âit hiçbir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Meşhur i'tikat kitabı: "Cevheret-üt-tevhîd" şöyle buyuruluyor: "Fe küllü hayrın fi't-tibâi men selef/ Ve küllü şerrin fi'btidâi men halef."[3] Ya'nî (Bütün hayırlar; selef-i sâlihîne tâbi olmakla elde edilir. ( Bütün kötülükler de; sonradan gelenlerin çıkardıkları bid'atlere uymakla bulaşır.)
 
Ne mutlu, o kimseye ki; mübarek İslâm âlimlerinin kitaplarından bir meseleyi buldu, doğru bir şekilde öğrendi, onun mucibince amel etti ve onu aslına uygun olarak insanlara aktardı. Çünkü dînî bir mes'eleyi, bir kimseye naklederken; nakleden kemsenin kendini, tamamen devreden çıkarıp, bilgiyi ilâve ve çıkarma yapmadan, aslına uygun olarak aktarması lâzımdır.
 
Hiç kimsenin, din adına konuşma hakkı yoktur. Din, nakil yoluyla öğrenilir. Din üretilmez, iletilir. Herkes kendi kafasına göre birşeyler anlatmaya çalışırsa, -maazallah- şahıslar kadar din ortaya çıkar.
 
Dinîmiz, nakil dînidir. Eğer akılla herşey halledilebilseydi, peygamberlere, kitaplara ve âlimlere ihtiyaç kalmazdı. Nakil olmasaydı meselâ; Kıyamet gününün, Cennetin ve Cehen­nemin ne olduğu nasıl bilinebilirdi. Evetdînimizde, akla muhalif hiçbir şey yoktur. Fakat insanoğlunun zayıf aklının eremediği ba'zı şeyler vardır.
 
Biz müslümanlar, Allahü teâlâya, Peygamber'i Muhammed aleyhisselâma ve Peygamber'inin bildirdiği herşeye, zayıf ve küçücük aklımız alsa da almasa da seksiz ve şüphesiz inanıyoruz, elhamdülillâh.
 
Yâ Rabbî! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona tâbi olmayı nasip eyle; bize bâtılı da, bâtıl olarak göster, ondan da uzak durmayı nasip eyle âmîn.
 
Yapılan her işin, atılan her adımın, yazılan her kelimenin ve hatta alınan her nefesin hesabı, mutlaka bir gün sorulacaktır. O gün; kimin, neyi, niçin ve hangi maksatla yaptığı, ortaya çıkacaktır. İşte o çetin günde, başının dik ve yüzünün ak olmasını isteyen kimse; her işte, Allahü teâlanın rızasını gözetsin!
 
Bu çalışmamızın; din kardeşlerimize faydalı olması, en halisane temennimizdir. İnsanı, muvaffak eden Allahü teâlâdır.
  1. 1-İbn'in-Neccâr, Feydu'l-Kadîr 4/384, 5705 numaralı hadîs-i şerîf.
[2]Dualar; okunduğu gibi değil de, yazıldığı gibi yazıldı. Ya'nî Arabî gramere göre bir kelimenin sonunda, hangi hareke olması gerekiyorsa, o hareke konuldu. Bilindiği gibi Arabîde; sonu harekeli olan kelimenin, üstünde durulduğu zaman, sonu sakin ya'nîcezimli okunur. Mesela "Hedeyte" kelimesinin üzerinde durulduğunda "Hedeyt" şeklinde okunur. Sonu yuvarlak "Te" olan kelimenin üstünde durulduğunda bu "Te", "He" şeklinde okunur. Meselâ "Salât" kelimesinin üzerinde durulduğunda "Salâh" şeklinde okunur. Yine sonunda iki üstün bulunan kelimenin, üstünde durulduğunda, bu iki üstün, önceki harfi çeken "elif" şeklinde okunur. Meselâ "efvâcen" kelimesinin üstünde durulduğunda "efvâcâ" şeklinde okunur, işte bunlara dikkat etmek lâzımdır! Yukarıda da arzedildiği gibi en sağlam yol; duaları, bilen birisinden okuyup öğrenmektir!
[3]- İthaf ul-mürîdbiCevhereti't-tevhîd sh.266.

 
Mehmet Can
Ocak-1997/İstanbul
 
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz           
İ'TİKADÎ BİLGİLER
 
Dîn nedir?                
Îmânın ta'rîfi 
İslâmın ta'rîfi
îmân ve İslâm          
îmân açısından insanlar   
İhsan nedir?
Âmentü ve ma'nâsı
îmânın rükünleri
           
 ALLAH'A ÎMÂN
 
Allahüteâlâ ezelî ve ebedîdir       
Sıfat-ı nefsî  
Sıfât-ı selbiyye        
Sıfât-ı meânî
Sıfât-ı ma'neviyye   
 
MELEKLERE ÎMÂN
 
Melekler nurdan yaratılmışlar      
On melek ismi         
 
KİTÂBLARA ÎMÂN
 
Yüzdört kitap           
Yüz suhuf    
 
PEYGAMBERLERE ÎMÂN
 
Yüzyirmidört bin peygamber        
Nebî ve resul           
Ülül-azm peygamberler    
Üstünlük sırası       
Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberler
Peygamberlik kesbî değildir         
Peygamberler ma'sûmdur
Peygamberlerin sıfatları    
Mu'cize nedir          
İsrâ ve mi'râc           
Eshâb-ı kiram          
Aşere-i mübeşşere 
Tabiîn
Peygamberimizin Âl'i        
Din imamları âdildir
Evliya ve keramet   
 
ÂHİRET GÜNÜNE ÎMÂN
 
Kabir azabı ve ni'meti        
Kıyâmet'in kopması haktır
Kıyamet alâmetleri 
Kıyamette yok olmayan şeyler     
Ba's nedir?  
Haşr nedir?  
Kitâb (amel defteri) nedir?
Vezin ve mîzân nedir?      
Şefaat haktır
Sırat nedir?  
Havd (havuz) nedir?         
Kevser nedir?         
Cennet nedir?        
Cennet ehlinin özellikleri 
Cehennem nedir? 
Arş nedir?    
Kürsî nedir? 
Levh nedir? 
Kalem nedir?          
 
KAZÂ VE KADERE ÎMÂN
 
Hayır ve şer Allahüteâladandır   
İbâdet ve cennet     
Öldürülenin eceli   
Saîd ve şakî 
Çocukların âhiretteki durumu     
 
BA'ZI DÎNÎ SUÂL VE CEVABLAR
 
Mü'min misin?        
Ne zamandan beri mü'minsin?   
Kâlûbelâ ne demektir        
Kimin zürriyetindensin?   
           
Kimin milletindensin?       
Kimin ümmetindensin?    
İ'tikat'ta mezhebin nedir?  
İ'tikattaki imâmın kimdir?   
Amelde kimin mezhebindensin?
îmân kaç çeşittir?   
îmân'ın rükünleri kaçtır?   
Allah'a nasıl inandın?       
Meleklere nasıl inandın?  
Kitablara nasıl inandın?   
Peygamberlere nasıl inandın?    
Kıyamet gününe nasıl inandın? 
Kadere nasıl inandın?      
İslâm'ın rükünleri kaçtır?  
 
 
ALTMIŞ FARZ NEDİR?
 
Şâfiîlerin bilmesi gereken 60 farz nelerdir?
îmân'ın 6 rüknü      
İslâm'ın 5 rüknü      
Abdest'in 6 farzı      
Guslün 2 farzı         
Teyemmümün 5 farzı        
Namaza başlamadan önceki 6 şartı       
Namazın 13 rüknü 
Namaz'ın içindeki 3 şartı: 
Orucun 4 farzı         
Zekât'ın 3 şart'ı        
Hacc'ın 6 rüknü      
Şu iki şey
 
           
İSLÂMIN RÜKÜNLERİ
 
İslâm'ın ta'rîfi           
Cibrîl hadîs-i
İslâmın beş rüknü
           
TAHARET (TEMİZLİK)
 
Taharet nedir          
Necaset nasıl temizlenir? 
Gusül nedir 
Guslün farzları        
Guslün sünnetleri  
Sünnet olan gusüller        
Helâ âdabı   
Kadınlık hâlleri       
Abdestin farzları     
Abdestin sünnetleri           
Abdestin mekruhları          
Abdesti bozan şeyler         
Abdest nasıl alınır  
Mest giymek
Meshi bozan şeyler           
Mesh şekli   
Teyemmüm nedir? 
Teyemmümün farzları       
Teyemmümün sünnetleri 
Teyemmümü bozanlar      
Teyemmüm nasıl yapılır?
           
NAMAZ HAKKINDA
 
Dînimizde namazın önemi           
Namaz vakitleri       
Ezan ve ikâmet       
Ezan şöyle okunur
Ezanın şartları        
Ezanın sünnetleri  
İkâmet (kamet) şöyle okunur       
İkamet hakkında bazı mes'eleler
Ezan ve ikameti bozan şeyler     
Namazın vücûb şartları     
Namazın sıhhat şartları     
Namazın rükünleri 
Namazın eb'âd sünnetleri
Namazın hey'ât sünnetleri           
Namazın mekruhları          
Namazda erkek-kadın farkı          
Namazı bozan şeyler        
Namaz nasıl kılınır?           
Namazdan sonra zikir ve duâ     
Beş vakit namaz ve sünnetleri    
Mekruh vakitler       
Secde-i sehv           
Secde-i tilâvet         
Secde-i şükür         
Cemâatle namaz kılmak   
Cemâatle namaz kılmanın şartları
Mesbûk meselesi   
Cum'a namazı        
Cum'a namazının sıhhat şartları...
Hutbenin şartları    
Hutbenin rükünleri
Hutbenin sünnetleri          
Cum'anın sünnetleri         
İki bayram namazı  
Bayram namazının sünnetleri     
Bayram hutbesi      
Bayram günü          
Ba'zı nafile namazlar        
Cami âdabı  
Seferîlik konusu     
Kasrın şartları          
Cem-i takdimin şartları      
Cem-i te'hîrin şartları         
Yolculuk ne zaman biter?
Cenaze bahsi         
Ta'ziye sünnettir     
 
ZEKÂT
 
Zekâta tâbi olan mallar     
Zekâtın farz olması
Altın ve gümüşün zekâtı   
Ticâret mâlının zekâtı        
Bazı önemli notları 
Ma'denlerin zekâtı  
Definelerin zekâtı   
Zahîre ve meyvanın zekâtı           
Hayvanların zekâtı 
Davarların zekâtı    
Sığırların zekâtı       
Develerin zekâtı     
Sadaka-i fıtr 
Zekât kimlere verilir?         
Zekât nasıl verilir?
           
ORUÇ HAKKINDA
 
Orucun dînimizdeki yeri   
Orucun rükünleri   
Orucu bozan şeyler           
Orucun sünnetleri 
İ'tikâf nedir? 
 
HAC VE UMRE
 
Haccın dînimizdeki yeri    
Haccın vücûb şartları        
Haccın rükünleri    
Haccın vâcibleri      
Umrenin rükünleri 
Umrenin vâcibleri   
Hac çeşitleri 
İhramda haram olan şeyler          
Kurbân kesmek sünnettir 
Kurbanlık hayvanın şartları         
Akîka kesmek sünnettir    
 
HELÂL-HARÂM
 
Helâl ve haram hakkında temel bilgiler
Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar        
Hayvan boğazlama
 
ALIŞ-VERİŞ BİLGİSİ
 
Temel alış-veriş bilgisi       
Ribâ (faiz) haramdır           
 
 
NİKÂH VE TALÂK
 
Nikâhın rükünleri   
Mehir nedir?
Nikâhı haram olan kadınlar         
Süt akrabalığı          
Talâk (boşama)       
İddet müddeti          
 
YEMÎN VE NEZİR
 
Yemîninta'rîfi           
Yemînkeffâreti        
Nezir (adak) 
 
İSLÂM AHLÂKI
 
Güzel ahlâkın önemi         
Kötü huylardan örnekler  
Yalan Söylemek     
Gıybet Etmek           
Hased Etmek...
Cimrilik etmek
Riyâ Yapmak
Kibirli Olmak
 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYÂTI
 
O, Allahü teâlânın habîbidir                    
Peygamber Efendimizin dedeleri                       
Mü'minlerin anneleri         
Peygamber Efendimizin çocukları         
Resûl-i Ekremin güzel ahlâkından ba'zıları
           
MEZHEBLERİMİZ HAKKINDA
 
Mezheb nedir?
Bir mezhebi taklîd etmenin şartları         
 
İMÂM-I ŞAFİÎ'NİN HAYÂTI
 
İmâm-ı Şafiî hakkında özet bilgi  
İmâm-ı Şafiî'nin hocaları   
İmâm-ı Şafiî'nin talebeleri 
İmâm-ı Şafiî'nin kitâbları  
İmâm-ı Şafiî'nin ba'zı üstünlükleri          
İmâm-ı Şafiî'nin ba'zı kıymetli sözleri     
Büyük şâfiî âlimlerinden ba'zıları           
 
İMÂM-I EŞ'ARÎ'NİN HAYÂTI
 
İmâm-ı Eş'arî hakkında kısa bilgi
İmâm-ı Eş'arî'nin hocaları 
İmâm-ı Eş'arî'nin talebeleri           
İmâm-ı Eş'arî'nin kitapları
İmâm-ı Eş'arî'ninba'zı üstünlükleri         
BÖLÜM KİTABIMIZIN KAYNAKLARI
 
İ'tikad kitapları       
Şafiî fıkıh kitapları 
Ahlâk kitapları        
Siyer kitapları         
Mezheplerle ilgili kitaplar 
İmâm-ı Şafiî'nin hayatıyla ilgili kitaplar 
İmâm-ı Eş'arî'nin hayatıyla ilgili kitaplar           
Muhtelif kitaplar     
 
DÎNÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 
Arafat
Zikir   
 

DUALAR VE SÛRELER
 
Kısa bir açıklama    
Hangi duâ nerede okunur?         
Sûreler  ( Kaynaklı Şafii İlmihali, Mehmet Can, Şefkat Yayıncılık, Yayın Yılı 2016, mehmet can şafi ilmihali kitabı )
           
 
 
 
Şefkat Yayınları Mehmet Can Kaynaklı Şafii İlmihali kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759747275
MarkaŞefkat Yayıncılık
Stok DurumuVar
9789759747275
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.