• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Konularına Göre Kuranı Kerim Fihristi

   Fiyat:
   85,00 TL
   İndirimli Fiyat (%44,7) :
   47,00 TL
   Kazancınız 38,00 TL
   Aynı Gün Kargo

     Kitap            Konularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi
     Yazar           Yavuzhan Topaloğlu
     Yayınevi       Gelenek Yayıncılık
     Etiket Fiyatı  85 TL 
     Kağıt Cilt      Sarı Şamua , Kalın Ciltli
     Sayfa Ebat   888 Sayfa,  17x24 cm
     Yayın Yılı     2017  Son baskı



   Gelenek Yayınevi Konularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi kitabını incelemektesiniz.
   Konularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


       MUKADDİME

   İlâh teâlâ ve tekaddes hazretlerine sayıya gelmeyen şükürler olsun. Resûl-i mücteba -sallâllâhüaleyhivesellem- hazretlerine, âline, ashâbına, dolu dolu selâmlar olsun.

   Kur'ân-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Hem dünya hem ahiret içindir. Yıldız­lardan, güneşten, ay'dan, madenlerden, ırmaklardan, rüzgârlardan, gölgelerin uzayıp kısalmasından, sosyal sorunların çözümlerinden, insanlarla nasıl konu­şulması gerektiğinden, sokakta yürüme âdâbından, insanın yaratılışından, ana rahmindeki durumundan, cennetten, cehennemden, kavimlerin ibretlik hallerin­den, dinler tarihinden, ev içinde aile fertlerinin birbirlerine karşı sorumlulukla­rından, kıyametten, devlet yönetiminden, miras taksiminden, ordu düzeninden, bitkilerden, hayvanlardan, kelime tahlilinden, çocuk eğitiminden, dava'ların çö­züm şeklinden, sıkıntılı durumlarda ne yapılması gerektiğinden...vb. dünya ve ahirete müteallik her hususta "tafsile külli şey'in"(l) sırrınca kapsamlı bir şe­kilde bahseder.

   İlk Peygamber ile son Peygamberin söyledikleri temelde birdir. Hiçbir Pey­gamber diğerini, hâşâ, tekzîb etmez. Bütün Peygamberler birbirlerini tasdik ede­rek tebliğde bulunmuşlardır. Hepsi insanları tevhide davet etmişlerdir. Kur'ân, bütün ilâhi mesajların özetidir!

   Hâdiseleri tâ zaman öncesi dönemden alıp ebediyete bağlamıştır. Kur'ân'ı ya­şayan birey, hane, mahalle, şehir, ülke dünyadaki birçok üzüntüden ârî olmuş­tur. Efendimiz-aleyhisselâm-'ın; Sünnetimi yaşayan dünya fitnesinden kurtu­lur, müjdesince. Çünkü O'nun ahlâkı; Kur'ân, idi. Kur'ân'ı yaşayan birey vefat etse de, toplumlar ve devletler tarih sahnesinden çekilse de eserleri ile yaşamış, takdir bulmuşlar. Sonraki kuşaklar bu eserlerden müstefîd olmuşlar. Maddeten 
   gelişmiş ülkelerin içinden çıkamadıkları sosyal ve bireysel sorunlar bir Müslü­man birey ve toplum için sorun değildir. Bu istikâmette yaşayan tadat edileme­yecek sayıda insan tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Çokları birbirlerini görmemesine, farklı coğrafya ve zamanlarda yaşamasına rağmen bu hep böyle olagelmiştir. Bu hususta Kur'ân-ı Kerim rüşdünü isbât etmiştir. Bu dahi onun ilâhi bir mesaj olduğunun delilidir. Kur'ân, emirlerine itaat edildiği takdirde ideal insanı, ideal devleti ve ideal toplumu taahhüd eder. O insan başka insan­lara, o toplum başka toplumlara, o devlet başka devletlere zarar vermez, vere­mez çünkü Kur'ân müsaade etmez. Herkesin elinden, dilinden emin olduğu bi­rey, toplum ve devlet ortaya çıkar.

   Burada bireye ve topluma düşen görev; bu mesajı okumak, tanımak, anla­mak ve yaşamaktır! Nasıl ki bir anne çocuğunu doğduğu günden itibaren neler­den hoşlanır, nelerden hoşlanmaz, amaçları nelerdir.. .vb. her şeyi ile tanır, öy­lede bu ilâhi mesajı tanımalıyız. Bize neyi emretmiş? Bizi neden nehy etmiş? Bizi nereye ulaştırmak istiyor? Bizden nasıl bir insan olmamızı istiyor? Nasıl bir toplum, aile olmamızı istiyor...bilmeliyiz.  Konularına Göre Kur'ân-ı Kerîm Fihristi

   Kur'ân-ı Kerîm'de her bir konu farklı boyutlarla zikrolunmuştur. Mesela na­maz; sûre-i En'âm'da "Namazı ikâme edin" (2), sûre-i Bakara'da "Bir de sa­bırla, namazla yardım isteyin."(3) sûre-i Tevbe'de "Namaza ancak üşene üşene gelmektedirler" (4) şeklinde. Görüleceği üzere; bir ayet emir, diğeri tavsiye, di­ğeri ihtar kipinde! Bunun gibi her konu âdeta bir ışığın prizmada yedi renk ol­ması gibi farklı açılardan yorumlanmıştır.

   Bu tasnifin bir amacı da ilâhi kitabımızın bu yönünü ortaya koymaktır.
   Hiçbir meâl Kur'ân'ın birebir açıklaması olamaz. Çünkü; Kur'ân Arabca'dır! (5)
   Bazı mübârek ayetlerin konumu aynı olsa da meâllerinin aynı olmadığı gö­rülebilir. Nedeni şudur ki; çeşitli meâl ve tefsirlerden yararlanılmıştır. Bir de in­sanları araştırmaya sevk etmek istedik.

   Bu tasnif muhakkak daha da genişletilebilir. Herkes Kur'ân'dan kendi ihtisâs alanına göre istifade edebilir. Şu konu, şu ayet de burada olabilirdi, diyebilir. Me­sela "ilim" kelimesi türevleri ile birlikte yüce kitabımızda yedi yüz elli yerde zikrolunmuştur. Bunların hepsini toplamak kitabın hacmini çok büyütür ki ese­rin amacı dışına çıkılmış olur. Önemli olan insanları araştırmaya yöneltebil­mek. Araştırdıkça tanıma, tanıdıkça yakınlaşma, yakınlaştıkça muhabbetin ar­tarak devam edeceği aşikârdır. İnşaallâh gün gelir 77.000 kelimenin, hattâ üçyüz küsür bin harfin ansiklopedik bir tasnifi yapılır. Tabi bu, ferdi çalışma işi ol­maktan çok heyet işi.

   Kur'ân-ı Kerîm'de "şu kadar konu başlığı var / şu sayıda konu var" demek imkânsızdır. Zira "Yemin olsun bu Kur'ân'da insanlar için her türlü temsili anlattık. Belki düşünürler de (öğüt alırlar)." (6) ayeti gereğince her türlü konu anlatılmıştır. İlim ve fen ilerledikçe bu daha da ortaya çıkacak.

   Bu çalışmadan yola çıkarak diğer tefsirlerden de ayetlerin mânâlarının ve nü­zul sebeplerinin araştırılmasını tavsiye ederiz.

   Rabbim yüce kitabımızı tanımamızı, yakınlaşmamızı, mûcibince amel etme­mizi ve muhabbetimizin ziyadeleşmesini nasib etsin. De ki; "Rabbim! Benim ilmimi artır." (7) Rabbimiz ilm-i Kur'ân'ınımızı, ilm-i dinimizi ziyadeleştirsin. Lehülhamd elimizde bir mizan var.
   "Kur'ân kalpleri diriltir. Bu ilim ölüm mesabesinde olan cehâleti yok eder."(8)

   Gönül ister ki yüce kitabımızın bütün kelimeleri ansiklopedik bir çalışma şeklinde araştırmacılar için tasnif edilse. Tabi ki bu bir ekip işi. Bireysel bir ça­lışma ile neredeyse imkânsız. Dileriz bu çalışma bu hususta bir kapı aralar.

   Emeği geçen tüm din kardeşlerimizden Rabbimiz ebeden ve dâimen râzı ol­sun. Rızası ile ödüllendirsin, takvâ sahiplerine imam eylesin.

   "Ya Rab! Bu satırları acz-ü taksir içinde sahife-i ömrüne yazmağa çalışan bu abd-i hakiri ve bunları hüsn-ü nazarla okuyup ona hayırhah olanları öyle bir nefs-i mutmainne ile râzı ve merzî olarak Sana rücu' edip cennetinle cemâline eren hâlis kulların zümresine ilhâk eyle" (9)
   "Onlar Kur'ân'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? (10)

   Kur'ân-ı Kerimi dikkatle inceleyenler; insanların kazanabileceği bütün şan ve şerefi, dünya ve ahirete ait bütün selamet ve saadeti onda bulacaklarına asla şüphe etmezler. (11)

   "Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir."

   En güzel tefsir; ayetin ayet ile tefsiridir. Çünkü Kur'ân Ahsen-et tefsir­dir. (12) Sonra Efendimizin-sav-in hadisleri. Vahyun yûhâ. (13) En büyük mü-fessir Efendimiz-sav-dir. Sonra 4 halife daha sonra başta İbn-i Abbas-ra-, İbn-i Mesud-ra-, İkrime-rha-, Hasan Basri-rha- ... vd. olmak üzere sahabe-i kiram ve tabiin hazeratıdır. Asr-ı saadetten sonra tefsir ve hadis alanında çok ciddi çak­malar olmuştur büyüklerimizin mekanları cennet olsun.
   Dileriz senede en az bir defa'da olsa İslam alemi "Tefsir-Meal-Siyer-Kıraat Hat-Tebliğ..vb." mühim hususlarda şura tertib eder Hac mevsiminde.
   İlim nakildir, biz sadece naklettik.
   Vemâtevfikî illâbillâh.

   Not: Bu eser on küsür senelik bir çalışmanın sonucunda âlem-i İslâm'a ar mağan edilmiştir. Teşhis ettiğiniz eksik ve hataları [email protected] adresimize bildirmenizi rica ederiz.!

   24 Cemaziyelahir 143£ 24 Mart 2017 / Adam
   1. Sûre-i Yusuf / 111
   2. Sûre-i En'âm / 72
   3. Sûre-i Bakara / 45
   4. Sûre-i Tevbe / 54
   5. Sûre-i Fussilet / 3
   6. Sûre-i Zümer / 27
   7. Sûre-i Tâ hâ / 114
   8. Ruhu'l Beyân (7/527)
   9. Elmalılı Tefsiri (5821)
   10. Sûre-i Muhammed / 24
   11. M.Esad Erbili /Mektubat
   12. Sûre-i Furkan / 33
   13. Sûre-i Necm / 4
    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054810727
   MarkaGelenek Yayıncılık
   Stok DurumuVar
   9786054810727
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.