Marifetname Abdullah Aydın Tercümesi Seda Yayın

Fiyat:
400,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,8) :
225,00 TL
Kazancınız 175,00 TL
Havale / EFT:
220,50 TL
63,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
  Kitap          Marifetname, Tam Metin
  Yazar          Erzurumlu İbrahim Hakkı (r.a)
  Tercüme       Abdullah Aydın
  Yayınevi       Seda Yayınları
  Kağıt  Cilt    2.Hamur Kağıt, Kalın Ciltli
  Sayfa  Ebat   958 sayfa, 17x24 cm
  Yayın Yılı     2023 Yeni Baskı

    SUNUŞ

İbrahim Hakkı Hazretlerinin Türkçe olarak yazıp bizlere emanet bırak­tığı bu değerli eseri, sadeleştirerek halkımızın istifadesine sunan ve müel­lifin üslubunu bozmadan anlatmak istediklerini bugünkü dille ve akıcı bir tarzda dilimize kazandıran Abdullah Aydın Hocamıza can ü gönülden te­şekkürlerimi sunuyorum.

Yazıldığı asırlara ışık tutan günümüze kadar değerinden bir şey kay­betmeyen temel eserler arasında bir yer işgal eden Marifetnâmenin bir ilim irfan hazinesi olarak hayatımızda yer alması sevindiricidir.

Coğrafya, astronomi, tabiat, matematik gibi ilimlere dair müellifin ver­miş olduğu bilgiler zamanın görüş ve düşünüşlerini aktarması yönünde kıymetli bir bilgi kaynağıdır. İslâm ahlakının, İslâm kültürünün, tasavvu­fun, hikmetin adabın, kısaca İslâmî yaşayış, ibadetlerinin bütün herkesin istifadesine sunulmuştur.

Bu kitabın değerli yazan İbrahim Hakkı Hazretlerini rahmetle anıyo­rum. Değerli hocam Aydın'a da hayatta başarılar temenni ediyorum. Eserin milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi kâinatın sahibi yüce Allah'a emanet ediyorum.


İstanbul Müftüsü
Fikri Yavuz
21 Nisan 1967
ABDULLAH AYDIN HOCA EFENDİNİN HAYATI (Rahmetullahi Aleyh)

Sofu Mehmed Efendi ve Hz. Hüseyin'in torunlarından olan Feyfure Hanımın oğlu olarak 1338 (1922) yılında Muş'da doğdu. Abdullah Aydın Hoca, küçük yaşlarda Şark Medreselerinde ilim hayatına başladı. 15 yıl gibi uzun bir süre tefsir, fıkıh, hadis, nahiv, sarf, akaid ve kelâm gibi ilim dallarında ciddi bir eğitim görerek hocalarından icazet aldı.

Tahsil hayatından sonra, Şark Medreselerinde tedrisat hayatına başla­dı. Abdullah Hoca, on yıl boyunca yüzlerce talebe okuttu. 1957 yılında İs­tanbul'a yerleşerek, İstanbul İsmailağa, Hacı Hasan kurslarında ve Fatih Camiinde tedrisata devam etti. Binlerce talebe yetiştirdi. Yetiştirdiği tale­beler arasında bugünün çok mümtaz simalarından şahsiyetler de vardır.

Abdullah Hoca, tedrisatın yanısıra İstanbul merkez vaizi olarak da gö­rev yaptı. Henüz dini neşriyatın yaygın olmadığı 1967 yılında Aydın Ya­yınevi'ni kurarak birçok yeni yayınevinin kurulmasına öncülük etti. Yap­tığı te'lif ve tercümelerle İslâmi hizmetlerde bulundu. Hizmetlerle geçen ömrü, İstanbul'da, 7 Haziran 2002'de hitama ererek hakkın rahmetine ka­vuştu. Eyyüp kabristanında medfundur.

Eserleri: Te'lif:
1) Hakiki Mürşid, (telif, 1974), 2) İlâhi Nurlar, (1974), 3) İslâm'da Aile Hayatı, (1975) 4) İslâm Prensipleri, (derleme, 1975), 5) İslâm Tarihi, (1975), 6) Peygamberler Tarihi, (derleme, 1979), 7) İslâm'da Evlilik Mahremiyetleri ve Aile Hayatı, (3 cilt, derleme)
Tercüme
1) Muhtarü l-Ehadis: (Ali Fikri Yavuzla birlikte, 1967, Eser Yayınevi), 2) Nuru 1-İzah (1967), 3) Nur 'a Doğru (2 cilt, 1967), 4) Dürretül Vaizin: (2 cilt, 1970), 5) Tam İzahlı Büyük İslâm İlmihali, (1971), 6) Evliyalar Yolu: (1972), 1) Amellerde İlâhi Terazi, (1972), 8) Cami-us Sağir, (İmam Nevevi, 2 cilt, 1974), 9) Kimya-i Saadet, (İmam-ı Gazali, 1978), 10) Ma­rifetnâme, (İbrahim Hakkı Hazretleri), 11) Riyazü s-Salihîn, (1981), 12) İhyau Ulumi 'd-din
YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ

Öncelikle bu güzel hazineyi yayınevimize nasip eden kâinatın tek sa­hibi Hazreti Allah (c.c.)'a sonsuz hamd, şükür ve sena olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya salat ve selam olsun.

Elindeki bu değerli kitap, uzun zamandan beri, her kesimden insanın istifade ettiği temel kitaplarımızdandır. Kitabın içeriğiyle ilgili müellifin önsözünde yeterli bilgiler bulunduğundan, tekrar sayılabilecek bilgiler vermeyi gerekli bulmuyoruz.

Abdullah Hocaefendinin, günümüz Türkçesine çevirip yayınladığı bu değerli eseri, yayına yeniden hazırlayıp aziz okuyucuların istifadesine sunduk. Kitabın sonuna, günümüzde kullanımda olmayan, anlaşılması güç bazı kelimeleri içeren bir sözlük ilave ettik. İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretlerini kısaca tanıtan bir bölümü de yer verdik, İnşaallah istifadeye vesile olur.

Mehdi AYDIN
28. 07. 2004
Fatih, İstanbul
12-Ruhu'ş-Şurûh(1776) 13 - Ülfetti'1-Enâm (1776)
  1. Urvetü'l-İslâm(1777)
  2. Hey'etüT-İslâm(1777)

Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere yazdığı eserlerinin ilk beşini Erzurum'da bulunduğu sıralarda tamamlamıştır. Geriye kalan eserlerini ise Siirt'e bağlı Tillo Bucağı'nda yazmıştır.


 MARİFETNÂME
Hafif modernleşme hareketleri arasında eski usulde bir eser olan Marifetnâme, bu cins kitapların son turfandası sayılabilir. İstanbul, Bu­lak ve Kazan'da değişik tarihlerde çeşitli baskıları yapılan eser, bir Mu­kaddime (Önsöz), üç Fen ve bir Hatime (Son söz) olmak üzere üç kı­sımdan müteşekkildir.

Her fen, bölümlere, bölümler konulara, konular da kısımlara ayrıl­mıştır. İbrahim Hakkı, önsöze başlamadan önce âlem-i kebir dediği kâ­inatı ve onun sırlarını ele alır. Daha sonra âlem-i sağir diye adlandırdığı insan vücudunu işler. Cenab-ı Hakk'ın birliğini kesin olarak öğrenmek ve masivâdan kurtulma yoluna girmesini tavsiye ederek bu kısımda menkul ve muteber olan tarzda kâinatın yaradılışını, Arş T, melekleri, cennet ve cehennemi, Kürsî, Levh ve benzeri konulan açıklamaya çalışır.

Bundan sonra hesap (Matematik) ve hendeseye (geometri) dair ba­sit fakat açık bilgiler verir. Alemin küre şeklinde olduğunu ispat ederken Katip Çelebi'nin Cihannümâ adlı eserinden çokça yararlanır.

İmam-ı Gazali'nin «TehafütüT-Felasife» sinden bu bahse dair fık­raları olduğu gibi Türkçe'ye çevirir. Bu aktarmayı yaparken yararlandığı kaynaklara değinir. Sudan bahsederken dünyanın evvelce, sularla örtülü olduğunu, bazı taşlar kırılınca içinden deniz hayvanları (fosil) çıktığını Fahrettin'i Razi'nin bir sözüne dayanarak söyler.

İbrahim Hakkı'nın bu konudaki inancı, kendinden evvel yaşamış olan İslâm bilginlerinin düşüncelerinden ayrı değildir. Yine bu müna­

sebetle Macella'nın seyahatinden bahsederken Amerika'nın keşfini haber verir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, bütün bu bilgilerden sonra astronomi ilmine geçer ve birtakım açıklamalarda bulunur. Yaratıkların eşrefi olan insana gelince anatomi ile konuya girer. Tıptan ve ilaçlardan bahsederken îbn-i Sina'dan yararlandığı görülür.
Fenn-i saliste (üçüncü bahis), eserin büyük bir bölümünü teşkil eden ve bizim açımızdan pek de yeni addedilebilecek bilgiler ihtiva etmeyen dinî meseleleri ele alır.

Şeyhi ve mürşidi İsmail Fakirullah'ın hasep, nesep ve kerâmetlerinden bahseder, sonra adap, ahlâk ve muamelata dair bilgi verir. İnsanın hayatta takip etmekle yükümlü olduğu kurallar üzerinde durur.

Anadolu'da yıllarca özel bir itina ve bilgiyle saklanıp okunan Marifetnâme'nin münevver çevrelerde de belli ölçülerde etkili olduğu söy­lenebilir.

Toplum psikolojisini çok iyi bilen ve önce şarkta hâkimiyetini sür­düren bilgilerle işe başlayan mütefekkirimiz, İslâmi inanç ve düşünceye ters düşmeden yeni fikir ve teorilerin ortaya çıkmasına yardımcı olması ve bunları akli delillerle isbat etmesi küçümsenmeyecek bir anlayışın ifadesidir.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789944929783
MarkaSeda Yayınları
Stok DurumuVar
9789944929783
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.