Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı İPEK

Fiyat:
300,00 TL
Havale / EFT:
291,00 TL
84,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap            Marifetname
  Yazar           Erzurumlu İbrahim Hakkı (r.a)
  Tercüme       Prof.Dr. Durali Yılmaz
  Yayınevi       İpek Yayınları
  Kağıt  Cilt     2.Hamur Kağıt, Lüks Ciltli
  Sayfa  Ebat  895 sayfa, 17x24 cm
  Yayın Yılı      2018 yeni baskı

 

İpek Yayınları Marifetname kitabını incelemektesiniz.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
  

 
    SÖZ BAŞI
 
Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin "Marifetname"si, yazıldığı XVIII. yüzyıldan bu yana bütün Türk - İslâm dünyasının en çok okunan eserlerinden bi­ri olmuştur. Bulak (Mısır), İstanbul ve Kazan'da defalarca basılan bu büyük eser, Fransızca ve Farsçaya da çevirilerek bütün dünyada ilgiyle okunmuştur.
 
Marifetname dinî, tasavvufî, sosyal ve tabiî bilimlerin tümünü içinde topla­yan muazzam bir ansiklopedidir. Denilebilir ki Marifetname başlı başına bir kü­tüphanedir. Bizden önceki nesiller ondan çok şey öğrendiler, biz de öğrenmekte­yiz, gelecek nesiller de öğreneceklerdir.
 
Marifetname 1970'lerden beri de birkaç defa günümüz Türkçesine aktarıl­mış ve Lâtin harfleriyle basılmıştır. Bu sadeleştirmelerden bazıları özet mahiye­tindedir. Bunun yanı sıra okuma hatasından kaynaklanan fahiş hatalar da vardır. Çünkü bu eser ansiklopedi mahiyetinde olduğundan onu bu günkü dile aktara­bilmek için sadece Osmanlıcayı bilmek yeterli değildir. Nitekim bundan 16 yıl önce "Marifetname"yi bir de ben sadeleştirmiştim ve bu da halen birkaç yayınevi tarafından basılmaktadır. İtiraf edeyim ki kendimin de o zamanlar okuma ha­taları yaptığımı fark ettim; yıllardır da bu hataların altında âdeta ezildim ve ezil­mekteyim. Bu hataları düzeltmeyi ve eseri baştan sona bir kez daha gözden geçir­meye teşebbüs ettiysem de gerek benim vaktimin olmaması, gerekse eseri yayım­layanların benim uyanlarıma rağmen bu hataları gidermeye yanaşmamaları yü­zünden bir türlü bu hatalar düzeltilemedi.
 
Bu defa değerli Türk Dili Araştırma Görevlisi Hayati YILMAZ'ın sadeleş­tirmesi önüme geldi. Kitabı benim gözden geçirmemi istedi. Sevinerek kabul et­tim. Çünkü yıllardır yüreğimi burkup duran hataları düzeltme imkânı olacak ve Marifetname daha sağlıklı olarak okuyucuya kazandırılacaktı. İşte bu sevinç ve heyecanla eseri baştan sona tetkik ettim. Gerçekten başarılı bir sadeleştirmeydi. Bu sadeleştirme tamamıyla aslına uygun olarak yapılmış, hatta üslûbu bile bozul­mamış, İbrahim Hakkı hazretlerinin cümleleri olduğu gibi korunmuştu. Kitap tam metin olarak bu günkü dile aktarılmıştı. Artık gönül huzuruyla bu eseri herkese tavsiye edebilirdim ve ediyorum.
 
Bu gün geçerliliğini yitirmiş olan bazı tabiî bilimler hakkındaki bilgiler, küçük pun­toyla dizilmesi kararlaştırılarak okuyucuların daha ucuz ve daha ince bir Marifet­name sahibi olmaları hedeflenmiştir.
 
Bu Marifetname sadeleştirmesinin hayırlı olmasını diler, bu günün okuyucu­larına hatasız ve tam bir metin Marifetname armağan edenleri candan tebrik ederim. (  Erzurumlu İbrahim Hakkı marifetname kitap , marifetname al oku , İbrahim hakkı marifetname kitabı , ipek yayınları marifetname , ucuz marifetname )
 
 
Prof.Dr. Durali YILMAZ

 
                BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 
Sınırsız hamd, sayısız şükür, sonsuz övüş, tek ve benzersiz olan Allah'a ol­sun. O, âlemlerin her işini sonsuz bilimiyle takdir edip belirlemiştir. Cihanın gö­rüntülerini bitmez bilimiyle tertip edip tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla süslemiştir. Bütün cihanı insan için, insanı da kendisi­nin bilinmesi için var edip, eşyanın gerçeğiyle manaların inceliklerini hep insan­da toplayıp ortaya çıkarmıştır. İnsan ruhunu "Cami" adına suret yapmış, onu emanetlerin yüklenicisi ve sırların yeri kılmıştır. Âlemin bütününde olan nice bin hikmetine, bilginleri bilen eylemiştir. Cihan kitabının her bir harfinden marifeti­nin belirtileri üzerinde düşünenleri arif eyleyip, gönül âlemine dalan kullarını kendi huzurundaki Kabe'de ibadet edici eylemiştir. Salavatların en erdemlisi, tahiyyatların en mükemmeli, teslimatın en güzeli, kâinatın efendisi, yaratıkların en şereflisi, varlıkların özü peygamberimiz aleyhissalatüvesselâm hazretlerinin en büyük adına ve akl-ı evvel olan en mükemmel ruhuna olsun ki o, "Sen olmasay­dın, felekleri yaratmazdım." hitabıyla yüceltilmiştir. O, halkı cehalet karanlıkla­rından hidayet nurlarına çıkarmıştır. Kendi nefsini bilen ümmeti, Hak bilgisini bulmuştur. Selâm ve hürmet onun ashabına olsun ki onlar, sözlerinde, işlerinde, imanlarında ve ahlâkın her hususunda ona uyup iman nuru ve irfan huzuruyla gönülleri dolmuştur. Allah'ın rızası hepsinin üzerine olsun.
 
Bu değersiz ve gerçek fakir İbrahim Hakkı, bu kitabı aziz ve şerif oğlu Seyyit Ahmet Naîmî için kaleme alıp, ona hitap eder ki Allah, seni her iki cihanda aziz etsin. Öncelikle bilinsin ki Hak Taâlâ iki cihanı insanoğulları için ve insanoğullarını da kendisini tanımaları için yarattığını herkese duyurmuştur. Nitekim lütuf ve keremiyle "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim ve beni tanımala­rı için varlıkları yarattım." buyurmuştur. Şu hâlde âlemin ve insanın yaratılma­sında sonuncu maksat ve yüce istek, Mevlâ'nın bilinmesidir. Bu sonsuz devlet ve tükenmez saadet her şeyden öncedir. Ancak bu, nefsini bilmeye bağlı olup, nefsi­ni bilmek de bedeni bilmeye dayanır. Bedenin bilinmesi âlemin bilinmesiyle olur. Âlemin bilinmesi ise gerçek bilimlerledir. Bu sebepten dolayı bir miktar astrono­mi ve felsefeden alıp toplayarak, bir miktar anatomi ilminden devşirip seçerek, bir miktar da kalp bilimi ve irfandan alıntı yapıp ele alarak bu güzel kitabı Türk diline tercüme edip, bir mukaddime, üç kitap ve bir sonuç üzere telif ve tasnif et­tim. Mukaddimesi, genel İslâm bilgisi, dünya ve ahret âlemlerinin özetidir.

Sonuçtan, çok­luk âleminde olan vücudun aşamalarının hükümlerini bilip, hududunu koruyup kollayarak, Huda'nın yaratıklarına sevgi ve şefkatle kalplerin sevgilisi oldukta, esenlikle toplumu gönlünce bulasın. Rahatla âlemin azizi olasın. Çünkü bu şerefli kitapta nizam, bu güzel üslûp üzere tamam olup alıcı gözüyle okuyanları, Mev­lâ'nın ayetlerinin gerçeğini bildirmiştir. Bu kitabın adı "MARİFETNAME" olup bitiş tarihi bin yüz yetmişe yetmiştir. (1170 H./ 1756 M.)
 
 
ÂLEMİN YARATILIŞI
Kainatı ve ilahi sanatı düşünmeye sevkeden âyetler      
Âlemin yaratılış düzeni
Arş-ı âzamı ve muhterem taşıyıcılarının niteliği               
Arş-ı âzamın çevresinde olan nehirler ve melekler
Kurs, Levh, Kalem, Sidre, Tuba ve Sur              
Sidre melekleri ve arş horozu olan tavusu bildirir
 
CENNET VE İÇİNDEKİLER
Cennetler, sıfatları ve nehir ağaç ve sarayları 
Cennet nimetlerini, huri ve gılmanlar ile Rahman'a kavuşmak      
Cennet nimetlerinin özeri ve o mutluluğa kavuşma        
Liva-yı hamd ve beyt-i mamur            
 
CENNETİN ALTINDAKİLER, YEDİ GÖK KÂİNATIN DURUMU VE ATMOSFER
Perde melekleri, Hakk'ın hazineleri ve yedi gök             
Yedi göğün altındaki dünya göğünü bildirir    
Geceyi, gündüzü, Güneş'in secdelerini, Ay ve Güneş tutulmaları 
 
YEDİ DENİZİ, SEKİZ KAF DAĞI VE YEDİ YERİN SAKİNLERİ İLE KIYAMET HALLERİ VE MAHŞERİN DURUMU
Yedi denizi, dağlan, yerleri ve cehennem   
Yedi yer ile cehennemin yedi tabakası
Adem (a.s.) yaratılışı ile Hz. Peygamberin (s.a.v.) doğuşu
Kıyametin şart ve alâmetleri ile sûr'un üfürülüşü
Haşr, hesab, mizan ve sırat araf    
 
 
BİRİNCİ KİTAP
 
ÂLEMLERİN YARATILIŞ TERTİBİNİ; CİHANIN CEVHER VE ARAZLARININ MAHİYETİ
 
ALLAH'I İSBAT, VARLIKLARIN CEVHER VE ARAZLARI
Allah'ın akli delillerle isbat
Varlığı mümkün olan beş cevheri
Varlığı mümkün olan ilineklerin dokuz kısmı
 
AKILLARIN, FELEKLERİN, NEFSLERİN TERTİBİ; ANASIRI ERBAANIN DÖNÜŞÜMLERİ; MADEN, BİTKİ VE İNSANIN DOĞUŞU, GELDİKLERİ VE GİTTİKLERİ YERLER
 
Feleklerin, nefislerin ve akılların ortaya çıkışı             
Dört unsurun aşama ve tabiatları ve birbirine çevrilmeleri
Maden, bitki, hayvan ve insanın doğuşu
Ruhların çıkış ve dönüş yeri
 
MATEMATİĞİN ÖNEMLİ KAİDELERİ
Sayının tarifi, gerçek sayılar, dokuz kesir ve mutlak sayı
Sayıların basamakları ile dört işlem
Toplamanın en kolay yolu
Çıkarmanın kolay yolu
İki kat almanın kolay yolu
Yarıya bölmenin kolay yolu
 

Çarpma çeşitlerinin en kolay yolu       
Bölmenin kolay yolu   
Sayıların kökünü, kesirlerini ve bayağı kesirlerin hesabı        
Bilinmeyen sayının bulunmasının kolay yolu   
 
GEOMETRENİN ASTRONOMİ İÇİN LÜZUMLU ŞEKİLLERİ
Nokta, çizgi, yüzey ve cisimlerin tarif ve kısımları       
Üçgen, dörtgen, çokgen ve daire        
Cisimlenmiş sekililerden, küp, silindir, koni, küre şekilleri     
Yüzeysel şekillerin ölçüleri, cisimlenmiş şekillerin miktarları  
 
 
ÂLEMİN YUVARLAKLİ INI, YILDIZ VE FELEKLERİN DURUMU   CİSİMLERİN YUVARLAKLIĞI, FELEKLERİN ŞEKİL VE YAPISI
 
Feleklerin unsurları ve yuvarlaklığa ilişkin hayret verici meseleler
Âlemin yuvarlaklığını ispat eden aklî deliller  
Dünya'nın yuvarlaklığı kuralı üzerine bina edilen şaşırtıcı meseleler
Felekler ve yerde ortaya çıkan olayları açıklamak
Feleklerin ve gök cisimlerinin mahiyeti          
Atlas feleğinin yapı, hareket ve sürati
           
 
BURCLARIN MAHİYETİ İLE AYIN MENZİLLERİ
Sekizinci felek
Belirlenmiş yıldızlar ile burçlar semasının dört katı
Ay'ın konaklarını, doğuş ve batışları
Burçlar feleğinin ve onda olan yıldızların uzaklık ve cisimleri 
 
YEDİNCİ GÖĞÜN YAPISI VE ZÜHAL FELEĞİ
Zühal yıldızının temsilci feleği
Zühal yıldızının merkezinin dışındaki feleğinin yapısı
Zühal yıldızının döndürücü feleği       
Zühal'in hareketleri ve güneşle bağlantısı       
Zühal yıldızının doruk ve etek noktalan, tepe ve kuyruk düğümleri
Zühal yıldızının tabiat ve vasıflan, uzaklık mesafesi, cisminin ölçüsü
 
ALTINCI GÖĞÜN YAPISI VE JÜPİTER'İN VASIFLARI
Müşteri yıldızının temsilci feleği  
Müşteri yıldızının merkez dışı feleği, şekil ve hareketi           
Müşteri yıldızının döndürücü feleği, hareketleri          
Müşteri yıldızının sürat ve istikameti, güneşle bağlantı ve yakınlığı..
Müşteri yıldızının yüzeyi ve ölçüleri        .".        
 
BEŞİNCİ GÖĞÜN YAPISI VE MERİH YILDIZI
Merih yıldızının temsilci feleği     
Merih yıldızının merkez dışı feleği          
Merih yıldızının döndürücü feleği, şekil ve hareketi   
Merih yıldızının hız ve hareketi   
Merih yıldızının yüzeyi, uzaklığı ve ölçüsü       
 
DÖRDÜNCÜ GÖĞÜN YAPISI VE GÜNEŞİN DURUMLARI
Güneş'in özelliklerini özetler ve temsilci feleği           
Güneş'in merkez feleğinin yapısını ve hareketini bildirir      
Güneş'in yüzey ve sürati  
Güneş'in tabiat ve sıfatları, yarar ve etkileri, uzaklık ve büyüklüğü 
 
ÜÇÜNCÜ GÖĞÜN YAPISI VE ZÜHRE YILDIZI
Zühre yıldızının temsilci feleği
Zühre yıldızının merkez dışı feleğin yapı ve hareketi
Zühre yıldızının döndürücü feleğin şekil ve hareketi
Zühre yıldızının sürat, yavaşlama ve Güneş ile olan bağlantısı
Zühre yıldızının, yüzeyi, uzaklık ve ölçüsü
 
İKİNCİ GÖĞÜN YAPISI VE UTARİT (MERKÜR) YILDIZI
Utarit (Merkür) yıldızının temsilci feleği ve hareketinin görüntüsü
Utarif’in merkez dışı olan yönetici feleği ve taşıyıcı feleği
Utarit yıldızının döndürücü feleği, şekil ve hareketi
Utarit'in sürat ve hareketleri
Utarit'in yüzeyi, uzaklık ve ölçüsü
 
DÜNYA GÖĞÜNÜN YAPISI VE AY'IN DURUMLARI
Ay'ın temsilci feleği ve eğilimli feleği, yapı ve hareketleri
Ay'ın taşıyıcı feleğinin yapısı ve hareketi
Ay'ın döndürücü feleği, şekil ve hareketi
Güneş'e oranla Ay'da meydana gelen durumlar
Güneş ve Ay tutulmalarını, Ay'la doruğu arasına Güneş'in girmesi
Ay'ın tabiat ve sıfatlarını, cisminin miktarını ve feleğinin uzaklığı
 
AY'IN VE YEDİ GEZEGENİN ÇEŞİTLİ HALLERİ
Ay'ın, Allah'ın kudretiyle, tesirleri
Ay yıldızının burçlar itibari ile olan özellikleri ve seçmeleri
Yedi gezegenin benzerlikleri, merkez hareketleri ve tesirleri           
Feleklerin sayıları, sesleri 
Yedi gezegenin tesirlerinin başlangıcı  
 
DÖRT UNSURU, ÜÇ BİLEŞİĞİN VASIFLARI, ESİRLERİN ETKİLERİ
 
ATEŞİN MAHİYET VE KEYFİYETİ
Ateş küresinin bazı durumlarını bildirir 
Ateş küresinin tabiat ve kabiliyeti, uzaklık ve büyüklüğü      
Ateş çeşitleri
Ateşin ışığa bitişmesi, ruhun bedene bağlanmasının benzerliği    
 
HAVANIN MAHİYETİ, KEYFİYET VE DURUMLARI
Hava küresinin yeri ve tabiatı, uzaklık ve büyüklüğü ve hareketi   
Havanın üst tabakasında gözlemlenen atmosfer       
Hava küresinin ölçüsü, vasıflan, tavırları ve oluşan atmosferik olaylar
Hava küresinin orta tabakasında oluşan atmosferik olaylar
 
HAVA KÜRESİNİN ALT TABAKASININ DURUMLARI
Hava unsurunun alt tabakasının bazı durumları        
Hava küresinin alt tabakasında meydana gelen çeşitli rüzgârlar   
 
Bizi kuşatan havada meydana gelen tabiî değişmeler         
Havada meydana gelen, tabiî olmayan gök değişmeleri      
Havada meydana gelen, tabiî olmayan yerel değişmeler     
Havada meydana gelen, tabiî akıntının zıddı değişmeler     
Havanın bedenimize ve ruhumuza olan çeşitli tesirleri ve faydalan..
 
HAVA KÜRENİN ÜST TABAKASININ DURUMLARI
Gök kuşağını, hale, sisi, kırağı ve çiy
Sabahın, şafağın ve gölgelerin gerçek durumları
Gece ve gündüzün sınırını ve saat miktarı
Güneş senesi, yıldız ve burçlara göre aylar
Kameri sene ve aylar ile arabi aylar
           
 
SU VE DENİZLERİN HALLERİ
Su unsurunun esası, tabiat ve tavırları 
Suyun değişik vasıfları ile dönüşümleri           
Denizlerin çeşitli hareketleri        
Denizle karanın değişimi ve birbirinin yerini alması   ,
Denizin faydaları ve deniz hayvanları   
Denizin faydaları, çevre ve sahillere seyir ve sefer    
Denizlerin derinliği, okyanusların büyüklüğü 
 
TOPRAĞIN MAHİYETİ VE KEYFİYETİ
Toprak unsurunun mahiyetini, keyfiyeti ve durumları          
Toprak unsurunun iki tabaka olduğu    
Yeni dünyayı (Amerika)    
Kaynakların fışkırması ve yer sarsıntısı 
 
YERYÜZÜNÜN DURUMLARI, KUTUPLAR VE İKLİMLERİ
Yer kürenin üzerinde belirlenen ve var sayılan daireler ve kutuplar...
Yer kürenin dört daire ile beş kısma bölündü  
Oturulur olan dörtte birin gerçek yedi iklime bölünmüştür   
Yedi iklimin memleket ve ahalisi
Yedi iklimin ötesinin mamur bulundu  
Oturulan yerlerin ve şehirlerin mizacı   
 
ENLEM VE BOYLAMLAR İLE BUNLARA AİT HESAPLARI
Enlem ve boylamların durumları
Hint dairesi ile zeval çizgisi ile kıblenin tespiti 
Kutup yakınında bulunan Cedy yıldızı  
Kara ve denizi ölçme ve seyir ile mesafelerinin kısımları     
Dörtte bir oturulur yerin bazı durumları
Zamanın ve dönüşün yeryüzüne olan tesiri   
 
YENİ ASTRONOMİNİN BAZI MESELELERİ
Yeni astronominin şöhret bulup itibar kazandığı        
Yeni astronominin kurallarının kolaylığı           
Güneş'in çevresinde yerin dolanması ve dönmesi    
Gece, gündüz ve dört mevsimin oluşumu       
Yeni astronominin kuralları
Yeni astronomiye oranla beş gezegenin hali  
Yeni astronomlara yöneltilen soru ve cevaplar           
Yeni astronomlara itirazlar ve cevaplar 
Yeni astronomiye göre göklerin sayılan           
 
BİLEŞİKLERİN OLUŞUM KEYFİYETİ
Tabii bileşiklerin cins ve nevileri 
Üç bileşiğin ilki olan madenlerin durumları
Madenlerden kah cisimlerin oluşumu, tabiatları ve özellikleri         
Madenlerden taş cisimlerin oluşum ve renklenişi
Üç bileşiğin ikincisi olan bitkilerin durumları
İnsan fertlerinin nitelikleri
 
Üç bileşiğin üçüncüsü olan hayvanların durumları
 
İKİNCİ KİTAP
 
ANATOMİ BİLMİNİN FAYDALARI, CAN VE CİSMİN GELDİKLERİ VE GİDECEKLERİ YER, ORGANLARIN TABİATLARI, İNSAN CİSMİNİN BİLEŞİM VE KARIŞIMININ DOĞUŞU, AÇIK VE GİZLİ ORGANLARIN ÖZELLİKLERİ, ADLARI VE KISIMLARI
 
ANATOMİ İLMİNİN FAYDALARI İLE İNSAN BEDENİNİN GELİŞ  GİDİŞ YERLERİ
Anatomi biliminin faydalan 
İnsan bedenine dair bazı özellikler   
İnsan bedeninin başlangıç ve sonu 
Cismin ve canın keyfiyetleri               
Bedenlerin değişiminin niteliği ve geçici ruhun kalıcılığı             
Bu cihanın bizi sevecen bir anne gibi terbiye eylediği   
 
BEDENLERİN BİLEŞİMLERİ, UZUVLARIN TABİATLARI, İNSAN HAYATININ MİZAÇLARI
Bedenlerin bileşiminin niteliği           
Beden organlarının tabiatları             
İnsan yaşlarının mizaçları  
Bedenlerin dört karışımın nitelikleri  
Karışımların oluş sebepleri, tabiat ve faydalarını ve hareket sebepleri
 
AZALARIN MAHİYET VE KEYFİYETLERİ
Organların esası ve niteliği
Organların adları ve kuvvetleri          
Cenin organlarının oluşumu              
Beden organlarının faydalan ve özellikleri      
 
 
BEDENİ KEMİKLERİNİN BİLEŞİMİ VE ÖZEL İSİMLERİ
 
BAŞTAKİ KEMİKLER, İSİMLERİ VE ÖZELLİKLEİR
Bedendeki organların kemiklerinin yararlan   
Kafa kemiklerinin bileşim nitelikleri   
İnsan kafasının kaidesi sayılan beş kemik      
Üst çene kemiklerinin bileşim niteliği               
Burnun yararları ve kemiklerinin bileşimi         
İnsan dişleri, özellikleri, adları, şekilleri ve düzenleri
               
OMURGA, BOYUN, KABURGA, EĞE VE KÖPRÜCÜK KEMİKLRİ
Omurga kemiğinin bileşim niteliği         
Boyun omurları      
Göğüs omurları      
Kaburga kemikleri  
Köprücük kemiği    
 
EL VE AYAK KEMİKLERİ, İSİM VE ÖZELLİKLERİ
İki pazı kemikleri     
Bilek kemikleri        
El ayasının kemikleri         
Parmak kemikleri   
Kasık kemikleri ve kalça   
Baldır kemikleri ve iki diz mafsalı           
Ayak kemikleri
 
 
UZUVLARIN HAREKETLERİ VE ADELELER
 
ADALELERİN DİZİLİŞİ, KAFA VE BOYUN HAREKETLERİ
Kasların dizilişi ve onlarla ortaya çıkan hareketler     
Yüz kasların bazıları ve onlarla ortaya çıkan hareketler        
Yanak, dudak ve burun kanatlarının hareketlerine aracı olan kaslar
Alt çenenin hareketi, yararları ve kasları           
Baş ve boyunun hareketleri ve kasları  
Sesin yeri olan gırtlağın kıkırdakları, kasları ve hareketleri   
Boğazın ve boynun kasları hareketleri  
 
GÖĞÜS, OMUZ, EL VE PARMAK ADELELERİ VE HAREKETLERİ
Göğsü kavrayan ve yayan kasları          
Omuz mafsalını pazı ile hareket ettiren kaslar
Kolun kasları ve hareketleri          ,          
Bilek kasları ve hareketleri           
Parmakların kasları ve hareketleri          
El ayasındaki kaslar ve yararlan
 
KARIN, BEL, TENASÜL UZVU VE AYAK ADELERİ, HAREKET VE FAYDALARI
Bel kasları             
Karın kasları         
Tenasül kasları    
Uyluk kasları ve hareketleri
Diz mafsalı kasları ve hareketleri       
Ayak mafsalını hareket ettiren kaslar
Ayak parmaklarının kaslan 
 
SİNİR VE DAMARLARI, KIYAFET İLE İNSAN AHLÂKININ BİLİNMESİ, UZUV ŞEKİLLERİ ÇEKME VE SEĞİRMESİ
 
 
SİNİRLERİN KÖKLERİ VE FAYDALARI
Sinirlerin konuluş hikmetleri ve şekilleri          
Beyinden biten karşılıklı sinirler        
Beyinden biten sinirlerin geri kalan beş çift    
Boyun omurlan omuriliğinden biten sinirler    
Göğüs ve omurga omurlarının omuriliklerinden biten sinir          
 
ATARDAMARLARIN KÖKLERİ VE FAYDALARI
Yürekten biten atardamarları bildirir  
Yürekten çıkan atardamarın vücuda yayılışı
Baş organlarına çıkan atardamarlar
Yürekte aşağıya inen atardamarın büyük kısmı
Uyluklara, baldırlara ve ayaklara inen atardamar            
 
DAMARLARIN KÖKLERİ VE FAYDALARI
Karaciğerden biten bap damarının dallarını ve yararları
Karaciğerden biten boş damarın bazı kolları ve yararları               
Ecvef damarının özellikleri 
Ecvef damarının kollara gelen dalları               
Ecvef damarının aşağı inen kısımları
Ecvef damarının oyluk dalları            
 
 
BEDENDEKİ KUVVET ÇEŞİTLERİ, UZUVLARIN MAHİYETİ VE ÖZELLİKLERİ
Bedendeki kuvvetlerin tür ve cinsleri    
Bedendeki nefs çeşitleri ve kuvvetleri   
Hayvani nefs ve dıştaki beş duyu          
Hayvani nefsin insan bedenindeki hizmetçileri         
Asabi kuvvet, şehvanî kuvvet      
İnsanî nefsin, hizmetçileri
 
UZUV ŞEKİLLERİNDEKİ HİKMET VE ÖZELLİKLERİ
Baş organ şekillerinin hikmeti    
İnsanın diğer organlarının şekillerinin hikmeti
Uzuv şekillerine hikmetle bakmanın kazancı  
Baş ve boyun organlarının kıyafeti
Kalan beden organlarının kıyafeti
Kadınların güzellik alâmetleri ve güzellik çizgileri      
Uzuv şekillerindeki zıt deliller      
Damarlarki kan dolayısıyle uzuvların seğirme ve titremesi  
 
 
İNSANIN ALEME İNTİBAKI, NEFİSLERİN YÜKSELMESİ, İNSAN VÜCUDUNUN CİHANA BENZEMESİ, BEDENİN SAĞLIĞINI KORUMAI RUHUN BEDENDEN AYRILIŞI VE ÖLÜM
 
BEDENİN ZAMAN VE MEKÂNA BENZERLİĞİ
Âlem, Âdem için yaratıldı 
İnsanın ve uzuvların âleme intibakı
İnsan âleminin feleklere benzerliği       
İnsanın zaman ve mekâna, ruhun sultana benzerliği          
Kalpteki kötü ahlâkın hayvana benzemesi ve rüya tabirleri 
Nefs ile ufukların birbirine intibakı; insanın aksı ve gönül bütünlükleri
İnsanın iç ve dışının, cihanın iç ve dışına uygunluğu           
İnsan âleminin ahiret âlemine benzerlik ve ortaklıkları
 
İNSAN KENDİ VARLIĞI YARATILANDAN YARADANI İDRAK
İnsanın kendi varlığından Yaratıcının varlığım idrak  
Ruhun sıfatlarının Allah'ın sıfatlarına benzemesi      
 
İnsandaki tasarrufta, Allah'ın alemdeki tasarruflarını idrak            
Allah'ı tenzih etmenin idrak yolu       
Ruhun tenzihi, cismin faniliği ve canın bakiliği              
Alemin özünün özü kâmil insandır    
 
RUHUN MAHİYETİ, BEDENİN SIHHAT ESASLARI, TABİİ GIDALARIN FAYDALARI, BAZI İNSAN KIYAFETLERİNİN HUSUSİYETLERİ
Ruhun mahiyeti, yeri ve faydası        
Beden sağlığının korunması esasları olan mizaçlar       
Beden sağlığını koruma kural ve esasları        
Altı zorunlu sebepten üç sebebin değişiklikleri               
Altı sebepten kalan üçünün ılımlılığı 
Cinsî münasebet ve hamamın ılımlılığı             
Çok kullanılan ilâç ve gıdaların faydaları ve özellikleri  
Çok kullanılan ilâç ve gıdaların isim ve hükümleri         
Çok kullanılan ilâç ve gıdaların ad ve hükümlerin farklı ifadesi    
 
Yeme-içmenin adap ve kaideleri, bazı yiyeceklerin faydalan        
Sünnete göre güzel giyim ve süslenme            
 
ÖLÜMÜN HAKİKATİ, RUHUN BEDENDEN AYRILIŞI, DİRİLİŞTEKİ SURETİ, CENNET VE CEHENNEMİN HALLERİ
Ölümün erdem ve yararlarına dair ayet ve hadisler        
Ölümün gerçeği   
İnsan ölümünün aslını ve mahiyeti   
İhtiyarlık, ölümün kerameti ve ruhun esenliği  
Ruhun bedenden ayrılması, can çekişme ve berzah âlemi            
İnsanî ruhun başlangıç ve sonu        
Ölüm sonrası ruhların haşrini, cennet ve cehennem     
 
 
ÜÇÜNCÜ KİTAP
İTİKAT VE İBADET ÂDABI, DÜNYA ZEVKLERİNİ TERKETMEK, GÖNÜL VE RUHUN HAKİKATİ, YEMEK, UYUMAK, SÖZÜ AZALTMAK, İRFAN YOLUNUN ESASLARI, TEVEKKKUL, SABIR VE ALLAH'A MUHABBET, VELİLERİN MANASI, NEFSİN TERBİYE YOLLARI VE ŞARTLARI
 
KİTAP VE SÜNNETE UYMA, RAHMANI NAMAZIN RÜKÜN VE ŞARTLARI, CİHAN LEZZETLERİNİ TERK VE KALBE YÖNELMEK, CAN VE GÖNLÜN GEREĞİ
 
 
KİTAP VE SÜNNETE UYMAK İTİKADI DÜZELTMEK VE NAMAZI EDA
İnsan, ilim ve marifetle kemale ermesi              
Kur'an'a uymaya dair ayet ve hadisler              
Sünnete uymaya, bidatleri redde dair ayet ve hadisler   
İtikadı düzeltme ve ehl-i sünnet ve'l-cemaate uyma        
Taharet ve namaza dair hükümler     
 
DÜNYANIN MAHİYETİ, İYİ VE KÖTÜ HASLETLERİ
Dünyanın faniliği, tuzak ve hayalden ibaret olduğu        
Dünyanın belâ ve nefret edilen yer olduğu      
Dünyanın keyfiyeti, ona meyledenin isyankarlığı           
Dünyanın sınır ve hakikati, ahiretin tayini       
Dünyanın tuzak ve hilesi, kanaat ehlinin selâmeti
Dünya sevgisinin ilahi huzuru engellemesi
Dünyanın ve nefsin, mümine düşman olması ve taatı engellemesi
Dünya ve ehlinden kaçmak, nefsi bırakıp Mevlâ'ya dönmek
 
RUHUN İRFAN YERİ OLDUĞU, KALBİN TARİF VE MAHİYETİ AKLIN SINIRI VE HAKİKATİ, KALBE NİSBETİ
İrfan yerinin kalb olduğuna dair vasıflar
Bu mevzudaki hadisler
Allah'ı tanımanın gönülde olduğuna dair hadisler
Allah'ı tanıma yeri olan insan kalbinin aslı ve mahiyeti
İrfan mekânı olan insan kalbinin durum ve özellikleri
İnsan kalbinin cevheri olan maad aklın sınır ve gerçeği               
Aklın menşei, külli akıl, Mevlâ'nın ona muhabbet ve ikramı           
 
İRFAN YOLUNUN ŞARTI, KALBİN FAZİLETLERİ, GÖNLÜN İRFANI TESLİM VE RI GÖNÜL ÂLEMİ MEVLAYA MUHABBETİ RUHUN SEYRİ, DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞ
Kalbin Allah'ın tasarrufunda değiştiğine dair naslar       
Kalbin manası, hakikat ve sınırı         
İnsan kalbinin büyüklük ve genişliği, yakınlık ve nisbeti               
İnsan kalbinin erdem, olgunluk, şeref ve durumu           
İnsan kalbinin yedi tavrı ve durumu  
Kalbin irfanla himmet dolması           
Kalbinin ilham ile nasiplenmesi        
Kalbinin kendi âlemini unutma ve hatırlaması 
Kalbin, riyazeti; istifade yolu, ilim ve hikmetle dolması   
Kalbin şeref ve lezzeti, Allah sevgisi ile erdiği iki cihan saadeti
Kalbinin, kendi âlemine yönelişi       
Ruhun, alemlerdeki ve bedendeki seyri           
Ruhun, bedenden aldığı noksanlık ve kemal  
İnsan ruhunun düşüşleri ve yükselişleri          
 
 
AZ YEME
 
Açlığın erdemlerine dair ayet ve hadisler        
Tokluğun felâketleri ve açlığın değerleri          
Tokluğun rezaletleri ve açlığın erdemleri         
Az yemenin niteliği, miktarı, yararları ve hikmetleri         
Tokluğun alâmetleri ve açlığın üstünlükleri     
Tokluğun zararları ile açlık ve orucun yararlan               
Çok yemenin on afetini, az yemenin üstünlük ve kolaylıkları...
Açlığın kısımlan, durum ve makamı   
 
 
AZ UYUMA
Az uyumaya dair ayet ve kudsî hadisler           
Gece ibadete kalkmanın faziletine dair hadisler             
Gece kalkmak, avamın uykusu ile büyüklerin uykusu     
Uykuyu azaltmak, gece ibadete kalkmanın fazileti           
Uykuyu azaltmanın üstün hasletleri   
Uykunun yerilmişliği ve çoğunun uğursuzluğu               
Az uykunun, kalpleri parlattığı ve basireti keskinleştirmesi           
İnsan uykusunun sırlan ve faydaları 
Uykunun hakikati 
Uykusuzluğun, hâl ve makamları       
 
AZ KONUŞMA
Az konuşmaya dair ayet ve hadisler 
Az konuşmanın fazileti        
Dili korumanın faydaları     
 
Az konuşmanın şeref ve bahtiyarlık kazandırması       
Dilin sükûtunun/ilahi huzura yükselme sebebi olması  
Sükûtun kısımları, hâl ve makamları    
 
UZLET
Uzlete dâir ayet ve kudsî hadisler       
Uzletin kazandırdığı şerefe dair hadisler        
Uzletin, yakınlık ve huzur sebebi olması          
Uzletin, büyüklerin ahlâkı, zevkleri ve huzurları olması.
Uzletin, âlemlerin Rabb'ine itaat sebebi olması
Uzletin, büyüklerin âdeti olması          
Uzletin, zikir tefekkür sebebi olması    
Uzlet edenlerin iki sınıf olduğu           
Uzletin kısımları ve hâlleri
Uzletin son sının olan halvet  
 
ZİKİR
Sürekli zikre dair ayet ve kudsî hadisler         
Sürekli zikrin, ilahi dostluğun sebebi olduğuna dair hadisler  
Sürekli zikrin üstünlükleri ve yararlan 
Sürekli zikrin özellikleri ve tesirleri     
Zikrin neticeleri, hâlleri ve kerametleri
Sürekli zikrin üç mertebesi      
Dille zikretmenin sona ermesinin alâmetleri    
Sürekli zikirle meşgul olmanın edepleri, tesirleri ve hâlleri     
Kelime-i tevhidin üstünlükleri, kerametleri, özellikleri ve tesirleri
 
TAM TEFEKKÜR
Tefekkür ve anlayışlılıkla kalbi muhafaza ve kollama
Kalbe gelen tehlikelerin kaynağı         
Kalbinin korunma ve beklenmesinin beş yöntemi        
Kalbi korumanın ehemmiyeti    
Kalbin felâketleri ve tedavi vasıtaları   
 
 
TEVEKKÜLÜN'ÜSTÜNLÜKLERİ VE FAYDALARI
Tevekkülün faziletlerine dair ayet ve hadisler  
Tevekkülün kemal derecesinin tarifi ve faziletleri            
Rızıkta Allah'a tevekkülün gereği ve önemi      
Tevekkülün sınırı, gerçeği ve gerekliliği          
Tevekkülün tesirlerini, üstünlükleri ve buna dair hikâyeler            
Rızık konusunda tam bir tevekkül içinde olmanın gereği              
Tevekkülün oluş kuralı ve ehlinin rahatlığı      
 
TEFVİZİN FAZİLETLERİ VE NETİCELERİ
Tefvizin üstünlüklerine dair ayet ve hadisler   
Tefvizin tarifi, hakikati, tesiri, faydası
Tefvizin faydaları 
Tefviz ve teslimin gerekliliği, sebepleri ve sırları            
Tefviz ve tesirin kurtarıcı iksir olması
Tefviz ve teslimin tesirleri   
Tefviz ve teslimin gerekliliği              
Tefviz ve teslimin keyfiyeti, neticeleri, sebepleri ve kıymetleri       
 
SABRIN ÜSTÜNLÜKLERİ VE FAYDALARI
Sabrın üstünlüklerine dair ayetler ve hadisler 
Sabır ve tahammülün sınırını, gerçeğini, tatlılık ve üstünlükleri    
Sabır ve tahammülün tesir ve faydalan             
Sabır ve tahammülün kısımları, paniğin felaketi              
Sabırla her etkinliğin kazanılacağı    
Sabır ve tahammülün kazanılması yollan
               
RIZANIN ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
Rızanın erdemlerini ayet ve hadisler
Kazaya razı olmanın tarif ve gerçeği 
Kazaya rızanın üstünlükleri, faydaları, alâmetleri ve kısımları        
Kazaya nzanın tesirleri ve faydalan   
Rızanın faydaları ve kazaya karşı gelmenin zararları
Yukarıdan beri anlattığımız dört esasın özellikleri          

 
ALLAH'I TANIMA İRFAN EHLİNİN MAKAMLARI, VELİLERİN HİKMETİ BEKAYA ERDİKLERİ, KERAMETLERİ VE TARİKAT YOLLARI
 
KENDİNİ BİLMENİN, ALLAH'I BİLMEK OLDUĞU VE ARİFİN HALLERİ
Allah'ı bilmeye dair ayet ve hadisler      
Kendini bilmenin, Allah'ı bilmeye götürmesi   
Mevlâ'yı bilip tanımanın en üstün istek gaye olması 
Arifin herşeyi unutup Allah'la olması    
Arifin kendi varlığından geçip Mevlâ ile sonsuzluk kazanması      
Arifin korku ve hüzünden emin olması
Takva ehli ile irfan ehlinin farkı  
İrfan ehlinin yüksek şanını ve irfanın en ileri sınırı    
Allah'ın selbî sıfatlardan arınmış ve sübûtî sıfatlarla sıfatlanmış olması   
 
ALLAH SEVGİSİNİN EN ÜSTÜN GAYE OLDUĞU, ONUN HAKİKATİ, FAYDALARI, TARİF VE KISIMLARI; İSİMLERİ VE HUSUSİYETLERİ
Allah sevgisinin faziletlerine dair ayet ve kudsî hadisler      
Allah sevgisinin üstünlükleri ve faydalarına dair hadisler    
Allah sevgisinin sınır ve gerçeği 
Allah sevgisinin özü, mahiyeti, çeşitleri, faydaları ve makamları    
Mevlâ sevgisinin bazı alâmetlerini ve üstünlükleri    
Allah sevgisinin gönülden doğduğu ve orada dolaştığı        
Allah sevgisinin tarif ve gerçeği  
Mevlâ'ya sevginin kısımları          
Mevlâ'ya sevginin adlan   
 
Mevlâ sevgisinin özellikleri ve olağanüstü keyfiyetleri
Zat'a ait sevgi
Mevlâ'nın sıfatlarının sevgisi       
Fiillere ait sevgi      
Eserlere sevgi         
Sevginin kısımları, birbiriyle bağlantısı  
Bahsettiğimiz dört sevginin neticeleri ve ürünleri      
Mevlâ'ya sevginin kısımları, birbiriyle bağlantısı         
Sevgi ağacının yaprakları olan şevk ve iştahı  
Sevgi ağacının meyvesi olan gerçek aşk         
Allah aşkının, insanın aşkından daha şerefli ve üstün olduğu       
Aşkın hâl ve üstünlü, âşığın ateşi; maşuğun güzelliği         
Mevlâ aşkının açık özellikleri, gizli sırları ve yüksek şanı      
Mevlâ aşkının mecaz ve gerçeği, özü ve özellikleri    
Mevlâ aşkına varma yolunun yöntemi  
 
ELLERİN HİKMETLERİNİN KALP İLMİ OLDUĞUNU, BUNDAN GÖNLÜN ZE' BULDUĞUNU, ZAHİR İLİMDEN DAHA YARARLI OLDUĞU
 
Velilerin hizmetlerinin fazilet ve faydasına dair ayet ve hadisler    
 
Velilerin hikmetlerinin sınırı, alâmetleri ve kıymeti
Velilerin hikmetlerinin zahir ilimden daha faydalı olduğu       
Evliyanın hikmetlerinin nutuklarından daha tatlı olması          
 
VELİLERİN FAZİLETLERİ, VECD HALLERİ, SIFAT VE KERAMETLERİ
Velilerin faziletlerine dair, ayet ve hadisler     
Velilerin alışılmış davranış ve âdetleri
Velilerin haddini, işaretlerini, vecit ve hâlleri
Üstün velilerin özellikleri, işaretleri, huzur ve esenlikleri        
Velilerin olağanüstü hâlleri     
Velilerin hâlleri, bereketleri ve ibadetleri        
Velilerin mertebeleri, makamları, keramet ve yücelikleri
Velilerin en ileri görme haddini ve alâmetleri
Velilerin sıfatlarının geçiciliğini, zatlarının kalıcılığını ve makamları  
 
NAKŞİBENDİ YOLUNUN ÖZELLİKLERİ
Nakşibendî yolunun ölçüleri gerçekleri, yöntem ve incelikleri
Nakşibendînin üç yolundan ilki          
Nakşibendî yolunun ikinci yolu           
Nakşî yolunun takip ettiği üçüncü yol 
Nakşî yoluna girenin her kemali bulması         
İrfan yolundan ve hidayetten çıkan Mübahîler 
Tasavvuf ehlinin on iki kol olduğu      
 
 
RUHUN HUZURA GİRİŞİ, NEFSİN YEDİ MAKAMİ
 
RUHUN İRFAN YOLUNA GİRİŞİNDEKİ HALLERİ, GÖZÜNE GELEN PERDELER, İLK MAKAMDAKİ İNSAN NEFSİ
İnsan ruhunun ilk geldiği ve son gideceği yer
Hayvani nefis ile ruhun hakikatleri, birbiriyle alâkaları
Nefsi natıkanın, insan bedenine şehvanî nefis vasıtasıyla bağlanışı   
Kalp ile Mevlâ arasında olan perdeler ve kalbin kurtuluşu       
Nefsinin yedi mertebesi, ruhun karanlık ve aydınlık perdeleri 
İçi temizleme ve huzura girme yolu      
Nefsi emmarenin isimlendiriliş sebebi, seyri, âlemi     
Nefsi emmarenin ilk makamdan yükselmesi     
 
 
NEFS-İ LEVVÂMENİN HALLERİ, SIFATLARI VE TAVIRLARI
Nefsi levvamenin isimlertdirilişi, seyri, âlemi, mahalli           
Takva sahibi ile mukarrabîn arasındaki fark    
Nefsi levvamenin üçüncü makama yükselişinin çaresi
2. makamda kulu Mevlâ'sından meneden engeller   
Nefsi levvamenin mana âlemine girişi 
Mana âleminde olan manaları ve ruhu arındırıp temizle      
Kalbi arındırma ve nefsi temizlemenin en güzel yolu           
2. makamda müritte bulunan gazabın kaynağı          
Salikı, Hak yolunu kesenlerden kurtaran dört şeyin tafsilâtı
 
NEFS-İ MÜLHİMENİN HALLERİ, KEYFİYETİ VE SIFATLARI
Nefsi mülhimenin adlandırılışı, âlemi, yeri, hâli, gidişi, sıfatlan      
Bu makamda bulunan müridin olgun bir mürşide teslimi    
Bu makamda irfan yolunda olan müridin şer'î ölçülere uygun gidişi        
Şeriatın, gerçeğin sırrı ve iç yüzü olması          
Bu makamda sâlikın zikri 
Bu makamda, nefs-i mülhimenin güzel vasıf ve hâlleri
Bu makamda sâlike ruhanîlerin hitap ve övgüsü
Bu makamdan sâlikin aşk hâlleri
Bu makamda sâlikin düşkünlük ve yoksulluğu
Bu makamdaki sâlikin zikrinden doğan tesir ve hususiyetler
 
NEFS-İ MUTMAİNNENİN HALLERİ, KEYFİYET VE SIFATLARI
Nefs-i mutmainnenin isimlendiriliş sebebi, seyri, âlemi       
Bu makamdaki bulunan kamilin kerametlere meylinin fitne olması         
Bu makamdaki kâmilin Allah sevgisi, mürşit olma liyakati   
İnce ve keskin anlayış sahiplerinin peşinden gitmeyi tercih
 
NEFS-İ RÂZİYENİN KEYFİYETİ, HALLERİ VE SIFATLARI
Nefs-i raziyenin isimlendirilişi, seyri, âlemi, mahalli ve hali 
Beşinci makamda bulunan kamile verilen ilahi fiil, isim ve sıfatlar
İlm-el yakîn, ayn-el yakîn ve Hakh-el yakîn mertebesi          
 
NEFS-İ MERZİYYENİN KEYFİYET VE HALLERİ
Nefs-i merziyenin adlandırılışı, seyrini, âlemi, yerini ve hâlini        
Bu makamda bulunan kâmilin bazı hâl, söz ve suları          
Tabiat, düşkünlük ve rahmani nefs, bir cevherdir
 
NEFS-İ KÂMİLENİN KEYFİYETİ, HALLERİ VE VASIFLARI AÇIKLAR
Nefs-i kâmilenin isimlendirilişi, seyri, alemi, mahalli ve hali           
Kâmil bir mürşidin alâmet ve kerametleri, terbiye yolu          
Yetenekli müridin dayanıklılık ve alâmetleri    
Yetenekli müridin, hüzün ve darlıktan ferahlık bulması       
Mürit, nefs-i emmaredeyken şeytanın onu
Hak yolundan kesmek için ona Hak suretinde geldiği kapılar        
Mürit, nefs-i levvâmedeyken ona gelen şeytanın geliş kapıları       
Mürit, nefs-i mülhimedeyken ona gelen şeytanın geliş kapıları      
Mürit, nefs-i mutmainnedeyken Mevlâ'nın koruyucu kalesine sığınması
 
HAZRET-İ GAVS-I ULVÎ FAKİRULLAH ŞEYH İSMAİL TİLLOVÎ'NİN ŞAHSİYETİ VE HALLERİ
Hazreti Gavs'ın hesab, nesep, mezhep ve meşrebi  
Hazret-i Gavs'ın kuyu hikâyesi, keşfi, velhayeti ve uzleti         
Hazreti Gavs'ın cibilletinin faziletleri, cisminin şemhaili          
Hazreti Gavs'ın adetleri, kıyafeti     
Hz. Gavs'ın hizbetçisi Derviş Osman Hz.Hüsni'nin doğumu, tavrı         
Madde: Pederimin kendi işinde istihare kılması        
Pederimin, Gavs hazretleri ile münasebeti 
Gavs hazretlerinden isteksiz ve habersiz sadır olan harikulade keşf
Pederim'in ahirete irtihalinden sonra Gavs hz.'nin bu yetimi terbiyesi
Gavs-ı Azam Hazretlerinin her hâlde sağlamlığı, tarikatte yönünü, gerçekte emanetini, herkesin yardım istemesi,hayatı, intikal ve göçüş zamanı
 
ALLAH RASÛLÜ'NÜN BÜTÜN HALLERİ VE ALLAH'IN BİRLİĞİ
 
HZ. PEYGAMBERİN HÜSN'Ü MUAŞERETİNE DÂİR AYET VE KUDSİ HADİSLER
Hz. Peygamberin, Ashâb'ın ve yolunda olanların ahlâkı         
Halk ile güzel muameleye dair ayetler        
Halk ile güzel muameleye dair hadisler      
 
HALK İLE MUAMELE, EVLENMENİN FAYDA VE ZARARLARI
Halk ile güzel muamelenin faziletine dair hadisler          
Halk ile güzel muamelenin mahiyetine dâir haberler      
Halk ile güzel muameleye dâir büyüklerin sözleri            
Evlenmenin fayda ve zararları           
 
YARATICIYLA VE HALKLA SOHBET ADABI, AKRABA VE KOMŞU ÜLFETİ
Kulun Mevlâ'sıyla huzur ve alışkanlığının edep ve yolu 
Bilginin öğrencilerine öğretme ve ders vermesinin edep ve yolu
Öğrencinin üstadından öğrenmesinin edep ve yolu     
İnsanın ana ve babasıyla sohbet ve iltifatının edep ve yolu          
Tecerrüt âleminde olan arifin evlenmesinin edep ve yolu             
Erkeğin kendi hanımıyla oynaşma ve çiftleşmesinin edep ve yolu             
Çiftleşme vakitlerine göre çocukların şekil ve hâlleri     
Erkeğin hanımıyla sohbet ve dostluğunun edep ve yolu              
Kadının eşiyle sohbet ve dostluğunun edep ve yolu     
Kişinin evladıyla sohbet ve arkadaşlığının edep ve yolu              
Efendinin köle ve cariyesi ile sohbet ve arkadaşlığının edep ve yolu         
Akrabanın akraba ile sohbet ve dostluklarının edep ve yolu         
Kişinin komşularıyla sohbet ve dostluğunun edep ve yolu           
 
DOSTLARLA SOHBET ADABI, CAHİL VE AVAM OLANLARA ADETLERİNC DAVRANMAK, ALİMLERİN DIŞ İŞLERİ VE MEVLÂ'NIN BİRLİĞİ
 
Yakın dostlarla sohbetin edep ve yolu        
Tanıdık insanlarla görüşme ve sohbetin edep ve yolu  
Cahillerle sohbetin yolu ve edebini; avama karışmanın yöntem ve âdetleri
Bilginlerin ve fakihlerin dış işleri düzenini, avam ile karışmaları  
Velilerin ve şeyhlerin dış işleri düzeni             
Ezberleme ve unutma sebeplerini; fakirlik ve zenginlik

 İpek Yayınları Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname kitabı nı incele diniz. 

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9799759249448
Markaİpek Yayın Dağıtım
Stok DurumuVar
9799759249448
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.