• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Mişkatul Mesabih Tercümesi, 6 Cilt Takım

   Fiyat:
   1.500,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42) :
   870,00 TL
   Kazancınız 630,00 TL
   290,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Mişkatul Mesabih Tercümesi  
   Yazar           Hatip et Tebrizi
   Yayınevi      Çelik Yayınevi
   Tercüme      Hanifi Akın
   Kağıt Cilt      Sarı Şamua, Sert Kapak Kuşe Sıvama Cilt, 6 Cilt Takım
   Sayfa Ebat   4.395 sayfa,  17x24 cm
   Yayın Yılı      2013
   Not               6.Cilt itibariyle 2.591 hadis-i şerif arapça metin ve türkçe anlamı şerhi ve yorumları var.    


    
   Çelik Yayınları 6 Cilt Mişkâtu'l Mesâbîh Tercümesi kitabını incelemektesiniz.    
   Hatip Et Tebrizi Mişkâtu'l Mesâbîh Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   Takriben hicrî  V. (M.11.) asır sonlarından itibaren hadîs ilmi, daha doğrusu “hadîs metinleri üzerindeki çalışmalar” yeni bir renge bürünmüştür. Bu zamana kadar, hadîs metinlerinin zabta geçirilme muamelesi tamamlanmış, hadisler kitaplardaki yerini almış, kitap dışı bir metin pek bırakılmamıştır. Bu müddet zarfında kitaplarda senedleriyle birlikte yer almamış bir metin, şayet son asırlarda “hadis” olarak ortaya çıkmışsa, bunun hadis kabul edilmesi -prensip olarak- şüphe ile karşılanmıştır. Hicrî V. (M.11) asır sonlarına doğru ise yeni bir çalışma dönemine geçilmiştir. Artık eski metodla yapılacak yeni bir iş kalmamış; bütün sistem ve gelenekleriyle bir devir kapanmıştır.
    
   Öte yandan, bu devir vazifesini eksiksiz yapmış, fonksiyonunu şerefle icra etmiş ve haleflerine çok zengin bir miras bırakarak, nöbeti başkalarına devretmiştir. Bu yeni dönemin hadis çalışmaları, önceki dönemin çalışmalarından çok farklıdır. Artık çalışmaların esasını, rivayet sistemi usullerine göre şahıslardan senedli hadis toplayarak bunları tasnif edip kitaplaştırmak değil, hazine değerindeki bu malzemenin işlenmesi ve değerlendirilmesi teşkil etmektedir.

   Şahıs’tan rivayet bırakılarak, “kitap’tan rivâyet”e bu dönemde geçilmiştir. Sayıları oldukça artan hadis kitapları arasında dağınıklık arz eden metinlerin, senedleri atılarak bir araya toplanması ve müşterek metinlerin birleştirilmesi çalışmalarının çığırı bu dönemde açılmıştır. Bu dönemde ilk dikkati çeken çalışma mevcut hadis kitaplarından yapılan seçme hadislerin belli bazı gruplar içinde birleştirilmesidir.
    
   Hatîb Et-Tebrîzî’nin bu eseri; meşhur hadis kitaplarından olan; Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâi, İbn Mâce, Dârimî, Muvatta, İmam Ahmed b. Hanbel’in “el-Müsned”i, İmam Şâfiî’nin “el-Müsned”i, Dârekutnî’nin “es Sünen”i, Beyhakî’nin “Şuabu’l-İman”ı, Rezîn’in “et-Tecrîd” ve az sayıda diğer kitaplardan seçilmiş, mana ve içerikleri açık ve delaletleri kesin hadisleri kapsamaktadır. Muhteviyatı; iman, ilim, ibâdet, ahlâk, edep, muamelât, siyer-i nebî ve ashabı kiram hakkında bilinmesi gereken îtikâdî ve fıkhî hükümleri kapsamaktadır. En kıymetli hükümleri ihtiva ederek edille-î şer’iyyeden sünneti seniyyenin her çeşidi yazılmış ve zikredilmiştir.
      

   Hatîb et-Tebrîzî'nin Önsözü

   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.

   Hamd, Allah'a mahsustur. O'na hamd ederiz, O'ndan yardım dileriz ve (günahlarımızın bağışlanması için) O'na istiğfar ederiz. Nefislerimizin en şerli olanlarından ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah bir kimseyi hidâyete erdirirse onu hiçbir kimse saptıramaz ve bir kimseyi de saptırırsa hiçbir kimse de onu hidâyete eriştiremez.

   Allâh'tan başka hiçbir ilâh olmadığına şahitlik ederim ki, o şahitlik kurtuluş(umuz)a bir vesile ve dereceleri(mizi)n yükselmesine kefil olur.

   Muhammed (s.a.)'in de Allah'ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik ede­rim. Öyle ki Allah, O'nu; iman yollarının izlerinin silinip yok olduğu, iman yollarının nurlarının/meşalesinin söndüğü, esaslarının zayıfladığı ve iman yollarının mekanının bilinmediği bir zamanda göndermiştir.

   İşte böyle bir zamanda -Allah'ın salât ve selâmı O'nun üzerine olsun-yıkılmış olan iman yollarının öğretilerini kuvvetlendirmiş, ateşin/tehli­kenin kenarında olan kimseleri kelime-i tevhidin te'yidi ile hastalıktan şifalandırmıştır, doğru yola gitmek isteyenlere hidâyet yolunu açıklamış ve saadet hazinelerine sahip olmayı arzu edenlere de mutluluk hazinele­rini ortaya koymuştur.

   Artık bundan sonra (emma ba'du); O'nun yoluna tutunmak ancak onun kandilinden/derinliklerinden ortaya çıkan şeylere uymakla gerçekleşir. Allah'ın (kopmaz) ipine (yani Kur'an'a) sarılmak ise ancak O'nun (yani Resulullah (s.a)'in) açığa vurup açıklamasıyla tamam olur.
    
   Sünneti ihya edici, bid'âtı yıkıcı İmam Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mes'ûd el-Ferrâ el-Beğâvî (ö. 516/1122)'nin -Allah onun derecesini yük­seltsin- tasnif etmiş olduğu "Kitâbü'l-Mesâbîh" adlı kitabı, alanında tas­nif edilen kitapların en derli toplu olanını biraraya getirmiş ve anlaşıl­ması güç/kural dışı ile alışılmamış hadisleri derlemiştir.

   İmamı Beğâvî -Allah ondan razı olsun- "Kitâbü'l-Mesâbîh" kısaltma ve (hadislerin) senedlerini hazfetme yoluna gidince; her ne kadar İmam Beğâvî'nin (rivayet ettiği) nakil -gerçek şu ki kendisi sika/güvenilir âlimlerden ise de- isnad gibi olsa da bazı tenkitçi alimler, onun hakkında söz söylediler. Çünkü İmam Beğâvî'nin (senedsiz olarak zikrettiği hadis­lerde, kime ve nereye ait olduğuna dair) bilinmeyen bir arazi gibi (yol gös­terici) işaretler yoktu.

   Durum böyle olunca Yüce Allah'ın (bu çalışmamı) hayırlı kılmasını is­teyerek O'ndan (bu işimde) başarılı olmayı diledim. Bunun üzerine hemen İmam Beğâvî'nin belirttiği her hadisi ele aldım ve sağlam (hadis) imam­ları ile (ilimde) derinlikli olan güvendir alimlerin rivayet ettikleri gibi şekil­leri, onun belirsiz bıraktığı her hadisin (isnadım yerinde koyup) bildirdim.

   (Örneğin; senedleri yerleştirilen muhaddisler şunlardır:)

    
   1. Ebu Abdullah Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî,
   2. Ebu'l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî,
   3. Ebu Abdullah Mâlik b. Enes el-Esbehî,
   4. Ebu Abdullah Muhammed b. el-İdrîs eş-Şâfiî,
   5. Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî,
   6. Ebu Isâ Muhammed b. Isâ et-Tirmizî,
   7. Ebu Dâvud Süleymân b. el-Eş'as es-Sicistânî,
   8. Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî,
   9. Ebu Abdullah Muhammed b. Yezîd İbn Mâce el-Kazvînî,
   10. Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî,
   11. Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer ed-Dârekutnî,
   12. Ebu Bekir Ahmed b. el-Huseyin el-Beyhakî,
   13. Ebu'l-Hasen Rezîn b. Muâviye el-Abderî,
   1. Ve daha birçokları. Yalnız bunlardan başkaları azdır.

   Doğrusu ben, bir hadisi, bu (muhaddis) kimselere nispet ettiğimde, sanki Peygamber (s.a.)'e isnad etmiş gibi oluyorum. Çünkü (bir hadis on­lara isnad edilince) hadisle ilgili isnad konusu bitmiş oluyor ve isnad edi­len hadisin tahkikatı hususunda kendimizi müstağni kılıyoruz.
   Yine İmam Beğâvî'nin belirleyip koyduğu üslup gibi bölüm başlıkla­rını ve bablan (konu başlıklarım aynen "Mişkâtu'l-Mesâbîh"te) düzenle­yip koydum, bu hususta onun yoluna tabi oldum ve her konu başlığını çoğu zaman üç fasıl üzere taksim ettim:
   Birinci Fasıl: Buhârî ile Müslim'in veya bunlardan birinin tek ba­şına rivayet ettiği hadislerden oluşmakta)dır. Hadis rivayet etmede (bun­ların) dereceleri yüksek olduğu için -her nekadar başkası o hadisi riva­yet etmede (onlara) iştirak etmişse de- ben sadece Buhârî ile Müslim'in rivayetlerini belirtmekle yetindim.
   İkinci Fasıl: Buhârî ile Müslim'den başka diğer söz konusu hadis imamlarının rivayet ettiği hadisler(den oluşmakta)dır.
   Üçüncü Fasıl: Selef ve haleften bir rivayet olsa bile, (hadislerdeki ri­vayet nispeti) şartlarım muhafaza etmek suretiyle konu başlığına uygun ve muvafık olan manaları kapsayan (hadislerden oluşmakta)dır.

   Bundan sonra (ey okuyucu), eğer sen bir konuda ("Mesâbîhu's-Sünne" adlı eserde bulunan) bir hadisi ("Mişkâtul Mesâbih" adlı eserimde) bula-mazsan işte o hadisi tekrar edişinden dolayı düşürmüşümdür. Eğer bun­dan başka bir hadisi, bir kısmını kısaltma yapmak üzere (olduğu gibi) bı­rakılmış veya hadisi tamamlama yapmak üzere ilave edilmiş vaziyette bulursan işte bu da kısaltmayı uygun gördüğüm ve tamamlamaya ver­diğim önemden dolayıdır.

   Eğer iki fasılda ihtilafa düşüp birinci fasılda (bunların zikri gerekir­ken) Buhârî ile Müslim'den başka (isimlerin) zikredilmesine ve ikinci fa­sılda Buhârî ile Müslim'in (isimlerinin) zikredildiğini fark edersen bil­melisin ki ben Humeydî'nin "el-Cem'u beyne's-Sahîhayn" adlı eseri ile (İbnü'l-Esîr'in) "Câmiu'l-Usûl" adlı eseri tetkik etmemden sonra Buhârî ile Müslim'in "es-Sahîh"lerine ve bunların metinlerine itimat ettim.
    
   Eğer hadisin metninde bir farklılık görürsen, işte bu da hadislerin geliş yollarının (senedlerinin) çeşitli olmasındandır. Belki de ben, İmam Beğâvî'nin -Allah ondan razı olsun- takip ettiği bu rivayet yoluna mut­tali olmaya bilirim.

   Az kere "Bu rivayeti "Kütüb-i Usûl'de bulamadım" veya "Kütüb-i Usûl'de bu rivayetin aksini buldum" dediğimi bulursun. Eğer sen bu sö­züme vakıf olduğun zaman rivayetleri (araştırmamı)n azlığından dolayı ("Mişkâtu'l-Mesâbîh"teki) kusurları/hataları bana nispet et. Bu kusuru/ hatayı İmam Beğâvî -Yüce Allah iki cihanda onun kıymetini yükseltsin-tarafına nispet etme. Çünkü İmam Beğâvî, Allah için bundan uzaktır.

   Bir kimse, bu eserde (bir hataya) muttali olduğu zaman bu hususta bizi ikaz eder ve bizi doğru yola yönlendirirse Yüce Allah o kimseye rah­metini ihsan etsin.

   (Beşer) takati ve gücü nispetinde araştırma ve inceleme hususunda çok gayret gösterdim ve (gördüğüm) bu ihtilafları da bulduğum gibi naklettim.

   İmam Beğâvî'nin -Allah ondan razı olsun- (bir hadisle ilgili olarak) "(Bu hadis) gariptir" veya "(Bu hadis) zayıftır" ya da bunlardan başka belirttiği işaretini de çoğu zaman bu şekliyle ifade ettim. Herhangi bir maksattan dolayı bazı yerler müstesna olmak üzere, asıl/orijinal nüsha­larında geçtiği halde İmam Beğâvî'nin işaret etmediği ifadeleri terk etme hususunda ben de ona uydum.

   Çok az zaman bazı yerlerde (hadisin kaynağının) belirtilmemiş oldu­ğunu bulursun. Bunun sebebi, hadisi rivayet eden kimseye muttali ola-mayışımdır. Bundan dolayı da hadisin sonunu boş bıraktım. Eğer hadisin (kaynağına) rastlarsan, bunu oraya ilave et. Bundan dolayı Allah sana mükafatını en güzel şekilde versin.

   (Hazırladığım bu) kitabı "Mişkâtu'l-Mesâbîh" diye adlandırdım. (Bu kitabın neticeye ulaşmasında;) Allah'tan başarılı olmayı, yardım etme­sini, doğru yola iletmesini, (kötü akide ve amelden) korumasını, yöneldi­ğim şeyleri kolaylaştırmasını, hayat(ım)da ve ölüm(üm)den sonra (onunla) faydalanmamı, bütün Müslüman erkekler ile Müslüman kadınların (bu kitaptan) yararlanmasını dilerim. Allah bana yeterlidir. O, ne güzel vekil­dir. Güç ve kuvvet ancak Aziz ve Hakim olan Allah sayesinde gerçekleşir.


   "Mişkâtu 'l-Mesâbîh"in Özellikleri:

   Hatîb et-Tebrîzî, bu eserini bazı prensiplere bağlı kalarak hazırla­mıştır. Bu prensiplerini, kitabının önsözünde belirtmiştir. Bu özellikler, özetle şunlardır:

   1. Hatîb et-Tebrîzî bu eserinde Beğâvî'nin sahih ve hasen diye ikiye ayırdığı hadisleri yeniden düzenleyip ilâvelerde bulunmuş, onun hadisleri seçme şartlarını dikkate alarak esere üçüncü bir bölüm eklemiş, müelli­fin kapalı bıraktığı yerleri açıklamış ve hadislerin râvilerini zikretmiştir.
    
   1. Her konu başlığını çoğu zaman üç fasl'a bölünmüştür: Birinci Fa­sıl: Buhârî ile Müslim'in veya bunlardan birinin tek başına rivayet ettiği hadisler(den oluşmakta)dır. ikinci Fasıl: Buhârî ile Müslim'den başka di­ğer söz konusu hadis imamlarının rivayet ettiği hadisler(den oluşmakta) dır. Üçüncü Fasıl: Selef ve haleften bir rivayet olsa bile, (hadislerdeki ri­vayet nispeti) şartlarım muhafaza etmek suretiyle konu başlığına uygun ve muvafik olan manaları kapsayan (hadislerden oluşmakta)dır.
   2. Tebrîzî'nin eserin her üç bölümüne ilâve ettiği hadislerin sayısı 1511'dir

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055457686
   MarkaÇelik Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786055457686

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.