Muhtasar Riyazüs Salihin ŞAZELİ YAY

Fiyat:
150,00 TL
Havale / EFT:
145,50 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap           Riyazüs Salihin Salihlerin Bahçeleri

Yazar           İmam Nevevi
Tercüme      Hafız Ahmet Özbay
Yayınevi      Şazeli Yayınevi
Kağıt Cilt     Şamua kağıt , Kalın Cilt
Sayfa Ebat  683 sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı     2021
Not              1900 Hadis-i Şerif Sadece Türkçe Metin    
  


RİYÂZÜS SALİHİN


Tam adı Riyâzüs sâlihîn min hadîsi seyyidi'l mürselîn olan eser, İmam Nevevî'nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Nevevî bu kita­bını 40 yaşlarında yazdı. Bundan üç sene önce de, bir başka önemli eseri el Ezkâr' ı telif etmişti.

Kendi alanlarında büyük önemi olan bu kitapların peş peşe yazılması­nın bazı mühim sebepleri olmalıdır. İslâm ümmeti, Nevevî'nin yaşadığı VII. (XIII.) yüzyılda birtakım karışıklıkların ve fitnelerin içine düşmüştü. İslâm düşmanları, ümmet coğrafyasını dört bir yandan kuşatmış, içte ve dışta olumsuz bir ortam hüküm sürmeye başlamıştı. Bir taraftan Müslümanlara vahşice saldıran Haçlı orduları, öte yandan Tatar akınları İslâm dünyasını kasıp kavurmaktaydı.

İmam Nevevî, âlimlerin mesuliyetinin büyüklüğünü biliyordu. İçinde yaşadığı topluma ve İslâm ümmetine karşı sorumluluğunu yerine getirme şuuruyla hareket ediyordu. Ona göre, yolun en doğru olanını bulmak ve hakikate ulaşmak için, Allah Teâlâ'nın Kitab'ını ve Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini iyice bilmek ve bu iki kaynağa sımsıkı sanlmak gerekmekteydi.

Nevevi, dinin hakikatini ve güzelliklerini ortaya koymayı, İslâm'ın ha­yat, cihad, şefkat, merhamet ve müsamaha dini oluşunu bir kere daha gözler önüne sermeyi, tasavvuf ve zühdü Kur'an ve Sünnet ışığında gerçek yerine oturtmayı kendisi için vazife bildi.

İmam Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn i, dindarlık iddia eden bazılarının yap­tığı gibi, insanları yanlış yorumlanan bir tasavvuf ve zühd anlayışına, cihadı terk etmeye, dünyadan yüz çevirmeye davet etmek için yazmadı. Bunun tam aksine Allah Teâlâ'nın hoşnut olduğu bir hayatı bütün unsurlarıyla bilip yaşamaya, düşmanlar ve sapıklarla cihada, hakkı ve adaleti toplumda ha­kim kılmaya, kişiyi Allah'a yakınlık derecelerinin en yükseğine çıkarmaya, iyilikleri emir ve kötülüklerden nehiy konusundaki naslara ve bu nasların gerektirdiği hayat tarzına sımsıkı bağlanmaya davet etmek için kaleme aldı. Telif edildiği günden bu yana Riyâzüs sâlihîn, İslâm dünyasının her yerin­de, âlimlerin, ilim taliplerinin, vaiz ve hatiplerin ve nihayet hadis okumak isteyen hemen her Müslüman'ın âdeta el kitabı oldu. Böylece bu güzel eser, müellifinin arzuladığı hedefe ulaştı.


Nevevi'nin Riyâzü's sâlihîn'i Yazarken Gözettiği Prensipler

 

İmam Nevevî'nin bu kitabı yazarken gözettiği bazı prensipler şunlardır:
  • İnsanlara dünya ve âhiret saadetini kazanma yollarını gösterecek, zahirî ve bâtinî edepleri elde etmelerini sağlayacak, iyiyi ve güzeli teşvik, kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap olacaktır.
  • Sahih hadis kaynakları olarak şöhret kazanmış kitaplardan seçilen, mâna ve mahiyetleri açık, delâletleri kesin hadisleri ihtiva edecektir.
  • Konuların baş tarafında ilgili âyetlere yer verilecektir.
  • Açıklanmasına ihtiyaç duyulan bazı kelime ve terimler kısaca açıkla­nacaktır.
  • Her hadisten sonra, o hadisin hangi kitaptan alındığı belirtilecektir.
  • Hayır ve iyilikleri özendirici, kötülük ve çirkinlikleri engelleyici nitelik­te hadisler olmasına özen gösterilecektir.
  • Hadislerin senedinde sadece sahâbî ravinin adı verilecektir.
  • Gerektiğinde bazı hadislerden sonra, o hadisin sıhhat açısından duru­muna, bazan da ravilerinin haline işaret edilecektir.
  • Muhtevanın dînî ve içtimaî nitelikte olmasına özen gösterilecektir.


Riyâzü's-sâlihîn,
18 ana bölüm (kitap) ile bunların alt birimleri diyebi­leceğimiz 372 kısımdan meydana gelir. Bazıları kitap sayısını 20'ye çıkarılır­ken, bazıları da kitap adına yer vermez; sadece kısımların adı zikredilir. Kitaplardan bazısı birkaç hadisten ibaretken, bazıları yüzlerce hadisi kapsar.

Hadislerinin Güvenilirliği

İmam Nevevî, Riyâzü's-sâlihîn e aldığı hadislerin çoğunu Kütüb-i Sü­te diye bilinen ve Sünnî mezheplerce en sahih hadisleri ihtiva ettikleri kabul edilen, Buhârî ve Müslim'in Sahîh 'leri ile Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce'nin Sünen 'lerinden seçti. Bunların dışında kalan az sayıdaki hadisleri de, İmam Mâlik'in Muvatta'ı, Ebû Bekir el-Humeydî'nin el-Cem' beyne's-Sahîhayn'i, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'i, Hâkim'in Müstedrek'i ve Dârîmî ile Dârekutnî'nin Sünen 'lerinden aldı.

Abdülfettâh Ebû Gudde, tetkik sonucu değil de okurken Riyâzü 's-sâ-lihîn'de zayıflığı kesin olan üç hadise rastladığını söyler. Nâsırüddîn el-Elbânî, neşre hazırladığı Riyâzü's-sâlihîn'e yazdığı mukaddimede, müellif Nevevî'nin sahih rivayetlerden bir kitap te'lif ettiğine dair ifadesinin, hadis­lerin çok büyük eskeriyetine işaret ettiğini, fakat bütün hadisleri kapsama­dığını söyler. O, bu kitapta 55 hadisi zayıf sayar. Riyâzü 's-sâlihîn"in elde mevcut güzel neşirlerinden birini hazırlayan Şuayb el Arnaût da, kendisinin şahsî tedkiki ve değerlendirmesine dayanarak, Nevevî'nin kitabına sadece sahih ve hasen hadisleri alma konusunda hassas davranmasına rağmen, 46 hadisi sened yönünden zayıf gördüğünü ifade etmektedir. Ayrıca 51 zayıf hadisin başka tariklerle takviye edildiğini veya şâhidlerinin bulunduğunu söyler. Daha sonra da, "Riyâzü 's sâlihîn 'de 46 zayıf hadisin bulunması, bu büyük kitabın değerini düşürmeyeceği gibi, bu kadar çok sayıda sahih ha­disi içine alan eserin şanına da halel getirmez" der. Netice itibariyle zayıfın da hadis olduğunu, birçok çeşidinin bulunduğunu, bazısıyla amel edildiğini, zayıf ile mevzu (uydurma) rivayeti birbirine karıştırmamak gerektiğini ha­tırlamalıyız.

Esasen eserdeki hadislerin büyük çoğunluğunu "müttefekun aleyh" rivayetler oluşturur. Mükerrer hadislerin sayısı, bizim tespitimize göre 265'tir. Bazıları birkaç defa olmak üzere tekrar edilir. Bir ahlâk ve âdâb kitabı niteliği taşıyan Riyazüs salihîn' in, bu kadar üstün vasıflı hadisleri bir araya getirmesi, ona benzeri eserler içinde ilk sıralarda bir yer kazan­dırmıştır.


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056633447
MarkaŞazeli Yayınevi
Stok DurumuVar
9786056633447
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.