Muhtasar Süneni İbn-i Mace Tercümesi

Fiyat:
450,00 TL
İndirimli Fiyat (%33,3) :
300,00 TL
Kazancınız 150,00 TL
84,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
 
Kitap             Muhtasar Süneni İbni Mace Tercümesi
Yazar            İmam İbn Mace
Yayınevi        Kervan Yayınevi
Tercüme        Kasım Yürekli
Kağıt  Cilt      Şamua Ivory, Termo Deri Ciltli
Sayfa Ebat   1.240 Sayfa 17x24 cm.
Hadis           4.341 Hadisi Şerif Arapça Metin ve Türkçe MetinKervan yayınları Muhtasar Süneni İbni Mace Tercümesi Kitabını incelemektesiniz.
Tek Cilt Muhtasar Süneni İbni Mace Tercümesi Kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.sı

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


İbnu Mâce'nin Sünen'i, Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı ola­rak kabul edilmiştir. Onun altıncı kitap olarak benimsenmesi sonradan olmuştur. Bu eser, Hicri VII. Yüzyıldan itibaren Kü­tüb-i Sitte'ye dahil edilmiştir. Daha önce, usûl (temel) olarak beş kitap şöhret yapmış idi. İlk defa, Ebu'l-Fadl Hâfız Muhammed İbnu Tâhir el-Makdîsî (v. 507/1113), Etrâful-Kütübi's-Sitte adlı kitabı ile Şurutu'l-Eimmeti's-Sitte adlı risâlesinde İbnu Mâce'yi altıncı kitap olarak sahîh'ler arasında zikretmiş, onu, el-Hâfız Abdulganî el-Makdisî (v. 600/1203) el-Kemâl fî Esmâi'r-Ricâl ki­tabında tâkip etmiştir. Bu görüşü diğer etrâf ve ricâl müellifleri tâkip edince İbnu Mâce'nin Sünen'i yedinci asırdan itibaren Kü­tüb-i Sitte' nin altıncı kitabı olarak benimsenir. İbnu Salah ve Nevevî, İbnu Mâce'den fazla söz etmezler. Bu iki müellif usûl olarak beş kitabı bilirler ve İbnu Mâce'yi altıncı kitap olarak zik­retmezler. Bazıları da Altıncı Kitap olarak Muvatta'yı görmüş­tür: Rezîn İbnu Muâviye, et-Tecîd'de, Ebu's-Seâdât İbnu'l-Esîr, Câmi'ul-Usûl'de böyle yaparlar. İbnu Salah, Nevevî, İbnu Ha-cer, Salâhu'd-Dîn Alâî gibi bâzıları Altıncı Kitap olmaya Muvat-ta layıktı demişlerdir. İçerisinde mürsel ve mevkuf rivâyetler yer almasına rağmen zayıf ravilerinin azlığı münker ve şaz rivâyetlerin nâdirliği sebebiyle altıncı kitap olmaya Dârimî'nin, Sünen'ini layık görenler de olmuştur.

İbn Mâce'nin eserini Kütüb-i Sitte'den ilk kabul eden İmam Muhammed b. Tâhir el-Makdisîdir. Makdisî "Şurutul-Eimmeti's-Sitte" isimli eserinde altıncı eser olarak İbn Mâce'nin eserini almış ve bu dönemden sonra bu şekilde yaygınlaşmıştır. Zehebî İbn Mâce'nin eseri hakkında "güzel bir kitaptır. Vâhi hadisleri onun güzelliğini gidermese daha iyi olurdu. Ancak bunlar da fazla de­ğildir" der.

İbn Mâce'nin Sünen'i diğer sünenler arasında tertibinin güzelliği ve zevâidinin çokluğu ile temâyuz etmiştir. İbn Mâce'nin en önemli meşhur eseridir. Bu eserde hadisler fıkıh bablarına göre tertip edilmiştir. Eserin mukaddime bölümünde ise sünnete ittibanın önemi bidat'tan sakınmanın gereği ve bu meselelere tealluk eden konularla ilgili hadisler bir araya geti­rilmiştir. Bundan dolayı da "Sünen" grubundan kabul edilmiş­tir.

İbn Mâce bu eserini telif ettiğinde dönemin büyük hadis tenkitçisi Ebû Zur'a er-Razî'ye sunmuştur. Ebû Zur'a Sünen hakkında şunları söylemiştir: "Bu kitap halkın eline geçerse mevcut hadis kitaplarının çoğunun yerini alacağını zannediyo­rum." İbn Mâce'nin eserindeki zayıf hadisler için Ebû Zur'a "is­nadı zayıf olan hadislerin otuzu geçmeyeceğini ümit ediyorum" demiştir.

Eserindeki bazı zayıf rivayetler yüzünden uzun müddet, kitabı kütüb-i sitte dışında mülâhaza edilmiştir. Şimdi bile, onun eserini altı kitap arasına almayanlar vardır. Kitabın güzel bir neşrini yapan Muhammed Fuad Abdülbaki, hadislerin za'fma ve sıhhatine de işaret etmiştir. Eser İslâm fıkhı için kay­nak kitaplardandır, el-Muvatta'ı, onun yerine kütüb-i sitte için­de görenlerin fikirlerini evvelce söylemiş bulunmaktayız. Sünen 32 kitap ve 1500 kadar bâb'a ayrılmıştır. Dört bin civarında ha­dis ihtiva etmektedir.

İbn Mâce Sünen'i hakkındaki tenkidler bundan ibaret kalmamaktadır. Dr. Zübeyr Sıddikî'nin yaptığı bazı nakillerden, uydurma hadislerin de az miktarda da olsa bulunabileceği iddi­asını öğrenmiş oluyoruz. Sıddîkî der ki: «Yalnız kitap salâhiyetli 
zevat tarafından uydurma oldukları beyan edilen birçok ha­disleri içine alır. Delhili şeyh Abdülhakk, İbn Mâce'nin ait bu­lunduğu Kazvin şehri hakkındaki hadislerin uydurma olduğu­nu söylemektedir. İbnu'l-Cevzî, mevzuat hakkındaki eserinde fertlerin, kabilelerin ve şehirlerin fezâilinden bahseden bütün hadislerin uydurma olduğunu açıkladı.- Ve bu nevi hadislerin birçoğu İbn Mâce'nin Sünen'inde bulunmaktadır. Şurası mu­hakkak ki, geçmiş asırlardaki değerlendirmelerin ağızdan nakli yerine, Muhammed Fuad'm yaptığından daha üstün bir çalış­ma, mesele hakkındaki tereddütleri yenmeğe yeterlidir.

ibnu Mâce'yi, müteahhir ulemâ nezdinde yücelten husus, onun fıkhı faydalarının çokluğudur. Bu da, öbür kitaplarda bu­lunmayan, çok sayıdaki ziyâde hadîsler ihtiva etmesinden ileri gelir. İçinde mevcut 4341 hadîsten 1339'u zevâid'dir yani öbür­lerinde yer almaz. Mütekaddim ulema nezdinde kıymetini dü­şürmüş olan yönü de zaafı şiddetli olan râvilerden hadîs almış olması idi. Bu çeşit hadîslerin sayısı 99'dur. Bunların râvileri kizble itham edilmiş, sarakatu'l-hadîs'te bulunmuş kimselerdir. Hadîsçiler, normalde böylelerinin münferid rivâyetlerini almaz­lar.

Bu çeşit şiddetli zayıfların rivâyetleri ya mevsuk bir başka senedin desteğiyle veya râvîsinin durumunu beyan etmek sure­tiyle kaydedilebilir. Nitekim, Tirmizî öyle yapmıştır. İbnu Mâce, bu esaslara riâyet etmeden çok zayıfların rivâyetini aldığı için mütekaddim ulemânın istiskaliyle karşılaşmıştır.

İbn Hallikân O'nun hakkında "hadis ilminde imâm ve hadis ilimleri ile ilgili bütün disiplinlerde otorite sahibiydi" demiştir.
Ebu'l-Haccâc el-Mizzî: "İbnu Mâce'nin Kütüb-i Ham-se'den infirâd ettiği hadîsleri zayıftır" demiştir.

ibnu Hacer bu hükmü ricâle hamletmenin daha doğru olacağını, hadîslere hamletmemek gerektiğini, söyler. Ona göre, İbnu Mâce'nin teferrüdleri arasında sahih ve hasen hadîsler de mevcuttur. Nitekim yapılan müteakip tahliller şu tabloyu orta­ya koymuştur: Kütüb-i Hamseye olan 1339 zevâid'den 428'i sahîh, 199'u hasen, 613'ü zayıf, 99'u da çok zayıftır.

Bazı kaynaklar, İbnu Mâce'den şu sözü nakleder: "Bu Sü­nen'i yazınca, Ebu Zür'a'ya arzettim. O, eseri inceledi. Ve: "Öy­le zannediyorum ki, bu kitap ulemanın eline geçerse, geride ka­lan Câmi'leri veya en azından çoğunu iptal eder... Bunun içinde isnadı zayıf olanların sayısı otuz kadardır." Suyûtî, senedindeki inkıta sebebiyle bu rivayetin sahîh olmadığını söyler.

İbnu Mâce'nin Sünen'i hakkında bilgi verirken, Hâzimî, Şurûtu'l-Eimmeti's-Sitte adlı kitabında diğer beş kitabın râvilerinin tabakalara ayırırken İbnu Mâce'nin râvilerini tabakasın­dan bahsetmez. Keza ed-Dehlevî, hadîs müellefâtıyla ilgili dere­celemede İbnu Mâce'yi zikretmez, ancak kaydedilen evsafa göre ikinci tabakada mütâlâa edilmesi daha uygun gözükmektedir.


Târîhu'l-Hulefâ. İslâm tarihi konusunda yapılan ilk çalış­malardan biri olan ve İbn Mâce'nin et-Târîh'inin bir bölümü oldu­ğu sanılan eserde Hz. Ebû Bekir'den Abbâsî Halifesi Abdullah b. Ali Müstekfî-Billâh'a (944-946) kadar geçen halifelerin biyografile­ri ele alınmıştır. Mütevekkil-Alellah'a kadar olan halifeleri İbn Mâce'nin, Müktefî-Billâh'a kadar olanları İbn Mâce'den bu eseri rivayet eden Ömer b. Hafs es-Sedûsî'nin zeyil mahiyetinde yazdı­ğı bilinmekte ve daha sonraki beş halifeyi de Ebû Bekir eş-Şâfiî ile Ebû Ali İbn Şâzân el-Bağdâdî'nin ilâve ettiği anlaşılmaktadır. Ese­rin zeylinde Müstaîn-Billâh'tan itibaren günlük olaylar hakkında verilen bilgilerin diğer tarih kitaplarında pek bulunmadığı kayde­dilmektedir. EbüT-Kâsım İbn Asâkir tarafından istinsah edilen ve Târîhu Medîneti Dımaşk'ınm kaynaklarından biri olan eser, Mu­hammed Mutî' el-Hâfız tarafından DârüT-Kütübi'z-Zâhiriyye'deki nüshası (Mecmua, nr. 40) esas alınarak önce Mecelletü MecmatiT-Luğatil-Arabiyye bi-Dımaşk'ta (LIV/2 [1399/1979], s. 395-454), ar­dından müstakil olarak (Beyrut 1406/1986) yayımlanmıştır.

Sülâsiyyât.
es-Sünen'de Hz. Peygamber'den üç râvi ile ri­vayet edilen beş hadisi Abdülhamîd Şânûha Buhârî, Tirmizî ve Dârimî'nin SülâsiyyâtT ile birlikte yayımlamıştır (Beyrut 1405/1985). Ali Rızâ Abdullah ve Ahmed Bezre, bu dört muhaddi-sin sülâsiyyâtına Abd b. Humeyd ve Taberânî'ninkileri de ilâve ederek bunları neşretmişlerdir (Dımaşk-Beyrut 1406/1986).

Tefsir.
Mizzî, hacimli bir çalışma olduğu kaydedilen bu eserden yapılan bir seçmenin iki cüzünü gördüğünü söylemekte­dir.

et-Târîh. Kâtib Çelebinin Tevârîhu Kazvîn başlığı altında diğer Kazvin tarihleriyle birlikte zikrettiği ve İbnüT-Kayserânî'nin (ö. 507/1113) Kazvin'e gittiğinde gördüğünü belirttiği eserde as­haptan İbn Mâce'nin zamanına kadar olan râviler yaşadıkları şe­hirlere göre tasnif edilmiştir.

Tefsir ve Hadis İlmindeki Mevkii:

İbn-i Mâce bir müfessirdir, büyük bir muhaddisdir, sika­dır, celâlet-i kadri hususunda ittifak vardır. (Kütüb-i Sitte) deni­len en mu'teber altı hadis kitabının biri de bu zâtın (Sünen-i İbn-i Mâce) unvanlı eseridir. Bu muazzam eser, dört bin hadîs-i şerifi ihtiva etmekte ve Kütüb-i Sitte'nin altıncısı sayılmaktadır.

Meşhur muhaddis Ebû Ya'lâ el-Halîlî onun hakkında de­miştir ki: "İbn-i Mâce sikadır, büyüktür, bu hususta hakkında âlimler ittifak eder, kendisiyle ihticâc edilir, ma'rifet ve hıfz sa­hibidir, hadîs bilgisine sâhiptir."

Hafız Zehebî de diyor ki: "Sünen-i İbn-i Mâce bir güzel kitaptır. Eğer hadd-i zâtında çok bulunmayan bazı vâhî hadisler safâsmı ihlâl etmemiş olsaydı..."

Bu kitapta isnadı zaîf ahâdîsin nihayet otuz kadar olduğu mervîdir. Kabûl-i âmmeye mazhar olan bu mübarek kitaptaki ahâdîs-i şerîfe'den beşini teberrüken kaydediyoruz:
  1. Sizin hayırlılarınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğreten kimselerdir.
  2. Hayırlılarınız kadınları için hayırlı olanlarınızdır.
  3. Hayır bir âdetdir; şer ise hasmâne bir inadcılıktır. Allahu Teâlâ da her kime hayır dilerse, onu dîn hususunda fakahet ve Um ü irfan sahibi kılar.
  4. Malda zekattan başka bir hak yoktur. Yâni zekâtı verilen bir maldan müstehak olamaz.
  5. Şüphe yok ki, Allahu Teâlâ sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat sizin ancak kalblerinîze ve amellerinize bakar.

Sünen Üzerine Yapılan Çalışmalar:

İbn Mâce'yi, Muhammed Fuad Abdulbaki merhum, tahkîk ederek neşretmiştir. Bu baskıda bablar, hadîsler numara­lanmış, Kütüb-i Sitte takımının diğer beş kitabına ziyade olan hadîsler belirtilmiş, bunların sıhhat durumları hakkında kısa bilgi verilmiştir. Ayrıca, izaha muhtaç garîb kelimeler ve ibâre-ler dipnotlar halinde açıklanmıştır. Gerek senet ve gerekse met­nin tamâmen harekelenmiş bulunduğu bu neşrin sonuna, hadis­lerin baş kısmını esas alarak alfabetik bir fihrist konmuştur. Böylece aranan bir hadîs derhal bulunabilmektedir. Muhakik ayrıca, -ikinci cildin sonunda- İbnu Mâce ve Sünen'i hakkında bilgi verir.

İbnu Mâce'nin Sünen'inde mevcud olan ziyâde hadîsleri Ahmed İbnu Ebi Bekir el-Bûsîrî (v. 840/1436), Kitâbu Zevâid-i İbni Mâce adlı bir te'lifde toplamıştır. Bu ziyadeleri Sirâcuddin Ömer İbnu Ali 8 ciltte şerhetmiştir.

Suyûtî: Misbâhu'z-Zücâce âlâ Sünen-i İbni Mâce; Mevlevî Abdulganî ed-Dehlevî: İncâuT-Hâce; Ebul-Hasen Muhammed İbnu Abdi'l-Hâdî es-Sindî de Hâşiye adlı kısa şerhlerde bulun­muşlardır. Bunlar matbudur. İbrahim İbnu Muhammed el-Halebî (v. 841/1437), Muhammed İbnu Musa ed-Demîrî (808/1405), Sirâcuddin Ömer İbnu Alî İbni Mulakkin (804/1401) gibi başkaları da muhtelif şerhler yapmışlardır.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758896806
MarkaKervan Yayınları
Stok DurumuVar
9789758896806
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.