Ölüm Kıyamet ve Diriliş

Fiyat:
30,00 TL
İndirimli Fiyat (%45) :
16,50 TL
Kazancınız 13,50 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde
          Stoktan Kargo
 
Kitap            Ölüm Kıyamet ve Diriliş 
Yazar            İmam Şarani
Tercüme       Naim Erdoğan   
Yayınevi        Pamuk Yayınları   
Etiket Fiyatı   30 TL
Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, karton kapak cilt
Sayfa - Ebat  544 sayfa, 13.5x19.5 cm
Yayın Yılı       2016
ISBN              9789752940617
Kod                Kıyamet-001
 

Pamuk Yayınları Ölüm Kıyamet ve Diriliş kitabı nı incelemektesiniz.
İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Diriliş kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
ÖNSÖZ
 
Yaşayan her canlının fani olduğu bu alemde, insanın da hayat plan ve programını fanilik kavramı üzerine kurması gerekmektedir. Bu kavram binlerce yıldır tüm açıklığıyla gözler önüne serilirken onu yok kabul etmek ya da düşünmemeye çalışmak ancak insanın kendi kendini aldatmaya çalışması ile izah edilebilir.
 
Varlık aleminde Allah Teala'nın akıl bahşettiği tek varlık insandır. Bu nedenle insana bir takım vazifeler verilmiş ve bu vazifeleri yap­madığı takdirde cezalandırılacağı kendisine peygamberler ve ilâhî ki­taplar vasıtasıyla bildirilmiştir. Dünyada verilen her türlü nimetin kar­şılığının elbet bir gün isteneceğini akıl sahibi her insanın bilmesi ge­rekir. Elbette insanoğlunun bu nimetlerin karşılığını tam manasıyla vermesi mümkün değildir. Zaten Allah Teala'da insana ancak taşıyabilceği kadar vazife yüklemiş ve bunu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Öyleyse küfür ve cehalet rüzgârlarının tüm şiddetiyle estiği bu asırda her müslümanın üzerinde mürşidiik vasfının olması gerekir. Bu vasfın gereği olarak her müslüman iman kadehini, bundan tatmamış insanla­ra sunmalı, yine sunmalıdır.
 
Ölüm bir yok oluş değildir. Misafir olduğumuz bu alemden asıl yurda dönüştür. Merhum şairimiz Necip Fazıl Kısakürek de ölüm hakkında şöyle demiştir:
 
Ölüm güzel şey budur perde ardından haber
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber.
 
Mümin insan için ölüm işte budur. Zira varacağımız yer meçhul bir yer değildir. Peygamberlerin, şehidlerin, velilerin yurdudur. Haki­ki Leyla'ya kavuşulacak yerdir. Ölümden korkması gerekenler mü­minlik vasfını taşımayan zavallılardır. Zira onlar için ölüm, cehenne­min ateşinden kopup gelen bir azap fırtınasıdır.
 
Duygulu ve düşünceli insanlara ebedi bir yolculuğun ilk durağı olan mezarlıklar neler söylemez ki? Her mezar taşı aslında ölüm dili konuşan ateşli bir vaizdir. Onun anlayan insana verdiği tesiri hiç bir vaizin vermesi mümkün değildir. Sessizliği öyle bir sessizliktir ki, dünya belagatları onun saltanatı karşısında ancak gözyaşlarından iba­rettir.
 
Yine Kainatın Efendisi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i dinleyelim:
 
"Kabir dünya konaklarının sonu, ahiret menzillerinin ilkidir."
 
"Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut cehennem çukur­larından bir çukurdur."
 
İman kadehinden tatmamış insanların ulaşacağı sonuç elbette müt­hiş bir kabir azabı olacaktır. Aslında duyan kulaklar için bu sessiz çığlıkları hissetmemek mümkün değildir.
 
Ebud-Derda (r.a.) bir kabir başında derin düşüncelere daldıktan sonra ağlayarak şu sözleri söylemişti:
 
"Ey Kabir! Üstün sessizlikle, için korku ve azablarla dolu."
 
Mümin insan ölüm dakikalarında kainatın yaratıcısına karşı hüsn-ü zan beslemeli, O'ndan af ve mağfiret taleb etmelidir. Yine Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
 
"Sizden herhangi biriniz, Ulah'tan iyilikler, hayırlar beklemeksizin ölmesin!"
 
İmam-ı Şârâni hazretlerinin bu kitabını yayınlarken sizlerin Ölüm, Kıyamet, Kabir ve Ahiret hakkında zihninizi meşgul eden tüm sualle­re cevap bulmanızı amaçladık.
Çalışmak bizden, levfik Allah'tan...
 
 
Abdurrahman Pamuk
 
 
MUKADDİME
 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla... Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
 
Salat-ü Selam, O'nun sevgilisi Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e, onun al ve ashabına olsun...
 
Dünyanın sonuna mı geldik acaba? insanoğlu kendi dünyasını bırakmış, uzaya gidiyor, oradaki varlıkları incelemeye koyuluyor, insanlığın geleceği için bazı ipuçları yakalamağa çalışıyor.
 
Hem kendisi rahat etmek, hem de başkalarını rahat ettirmek için yapıyor­sa bunları, diyeceğim yok; ama sanmıyorum; çünkü bugünkü dünyanın duru­mu onu yalanlamaktadır. Zira medeniyet ilerledikçe, ilim, fen ve teknoloji geliştikçe, konfor arttıkça, üzüntüler, sıkıntılar, bunalım ve stresler daha da artıyor, insanlık her gün biraz daha felâkete sürükleniyor.
 
Din, dil ve milliyet farkı gözetmeksizin herkesin eşit olduğunu, her ferdin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğunu iddia ederlerken öbür yandan binlerce insan, sırf inançları inançlarına, töreleri törelerine, görüşleri görüşlerine uymadığı için katlediliyor, yurtlarından sürülüyor.
 
Bir yandan Uzaydaki Black Holes (Kara delikler) muammasını çözmeğe çalışırlarken öte yandan burunlarının dibindeki açlık, yoksulluk ve sefalet içinde kıvranan insanları göremiyorlar.
 
Anlaşılıyor ki bütün gayeleri; şıklık, eğlenmek, zevk ve safa içinde ya­şantılarını sürdürmek, para kazanmak, mevki sahibi olmak, şan ve şöhret. Pa­ra için yapmayacakları şey yok.. Gözlerini madde bürümüş.
 
Bu tür kimselerin gözlerini ancak kara toprak doyuracaktır, ama kara top­rak nedir? Ölüm nedir? Kabir nedir? Nasıldır? Ahiret nedir, Rahmet melekle­ri, azab melekleri, Cennet, Cehennem, Sırat, Deccal, Ye'cuc-Me'cuc nedir? işte bunların ve daha bir çok şeylerin cevablarını bu kitabta bulacaksınız.
 
Allah'ın izni ile acizane tercüme ettiğimiz bu kitaptan azami derecede faydalanmanızı Cenab-ı Hak'tan dilerim. Çalışmak bizden, basarı yuce Allah'tan.
 
Mütercim: Naim Erdoğan
5.2.1990
Şişli/İstanbul
 
 
ÖLÜM AHİRET VE KIYAMET
 
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
 
Hamd; yüceler yücesi, yaratan, dirilten, yarattıklarının ölü­müne, yok olmasına, öldükten sonra ceza ve mükâfat yurduna gitmesine, herkesin iyi veya kötü yaptığı şeylerin karşılığını görmesi için yargılanmasına hükmeden kâinatın mevlâsı, büyük koruyucu Allah'a mahsustur.
 
O'na; verilen hükmün ağırlığına sabreden kimsenin hamdi misali hamd ederim. O'na; Rabbinin kazasına rıza gösteren kişi­nin şükrü gibi şükrederim.
 
Ayrıca Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına, bir olduğuna, ortağı bulunmadığına, tıpkı Rabbine göçüp gideceğini, yaptığı amelin hesabını vereceğini yakînen bilen bir kulun şehadeti gibi şehadet ederim.
 
Şuna da şehadet ederim ki; Efendimiz, mevlâmız, Muham­med (s.a.v.) O'nun kulu ve elçisidir. Pek değerli kitabında O'na hitaben şu ayeti indirmiştir:
"Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da öle­cekler." ([1])
 
Allah'ım, O'na ve diğer peygamber elçilerine, onların yakın­larına ve ashablarının tümüne, zakirler seni zikrettikçe, gafiller zikrinden gafil bulundukça, salat ve esenlik ver. (Amin)
 
Bu kitap, Endülüs'ün Kurtuba şehrinden olan İmam Ebu Ab­dullah Muhammed bin Ahmed bin Ebu bekr el-Ensarî el-Hazreci'nin telif ettiği "Kitâb-üt-Tezkîre" sinin bir özetidir.
 
Ben bu kitabı özetlerken bilhassa ölüm ve ahiret hesabı ile hiç bir ilgisi bulunmayan garip lafızlar, Arapça gramer kitapla­rında yer alan i'rablardan tecrid ettim. Çünkü bu mev'ıza kitapla­rında, kalbi yumuşatan öğütleri havi bulunan eserlerde az önce arz ettiğim hususların bulunmaması gerekir. Zira kalbi vecde sü­rükleyen kitapları dinlemek için mecliste bulunan cemaat kendi sini Allah'a verip tam bir istiğrak halinde dinlerken orada bulu­nan bir gramerci kalkıp: "Bu kelime hangi kelimeye matuf tur?" gibi tamamen gramerle ilgili bir sual sorar.
 
Başkaları da ona cevap vermeye kalkışır. Böylece bu, cemaat arasında büyük gürültülere ve uğultulara yol açar. Ve matlub olan o huşu ve istiğrak hali, ölümden ders ve ibret alma keyfiye­ti heder olup gider.
 
İşte adı geçen kitabı özetlememin sebebi budur.
 
"Ölüm ve Ahiret alemini hatırlatma" konusunu taşıyan bu kitabın ihtiva ettiği ölümü hatırlatmak ve ondan ibret almak gibi konularla alakası bulunmayan hususları sırf bu yüzden bu özete dahil etmedim.
 
Allahü Teâla, dinlediklerinden istifade eden, ölüm ve ondan sonraki durumlardan korkan, kendine gelip tam bir ihlas içinde tevbe eden kimseleri esirgesin, onların (ve cümlemizin) iyi bir hal üzere ölmemizi nasib eylesin (Amin).
 
Kişi, kardeşinin yardımında bulunduğu sürece, Allah da onun yardımında bulunur. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a mah­sustur.
 
Şimdi Allah'ın yardım ve tevfiki ile kitabın konularına geçi­yoruz.  ( Ölüm Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, Tercüme Naim Erdoğan , Pamuk Yayınları, Yayın 2016, imam şarani kitapları, arif pamuk )
 
 
İmam Şârâni
 

 
pamuk yayınları imam şarani ölüm kıyamet ve diriliş kitabı nı incele diniz.
 
[1]-Zümer süresi, âyet: 30
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752940617
MarkaPamuk Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789752940617
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.