Peygamber Külliyatı (sav) 12+1 İndeks Cilt

Fiyat:
900,00 TL
İndirimli Fiyat (%48) :
468,00 TL
Kazancınız 432,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

         Stoktan kargo 

Kitap              Peygamber Külliyatı
Yazar             Muhammed Bin Salih Ed-Dimaşki
Tercüme         H.İbrahim Kaçar, Hüseyin Kaya
Yayınevi         Ocak Yayıncılık
Etiket Fiyat     432 TL 
Kağıt - Cilt      Sarı şamua-  Ciltli, 12+1 cilt takım ( 13 cilt ) 
Sayfa - Ebat    6.478 sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı        2012 -  4. baskı

Ocak Yayınevi tarafından yayınlanan, Peygamber Külliyatı adlı kitabı incelemektesiniz.
Peygamber Külliyatı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
 
          YAYINCI ÖNSÖZÜ
 
Allah'a hamd, Resul ve Habibine salâtü selam olsun...
 
Varlık nedenimiz, nübüvvet ırmağının kaynağı, Hak Sübhânehu ve Teâlâ'nın en güzel yaradılışta halkettiğini haber verdiği, en seçkin şahsiyet hiç kuşkusuz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)'dir. Bu gerçeği kabul etmeyen, dünyada dinindeki bu noksanlık yüzünden kendisine verilen emanete bir yönüyle ihanet etmiş olmakla beraber, âhirette de Allah'ın rahmeti ve nimetlerinden mahrum kalır. O'nu (sallallahu aleyhi vesellem) sevmek ve saygı duymak, sadece O'nu (sallallahu aleyhi vesellem) gören ashabının yükümlü olduğu bir zorunluluk değildir. Allah Teâlâ'nın Kitab'ındaki buyruğu gereği genel bir yükümlülük altında olduğumuz için O'na (sallallahu aleyhi vesellem) tâbi olmak ve getirdiği misyonu olduğu gibi kabullenmek zorundayız. Ayrıca dünya gözüyle görmemiş olsak ta sevgi ve saygımızı O'nu (sallallahu aleyhi vesellem) görmüş gibi hissetmeliyiz. Çünkü ashabının muhatap olduğu mucize olan Kurân-ı Kerim ile biz de hâlen muhatap durumdayız. Bu noktada geçmiş ve gelecek asırların bir farkı yoktur. O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) getirdiği emir ve yasaklardan ibaret şeriatında teviller ve içtihadlar ile bir takım esnetmeler yapabilirsek te Muhammedi (sallallahu aleyhi vesellem) hakikata sevgiyle saygı göstermenin vücubiyeti noktasında hiç bir esnetme payının olmadığını unutmamalıyız. Kuran bize kayıtsız şartsız O'na (sallallahu aleyhi vesellem) teslimiyeti emretmekte, O'nu bize şefkatli bir baba gibi göstermekle kalmayıp O'nu ve dolayısıyla O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) sevdiklerini hudutsuz ve şartsız sevmeye bizi sevketmektedir.

O'nu sevmemek apaçık bir hüsrandır. Öteyandan Hz. Muhammed'siz (sallallahu aleyhi vesellem) bir din, hatta O'nsuz Kuran bile düşünülemez. Çünkü tefsir ve hadisle uzun süre haşır neşir olanlar şu gerçeği tesbit etmişlerdir: İslam dini Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi vesellem) göre şekillenmiştir. Başka semavi dinlerde rastlanılmayan dikkat çekici nokta, Kurân-ı Kerim'in tüm âyetleriyle bir seferde indirilmemiş olmasıdır. Her âyetin bir iniş sebebi vardır. Ayetlerin inişinde, emir ve yasakların oluşumunda, yani bütünüyle dinin şekillenmesinde Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) yaşantısının ve her ne kadar bazıları bize öyle görünse de bazı "raslantıların" önemli rolünün olduğu açıktır. Hatta bazı âyetlerin inişinde O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) duyguları bile sebeb teşkil etmiştir. Kuran âyetleriyle üzüntü ve rahatsızlığına ve O'nun Hakk'ın (celle celaluhu) katındaki yüce makamına dikkat çekilmiştir.
 
Bu noktayı iyi anlayabilirsek Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) konumunu daha iyi idrak ederiz ve Kurân'sız Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) nasıl düşünülemiyorsa, Muhammed'siz (sallallahu aleyhi vesellem) Kurân'ın da mümkün olmadığı çarpıcı gerçeği ile yüzyüze geliriz. Kurân'ı Muhammed'siz (sallallahu aleyhi vesellem) ele almak ne kadar büyük bir gaflet ve bunu topluma bir fikir olarak sunmak ne büyük bir fitnedir!

Bir çoğumuzca bilinen bir gerçek te Hz. Aişe'nin diliyle ifade edildiği gibi O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) ahlâkı Kurân'la özdeştir. Üstelik O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) "konuştukları" hevesinden değil, ancak vahyedilmiş olanı söylüyor şeklindeki ilâhi ifade, bize hiç kuşkusuz Kuran ile hadis arasındaki ayrımı bile ortadan kaldırmaktadır. Şayet hadiste Kuran gibi aynı şartlarda sağlam bir şekilde kayıt altında tutulabilseydi bu husus gerçekleşmiş olurdu.
 
Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) bağlılık ve sevginin tezahürünü göstermenin farklı yolları vardır. O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) adını zikretmek, ismi geçtiğinde salavat getirmek, kuşkusuz izin verilen en düşük tezahür şeklidir. Bu tezahürün bir üst mertebesi, ilim yolunu taleb ederek O'nunla (sallallahu aleyhi vesellem) ilgili bilgiler edinmek suretiyle sevgi ve saygısında daha fazla bilinçlenme yolunu tutmaktır. Tezahürün bir üst derecesi ise O'nu (sallallahu aleyhi vesellem) insanlara anlatmak ve sevdirmektir, işte elinizdeki kitabın neşrinden amaçlanan da budur.
 
Yazar bu kitabında A'dan Z'ye bütünüyle O'nu (sallallahu aleyhi vesellem) anlatmaktadır. Tercümesini sunduğumuz bu eser, O'nu (sallallahu aleyhi vesellem) tüm detaylarıyla tanımak isteyenler için muhteşem bir kaynaktır. O'nunla (sallallahu aleyhi vesellem) ilgili her şeye yer verdiği için kitabın Arapça orjinal adı olan Subul el-hudâ ver-reşâdfi sîreti Hayr il-ibâd ve-sjkri fadâilihî ve-ahvâlihîfıl-mebde' vel-meâd yerine bu muhteşem çalışmaya " Peygamber Külliyatı " ismini verdik.
 
Samimiyetle çok büyük bir emek sarfetmiş olduğu anlaşılan bu kıymetli eserin neşrini gerçekleştirme imkânını bize bahşettiği için Yüce Rabbimize namütenahi şükürler olsun. Diğer taraftan yazarı Muhammed bin Salih ed-Dimaşkî'yi bu değerli eserini bitmeyen bir sadaka-i cariyesi kılsın ve bu vesile ile öteki âlemde rahmetine garkederek nimetlendirsin. Amin... ( peygamber külliyatı 12+1 cilt, 13 cilt, peygamber külliyatı kitap, peygamber külliyatı fiyat, ocak yayınları, peygamberimizin hayatı )
 
 
YAZAR HAKKINDA
 
 
Yazarın tam isim ve künyesi şöyledir: Şemsuddin Ebû Abdallah Muhammed bin Yusuf b. Ali b. Yusuf es-Sâlihî eş-Şâmi eş-Şâfı'î. Hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Dimaşk'ta ya da bizce bilinen ismiyle Şam'ın Sâlihiye semtinde dünyaya geldi.
Şam asıllı olmakla birlikte daha sonraları Kahire'ye yerleşti. Berkûkiye medresesinde ikâmet etti. 14 Şaban 942 H./ 7. 2. 1536 M. tarihinde vefat etti.
 
İmam Şa'râni Tabakâtına yazdığı Zeyl de müellif hakkında şu bilgileri vermektedir: Pek çok ilimde uzman âlim bir kişi olması yanında sâlih bir zâttır. Bin kaynak eserden hazırladığı Sîre-i Nebeviyye'û meşhurdur. Zamanında çok saygın ve kabul gören bu eserinde o, daha önce hiç bir kimsenin ele almadığı noktalara ışık tutmuştur. Hayatının sonuna kadar hiç evlenmedi. Evine bir misafir geldiğinde kalkıp kendi eliyle yemek yapıp ona ikram ederdi. Çok oruç tutup, gece namazı kılardı. Keskin zekası yanında tatlı sohbeti vardı. Onun yanında pek çok gece yatıya kaldım; çok az uyuduğuna şahit oldum. Dostlarından ilim talipleri öldüğünde onun geride kalmış evlatları varsa onların bakımını üstlenirdi: Yetimlerin her türlü işiyle yakından ilgilenirdi. Valiler ile hükümet yetkililerinden bir istekte bulunmaz, onların vermek istedikleri malları reddederdi. Onların sofralarından yemezdi. Meşhur âlim Suyûtî'nin talebelerindendir. Onun geniş çaplı kaynaklarından istifade etmiştir. Bu eser içinde "Şeyhimiz" diye sözettiği hocası es-Suyûtî'dir.
 
 
            ESERLERİ
 
İslam kültürünün nefis ve değerli eserlerini kaleme almıştır. İsmine ulaşabildiğimiz kitap başlıkları şunlardır:
 
 
*el-Ithâf bi-temyız ma tubia fihi'l-Beyzâvi Sâhib ul-Keşşâf
*İtbâf'er-râğıb il-veliyy fi tercemet el-Evza'i
*İthâf el-erib bi-hulâsat el-e'ârîb
*Tafdîl il-istifâde min beyân kelimeteyy iş-şehâde
*el-Câmi'el-vecîz il-bâdim li-lugât il-kur'ân il-âziz
*el-Cevahir en-nefâ'is fi tahbîr Kitâb il-Arâ'is
*Ref al-kadr ve mecma al-futuvve fi şerh is-sadr ve-Hâtem in-nübüvve
*Subul el-hudâ ver-reşâd fî siyreti Hayr il-ibâd. Elimizdeki kitap.
 
*el-Ayât el-bâhira fi mi'râc Seyyid ehlid-dünya vel-âhira. Bu eserini Subul’dan hülasa ederek hazırlamıştır. Brockelmann'a göre Leiden, Madrid, Şam Zahiriye, ve el-Mi'râc eş-Şâmî başlığı ile Rampur'da nüshaları vardır. Bunun da özetini es-Sirâc el-vehhâc fi'l-isrâ' vel-Mi'râc başlığı ile yapmıştır ki bunun Tunus'ta bir el yazması vardır.
*Şerh el-A.crûmiyye
 
*Ukûd el-cumân fi menâkıb Ebi Hanıfe en-Nu'mân. İmam Ebû Hanife hakkındaki iftiralarla dolu bir yazı üzerine yazar tarafından 939/1532 yılında kaleme alınmıştır.
 
Elyazması nüshaları:
 
Yeni Cami 870, Ayasofya 3309, Köprülü 246 ve Şehit Ali Paşa 918/9.
*Ayn el-isâbe fi ma'rifet is-sahâbe
*e/-Feth ur-Rahmâni fi şerh ebyât il-Curcânî fil-kelâm
*el-Fevâid el-mecmû'a fıl-ehâdîs e'l-mevzû'a
*Keşfel-lebs fi redd iş-sems
*Muhtasar el-musemma bil-âyât il-beyyinât
*Mürşid es-sâlik ila Elfiyyeti Ibn Mâlik
*en-Nüket ala'l-Elfıyye
*en-Nüket el-mühimmât min el-kelâm ala'l-ebnâ' vel-benîn vel-benât
*Vucûb feth hemze "in" ve-kesrihâ ve cevâz il-emreyn
*el-Fadl el-mubîn fi's-sabr inde fakd il-benât ve-benîn, İstanbul Nurosmaniye kütüphanesi 4918 numarada kayıtlı bir yazması yanında Kahire'de Dar el-Kutub il-Mısriyye'de bir nüshası da vardır.
*Sefinet es-Sâlihî el-kiibra. Brockelmann'a göre (GAL Sil, 41) İspanya'da bir el yazması kopyası vardır.
*Sad' al-hamâm fi medh Hayr il-enâm. Allah Resûlü'nü öven 29 şiirin yer aldığı manzum eserin elyazması Fas Rabat'tadır.
*Matla'an-nûr el-mu'annid fi fadl it-Tûr ve-kam' el-kafûr Sinâ'daki papazların bir camiyi ilhak ettiklerine dair söylenti üzerine kaleme alınmıştır. Kahire Dar el-Kutub Kütüphanesinde elyazması vardır.
 
  
ELİMİZDEKİ KİTAP HAKKINDA
 
 
el-Kettani, er-Risâletu'I-mustatrafe'sinde "Sîre-nebeviyye konusunda müteahhirûn kitaplarının en güzeli ve genişidir" tabirini kullanmakla eserin haklı yerine işaret etmektedir.
700'ün üzerinde bölümde Hz. Peygamber'in biyografisini anlattığı eserini yaklaşık 300 kaynaktan hazırlamıştır. Müsvedde halindeki çalışması talebesi Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Feyşi el-Mâlikî tarafından düzene konup 15 Rebiussânî 971/3.12.1563 yılında tamamlanmıştır. Dünya kütüphanelerinde parçalar halinde elyazmaları vardır. es-Sîret eş-Şâmiyye adıyla maruftur.
 
Süleymaniye Kütüphanesinde Kılıç Ali Paşa 742-9, Şehit Ali Paşa 1018-9, Hekimoğlu 755-9 ve Ragıp Paşa Kütüphanesinde 1018-9 elyazmaları mevcuttur.
 
Kitabın ilk baskısı Mısır'da gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kahire'de el-Meclisu'l-a'lâ liş-şu'ûn il-İslâmiyye kurumunun neşrettiği kitabın ciltlerini tahkik edenler ile neşir tarihleri verilmiştir: 1. cilt: Mustafa Abdülvâhid 1972; 2. cilt: M. Abdülvâhid 1974; 3. cilt: Abdülazîz Hilmî 1975; 4. cilt: İbrahim el-İzbavi ile İbr. et-Tevezî 1979. Kitap, 2002 itibarıyla 10 cilde tamamlanmıştır.

Tercümeye esas alınan basma nüshanın özellikleri:
 
Şeyh Âdil Ahmed Abdelmevcûd ile Şeyh Ali Muhammed Muaviz tarafından yayına hazırlandı. Mısır hükümeti sponsorluğu ile bir süre cilt cilt neşredilen kitabın tamamı 1993 yılında Lübnan-Beyrut'ta Dar el-Kutub el-İlmiyye tarafından 12 cilt halinde neşredildi.
 
Neşre hazırlayanların esas aldığı el yazması nüshaları:
Yemen, San'a'daki el-Mütevekkiliye kütüphanesinde, tarih 207-210 numaralar arasında yer almıştır. 4 cilt olarak eksiksiz bir nüsha olduğu için neşre esas kabul edilen elyazmasıdır.
Kahire'deki Ma'hed el-Mahtûtât el-Arabiyye'de yer alan 4. cildi ki, bu kitabın son cildidir.
 
Kahire, Dar el-Kutub el-Mısriyye'de Mustafa Fâzıl Kütüphanesinde tarih M50 numarada kayıtlı 3 ve 4. ciltler.
Yine Dar el-Kutub el-Mısriyye'deki Teymuriye bölümünde tarih 925 numarada yer alan nüsha.
 
5-Dar el-Kutub el-Mısriyye'de Tal'at kütüphanesinde tarih 2100
numarasında 1-3 ciltler yer almıştır.
Dar el-Kutub el-Mısriyye tarih 130 numarada bir kaç cilt.
Yine Dar el-Kutub el-Mısriyye'de 4511 numarada bir kaç cildi yer almıştır.
 
Muhakkikler kitabın neşri sırasında karşılaştıkları zorlukları şöyle sıralamışlardır: Müellif, kitabın başında ele alacağı tüm ana başlık ve bölüm adlarını önceden vermiş. Ancak kitabın içinde yeri geldiğinde bazen bu bölümlerin bulunmadığı ya da fihristten farklı bir başlıkla karşımıza çıktığı görülmüştür.
 
El yazma nüshalarda okunması zor olan ibareler ile karşılaşılmış; ancak bu zorluk konusunun uzmanı kişilere başvurulması sayesinde aşılmaya çalışılmıştır.
 
Nüshalar arasında karşılaştırma yapmak bazı durumlarda çözüm olmadığında başka tarih ve siyer kitaplarına müracaat olunmuştur.
 
Bir başka problem ise müellifin (önsözdeki iddiasının aksine) kaynakların ya da haberlerin sahih olanlarını alıp uydurmalarını atmak yerine kendinden önceki İbnu's-Sübki ve Kadı Iyaz'ın yaptığı gibi hadislerin derecelerine aldırmaksızın ve bir uyarıda bulunmaksızın her tür haberi kitabına almıştır. Ancak bu olumsuz durum kitabın kıymetini düşürecek derecede bir fazlalığa sahip değildir.
 
 
        SİYER İLMİNİN KISA TARİHÇESİ
 
Elimizdeki bu eser, üç alt ilim dalının birarada sunulduğu kapsamlı bir hazinedir: Şemail, siyer ve meğâzi. Bu ilim şubelerinin ortaya çıkışları ve kısa bibliyografyalarına göz atmanın yararlı olacağı kanısındayız.

Hz. Peygamber'den (sallallahu aleyhi vesellem) önce Cahiliye Araplarında yazılı bir tarih materyali olmadığı bilinen bir gerçektir. Onlar aralarında cereyan eden savaş ve anlaşmazlık gibi önemli olaylar yanında soyları hakkındaki bilgiler, kahramanlıklar, Kabe ve Zemzem hakkındaki bir takım malumatı akıllarında tutmak suretiyle nesilden nesle aktarmışlardır. Peygamberin (sallallalıu aleyhi vesellem) zuhurundan sonra da akıllarda tutma işi sürmüş Arap tarihi ve sîret hakkında yazılı bir metin tâ ki Dört Halife'nin döneminin bitişine kadar yazılmamıştır. Bu zamana değin Kur'an ile Arap nahvinin temel bilgileri dışında bir şey kaleme alınmamıştır. Bakıldığı zaman müslümanlar gerek Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) hayatında, gerekse daha sonraki ilk dönemlerde sadece Kur'an âyetlerini yazıya dökme çabaları gözlemlenir.
 
Muaviye'nin döneminde tarih konusu ilgi çekmeye başlamış ve bu konuda Yemen San'a'dan Abîd b. Şeriyye el-Cerhemî K. el-Mulûk ve-ahbâr el-mâdîn isimli bir kitap telif etmiştir. Bunu takip eden dönemde ulemadan pek çoklarının özel bir bölgeye ait ya da genel tarih kitapları kaleme almaya başladığı anlaşılmaktadır. Hadisin Kuran'la karışma riski yüzünden hadislerin yazıya geçirilmesi konusundaki yasak Halife Ömer bin Abdülaziz'in zamanına kadar sürmüştür. Bu dönemde ilk hadis metinleri ile birlikte siyer konulu yazılı materyallerden de ürünler verilmeye başlanmıştır.

Siyer konusunda bilinen ilk yazılı metin, babası tarafından sahabe Zübeyr b. el-Avvam, annesi tarafından ise Esma binti ebi Bekir gibi ashabın önde gelenlerine dayanan Urve b. ez-Zübeyr'e aittir. Kimilerine göre ise siyer konulu ilk kitabı yazan onun talebesi muhaddislerin atası ve gözbebeği, hadis tedvinini Halife Ömer b. Abdülaziz'in direktifi ile başlatan İbn Şihâb ez-Zührî'dir.

Anne ve babası tarafından Kureyş'e olan yakınlığı, Urve b. ez-Zübeyr'in pek çok bilgiyi, hadisi ve İslam'ın tarihini bilmesini sağlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Vefat tarihi Hicrî 92 olan Urve'nin. bilhassa Habeşistan ve Medine'ye hicret, Bedir savaşı hakkında anlattıkları Taberi, Vakıdî ve İbn İshak'a kaynaklık etmiş değerli bilgilerdir.
 
Vefat tarihi Hicrî 105 olan Hz. .Osman'ın oğlu Ebân'ın siyer konulu bir kaç sayfalık bir yazısı olduğu bilinmektedir.
 
 
Sahife'si ile ünlenen 110 H. yılında vefat etmiş olan Vehb b. Münebbih el-Yemenî'nin de Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) savaşları hakkında kaleme aldıklarından birkaç sayfa halen Almanya'daki Heidelberg'de korunmaktadır.
Siyer konusunda ikinci hicri asrın başlarına kadar Zührî dışında Şurahbîl bin Sa'd (öl. 123), Âsim b. Ömer b. Katide (öl. 120) ve Abdullah b. e. Bekr b. Hazm'ı (öl. 135) görmekteyiz.

ikinci asrın ilk yarısında göze çarpan siyer yazarları şunlardır:
Musa bin Ukbe (öl. 141), Ma'mer bin Râşid (öl. 150) ve Muhammed b. İshak(öl.l52).
 
Bunları takip eden dönem çok daha kapsamlı eserlerin verildiği bir dönemdir. Karşımıza çıkan yazarlar: Ziyad el-Bekkâî (öl. 183), el-Megâzı kitabının sahibi el-Vâkıdî (öl. 207) ve et-Tabakât el-Kubrâ kitabının müellifi Muhammed bin Sa'd (öl. 230).
İbn İshak'ın Sire'sinı ortaya çıkarıp ünlendiren İbn Hişam da İbn Sa'd'ın hocalarından birisidir. Tertib edip kendinden de ilaveler yaptığı için İbn İshak'ın yazılı materyalleri, daha sonraları İbn Hişam'ın Sire'si olarak şöhret buldu.
 
Siyer konusunda yazılanlar elbette bunlarla sınırlı kalmadı. Asırlar boyunca yazılı eserler verilmeye devam edildi. Bundan sonraki dönemlere bakıldığında bu konuda eser veren yazarların bir kısmının hadis uzmanları, diğer bir kısmının sadece tarihi bilgileri toplayıp düzenleyen yazarlar oldukları dikkati çekmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında İbn Sa'd sonrası dönemdeki müelliflerin bir bölümü eski klasik siyer kaynaklarına ya şerhler yazmış, ya da bunların özetlerini hazırlamıştır. İkinci grup ise yeni bir tertip ve hadis kaynaklarından ve tefsirden destek almak suretiyle yeni eserler vermiştir.
 
Birinci grubun örnekleri şunlardır: İbn Hişam'ın Sire’sini şerhedenler: es-Süheylî ve Ebû Zerr. Muhammed b. Ali b. Yusufun Sîre'sini şerheden Kutbuddîn Abdülkerim el-Cemmâîlî'nin (öl. 735) bu kitabı el-Mevrid el-uzb el-heniy fil-kelâm ala sîret Abdelgani başlığını taşımaktadır.
 
Alâeddin Moğoltay (H. 689-762), Abbasilerin 656 H. yılma kadar ele aldığı siyeri el-îşâra ila sîreti'l-Mustafâ ve-âsâr min ba'dîhî min el-hulefâ başlıklı kitabının birkaç elyazması nüshası Kahire'de Dar el-Kutub el-Mısriyye'de bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre bunu müellif, yine kendisine ait olan daha hacimli ez-Zehr el-bâsim fî sîreti'l-Mustafâ Ebi'l-Kâsım adlı kitabından özetlemek suretiyle hazırlamıştır. Daha sonra gelen Kasım Kutluboğa, Moğoltay'ın biraz önce söz ettiğimiz sîresini özetlemiştir.
 
Siyer konulu edebiyatın en fazla göze çarpan eserlerinden birisi de el-Kastallânî'nin el-Mevâbib el-ledünniyye bi'l-minahi'l-Muhammediyye'sidir. Yazarı Mısır asıllıdır, 923 H.   yılında vefat ettiğinde Ezher'e yakın bir yere defnedilmiştir. Pek çok baskıları yapılan kitabın ilk Türkçe çevirisi meşhur Osmanlı şairi Bakî tarafından yapılmıştır.
 
Osmanlıda çok kabul görmüştür. Daha sonraları el-Şebramellîsî, Aliyyülkari ve Şemseddin eş-Şevberî "haşiye" denilen eklemeler yapmıştır. Mısır'da farklı tarihlerde 8 cilt halinde çeşidi baskıları yapılan Mevâhib el-ledünniyye adlı şöhretli eser, Mısırlı âlim Muhammed b. Abdilbâki ez-Zürkânî'nin kaleme aldığı el-Kastallânî'nin kitabı üzerine yazdığı bir şerhtir.
 
  
        YAZARIN ÖNSÖZÜ
 
 
Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)'i en yüce menkıbelerle özelleştiren Allah'a hamd olsun. O'nu şerefte en yüksek mertebelere çıkaran, görenleri âciz bırakan şaşırtıcı Ay ve Güneş'ten daha parlak mucizelerle güçlendiren; O'nun yolunda korkulardan güvenle gidebilsinler diye sîretini yani yaşantısını temiz ve güvenli kılan o Allah'a hamdolsun.
 
Rızasına nail olmayı temenni ettiğim o Allah'a hamdederim, onun ortağı olmadığına ve Doğu ve Batının Rabbı olduğuna şahadet ederim. Yüce bir din ile gönderilen Resulüne (sallallahu aleyhi vesellem) şahadet ederim.
 
Bu kitabı 33'den fazla kitaptan araştırıp doğrusunu çıkarmak suretiyle hazırladım. Bu eserde, Efendimiz Âdem (aleyhisselam)'ın yaradılışından önceki halk edilişinden başlamak üzere peygamberliğinin işaretlerini, şemail, sîre, fiiller ve halleri ile sayısız faziletler denizinden katreleri zikretmeye çalıştım. Onun bahşettiği nimet ve hususiyetleri...
 
Bu kitapta konuyla alakalı uydurma hadislere yer vermedim. Her bölüm sonunda o bölüm içinde geçen kafa karıştıran noktaları açıklamaya çalıştığım gibi (Mülâhaza başlığı altında) anlaşılması zor Arapça ibareleri harekeleyip izahlarını verdim. Öte yandan birbirine muarız gibi görünen hadisler varsa bunların arasını telif etmeye gayret ettim.
 
Şayet imamlardan bir grup tarafından rivayet edilmiş bir hadisi vereceksem farklı olan metinlerden üzerinde ittifak olan tek bir metni verdim. Buhârî ile Müslim varsa hadis lafzı onlara aittir. Rivayet varyasyonları varsa bu ikisinin dışındaki imamların nakillerini de ziyade vb. tarzında verdim.
 
Şayet hadisi Allah Resulünden (sallahu aleyhi vesellem) rivayette bulunan sahabî ise isminin akabinde radiyallahu anh ibaresini kullandım. Şayet tabiî ya da etbâ-i tabiînden ise adının akabinde rahmetullah aleyh ibaresini zikrettim.
 
 
"Seyhan ya da Şeyhayn" ibaresi ile Buhârî ile Müslim'i; 
"Sitte Altı Kitap=Altı İmam" ile Buhârî, Müslim ve Dört Sünen'i (Ebû Davud, Tirmizi, Nesâî ve İbn Mâce) veya başka bir deyişle Hamse=Beş Kitap" ile birlikte İbn Mâce
"Hamse = Beş Kitap" İbn Mâce dışındaki "Altı Kitap"
"Selâse— Üç Kitap" ile İbn Mâce dışındaki Sünen kitapları
"Erba'a= Dört İmam" veya "Eimme=İmamlar" ibaresi ile ise İmam Mâlik, İmam eş-Şâfı'î, İmam Ahmed, Altı Kitap ve Dârekutni'yi kastettim.
 
 
Ebû Hanife en-Numân'ın (Allah ondan razı olsun) tahric olunmuş senetli hadislerine rastlayamadığım için hiç yer vermedim.1
 
 
Aşağıda nakilde bulunduğum bir grup kitap yazarının ya da kitabının eser içinde kısaltılmış isimlerini vereceğim:
 
Ebû Ömer: Hafız Yusuf bin Abdilberr
Kâd: Ebu'l-Fadl İyâz el-Emîr. İmam Hafız Ebû Nasr Ali b. Hibetullah el-Vezîri el-Bağdâdi, ibn Mâkûlâ
es-Süheyli: İmam Ebu'l-Kâsım Abdurrahman b. Abdallah el-Has'amî
er-Ravd: Süheyli'nin kaleme aldığı er-Ravd el-unufu.
Ebu'l-Ferec: Hafız Abdurrahman bin el-Ferec b. el-Cevzî
Ebu'l-Hattâb: Hafız Ömer b. el-Hasan b. Dihye
Ebû Zerr: Hafız Ebû Zerr Mus'ab bin Muhammed b. Mes'ûd el-Huşeni
el-İmlâ': Yukarıdakinin İbn Hişam'ın Sire’si üzerine yaptığı İmlâ''sı.
Zâd el-meâd: İmam Allâme Ebû Abdallah Muhammed b. ebi Bekr b. el-Kayyim'in Zâd el-meâd fi hedyi Hayri'l-ibâd'ı
Ebu'r-Rebi: Güvenilir zât Süleyman b. Salim el-Kulâ'î
el-İktifâ': Süleyman b. Sâlim'in el-İktifa' kitabı
Ebu'l-Feth: Hafız Muhammed bin Muh. b. Seyyid en-Nâs
el-Uyûn: İbn Seyyid en-Nâs'ın Uyun el-eser’i
el-Kutb: Hafız Kutbuddin el-Halebi
el-Mevrid. Kutbuddîn'in el-Mevrid el-azb adlı kitabı
ez-Zehr ile el-İşâra: Her ikisi de Hafız Alâeddin Moğoltây'ın kitapları: ez-Zehr el-bâsim ile el-İşâra ila sîreti Seyyidina Muhammed Resûlullah
el-İmtâ:İmam Allâme Mısır diyarının ünlü tarihçisi eş-Şeyh Takiyyüddin el-Makrizî'nin İmta al-esmâ'sı
el-Misbâh: İmam Allâme Ebu'l-Abbas Ahmed bin Muh. b. Ali el-Feyyûmi'nin el-Misbâh el-münir’i
et-Takrîb: yukarıdakinin oğlu Mahmûd ibn Hatîb ed-Dehşe'nin et-Takrîb fî ilm il-garîb’i
Hâfiz: Şeyhu'l-İslâm Ebu'l-Fadl Ahmed b. Ali bin Hacer (el-Askalâni)
el-Feth: İbn Hacer'in Fethu'l-Bâri kitabı
Şerh ed-Durer: İbn Hacer'in şeyhi Hafız el-Irâkî'nin Elfiyyet es-Sîre'si üzerine kaleme aldığı şerhidir.
en-Nûr: Hafız Burhâneddin el-Halebî'nin Nûr en-nibrâs’ı.
 
 
1 Müellifin yaptığı bu kısaltmaları genellikle "açarak" vermeye çalıştık. [Yusuf Özbek]
 
 
el-Gurer: Allâme Muhibbeddin b. el-İmam el-Allâme Şihâbeddin b. el-Hâ'im'in el-Gurer el-mudiyye'si
es-Seyjid: Taybe'de Şafîîlerin şeyhi olan Nûreddin es-Semhûdî eş-Şeyh ya da "Şeyhimiz: Hâfız-ı İslâm Müctehid İmâm Celâleddîn Ebu'l-Fadl Abdurrahman b. ebi Bekr es-Suyûtî.
 
 
Allah hepsine rahmet eylesin.
Kitaba Subul el-hudâ ver-reşâd fi sîteti Hayr il-ibâd ve-zikri fadâilihî ve-ahvâlihî ül-mebde' vel-meâd  adını verdim.
 
Bu kitabı gözden geçirdiğinizde ömrümün neticesini verdiğimi ve asrımın hazinesini gözler önüne serdiğimi anlarsınız. Yüce Allah Sübhânehu ve Teâlâ'dan bu eserim Kerim olan veçhi için hâlis kılmasını isterim. Cennetinde vech-i zâtına bakmamı nasip kılmasını dilerim. O bana yeter, ne güzel bir vekildir. O ne dilerse olur, dilemediği ise asla olmaz. Güç ve hareket ancak Yüce ve Azim olan Allah'ın sayesindedir.
 
Yaklaşık 1000 adetten oluşan bâbların = bölümlerin başlıklarını kitaba başlamadan önce sunmak istiyorum.1 Doğruya götüren Allah'tır.
 
1 Yazar, kitabın tümünde geçen ana ve alt başlıkları toplu olarak vermiştir. Ancak biz burada gerekli görmediğimiz için vermiyoruz. Bunun yerine her cildin başında yer alan "İçindekiler" bölümüne müracaat edebilirsiniz.
 
 
1. CİLD İN İÇİNDEKİLERİ
 
HZ. PEYGAMBERİN (sallallahu aleyhi vesellem) DOĞUMUNDAN ÖNCEKİ BİRTAKIM ÜSTÜNLÜKLERİ VE ALAMETLERİ
 
 
Allah Teâlâ'nın Yaratılışta İlk Peygamber Yapmak Suretiyle Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi vesellem) Yücelttiği      
Hz. Adem'in ve Bütün Mahlukatın Onun Şerefine Yaratıldığı      
 
Hz. Adem'e Ruh Üflenmeden Önce Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) Peygamber Olduğu           
Herkesten Önce Kendisinden (sallallahu aleyhi vesellem) Söz ve Teminat Almakla O'nu Şereflendirmesi      
5.Resûl-i Ekrem'in Ism-i Şerifinin Arş'ın Üzerine ve Melekût
Alemindeki Diğer Yerlere Allah Teâlâ'nın İsmiyle Beraber Yazıldığı; Eski Taşlara İsminin Nakşedildiğine Rastlandığı  
6.Peygamberlerden O'na (sallallahu aleyhi vesellem) İman Edip
Kendi Zamanlarında Gönderildiği Vakit Yardım Etmeleri Üzerine
Söz Alınması          
Hz. İbrahim'in O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) İçin Duası, Allah'ın İbrahim'e ve Ailesine O'nu Bildirmesi
Resûlullah (sallallaahu aleyhi vesellem)'in Kadim Kitaplarda Varid Olan Bazı Üstünlükleri ve Büyük Menkıbeleri  
Haham ve Rahiplerin, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)'in Âhir Zaman Peygamberi Olduğuna Dair Anlattıkları           
 
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in Bi'setine (Peygamber Olarak' Gönderileceğine) İşaret Eden Bazı Rüyalar
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) 'in Resminin Diğer Peygamberlerin Resmiyle Beraber Bulunması
 
 
PEYGAMBER (sallallahu aleyhi vesellem)'İN DOĞUM YERİ OLAN GÜZEL MEMLEKETİNİN (MEKKE'NİN) BAZI FAZİLETLERİ
 
 
Kâbe-i Müşerrefe'nin Yaratılışı    
Kabe'nin Kaç Defa İnşa Edildiği 
Hz.İbrahim'in Kabe'yi inşâ etmesi          
Hz.İbrahim, İnsanları Hacca Çağırıyor  
Hz .İbrahim, Haccın yapılışını öğreniyor           
3.Beyt-i Şerifin (Kabe'nin) İsimleri         
 
4.Kabe'ye Girmenin, Orada Namaz Kılmanın Bazı Faziletleri ve
Âdabı
Beyt-i Şerife (Kabe'ye) Bakmanın Fazileti        
Hacerü'l-Esved ve Makam'ın Bazı Faziletleri   
Hacerü'l-Esved'in Beyazlığından Sonra Kararması Hakkında
Söylenenler 
Hacerü'l Esved'in Kıyamet Günü Kendisini İstilâm Edenler
İçin Tanıklık Etmesi           
Resûlullah (sallallah'u aleyhi vesellem)'in Hacerü'l-Esved'i Öpmesi, Onu
İstilâm Etmesi ve Ona Secde Etmesi    
Hacerül-Esved'in Allah'ın Sağ Eli Olduğu ve Onun Vasıtasıyla insanlarla
Musafaha Ettiği (Tokalaştığı) Hakkındaki Rivayetler   
7.Zemzemin Faziletleri     
Zemzem Suyunun Diğer Bazı Özellikleri         
Zemzem'in Bazı İsimleri   
8.Abdülmuttalib b. Hâşim'in Zemzem Kuyusunu
Yeniden Açması    
Abdülmuttalib'in Zemzem Kuyusunu Açması
9.Mekke-i Mükerreme'nin Bazı İsimleri  
10.Mekke'nin Harem Bölgesi Olmasının Sebebi         
Harem'in Sınır Taşları       
11.Mekke'ye Tazim ve Hürmetin Gerekliliği, Orada Günah İşlemenin Ağır Sorumluluğu         
İnsan Dışındaki Varlıkların Harem'e Saygıları 
12. Meleklerin, Âdem'in ve Diğer Peygamberlerin Kabe'yi Hac
Etmeleri ve Harem'e Saygıları
Âdem (aleyhisselâm)'ın Haccı           
Diğer Peygamberlerin Hacları     
13-Ashâb-ı Fîl'in Helak Edilişi      
 
 
PEYGAMBER (sallallahu aleyhi vesellem)'İN PAK NESEBİ Arapların Fazileti ve Sevgisi
           
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in Soyunun Temiz Olması, İzzet ve Şerefi
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in Hz. Âdem (aleyhisselâm)'a Kadar Olan Atalarının İsimleri   
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in Ataları
 
ABDULLAH
ABDÜLMUTTALİB 
HASIM
ABDİMENÂF
KUSAYY
KİLÂB
MÜRRE
KA'B
LÜEYY
GÂLİB
FİHR
MÂLİK
NADR
KİNÂNE
HUZEYME
MÜDRİKE
İlyAs
MUDAR
NİZAR
MEADD
ADNAN
ÜDD
UDED
YESA'
HEMEYSA'
SELÂMÂN
NEBT
HAMEL
KAYZÂR
MUKAVVAM
NÂHÛR
TEYRAH
YA'RUB
YEŞCUB
NÂBİT
Hz. İSMÂÎL
Hz. İBRAHİM
TÂRAH
NÂHÛR
ŞÂRÛH
RÂĞÛ
FALEH  
AYBER  
ŞÂLEH  
ERFAHŞEZ  
SAM  
Hz. NÛH  
LÂMEK  
MUTTÛŞELH  
HANÛH  
YERD  
MEHLÂYÎL  
KAYNEN  
YÂNEŞ  
ŞÎS (ŞİT)  

 HZ. ADEM

 
5. Resûlullah (sallallahu aleyhi "Ben Fâtıma ların ve oğluyum" Sözünün Anlamı
 

PEYGAMBER (sallallahu aleyhi vesellem)'İN ŞEREFLİ DOĞUMU

 
Abdülmuttalib'in, Oğlu Abdullah'ı Zühreoğullarından Bir Kadınla Evlendirmesinin Sebebi    
Âmine'nin Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e Hamile Kalışı ve Bu Konuda Vuku Bulan Mucizeler           
Abdülmuttalib'in Oğlu Abdullah'ın Vefatı         
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Doğum Tarihi ve Yeri   
Diğer Din Adamlarının Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Doğumunu Haber Vermeleri       
Resûlullah'in (sallallahu aleyhi vesellem) Doğumu, O'nunla Birlikte Ortaya Çıkan Nûr, Yıldızların Dünya Semasına Sarkması, Elleri Üzerinde Secde Eder Bir Halde Doğması, Ebeliğini Yapan Abdurrahman b. Avf in Annesi Şifa'nın Gördüğü Harikulade Şeyler   
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in (Bebekken) Altına Konulduğu Çömleğin Yarılması         
8.Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Sünnetii ve Göbeği
Kesilmiş Halde Doğduğu 
9.Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Beşikte İken Ay İle Konuşması ve Bu Konudaki Beyanı           
10.Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Doğduğu Zaman İblis'in Üzüntüsü, Göklere Çıkmaktan Alıkonulması ve Gaipten Duyulan Sesler        
 
Dicle'nin Taşması, Eyvanın Çatlaması, Şerefelerin Yıkılması, Ateşlerin Sönmesi ve Meydana Gelen Diğer Hâdiseler      
Dedesi Abdülmuttalib'in Hz. Muhammed'in Doğumuna Sevinmesi ve O'na Muhammed Adını Vermesi           
Mevlid-i Şerif Kutlamalarının Düzenlenmesi, İnsanların Bu Kutlamalar Vesilesiyle Toplanmaları ve Bunun Makbul Olan ve Olmayan Yönleriyle İlgili Alimlerin Sözleri           
 

PEYGAMBER (sallallahu aleyhi vesellem)'İN EMZİRİLMESİ İLE İLGİLİ BÖLÜMLER
 
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Süt Anneleri      
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Süt Kardeşleri  
Hz. Halime ve Eşinin İslam'a Girmeleri
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in Süt Anneye Verilişi ve Bu Bağlamda Gerçekleşen Mucizeler         
 

PEYGAMBER (sallallahu aleyhi vesellem)'in İSİM VE KÜNYELERİ
 
Gelecek Bölümlere Giriş Mahiyetinde Bir Kaç Mülâhaza     
Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in "Benim Beş Adım Vardır" Sözü ve Bunun Farklı Kanallardan Rivayederi   
Resûlullah (sallallahu'aleyhi vesellem)'iri Mübarek İsimlerinin Şerhi ve Onlara Yönelik Mülahazalar           
Muhammed İsminin Ezelde Yazılı Olması; Peygamberlerin
Yüzüklerine, Taşlara, Bitki ve Hayvanlara Nakşedilmiş Olması      
Ahmed İsmi 
4.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in Künyeleri
Ocak yayıncılık 13 cilt şamua peygamber külliyatı kitabı tanıtımı bitti.

Diğer Özellikler
Stok Kodu978975979926x
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
978975979926x
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.