Resaili İbni Abidin Mecmuası , 2 Cilt

Fiyat:
700,00 TL
İndirimli Fiyat (%39,3) :
425,00 TL
Kazancınız 275,00 TL
119,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Resaili İbni Abidin Mecmuası,
Seçilmiş İslami, Fıkhi Meseleler
Yazar             
Muhammed Emin bin Ömer Abidin
Tercüme       
Prof. Dr. Mehmet Yalar
Yayınevi        Kahraman Yayınları
Kağıt - Cilt     Sarı Şamua kağıt - 2 Cilt, Kalın Ciltli
Sayfa - Ebat  1.150 sayfa, 17x24 cm Büyük Boy
Yayın Yılı        2020Kahraman Yayınevi Resaili İbni Abidin Mecmuası adlı kitabı incelemektesiniz.
2 Cilt Resaili İbni Abidin Mecmuası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2 ÖNSÖZ

Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Resulüllah (sallal-lahu aleyhi ve sellem)'e O'nun ehl-i beytine, sahabilerine ve sün-net-i seniyyeye uyanlara olsun.

Sayın okuyucularımız, bilindiği üzere bizler KAHRAMAN YAYINLARI olarak Allah'ın inayetiyle, müslüman kardeşlerimizin ve özellikle araştırmacı ilim adamlarımızın ihtiyacı olan kaynak niteliğindeki dinî eserleri yayınlamayı öteden beri prensip edin­miş bulunuyoruz.

Klasik dini eserlerimizin büyük ölçüde Arapça kaynaklar­dan oluştuğu gerçeği, hemen herkesçe bilinen bir husustur. İşte bu gerçekten hareketle biz de, bir yandan söz konusu Arapça kay­nakları yayınlarken diğer yandan da çalışmalarımızda verimlilik ve bütünlüğü sağlamak için bu kaynakları liyakat, birikim ve tec­rübelerine güvendiğimiz değerli ilim adamlarımıza terceme ettir­mek suretiyle yayınlıyoruz.

Bu çerçevede daha önce yayınladığımız Arapça kaynak eserler zincirinin yeni bir halkası olarak elinizde bulunan nadide eser "Resâil-i İbni Abidîn Mecmuası"nın Türkçe tercemesini oku­yucumuzun istifadesine sunmaya karar verdik.

Söz konusu karar müvacehesinde eser, Prof. Dr. Mehmet YALAR tarafından açıklamalı bir üslup ve anlaşılır bir dille terce­me edilmiştir. Esas itibariyle Hanefi mezhebine ait olan, ancak ih­tiyaç halinde diğer mezhep ve âlimlerin görüşlerine de yeterince yer verilen bu eser aktüel, çeşitli ve oldukça iyi seçilmiş lüzumlu konulardan oluşması bakımından da ayrı bir özellik taşımaktadır.

Böylece bu çalışmamızın da, ilim alanına katkı sağlayıcı bir hizmete ve müslüman kardeşlerimizin istifadesine vesile olmasını temenni eder, hayırlı teşebbüslerimizde bizi muvaffak kılmasını Mevlâ'dan niyaz eyleriz.

KAHRAMAN YAYINLARI

MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ

Hamd, ilim öğrenmeyi farz kılan Allah'a (celle celalühu) mah­sustur. Hidayet güneşi Resulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e ve kıyamete kadar O'nun hak yolunda yürüyenlere selam olsun.
Muhterem okuyucu, terceme etmekten mutluluk duyduğu­muz elinizdeki bu değerli eseri daha iyi tanımanız ve muhtevası hakkında fikir sahibi olmanız için hem eser hem de tercemede iz­lediğimiz metodla ilgili şu bilgileri vermeyi zorunlu gördük:

1.  Eser, muhtevası bakımından çoğu zaman kaynaklardan araştırıldığı halde tatminkâr bir neticeye varılamayan çok önemli fıkhî meseleler ile bazı itikadî ve tasavvufî konuları kapsayan otuzüç değişik risaleden meydana gelmiş bulunan bir mecmuadır.

Eser, okundukça anlaşılacağı üzere günümüzde de güncelli­ğini korumakta olan dinî meselelerin yanısıra halk arasında yaygın olarak dinî diye algılanmış bulunan pek çok İslam dışı alışkanlık ve uygulamanın hükümlerini de ortaya koymaktadır.

Eser, özellikle dinî konularda söz sahibi olan ve olmaya aday kimseler için büyük emeklerle hazırlanmış sağlam ve o nisbette de ilginç bir kaynak durumundadır. Çünkü buradaki meseleleri böyle derli toplu ve ayrıntılı bilgilerle diğer eserlerde bulmak güçtür.

Müellif (rahimahullah), ilmî seviyesiyle mütenasip bir şekil­de, her risalenin konusuyla ilgili kaynakları etraflıca tarayıp mute-med gördüğü değişik görüşlere yer verdikten sonra zaman zaman, yaptığı değerlendirmelerle kendi görüşünü de dile getirmiştir. Bu özelliğiyle eserin, pek çok probleme isabetli çözümler getirdiği açıktır.

5. Risalelerin bir iki tanesi itikat ve tasavvufla ilgili olup seki­zinci risale de, müellifin oğlu Muhammed Alâüddin'e aittir.

Eseri terceme ederken; klasik bir Arapça kaynağı günümüzün ifade zevkine uygun olarak Türkçeye aktarmanın zorluğunu ve tercemede ana gayenin, müellifin demek istediklerini imkân nis-betinde sade bir anlatımla okuyucuya ulaştırmak olduğunu müd­rik bulunuyoruz.

Bu itibarla:
1. Aslın dar çerçevesi içinde kalmayıp yerine göre açıklamalı bir terceme yapmayı tercih ettik.
v 2. Arapçaya mahsus gramer tahlillerinin yanısıra yine sadece Arapçada kullanılan JJ^b (düşün), J^L4-b (düşünülsün) j^ili (anla) vb. ifadelerin tercemesine yer vermedik. Ayrıca Arap dili gramerinde birtakım özellikleri olan J^J (önce) ve JL*j (sonra) la­fızlarının ifade içindeki çeşitli kullanımlarına dair birinci ciltteki 10. risale ile ikinci ciltteki o devrin bayağı kesir terim ve kurallarına dair nazımlı 12. Risale ve sırf Arapça bazı az kullanılan deyimle­rin gramer tahlillerinden ibaret olan 16. risaleyi terceme etmedik. Çünkü bunlar, Türkçeye çevrildiğinde anlamsızlaşmakta ve bu ne­denle Türk okuyucusuna bir fayda sağlamamaktadır.

3.  Bir kaynaktan alıntı yaparken "demiştir" denildiği zaman kaynağın kendisi veya sahibi, herhangi bir konuda "demişlerdir" denildiği zaman ise fıkıh âlimleri kastedilmiştir. Yapılan alıntının uzun olması ve içinde diğer birtakım alıntıların da bulunması halinde karışıklığı önlemek için bitimi, kaynağından bahisle "Falanca kaynağın sözü bitti" tabiriyle belirtilmiştir.

4. Nazımlı kısımlar, imkan nisbetinde mısra' ve beyit stili korunarak terceme edilmiştir. Çalışmanın iyi bir terceme olarak ortaya çıkması için, elimizden gelen gayreti sarf etmekle birlikte kusursuz
bir terceme ortaya koyduğumuz iddia edilemez. Şayet hatalarımızı asgari düzeye indirebilmişsek bunu kendimiz için bir başarı telakki eder, her türlü kusur ve hatadan münezzeh olan Yüce Mev-
lâ'dan bu çalışmamızı ilâhî rızasına ve müslümanlarm istifadesine vesile kılarak kabul buyurmasını niyaz ederiz.

MÜELLİFİN BİYOGRAFİSİ

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in soyundan olan müellifin adı; Muhammed Emin bin Ömer bin Abdilazîz ed-Di-maşki el-Hanefî el-Mâtüridî'dir. Kendisi, 1197/1784 tarihinde Şam'da dünyaya gelmiş, 1252/1836 yılında da elli iki yaşında yine Şam'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Fıkıh ve usul âlimi olup aynı zamanda tasavvufla da büyük ölçüde ilgilenmiştir. Gerek ken­di eserlerinden ve gerekse diğer kaynaklardan anlaşıldığı üzere bu alanda da bir hayli emek harcamış ve saygın bir seviye edinmiştir.

Ayrıca kendisinin, daha önce Şafii mezhebine mensup iken bir hocasının tavsiyesiyle mezhep değiştirerek Hanefi mezhebine geçtiği rivayet edilmektedir.

Merhum, uzun bir ömre sahip olmadığı halde başta: "îbn Abi-dîn" diye ün yapan "Reddü'l-muhtâr ale'd-Dürri'l-muhtâr" adlı meşhur haşiyesi olmak üzere, ihlasla yazdığı kırk dolayında değer­li eserle haklı bir itibar ve şöhret kazanmıştır.
Eserlerinde dikkat çeken ortak özellik, bunları aceleyle veya bir­takım indî mütalaalarla değil, aksine literatürün her tabakasın­dan bir hayli kaynak tarayıp konuya iyice nüfuz ettikten ve ilmî bir kanaate sahip olduktan sonra kendine has üslubuyla kaleme almasıdır.

Eserlerinin günümüzde de özellikle fıkıh alanında en çok baş­vurulan kaynaklar olmaya devam etmesi, onun genelde dinî ilim­ler, özelde de Hanefi fıkhı alanındaki yüksek seviyesinin ve ilmen güvenilirliğinin kesin delilidir.

İlim ile ameli birlikte yürütmeyi şiar edinen bu zata Allah'tan kı­yamet gününde büyük müfakatlar, bizlere de onun gibi amil âlim­lerin izinde yürümeyi nasip etmesini niyaz ederiz.
Pek çok eserlerinden öne çıkan bazıları şunlardır:
Reddü'l-muhtâr ale'd-Dürril-muhtâr
Ukûdü'l-leâlî fî'l-esânîdi'l-'avâlî
el-Ukûdü'd-dürriyye fî tenkîhi'l-fetâve'l-hâmidiyye
Nesemâtü'l-eshâr alâ ifâdâti'l-envâr 'alâ şerhi'l-menâr
Minhâtü'l-Hâhk 'ale'1-bahri'r-râık
Mecmûatü resâili İbni Abidîn[1]

Prof. Dr. Mehmet YALAR

[1]    Kahhale Ömer Rıza, Mu'cemul-müellifîn, Beyrut (tarihsiz), c.IXs. 77; el-Azâzî, Muhammed, Mukaddimetu Resâil, 1971, Beyrut, c. Is. 10,11


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786050650235
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9786050650235
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.