Risalei Nurdan Portreler 3 Cilt Set

Fiyat:
850,00 TL
İndirimli Fiyat (%11,2) :
755,00 TL
Kazancınız 95,00 TL
Havale / EFT:
732,35 TL
211,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap             Risalei Nurdan Portreler
  Yazar            Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi
  Yayınevi        Yeni Asya Yayınları
  Kağıt Cilt      1.Hamur beyaz, Lüks 3 cilt, takım
  Sayfa Ebat   1.484 sayfa, 17x24 cm, Özel kutulu

 
Risale-i Nur üzerinde ilk defa yapılan özel bir çalışma
Risale-i Nur Külliyatı'nda adı geçen şahsiyetler...
Peygamberlerden sahabelere, ilim dünyasından devlet adamlarına kadar uzanan tarihî çizgi...
Ayrıca, Nur Talebeleri...
Bediüzzaman'a İman ve Kur'an hizmetinde omuz verenler...
Hepsini bu 3 cilt kitap setinde bulabilirsiniz.

 
 
Yeni Asya Neşriyat tarafından hazırlanan Risalei Nurdan Portreler kitabını incelemektesiniz.
Yeni asya yayınları Risale i Nur’dan Portreler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
    TAKDİM
  
Modernizmin yıkıcı etkilerinden biri, yaratılış ağacının en mükemmel meyvesi olan insanın Yaratıcısı ile arasındaki ilişkiyi zedelemesi olmuştur. İnsan, çoğu kez, yaratılış gayesinden ve bunu algılama çabasından uzak, hayatını "badiheva," boşa geçirmekte­dir. Bir ömür boyu, "Ben kimim, neciyim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum?" so­rularını bir kez dahi kendine soramadan, varlığını sorgulayamadan yolculuğunu ta­mamlamakta, ebedi saadetini tehlikeye atmaktadır. Neyse ki Kur'ân, yardıma hazır ya­nı başında durmaktadır. Elini atınca ulaşabileceği kadar yakınındaki o vahyî kelamın onlarca, yüzlerce yorumu, sadece ihtiyaç duymasını beklemektedir.

Bu yorumlardan, membaı, madeni Kur'ân olan Risale-i Nur Külliyatı, "Kur'ân'ın bu asra bakan tefsiri" olması dolayısıyla, Modernizm kurbanı günümüz insanına iki cihan saadetine yönelik tecrübe edilmiş reçeteler sunmaktadır.
 
Risale-i Nur, müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadesiyle, "doğru­dan doğruya Kur'ân'ın bahir bir burhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'câz-ı manevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuaı ve maden-i ilm-i haki­katten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi"dir.
 
Bediüzzaman padişahlık, meşrutiyet ve cumhuriyet gibi farklı karakterlere sahip üç devri bütün içtimaî bunalımlarıyla birlikte yaşamış, bu devirlerin buhranlarına şahitlik etmiştir. Batı kaynaklı materyalist cereyanların İslâm toprakları üzerinde­ki yıkıcı etkilerini görmüş, toplum bünyesini kemiren "zaaf-ı diyanet"ten kaynak­lanan hastalıkları teşhis ederek, "Kur'ân eczanesi"nden aldığı dersle bu hastalıkla­rın çarelerini gösteren eserlerini telif etmiştir.
 
Risale-i Nur'un bu yönüyle anlaşılması insanlığın umumî saadeti adına büyük önem taşımaktadır. Müellifinin Külliyat hakkında, "sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı" uyarısı bu "cihanşümul" özelliğe de dikkat çekiyor olmalıdır.
 
Risale-i Nur Külliyatı gibi eserleri tam anlayabilmek, onlara bütüncül bir gözle bakmakla mümkündür. Böylesi eserleri, yazıldıkları dönemin sosyal şartlarını dik­kate alarak incelemek elzemdir. İçinden çıktığı ve sahiplenen çevreyi çözümlemek, yazarını tanımak kadar önemlidir... Bu da eserin muhtevasının her yönüyle ince­lenmesini gerektirmektedir.
 
Risale-i Nur'un birçok dile çevrilmesi, hakkında akademik araştırma ve incele­melerin yapılması, daha iyi anlaşılması adına ortaya konan takdire şayan gayretler­dir. Esasen, Risale-i Nur metinlerine yönelik benzer çalışmalar, Bediüzzaman'ın, Nur Talebelerinin omzuna yüklediği mukaddes bir görevdir.
 
Bediüzzaman bu görevi ve çerçevesini, "... dürus-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehitler de olsalar, vazifeleri-ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir" ifadeleriyle belirtmiş ve tarif etmiştir. Bu yönüyle bakıldığında, Risale-i Nur'da yer alan şahıslara ait bil­giler ayrı bir önem kazanmaktadır. Bediüzzaman'ı hakkıyla tanımak ve anlayabil­mek için, büyük oranda çağdaşı kişileri de tanımanın gereği ortadadır. Bilhassa dönemin şartlarını oluşturan veya onlardan etkilenen şahsiyetlerin biyografileri ve Külliyat ile ilgilerinin bilinmesi ayrı bir önceliğe sahiptir.
 
Antranik ile Enver Paşayı bilmeden İttihad ve Terakkiyi; Abdullah ibni Mes'ud, Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Cafer, Abdurrahman bin Avf gibi Sahabeleri tanımadan Hz. Peygamber dönemini ve meselâ "Mucizat-ı Ahmediye Risalesf'ni; İmam-ı Safi ile Ebu Hanife arasındaki farkları bilmeden mezhepleri; Abdullah Cevdet'i tanımadan dinsizlik hareketlerini; Venizelos ve Lord Gürzon'u tanıma­dan Yunan ve ingiliz siyasetini; İmam-ı Rabbani ve Gazali'yi bilmeden Bediüzzaman'ın davasını ve fikrî kaynaklarını anlamak zordur.
 
Elinizdeki eserle yapılmak istenen okuyucu ile Külliyat arasında bu bağlantıyı kur­maya yardımcı olmaktır. Risale-i Nur'da adı geçen önemli şahsiyetlerin kısa hayat hikâyelerine yer vererek Bediüzzaman ve/veya Risale-i Nur ile bağlantılarına dikkat çek­mektir. Böylece okuyucuların Risale-i Nur'a, misyonunun gerektirdiği bütünlük için­de bakabilmelerini ve bu eserleri daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır.
 
Esasında biyografiler; kendi alanlarında ünlü olmuş siyasetçi, sanatçı, edebiyat­çı, fikir adamı vb. kişilerin hayatlarını anlatan ve bu kişilerin insanlığa neler ka­zandırdıklarını gözler önüne seren eserlerdir. Bir devrin aydınlatılmasında ve o devrin gereği gibi anlaşılabilmesinde biyografilerin önemi büyüktür.
 
Bir kişinin hayatını ayrıntılı olarak veren biyografi kitapları olduğu gibi, birden çok kişinin hayat hikâyelerini bir araya getiren genel biyografi eserleri de vardır. Bunlardan bir kısmı, kaynak bir eserde yer alan kişilerin hayat hikâyelerini bir ara­ya getirirler ve söz konusu eserin daha iyi anlaşılmasını amaç edinirler.
 
Elinizdeki bu çalışma, Risale-i Nur Külliyatında geçen şahısları ele alan bir ge­nel biyografi eseridir; bir farkla: genel biyografilerde olduğu gibi belli bir alanda ün yapmış kişileri bir araya getirmekten ziyade Risale-i Nur metinlerinde yer alan kişilere yönelik bir biyografi çalışmasıdır.
 
Risale-i Nur Enstitüsü olarak ab-ı hayat hükmündeki Risale-i Nur'a ait eserle­rin okunmasını, anlaşılmasını kolaylaştırmak ve muhtevasının muhtaç gönüllere daha kolay ulaşmasını sağlamak gayesi ile bu çalışmayı kitaplaştırdık. Okuyucuya kolaylık açısından 1500 sayfayı aşan çalışmayı üç cilt halinde yayımladık, isimlere alfabetik sıra ile yer verdik ve oldukça ayrıntılı bir indeksi her cildin arkasına koy­duk. Kişilerin, ulaşabildiğimiz ölçüde resimlerine de yer verdik.
 
Son olarak, bu çalışmada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederken sizleri eser­le baş başa bırakıyoruz.  ( Portreler kitabı , Risalei Nurdan portreler kitap , 3 cilt portreler kitabı, yeni asya neşriyat , risalei nur enstitüsü, 3 cilt risalei nurdan portreler, takım , özel kutulu , risalei nurda geçen şahıslar )
 
    
Risale-i Nur Enstitüsü Yayınları

  
Risalei Nurdan Portreler Kitabı nın İçeriği
  
1.CİLT İÇİNDEKİLER
 
Takdim
Abbas (ra)
Abbas İbni Mirdas (ra)
Abdülaziz Çaviş
Abdülkahir-i Cürcanî
Abdullah İbni Cahş (ra)
Abdullah İbni Ebu Evfa (ra)
Abdullah İbni Selâm (ra)
Abdullah Çavuş (Kula) Nur Postacısı
Abdullah Cevdet
Abdullah Dehlevî
Abdullah İbni Abbas (ra)
Abdullah İbni Amr İbnü'l-As (ra)
Abdullah İbni Mes'ud (ra)
Abdullah İbni Ömer (ra)
Abdullah İbni Ubeydullahi'l-Ensarî
Abdullah İbni Zübeyir (ra)
Abdullah İbni Cafer (ra)
Abdullah Yeğin
Abdülmuttalib
Abdurrahim Zapsu
Abdurrahman İbni Avf (ra)
Abdurrahman İbni Zeyd İbnu l-Hattab (ra)
Abdurrahman İbni Ebu Bekri s-Sıddık (ra)
Abdurrahman İbni Mülcemü'l-Haricî
Abdurrahman-ı Tâğî
Abdülhâkim Arvasî
Abdülkadir-i Geylânî
Abdülmecid Nursî (Ünlükul)
Âdem (as)
Adnan Menderes
Ahmed Câmî
Ahmed Hânî
Ahmed Hamdi Akseki
Ahmed İbni Hanbel
Ahmed Şiranî (Şiranlı)
Ahmed-i Cezerî
Ahmed-i Rufaî
Aişe (r.anha)
Ali (ra)
Ali Rıza Efendi
Ali Suavî
Alvarlı Hoca Muhammed Efendi
Ammar İbni Yasir (ra)
Amr lbnü'l-As (ra)
Antere
Antranik (Uzunyan)
Aristo
Babanzâde Ahmed Naim
Bahira
Barbaros Hayreddin Paşa
Bayezid-i Bistamî
Bayram Yüksel
Belkıs
Bernard Shaw
Beyhakî
Bezzaz (î)
Bilâl-i Habeşî (ra)
Bismarck
Bişr İbnul-Bera (ra)
Büreyde bin Husayb (ra)
Cabir İbni Abdullah (ra)
Cafer-i Sadık
Cahız
Calinos (Galenos Klaudios)
Carud (ra)
Cariyle (Thomas Cariyle)
Celâl Bayar
Celâleddin-i Harzemşah
Celâleddin-i Süyutî
Cemal Paşa
Cemaleddin-i Efganî
Cengiz
Cercis (ra)
Cerir İbni Abdullah (ra)
Cüneyd-i Bağdadî
Clemencau (Georges Clemenceau)
Dağatır
Davud (as)
Descartes (Dekart)
Dıhye (ra)
Doktor Duzi (Reinhart Pieter Anne Dozy)
Ebu Ali Cübbaî
Ebu Bekir (ra)
Ebu Cehil
Ebu Davud
Ebu Eyyûb El-Ensarî (ra)
Ebu Hüreyre (ra)
Ebu İshak-ı İsferayinî
Ebu Katâde (ra)
Ebu Leheb
Ebu Müslim-i Horasanî
Ebu Nuaym
Ebu Saidi'l-Hudrî (ra)
Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalib (ra)
Ebu Süfyan (ra)
Ebu Talha (ra)
Ebu Talib
Ebu Tayyib
Ebu Zerr-i Gıfarî (ra)
Ebu'l-Alâi'l-Maarrî
Ebu'l-Hasan-ı Şazelî
Edward Gibbon
Eflâtun (Platon)
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Enes İbni Malik (ra)
Enver Paşa
Eşref Edip Fergan
Evliya Çelebi
Eyyûb(as)
Fahreddin-i Râzî
Farabî
Fatıma (r.anha)
Firuz Âbâdî
Ford
İndeks
 
  
   2.CİLT İÇİNDEKİLER
 
 
Takdim
Fuat Sirmen
Fuzulî-i Bağdadî
Gandhi
Gaylan İbni Selemeti's-Sakafî (ra)
Gladstone (William Edward Gladstone)
Goethe
Gustave Le Bon
Haccac-ı Zalim
Hacer
Hafız-ı Şirazî
Halid İbni Sinan
Halid İbni Velid (ra)
Hammad İbni Seleme
Harirî
Haris İbni Hişam (ra)
Hasan (ra)
Hasan-ı Basrî
Hasanü'l-Benna
Hasan Fehmi Bey
Hasan Sabbah
Hatem-i Taî
Hatıb İbni Beltea (ra)
Hatice (r.anha)
Hayatü'l-Harranî
Hayim Naum
Herakl (Herakleios)
Hızır Bey Çelebi
Hızır (as)
Hilmi Uran
Hindenburg (Paul Von Hindenburg)
Hoca Tahsin
Hubeyb İbni Yesaf (ra)
Hud (as)
Huzeyfe Bin Yeman (ra)
Huzeyme Bin Sabit (ra)
Hübel
Hülâgû
Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin-i Cisrî
İbni Abdi'l-Berr
İbni Adyy
İbni Ataullah El-İskenderî
İbni Cerir-i Taberî
İbni Ebu Şeybe (Ebu Bekir İbni Ebu Şeybe)
İbni Hacer El-Askalanî
İbni Hümam
İbni Kayyime'l-Cevzî
İbni Mace
İbni Seyyidi'n-Nâs
İbni Sina
İbni Veheb
İbni Teymiye
İbni Farıd
İbrahim (as)     
İbrahimi Dessukî
İbrahim Hakkı (Erzurumlu)
İdris (as)
İkbal
İkrime Bin Ebu Cehil (ra)
İmam-ı Bağavî
İmam-ı Buharî
İmam-ı Busayrî
İmam-ı İbni Fûrek
İmam-ı İbni İshak
İmam-ı Malik
İmam-ı Muhammed
İmam-ı Mücahid
İmam-ı Zeyd (Zeyd İbni Zeynelabidin)
İmam-ı Azam Ebu Hanife
İmam-ı Eş'arî
İmam-ı Gazalî
İmam-ı Rabbani
İmam-ı Şa'ranî
İmam-ı Şafiî
İmran İbni Husayn (ra)
İmrü'l-Kays
İsa (as)
İskender-i Rumî
İsmail (as)
İzmirli İsmail Hakkı
Kabü'l-Ahbar
Kadı İyaz
Karun
Katâde Bin Diame
Katâde Bin Numan (ra)
Kâzım Karabekir
Kisra II. Hüsrev Perviz
Kristof Kolomb
Kuss İbni Saide
Kuşem İbni Abbas (ra)
Lamartin (Alphonse de Lamarcine)
Lebid Ibni Rebia (ra)
Lord Gürzon (George Nathaniel Marki Curzon)
Lût (as)
Mahmut Şevket Paşa
Manastırlı İsmail Hakkı
Marmaduke Pickthall
Ma'ruf-u Kerhî
Maurice Bucaille
Mehdî-i Abbasî
Mehmed Akif Ersoy
Mehmed Zahid Kevserî
Me'mun (Ebu Cafer Abdullah Me'mun)
Mevlâna Halid-i Bağdadî          
Mevlâna Câmî  
Meryem           
Mevdudî (Ebul-Alâ El-Mevdudî )
Mikail (as)        
Mikdad İbni Amr (ra)     
Mimar Sinan    
Mustafa Paşa  
Mizancı Murad 
Moliere
İndeks 
 
 
   3.CİLT İÇİNDEKİLER

Takdim         
Muallim Cûdî          
Muaviye (ra)
Muaz İbni Cebel (ra)
Muhammed Abduh
Muhammedü'l-Bâkır Muhyiddin-i Arabî
Mûsa Bekûf 
Mustafa Sabri Efendi
Mustafa Sungur     
Müseylime-i Kezzab
Müslim İbni Haccac
Namık Kemal          
Namık Gedik           
Nasırü'd-Din-i Tûsî
Nasreddin Hoca     
Necaşî          
Necati Lügal
Necmeddin-i Kübra
Nehru           
Nemrud İbni Kenan
Nevzat Tandoğan  
Nihat Yazar 
Nikola Nikolaviç     
Niyazi-i Mısrî
Nuh (as)       
Nuşirevan-ı Âdil     
Orhan Gazi
Osman (ra)
Ömer Ferid Kam
Ömer Hayyam
Ömer İbni Abdülaziz
Prens Sabahaddin
Rahmetullah El-Hindî
Recep Peker
Re'fet Barutçu
Rüstem-i İranî (Rüstem-i Zâl)
Sa'd İbni Ebu Vakkas (ra)
Sa'd-ı Taftazanî
Sadi-i Şirazî
Said Halim Paşa
Said İbni Zeyd (ra)
Salih (as)
Salih Özcan
Salih Yeşil
Selânikli Mehmet Enis Efendi
Seleme Bin Ekva (ra)
Selmanü'l-Farisî (ra)
Seyf İbni Zîyezen
Seyyid Abdülkerim
Seyyid Ahmed-i Bedevî
Seyyid Şefik (Seyyid Mehmet Şefik Arvasi)
Seyyid Şerif Cürcanî
Sıddık Süleyman (Kervancı)
Sokrar
Sultan Abdülaziz
Sultan Mahmud
Sultan Reşad
Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled
Süfyan İbni Uyeyne
Süheyl İbni Arar (ra)
Süleyman (as)
Süleyman Paşa
Süleyman Rüştü Çakın
Şah-ı Nakşibend
Şerif Saadeddin Paşa
Şeyh Sünusî (Şeyh Ahmed eş-Şerif Es-Sunusî)
Şeyh Bahid Efendi
Şeyhü'l-Cebel
Şuayb (as)
Şükrü Kaya
Şükrü Saraçoğlu
Taberanî
Tahirî Mutlu
Talha Bin Ubeydullah (ra)
Tevfik İleri
Thomas Arnold
Troçki
Ukayl İbni Ebu Tâlib (ra)
Ukkaşe İbni'l-Muhasıni'l-Esedî (ra)
Ümmî Sinan
Ummii Cemil
Ümmü Eymen (r.anha)
Ümmü Fadl (r.anha)
Ümmü Haram (r.anha)
Ümmü Mabed (r.anha) (Âtiket Binti Halid)
Ümmü Seleme (r.anha)
Ümmü Süleym (r.anha)
Üsame Bin Zeyd (ra)
Üzeyir (as)
Veheb İbni Münebbih
Vehbi Efendi
Velid İbni Muğire
Venizelos (Eleftherios Venizelos)
Veysel Karanî
Victor Hugo
Wilson (Thomas Woodrow Wilson)
Yakub (as)
Yezid
Yıldırım Bayezid
Yunus (as)
Yusuf (as)
Yusuf Ziya Yörükhan
Zemahşerî   
Zembilli Ali Efendi
Zeyd İbni Harise (ra)
Zeynelabidin           
Zeynep Binti Cahş (r.anh)
Ziya Nur Aksun      
Ziya Paşa     
Zübeyir Gündüzalp
Zübeyir İbni Avvam (ra)
Züleyha        
Zülkarneyn  
İndeks           
 
 
  
Yeni Asya Neşriyat tarafından hazırlanan Risalei Nurdan Portreler kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789944193030
MarkaYeni Asya Neşriyat
Stok DurumuVar
9789944193030
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.