Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Fiyat:
750,00 TL
Havale / EFT:
727,50 TL
210,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap               Riyazüs Salihin
  Yazar              İmam Nevevi
  Tercüme          Prof. Dr. Emin Özafşar, Prof. Dr. Bünyamin Erul
  Yayınevi          Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
  Kağıt - Cilt       1.Hamur, Lüks Sert Cilt, 3 Cilt Takım
  Sayfa - Ebat    1.472 sayfa, 16.5x24.5 cm
  Yayın Yılı         2015
 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Riyazüs Salihin kitabını incelemektesiniz.
3 Cilt Riyazüs Salihin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı "alak" dan yarattı. Oku ,Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

     
  Riyazüs Salihin Metin ve Çeviri

    SUNUŞ
 

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

İslâmî ilimlerin tedvin ve tasnif dönemlerinden itibaren bugüne kadar hadis sahasında binlerce eser telif edilmiş ve bunların pek çoğu günümüze ulaşarak önemli bir yekûn teşkil etmiştir. Bu eserleri genel olarak temel kaynaklar ve derleme eserler olmak üzere iki sınıfta değerlendirmek mümkündür.

 

Hadis edebiyatının oluşumunda ilmî ve fikrî hareketlerin, kelâmı ve fıkhî gö­rüşlerin oldukça büyük etkisi olmuştur. Bu itibarla hadis kitaplarında inanç, iba­det ve muamelât ile ilgili hadisleri toplamaya ağırlık verilmiştir. Ayrıca hadislerin isnad ve metinleriyle alâkalı teknik bilgiler daima ilgi kaynağı olmuştur. Bu ne­denle erken dönemde yazılan eserlerin çoğunluğu temelde hadis uzmanlarına has özel ilmî mülahazalarla kaleme alınmıştır. Kütüb-i Sitte ( altı hadis kitabı) adıyla meşhur ana hadis kaynakları temel kaynaklar olarak değerlendirilebilir.

 

Hadis edebiyatı içinde sünnetin insan davranışına örnek teşkil edecek nu­munelerini içeren müstakil eserler de bulunmaktadır. Halkın eğitimi, irşadı, ye­tiştirilmesi ve yönlendirilmesi açısından oldukça önemli olan bu eserlerde özel­likle bireysel ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili olan hadisler bir araya getirilmiş ve Müslümanların itikad, ibadet, ahlâk ve muamelat sahasında İs­lâm'ın yüksek umdelerine göre davranmalarını sağlamak hedeflenmiştir, irşad, tebliğ ve davet mahiyetindeki bu eserler arasında İmam Buhârî'nin (256/870) el-Edebü'l-müfred’i, Tirmizi’nin (279/892) Şemaili, Ebu'l-Leys es-Semerkandî'nin (373/983) Tenbihü'l-ğâfilini, Kudâî'nin (454/1062) Şihâbü'l-ahbâr’ı, İbnü'l-Cev-zî'nin (597/1201) Bustânü'l-vâizîn ve Saydü'l-hâtır’ı ile Süyûtî'nin (911/1505)

Tahzirü'l-eykâz'ı sayılabilir. Ayrıca müstakil konulu çeşitli hadis risaleleri, seçkiler, kırk hadisler, mekârim-i ahlâk kitapları da bu cümledendir.


Ebû Zekeriyya en-Nevevî'nin (676/1277) İslâm ahlâkını ve âdabını öğretmek maksadıyla derlediği ve 1.900 hadisi on sekiz bölüm hâlinde topladığı Riyâ­zü's-sâlihin adlı eser de tarih boyunca geniş halk kitleleri tarafından büyük ilgi görmüş; iman, ibadet, ahlâk, âdâb ve muamelât konularındaki hadisleri içeren muhalled bir eserdir. Birey ve toplumun ihtiyaçlarına islâm'ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması bakımından insanlar için bir rehber olan bu eser, asırlarca İslâm dünyasında Müslümanların el kitabı olma özelliğini korumuş, bu sebeple olsa gerek Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olduğu ifade edilmiştir. Eserin İslâm dünyasında bu derece revaç bulmasında elbette hem derlenen hadislerin hem de yazarın kişiliğinin, ihlas ve samimiye­tinin rolü büyük olmuştur.

 

Telif edildiği günden beri hem İslâm dünyasında hem de ülkemizde hakkın­da pek çok çalışma yapılan Riyâzü's-sâlihin, Diyanet İşleri Başkanlarından Hasan Hüsnü Erdem ile Müşavere Kurulu Üyesi Kıvâmüddin Burslan tarafından dilimize tercüme edilmiştir. Ahmet Hamdi Akseki, eser için sünnet, hadis ve hadis tarihi­ne ilişkin muhtasar ve faydalı bir mukaddime yazmıştır. Eser, Akseki'nin ifadesiy­le bilhassa vaizlerin elinde sahih ve itimada şayan bir hadis kitabı bulundurmak maksadıyla yayımlanmıştır. Bugüne kadar on yedi baskısı yapılan eserin, zaman içerisinde dilinin nispeten eskimesi nedeniyle yeniden tercümesine ihtiyaç du­yulmuş, elinizdeki çeviri böyle bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

 

Bu vesileyle başta Riyazü's-sâlihin'in tercümesini gerçekleştiren Diyanet İşle­ri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üye­si Prof. Dr. Bünyamin Erul olmak üzere eserin yayına hazırlanması süreçlerinde emeği geçen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal, Din işleri Yük­sek Kurulu Uzmanı Dr. Mahmut Demir, Diyanet işleri Uzmanları Elif Erdem ve Hale Çerçibaşı, Diyanet işleri Uzman Yard. Rukiye Aydoğdu'ya teşekkür ediyor; çevirinin din görevlilerimize, halkımıza kaynak teşkil etmesini, sahih referans­larla buluşmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı

 

         ÖNSÖZ

 
Türkçemizin bilhassa son elli yılda çok hızlı değiştiği herkesin malumudur. O kadar ki, Cumhuriyet döneminde yayımlanan çok kıymetli birçok eser bu­günkü kuşaklar tarafından anlaşılamaz hale gelmiştir. Genç Cumhuriyetin iki klasikleşmiş eseri olan Elmalılı Tefsiri ile Tecrid-i Sarih Tercümesi bunun en ilginç örneklerini oluşturur. Nitekim Elmalılı Tefsiri, sadeleştirilerek iki farklı yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Dahası henüz müellifleri hayatta olan bazı eserlerin dahi sadeleştirilmesine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu durum din dilinin kullanıldığı ilahiyat ve Diyanet kaynaklı eserlerde daha fazla karşımıza çıkmak­tadır, işte elinizdeki bu tercüme de böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Nevevî'nln eseri Riyâzü's-Sâlihîn adlı kitabın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha ev­vel 17 kez baskısı yapılmış ve yayımlanmıştır. Ancak Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvamüddin Burslan tarafından çevrilen bu eserin dili de eskimiş ve anlaşılmaz hâle gelmiştir. Bundan birkaç yıl önce   dönemin Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun "bu mahfazalı eseri" anlaşılmayan kelimeleri sade­leştirerek yeniden neşredilmesi isteği üzerine hızlı bir sadeleştirme deneme­si yapıldı. Ancak sadeleştirme sonucunda eski her kelimeden sonra parantez içinde bir iki kelime yazmış olmakla eserin anlaşılması şöyle dursun, okunma­sının dahi imkansız hâle geldiği görüldü. Sonra metin ve muhteva sadeleştirilmesi şeklinde ikinci bir deneme yapmaya karar verildi. Bunu yaparken aslında işin sadeleştirmeden daha öte bir şey olduğu görüldü ve eserden günümüz kuşaklarının tam olarak yararlanabilmeleri için onu yeniden, ideal bir çeviri tekniği ve anlaşılır bir dil ile tercümenin çok daha faydalı olacağı düşünüldü ve sonunda elinizdeki bu tercüme ortaya çıktı.

 

Çeviride kullanılan dil, olabildiğince bugün konuşulan dildir.Özellikle günümüz okurları tarafından anlaşılmayacak eski dil yerine daha anlaşılır bir üs­lup tercih edildi. Ancak aslı Arapça veya Farsça olsa bile dilimizde halen çok yaygın olan ve halkımız tarafından yabancı görülmeyen ve kolayca anlaşılan kelime ve kavramları kullanmaktan kaçınılmadı. Zira eski kelimeleri tamamen terk etmek, dili fakirleştireceği gibi, metnin çevirisini karşılamada da yetersiz kalmasına sebep olacaktı.

 

Nevevi 'nin her başlık altında naklettiği âyetler bazen tam olarak verildiği gibi bazen de sadece konuyla ilgili kısım verilmiştir. Bu şekilde yarım verilen âyetlerdeki kesintiler üç noktayla gösterilmiştir. Âyetlerin tercümeleri Diyanet işleri Başkanlığı yayını Kur'ân-ı Kerim mealinden alınmıştır. Hadis metinlerinde geçen âyetler dipnotlarda gösterilmiştir. Âyetlerin kaynak gösterimi "sûre adı, sûre no/âyet no" (Bakara, 2/22) şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hadislerin çevirisinde harfî ve lafzî bir tercümeden ziyade, metindeki mana­yı okuyucuya en uygun dil ile aktarmayı esas alan bir yaklaşım tercih edilmiştir. Arapçanın tesiriyle yapılan ağır ve dolambaçlı tercüme yerine, düz ve akıcı bir çeviri yapılmaya çalışılmıştır.

 

Dua ve zikir cümleleri içeren rivayetlerin tercümelerinde bu kısımlar, ezber­leneceği ihtimaliyle yeni harflerle okunuşları ve anlamlarıyla birlikte verilerek italik hâle dönüştürülmüştür.

 

Hadisteki manayı tespit ederken sebeb-i vürûd rivayetlerinin yanı sıra mana ile nakledilen farklı rivayetlerde dikkate alınmıştır. Ayrıca klâsik hadis şerhle­rine, garîbu'l - hadis kitaplarına ve "Hadislerle İslam" kitabındaki çevirilere de başvurulmuştur.

 

Okuyucunun yanlış anlayabileceği yahut konuyla ilgili muhtemel soruları dikkate alınarak bazı hadislerle ilgili açıklayıcı ve yönlendirici kısa dipnotlar dü­şülmüştür. Bu dipnotlarla o hadisin, İslâm'ın temel ilkeleri çerçevesinde doğru anlaşılması amaçlanmıştır. Hadislerin anlaşılmasıyla ilgili metodik araştırmala­ra dayalı olan bu kısa açıklamalar, Hz. Peygamber ve onun sünnetinin daha doğru okunmasına yardımcı olacaktır.

Dört yüze yakın başlıktan (bab) oluşan eser, on yedi ana bölüme ( kitap ) ay­rılmaktadır. Ancak bu bölümlerin birçoğunda sadece birkaç başlık veya hadis yer aldığı için eserde geçen bölüm başlıkları "İçindekiler" kısmında bold olarak göstermekle yetinilmiştir.

 

Nevevî 'nin koymuş olduğu bab başlıklarının bazıları çok uzun, bazı başlıklar­da verilen hükümler ise aslında altındaki âyet ve hadis ile tam uyum arz etme­mektedir. Bir kısmında ise konular tekrarlanmasına rağmen birbirine çok yakın anlam taşıyan başlıklar göze çarpmaktadır. Bu nedenle, kimi bab başlıklarında bazı tasarruflarda bulunuldu. Tekrar gibi duran başlıklar azaltıldı. Uzun olan başlıklar kısaltıldı. Bazı konu başlıklarında içerikleriyle birlikte konu bütünlüğü dikkate alınarak takdim-tehirler yapıldı. Altındaki âyetler ve hadislerle uyumlu olmadığı düşünülen başlıklar ise daha nötr konu başlığı hâline dönüştürüldü.

 

Hadisleri ağırlıklı olarak Buhârî ve Müslim'den ve diğer Sünenlerden nak­leden Nevevî, hadisi naklettikten sonra "müttefekun aleyh" yahut "Ebû Dâvûd ve Tirmizî nakletmiştir" demesine rağmen hangi kaynağı esas aldığını belirtmemektedir. Bazı yerlerde hadis Müslim'de bulunmasına rağmen mesela Buhârî'de; Tirmizî'de bulunmasına rağmen Ebû Dâvûd'da bulunmamaktadır. Zaman zaman metinlerde bazı tasarruflar görüldüğü gibi, mana ile rivayeti an­dıran kimi farklar da göze çarpmaktadır. Hatta muhtelif kaynaklardaki benzer metinlerin birleştirilmesi gibi bazı sorunlar da görülebilmektedir. Bu durum, Nevevî'nin kullanmış olduğu nüshalarla bugün mevcut olan nüshalar arasın­daki farklardan kaynaklanabileceği gibi Nevevî'nin mana ile veya ezberinden nakletmesinden de kaynaklanmış olabilir. Bu tür durumlarda şayet Riyazüs Salihin deki metin ile asıl kaynaktaki metin arasında fark varsa çoğunlukla kay­nak esas alınmıştır. Özellikle lafzî ihtilaflar varsa, bu noktada Müslim rivayetleri tercih edilmiştir. Şayet Nevevî'nin nispet ettiği kaynakta bulunmayan bilgiler söz konusu ise bu hususta not düşülmüştür. Nesâî'nin kaynak gösterildiği bazı rivayetlerin, Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Sünen (Müctebd)'dan değil Sünen-i Kübrâ adlı eserden nakledildiği tespit edilmiş ve oraya atıfta bulunulmuştur. ( Riyazüs Salihin kitap , Diyanet İşleri başkanlığı yayınları , diyanet yayınları riyazüs salihin , 3 cilt riyazüs salihin kitabı , diyanet yayınevi hadis kitabı , diyanet yayınları riyazüs salihin, kapıda ödemeli hadis kitabı )

Esere kullanım kolaylığı sağlaması için Kaynakça eklenmiştir.

 

Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

 

1. CİLT İÇİNDEKİLER
 
Sunuş...........................................................
Ön Söz.........................................................
Musannif ve Eser Hakkında......................
Musannifin Ön Sözü...................................
İhlâs ve İyi Niyet..........................................
Tövbe............................................................
Sabır.............................................................
Doğru Söylemek (Sıdk).............................
Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci (Murakabe)      
Sorumluluk Bilinci (Takva)........................
Allah'a Kesin İman (Yakîn) ve O'na Dayanmak (Tevekkül )
Dürüst Olmak (istikâmet)...........................
Yaratılıştaki İhtişamı Düşünmek..............
Hayırlı işlere Koşmak.................................
Allah İçin Çalışmak....................................
Ömrün Sonlarına Doğru Hayır Hasenatı Artırmak       
Hayır Yollarının Çokluğu...........................
ibadette Ölçülü Davranmak......................
Amellerde Devamlılık................................
Sünnete ve Âdaba Uymak........................
Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek............
Dinde Yenilik (Bid'at).................................
İyi veya Kötü Çığır Açmak........................
Hayra Aracılık, Hidayete Çağrı................
İyilikte ve Takvada Yardımlaşmak..........
 
 
Samimiyet (Nasihat).................................................
iyiliği Teşvik, Kötülükle Mücadele Etmek (Emr-i Bi'l-Ma'rûf Nehy-i Ani'l-münker )
İyiliği Emredip Kötülükten Nehyettiği Hâlde Aksini Yapmak           
Emanete Riayet Etmek............................................
Haksızlık (Zulüm).....................................................
Müslümanlar Arası Hukuk......................................
Kusurların Örtülmesi................................................
İhtiyaçların Giderilmesi............................................
Aracılık Etmek...........................................................
İnsanların Arasını Düzeltmek................................
Yoksullar....................................................................
Muhtaçları Himaye Etmek
Hanımlara İyi Davranmak
Kocanın, Eşi Üzerindeki Hakları 
Ailenin Geçimini Sağlamak        
Malın En iyisinden infak Etmek............................
Aile Fertlerine Allah'a İtaat Şuuru Vermek.........
Komşu Hakkı............................................................
Anne Babaya İyilik Etmek, Akrabayı Gözetmek.
Anne Babaya İsyan Etmek ve Akraba ile ilişkiyi Kesmek
Anne Babanın Dostlarına, Yakınlara ve Eşe iyilik Etmek
Ehl-i Beyt'e Saygı Göstermek
Âlimlere, Büyüklere ve Fazilet Ehline Saygı Göstermek
Hayırlı insanları Ziyaret Etmek
Allah İçin Sevmek
Allah'ın Kulunu Sevmesi...................................... „
Başkalarına Eziyet Vermemek
İnsanları Yaptıklarına Göre Değerlendirmek, İç Hâllerini Allah'a
Allah'tan Korkmak (Havf)
Allah'tan Yana Ümitvar Olmak (Recâ)
Ümitvar Olmanın Sevabı
Korku ile Ümit Arasında Yaşamak
Allah Korkusuyla Ağlamak
Dünyaya Meyletmemek (Zühd)
Sade Yaşamak
Kanaat veTokgözlülük
İstenmeden Verilen Sadakanın Alınması
El Emeğiyle Geçinmek
 
 
CİLT İÇİNDEKİLER
 
Cömertlik
Cimrilik
Başkasını Kendine Tercih Etmek (îsâr)
İyilikte Yarışmak
Helâl Kazanıp Helâl Yolda Harcamak
Ölümü Hatırlamak
Kabir Ziyareti
Ölümü Temenni Etmemek
Günahlardan Korunmak ve Şüpheli Şeylerden Sakınmak (Vera')
İnsanlardan Uzaklaşarak Tek Başına Yaşamak (Uzlet)
İyiliklerden Yana Olmak ve Fenalıklardan Kaçınmak
Tevazu ve Şefkat
Kibir ve Gurur
Güzel Ahlâk
Yumuşak Huylu Olmak (Hilm) ve Ölçülü Hareket Etmek (Teenni)
Affedici Olmak
Eziyetlere Katlanmak
Dinî Konularda Hassas Olmak
Yöneten Yönetilen İlişkilerinde Ölçü
Adaletli Yönetici
Yöneticilere İtaatte Ölçü
İdareciliğin İstenmemesi
Yönetimde İstişare ve İşbirliği
İdareciliğin Hırslılara Verilmemesi
 
Edeb
Haya
Sır Saklamak
Ahde Vefa ve Sözünde Durmak
Hayırlı İşleri Sürdürmek
Güler Yüzlü ve Tatlı Sözlü Olmak
Anlaşılır Şekilde Konuşmak
Dinleme Âdabı
Öğüt Vermede Ölçü
Ağırbaşlılık (Vakar)
İbadet Yerlerinde Saygılı Davranmak
Misafir Ağırlamak
İyi İşleri Müjdelemek
Yolcunun Vedalaşması
İstihare ve İstişare
İbadet Yerlerine Gidiş Geliş Âdabı
İyi İşlere Sağdan Başlamak
YEMEK ÂDABI
Yemeğe Besmele ile Başlamak, Hamd Ederek Bitirmek
Yemeğe Kusur Bulmamak
Nafile Oruç Tutan Kimsenin Yemek Davetine Katılması
Yemeğe Davet Edilen Kimsenin Yanında Başkalarını da Götürmesi
Sofra Âdabı
Birlikte Meyve Yerken Ölçülü Davranmak
Yemeği Yemek Kabının Kenarından Yemek
Yaslanarak Yememek
Sofra Âdabı
Yemek Yeme
İçeceklerle ilgili Âdâb
Büyük Su Kabının Ağzından Su içmemek
Su Kabına Liflememek
Su İçme Âdabı
Su içilecek Kaplar
GİYİM KUŞAM ÂDABI
Giyim Tarzı
Gömlek Giymek
Giyeceklerin Uzunluğu ve Kısalığı
 
Giyimde Abartıya Kaçmamak
Kişinin Durumuna Uygun Giyinmesi
İpekli Giyinmek
Yırtıcı Hayvanların Derisini Kullanmamak
Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyildiğinde Dua Etmek
 
UYKU ÂDABI
Uykuya, Topluluk içerisinde Oturup Kalkmaya ve Rüyaya Dair
Oturma Âdabı
Topluluk İçinde Oturma Âdabı
Rüya
SELAMLAŞMA ÂDABI
Selâmlaşmak ve Selâmı Yaymak
Selâm Verme Usûlü
Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi
Çocuklara Selâm Vermek
Hanımlarla Selâmlaşmak
Farklı İnanç Kesimleriyle Selamlaşma
Topluluktan Ayrılan Kimsenin Selâm Vermesi
İzin İsteme Âdabı
Aksırma ve Esneme Âdabı
Tokalaşma ve Kucaklaşma Âdabı
HASTA ZİYARETİ
Hasta Ziyareti ve Cenazeyi Kaldırma
Hastalara Dua Etmek
Hasta Yakınlarına Hastanın Durumunu Sormak
Hayatından Ümidini Kesen Kimsenin Duası
Hastanın Hâlinden Şikâyet Etmesi
Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime-i Tevhidi Hatırlatmak
Ölünün Gözünü Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz
Ölmek Üzere Olan Hastanın Yanında Söylenebilecek Sözler
Ölen Kimse için Ağlamak
Cenazenin Olumsuz Yönlerini Anlatmamak
Cenaze Namazına Katılmak
Cenaze Namazına Katılanların Çok Olması
Cenaze Namazında Okunacak Dualar
 
 
Kabir Başında Öğüt Vermek
Kabir Başında Dua Edip Kur'an Okumak
Ölen için Sadaka Vermek ve Dua Etmek
Ölmüş Kimseleri Hayırla Anmak
Küçük Çocuğu Ölenlere Verilecek Sevap
Helak Edilen Kavimlerin Kalıntılarından ibret Almak
YOLCULUK ÂDABI
Yolculukta Yardımlaşmak
Yolculukta Okunacak Dualar
Yolcunun Duası
Korku Hâlinde Okunacak Dua
Konaklama Esnasında Okunacak Dua
Yolculuktan Dönüş Âdabı
Hanımların Yalnız Başına Yolculuğu
FAZİLETLER
Kur'an-ı Kerim Okumanın Fazileti
Kur'an-ı Kerim'i Sık Okumak ve Unutmamak
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Sesle Okumak
Belirli Sûre ve Âyetleri Okumak
Birlikte Kur'an Okumak
Abdestin Fazileti
Ezanın Fazileti
Namazların Faziletleri
Sabah ve ikindi Namazlarının Fazileti
Cemaatle Namaz İçin Camilere Gitmenin Fazileti
Camide Namazı Beklemenin Fazileti
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti
Sabah ve Yatsı Namazlarında Camiye Gitmek
Farz Namazlara Devam Etmek
Namazı İlk Safta Kılmanın Fazileti, Safları Tamamlayıp Düzgün Tut
Sünnet Namazların Fazileti
Sabah Namazının Sünneti
Öğle Namazının Sünneti
İkindi Namazının Sünneti
Akşam Namazının Sünneti
Yatsı Namazının Sünnetleri
Cuma Namazının Sünneti
 
 
Sünnet Namazları Evde Kılmak
Vitir Namazı
Kuşluk Namazı
Tahiyyetü'l-Mescid Namazı
Abdest Aldıktan Sonra İki Rekât Namaz Kılmak
Cuma Gününün Fazileti ve Cumaya Hazırlık
Şükür Secdesi
Gece İbadet Etmenin Fazileti
Teravih Namazı
Kadir Gecesini ihya Etmenin Fazileti
Ağız ve Diş Temizliği
Zekâtın Farziyeti ve Fazileti
Ramazan Orucunun Farziyeti ve Fazileti
Ramazan Ayında İyilik Etmek
Şa'ban Ayında Tutulan Oruç
Yeni Ay Görüldüğünde Yapılacak Dua
Sahurun Fazileti
İftarı Geciktirmemek ve İftardan Sonra Yapılacak Dua
Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Oruç
Bazı Mübarek Aylarda Tutulacak Orucun Fazilet
Zilhiccenin İlk Onunda Tutulan Orucun ve Diğer iyiliklerin Fazileti
Arefe Gününde ve Muharrem'in 9 ve 10. Günlerinde Tutulan Orucun Fazileti
Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmanın Fazileti
Pazartesi ve Perşembe Günlerinde Oruç Tutmanın Fazileti
Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmanın Fazileti
İftar Vermenin Fazileti
İTİKÂF
HACCIN FARZİYETİ VE FAZİLETİ
CİHADIN FAZİLETİ
Şehitliğin Fazileti
Köle Azat Etmenin Fazileti
Kölelere iyi Davranmanın Fazileti
Kölelerin Sorumluluklarını Yerine Getirmesi
Fitne ve Karışıklık Zamanlarında ibadet Etmenin Fazileti
Alışverişte ve Ödemelerde Kolaylık Göstermenin Fazileti
 
 
İçindekiler 3
 
İLMİN FAZİLETİ
ALLAH'A HAMD VE ŞÜKRETMEK
RESÛLULLAH'A SALAVÂT GETİRMEK
ALLAH'I ANMAK (ZİKİR)
Allah'ı Her Durumda Anmak
Yatarken ve Uyanınca Yapılacak Dua
Zikir Meclislerine Katılmak
Sabah Akşam Allah'ı Zikretmek
Uyumadan Önce Okunacak Dualar
DUANIN FAZİLETİ
Başkasına Gıyabında Dua Etmenin Fazileti
Dua Âdabı
Allah Dostlarının Keramet ve Faziletleri
 
YASAKLAR
Gıybet
Gıybet Edenleri Dinlememek
Sakıncası Olmayan Gıybet
Laf Taşımamak (Nemime)
İnsanları Gammazlamamak
İkiyüzlülük
Yalan
Yalan Söylenebilecek Yerler
 
 
Bilinçli ve Doğru Konuşma
Yalancı Şahitlik
İnsanlara ve Hayvanlara Lanet Etmemek
Günahkârlığı Telin Etmek
Müslümana Hakaret Etmenin Günahı
Ölülere Sövmemek
İnsanlara Eziyet Etmemek
Kin Gütmemek, ilişkiyi Kesmemek ve
İnsanlara Sırt Çevirmemek
Kıskançlık
Başkalarının Ayıplarını Araştırmamak
Sû-i Zanda Bulunmamak
Müslümanı Küçümsememek
Müslümanın Başına Gelen Plakete Sevinmemek
İnsanların Soylarına Dil Uzatmamak
Hile ve Aldatma
Ahde Vefasızlık
İyilikleri Başa Kakmamak
Böbürlenmemek ve Haddini Aşmamak
Üç Günden Fazla Küs Durmamak
Başkalarının Yanında Birisiyle Gizli Konuşmamak
İşkence Etmemek
Canlıları Yakmamak
Borcunu Ödemeyi Geciktirmemek
Hibeden Vazgeçmek
Yetim Malı Yememek
Faiz (Riba) Yememek
Gösteriş (Riya) Yapmamak
Riyayı Andıran Şeyler
Harama Bakmamak
Nâmahrem Bir Kadınla Başbaşa Kalmamak
Karşı Cinse Benzemeye Çalışmamak
Başka Milletlere Özenmemek
Saçları Siyaha Boyamamak
 
 
Peruk Takmamak, Dövme Yaptırmamak ve Estetik Amaçla Dişleri Seyrekleştirmemek
Saç ve Sakaldaki Beyaz Kılları Koparmamak
Sağ Elle Taharetlenmemek
Ayakkabı Giyme Âdabı
Yangına Karşı Tedbir Almak
İşleri Zora Koşmamak
Cenazenin Ardından Yas Tutmak
Kâhin, Falcı, Medyum ve Benzerlerine İnanmamak
Canlı Resmi Yapmamak
Hayvanlara Çan Takmamak
Pislik Yemeye Alışmış Hayvana Binmemek
Mescitleri Kirletmemek
Mescit Âdabı
Kötü Kokularla Camiye Gitmemek
Hutbe Dinlerken Oturma Âdabı
Hacılara Benzemek İçin Zilhiccenin Başından İtibaren Kurban Kesinceye Kadar Saçın ve Tırnakların Kesilmem
Yasaklanan Yeminler
Bilerek Yalan Yere Yemin Etmemek     
Yemin Kefareti       
Boş Yere Yapılan Yeminler İçin Kefaretin Olmaması
Alışverişte Yemin Etmemek        
Allah İçin İstemek  
Yöneticilere Hitap Tarzı    
Fasık ve Zalimlere Hitap Tarzı     
Hastalıklara Sövmemek   
Rüzgâra Sövmemek         
Horoza Sövmemek
Yağmurun Yağmasını Başka Sebeplere Bağlamamak
Müslümana Kâfir Dememek       
Kötü ve Çirkin Söz Söylememek
Konuşma Âdabı     
 
Kendi Nefsini Aşağılamamak       .
Kötü Şeylere İyi İsimler Vermemek
Kadınların Güzelliklerini Başkalarına Anlatmamak     
Dua Üslubu
"Allah ve Falan Kimse Dilerse" Dememek
Yatsıdan Sonra Sohbet Etmemek
Kadının Kocasına Karşı Yükümlülükler
Hanımın, Kocasından İzinsiz Nafile Oruç Tutmaması
İmamdan Evvel Rükû veya Secdeye Gitmemek
Namazda Eli Böğre Koymamak
Yemek Hazırken veya Tuvalet İhtiyacı
Varken Namaza Durmamak
Namazda Göğe Bakmamak
Namazda Sağa Sola Bakınmamak
Kabre Doğru Namaz Kılmamak
Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmemek
Namaz için Kamet Getirildikten Sonra
Nafile Namaza Başlamamak
Sadece Cuma Gününü Oruçla
Gecesini İbadetle Geçirmemek
Visal Orucu Tutmamak
Kabir Üstüne Oturmamak
Kabirler Üzerine Yapı Yapmamak
Efendisinden Kaçan Kölenin Durumu
Cezalarda Ayrımcılık Yapmama
Topluma Rahatsızlık Veren Şeylerden Sakınmak
Çocuklara Bağış Yaparken Eşit Davranmak
Kadının Yas Tutması
Alışverişle İlgili Bazı Yasaklar
Meşru Olmayan Yerlere Harcama Yapmak
Müslümana Silah Çekmemek
Ezan Okunduktan Sonra Camiden Çıkmamak
İkram Edilen Güzel Kokuyu Geri Çevirmemek
İnsanları Yüzlerine Karşı Övmemek
Karantina
  
Büyü
Zarar Görebileceği Yerlere Kur'an'ı Götürmemek
Altın ve Gümüş Kapları Kullanmamak
Erkeklerin Giyimi
Gün Boyunca Susmamak
Başkasını Kendi Babası Kabul Etmemek
Allah ve Peygamber'in Yasaklarını işlememek
Yasakları Çiğneyenin Tövbesi Muhtelif Konularda Hadisler
Af Dileme (İstiğfar)
Allah'ın Müminlere Cennette Hazırladığı Nimetler 
 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 3 Cilt Riyazüs Salihin kitabı nı incele diniz. 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789751955578
MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Stok DurumuVar
9789751955579
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.