Salihlerin Menkıbeleri, Ömer Faruk Hilmi

Fiyat:
1.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%20) :
800,00 TL
Kazancınız 200,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

        Stoktan kargo 
 
Kitap             Salihlerin Menkıbeleri Sohbetler Hayatları Kerametleri ve Duaları Hikmetli Sözleri       
Yazar            Ömer Faruk Hilmi       
Yayınevi        İlim Şehri Yayınları
Etiket Fiyatı   800 TL
Kağıt - Cilt     2.Hamur Kağıt, Ciltli, 10 Cilt takım
Sayfa             8.456 sayfa
Ebat              18x25 cm
Yayın Yılı       2014 baskı, son baskı
ISBN              9786059930017 - 9786059930024    
 


Ömer Faruk Hilmi salihlerin menkıbeleri kitabını incelemektesiniz.
İlim Şehri yayınları 10 cilt salihlerin menkıbeleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
   Salihlerin Menkıbeleri Sohbetler Hayatları Kerametleri ve Duaları Hikmetli Sözleri
 
      SÂLİHLERİN MENKIBELERİ

Salihler, başta Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleri, olmak üzere bütün peygamberler, sahabeler, tabiîn, ehl-i beyt (seyyidler, şerifler), âlimler, evliyâlar ve mürşid-i kâmillerdir.
 
Salihler, iman ve salih amel sahipleridir.
 
Salihlerin menkıbelerini okumak, büyük bir fazilettir.
 
İmam Ali (r.a.) Hazretleri buyurdu:
-"Muhakkak ki, salihlerin zikredilmeleri (menkıbelerinin anlatılması ve okunması) esnâsında Allahın rahmeti iner!
 
İmam Azam Ebû Hanife (k.s.) Hazretleri, buyurdu:
 
-"Âlimler in Hikâyeler (Sâlihlerin menkıbeleri) ve güzellikleri benim için fıkıh tan daha sevimli, daha hoş ve daha iyidir! Zira Sâlihlerin menkıbelerinde kavmin (alim ve evliyâullahın) âdâbı var!
 
Sâlihlerin menkıbelerini okumak, sâlihlere katılmak ve sâlihlerle beraber olmaktır. Menkıbelerini okuduğumuz zaman, onların solukladıkları havayı ciğerlerimize çekeriz.
 
Sâlihlerin havasını teneffüs ederiz.
 
Sâlihlerin o maslahat, sevgi, saygı, barış ve hoşgörü dolu mutlu hayatlarına gireriz.
 
   
      BAŞLICA KAYNAKLAR
 

 
Bu kitabın başlıca kaynakları şunlardır:
 
1-HiIyetü'l-Evliyâ, bu mübarek kitabın tam ismi, Hilyetü'l-Evliyâ ve Tabakâtü'l-Esfiyâ'dır. Elimizdeki nüshası 12 cildtir. İmam Hafız Ebû Nuaym Ahmed bin Abdullah el-lsbahânî (k.s.) Hazretlerinin eseridir. İçinde yaklaşık 688 Sâlihlerin hayat hikayesi ve 15790 kadar rivayetleri var.
 
2-Câmiu'l-Kerâmetü'l-Evliyâ, Yusuf Nebhânî (k.s.) Hazretlerinin eseridir. Elimizdeki nüshası 2 cild'tir. Sâlihlerin menkıbelerini ve kerametlerini anlatmaktadır.
 
3-Tabakâtü'l-Evliyâ, İmam-ı Şa'rânî (k.s.) Hazretlerinin eserdir. Elimizdeki nüsha 2 cild'tir. Sâlihlerin menkıbelerini ve kerametlerini anlatmaktadır.
 
4-Safvetü's-Safve, bu kitap, İmam Âlim Cemâleddin Ebû'l-Ferec Ibni Cevzî Hazretlerinin dir. Elimizdeki nüshası 4 cild'tir. İçinde 1031 evliyâulah âlim ve Salih zatın menkıbeleri ve kerametleri var.
 
5-Ravdu'r-Riyâhîn, kitabın tam ismi Ravdur-riyâhîn fi hikâyâti's-Sâlihin'dir. İçinde yaklaşık 500 Salih zatın hikâyeleri ve kerametleri var. İmam Yafiî (k.s.) Hazretlerinin dir. Elimizdeki nüshası 1 cild'tir.
 
6-Sefîne-i Evliya, Osmanzâde Hüseyin Vassaf beyindir. Elimizdeki nüshası 4 cild'tir. Tarikatlara göre Sâlihlerin hayatlarını anlatmaktadır.
 
7-Tabakâtü's-Sûfıyye. Ebû Abdurrahman Muhammed bin Hüseyin Es-Sülemî (k.s.) Hazretlerinin eseridir. Elimizdeki nüsha 1 cild'tir. Yaklaşık 188 Salih ve Sâliha'nın menkıbelerini ve hikmetli sözlerini anlatmaktadır. Bu kitap sanki "tasavvuf nedir" sorusuna cevap için yazılmış gibidir. Sâlihlerin hikmetlerini sözlerine çok yer vermektedir.
 
8-Ruhul-Beyan tefsiri, İsmail Hakkı Bursevî (k.s.) Hazretlerinin tefsiridir. Elimizdeki nüsha 10 cild'tir. Mütercimi Ömer Faruk Hilmi'dir. İşârî ve tasavvufi bir tefsirdir. Gerçek tasavvufi öğrenmek isteyen okuyacakları bir kaynaktır.
 
9-Tergib ve Terhib, İmam Hafız el-Münzîri Hazretlerinin kitabıdır. İçinde 5677 hadis-i şerif vardır. Mütercimi Ömer Faruk Hilmi.
 
10-Tarihü'-Dimişk, elimizdeki nüshası 80 cild'tir. Şam-ı şerifin tarihidir. 9856 zatın hayatı verilmektedir. Ibn-i Asâkir Hazretlerinin eseridir.
 
11-Tarihu l-Bağdad (Darusselâm) ve Zeyli. Selam diyarının (yani Bağdat'ın) tarihidir. Elimizde ki nüshası 17 cild Bağdat tarihi. 5 cild'te Zeyli olmak üzere 23 cilttir.
 
12-Vefıyyâtü'l-A'yân. bu eserin tam ismi. Vefıyâtü'l-A'yân ve Enbâ-ü Ebnâ-iz-Zaman'dır. Tabiinden döneminden kendi zamanına kadar yaşayan bütün alim. evliya. Salih, devlet adamları gibi meşhur zatların Hayatlarını ve ölümlerini anlatan muhtasar bir tarih kitabıdır. Elimizdeki nüshası 4 cild'tir. İçinde 855 kişinin hayatı var.
 
13-Siyeru'l-AIâmün-Nübelâ,Imam Hafız Şemsüddîn Muhammed bin Ahmed bin Osman Ez-Zehebî Hazretlerinindir. Elimizdeki nüshası 15 cild'tir. Zeyli de 1 cild'tir. Toplam 16 cild'tir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinden kendi zamanına kadar gelen yaklaşık 6992 zatın hayatlarını ve hayatları hakkında başvurulacak kaynakları vermektedir. Zeyli 1 cild'tir. Zeylinde de muhtasar olarak 1172 kişinin hayatı bulunmaktadır.
 
14-Nefehâtül-Üns, Molla Câmî Hazretlerinin eseridir. Bu kitabı LâmiÇelebi Hazretleri, Osmanlıcaya tercüme etti. Elimizdeki nüsha 1 cild'tir.
 
15-El-lsâbetü fî Temyîzi's-Sahâbeti. İmam el-Askalanî (r.h. Hazretlerinin dir. Elimizdeki nüshası 4 cild'tir. İçinde on binden fazla sahab-i kiramın hayat hikâyesi var.
 
16-El-İstiâb fi Marifetis-Sahabe, Kurtubî Hazretlerinindir. İçinde dört bine yakın (3659) sahabenin hayat hikâyesi bulunmaktadır. Elimizde ki nüshası dört cild'tir.
  
17-Üsüdül-Gabe fı Marifetis-Sahabe. İbnü'l-Esîr El-Cezerî Hazretlerinindir. Elimizdeki nüshası 8 cild'tir. İçinde 7703 sahabenin hayat hikâyesi bulunmaktadır.
 
18-El-Kevâkibü-Dürriyye fî Terâcimi's-Sâdeti's-Sûfiyye. Şeyhül­islam Zeynüddîn Muhammed Abdurrazûk el-Münâvî Hazretlerinin eseridir. İki cild'tir. İçinde yaklaşık. Sekiz yüz yetmiş iki (872) Salih zatın menkıbeleri, kerametleri ve hikmetli sözleri bulunmaktadır.
  
19-Evliyâlar Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesinin yayınıdır. Roman boyu 12 cild'tir. Çok değerli bir eserdir.
 
20-lslam Âlimleri Ansiklopedisi, Türkiye gazetesinin yayınıdır. Büyük boy 18 cild'tir. Çok değerli bir eserdir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin hayatından Osmanlı devletinin sonlarına kadar gelen âlim hayatlarını anlatmaktadır.
  
21-Hızır Aleyhlsselâm, bu kitabın tam ismi. Allah'ın Kullarından Salih Bir Kul HIZIR ALEYHİSSELÂM Hayatı Mucizeleri Menkıbeleri Hikmetli Sözleri Duaları ve Hakkında Söylenenler... Yazarı Ömer Faruk Hilmi'dir. Bu kitap büyük boy ve yaklaşık 900 sahifedir.
 
22-Ehl-i Beyt, bu kitabın tam ismi. Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretlerinin Ehl-i Beyti Seyyidler ve Şerifler, Hayatları, Kerametleri Faziletleri Ahlak-ı Hamideleri Menkıbeleri Duaları, Rivayetleri ve Hikmetli Sözleri, yaklaşık 700 sahifedir. Yazarı Ömer Faruk Hilmi
 
23-Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerini  Rüyada  Görmenin  Yolları, bu kitap.Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerini RüyadagörebilmeninMaddî ve Manevî faydalarını anlatmaktadır. 900 sahifedir. Yazarı Ömer Faruk Hilmi.
 
24-EvliyâuIlâh ve Kerametleri, yüzlerce evliyâullâh, mürşid-i kâmil ve kerametlerini anlatan bir kitaptır.Yazarı: Ömer Faruk Hilmi,
 
25-İlimler Kitaplar ve Müellifler, medreselerde okutulan on sekiz ilim, bu ilimlerin ders kitapları ve kitapların müellifleri.Ve diğer ilimler... Âlimlerin ve talebelerin faziletlerinden bahseden Yazarı; Ömer Faruk Hilmi,
 
26-Şefaat, Kıyamet gününde Peygamberlerin, âlimlerin ve şehirlerin şefaatini delilleriyle anlatan bir eserdir. Yazarı: Ömer Faruk Hilmi.
 
27-Tevessül ve tstimdâd.Peygamberleri, Sâlihleri ve Sâlih amelleri vesile edinmenin caiz olduğunu delilleriyle anlatan bir eserdir. Yazarı: Ömer Faruk Hilmi,
 
28-Hayat Ölüm Kabir ve Kıyamet, dört cild'tir. Hazırlayan: Ömer Faruk Hilmi,
 
29-İman ve Sâlih Amel... Kişiyi ebedî saadete götüren sahih ve sağlam iman, akâid ve sâlih amelleri anlatan bir eserdir. Yazarı: Ömer Faruk Hilmi,

30-Mâlî İbâdetler. Zekât, öşür, sadaka, hac, kurban ve vakıfları anlatan bir eserdir. Yazarı Ömer Faruk Hilmi,

31-Ashâb-ı Kiram (Radiyallahü Anhüm) Hazretleri ve Faziletleri, Ömer Faruk Hilmi,

32-İbâdetlerin Sosyolojik Tarafı (İbadetlerin ve İlâhî Emirlerin maddi ve Manevî Faydaları); hazırlayan: Ömer Faruk Hilmi,

33-KaynaklarıyIa Peygamberler Tarihi ve Kıssaları, Ömer Faruk Hilmi...

34-Allâh yolunda Şehâdet ve Şehidlerin Fazileti. Ömer Faruk Hilmi,

Ve diğer muteber hadis, tefsir, tarih ve siyer kitapları...
 
Kaynaklarımızın hepsi, ehl-i sünnet vel-cemaat âlimleri tarafından yazılmış muteber eserlerdir. Çünkü muteber insanların menkıbeleri ancak muteber eserlerden alınır. Allâhü Teâlâ Hazretleri, asıl kaynaklardan faydalanmayı nasip ettiği gibi bu naçiz çalışmamızdan da faydalanmayı nasip etsin.
 
Allâhü Teâlâ Hazretlerinin rahmeti, Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin şefaati, sâlihlerin himmetleri hep üzerimizde olsun...

Çalışmak bizden; Dua sizlerden; Himmet pirân-ı izam Hazretlerinden; Şefaat Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinden; muvafakkıyet (başarı) Allâhü Teâlâ Hazretlerindendir.
 
 
     MUKADDİME
 
Sâlihler, bizim örnek alacağımız insanlardır. Sâlihler. bizim değer yargılarımızdır. Sâlihler, bizim geçmişimizdir.
Sâlihlerin hayatları ve menkıbeleri, bizim kültürümüzdür.
Sâlihler, bizim övünç kaynaklarımızdır.
Sâlihlerin menkıbeleri, bizim için âb-ı hayattır.
Sâlihlerin menkıbelerini okumak bir ayrıcalıktır.
Sâlihlerin menkıbeleri, bizim için bir usve-i Hasanedir.
Sâlihlerin menkıbelerini okumak, sâlihlere katılmak ve Sâlihlerle beraber olmaktır.
Sâlihlerin zamanında yaşamadık; ama Sâlihlerin hayatlarını ve menkıbelerini okuduğumuz zaman, onların solukladıkları havayı ciğerlerimize çekeriz.
Sâlihlerin havasını teneffüs ederiz.
Sâlihlerin o maslahat, sevgi, barış ve hoşgörü dolu mutlu hayatlarına gireriz.
Zamanla inşallah Sâlihlerin huyunu ve ahlakını alırız.
Sâlihler gibi düşünürüz.
Sâlihler gibi inanırız.
Sâlihler gibi yaşarız.
Ve inşallah Sâlihlerden oluruz...
Sahih bir iman. ihlâs, takva ve sağlam bir niyet ile Sâlih ameller, sahibi oluruz.
 
Çalışmak bizden, himmet Sâlihlerden şefaat Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinden ve şefaat ehlinden, muvafakkıyet (başarı) Allâhü Teâlâ Hazretlerindendir.
 
Ömer Faruk HİLMİ 20014-Şanlıurfa
 
 
     MENKIBE İLMİ
 
Herhangi bir ilim okunduğu zaman o ilmin tarifi, mevzuu ve gayesi bilinirse; o ilimden istifade etmek daha kolay ve daha tam olur.
 
Bu okuyacağınız ilmin adı. "Menâkıbüs- SâlihiynSâlihlerin menkıbeleri dir.
 
Bu ilme, "ilmü hikâyâtüs-Sâlihiyn" Sâlihlerin (hayat) hikâyelerinin ilmi [1] de denilir.
 
Sâlihlerin hayat hikâyelerinin ilmi. tarih ilminin bir alt dalıdır.[2]
 
Sâlihlerin Menkıbeleri İlmi
 
Tarifi:
 
Rivayet yoluyla Sâlihlerin siyret (ahlak, yaşam biçimleri), menkıbeleri ve (hayat) hikâyelerinden söz eden bir ilimdir...
 
Mevzuu: Sâlihlerin hayat hikâyeleri ve menkıbeleri, kerametleridir...
 
Gayesi: Saadetü'd-Dareyn'dir. Sâlihlerin aşk, heyecan, ihlâs ve takva dolu hayatlarını okumak ve onları anlamak...
 
Sâlihler, gibi yaşamaya çalışmak dünya ve âhiret saadetine ermektir.
 
Mevzûâtül-Ulûm'da[3]buyruldu:
 
Sâlihlerin menkıbelerinin menfaati, gerçekten apaçıktır. Faydaları çok büyüktür.[4]
 
Vazii: Allâhü Teâlâ Hazretleridir.
  
1-Miftâhü's-Saadet ve Misbâhü's-Siyâde fi mevzûatü'l-Ulûm, c. 1, s. 259,
2-Miftâhü's-Saadet ve Misbâhü's-Siyâde fi mevzûatü'l-Ulûm, c. 1. s. 259,
3-Mevzûâtül-Ulûm kitabının tam adı, "Miftâhü's-Saadet ve Misbâhü's-Siyâde fi mevzûatül-Ulûm,"dur. Bu kitap, üç cild'tir. Bütün ilimlerden söz etmektedir. İlimlerin tarifleri, gayeleri, mevzuları ve ilimde kitap yazan müellifleri anlatmaktadır.Bu kitabın Arapça ve Osmanlıca baskıları var.
4-Miftâhü's-Saadet ve Misbâhü's-Siyâde fi mevzûatü'l-Ulûm, c. l,s. 259,
  
Bizde
 
1-Mevzuatul ulum (3 cild)
2-Mahzenül-Ulûm (1 cild Osmanlıcadır),
3-Keşlu'z-Zunûn (3 büyük cild)
4-Mii'cemül-Müellifîn (15 cild)
5- ve benzeri kitaplardan. "İLİMLER KİTAPLAR VE MÜELLİFLER" kitabını hazırladık.
İlim ehline tavsiye ederim. Ömer Faruk Hilmi
 
 
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri Kur'ân kerimde peygamberlerin hayatlarını ve mucizelerini ve hikmetli sözlerini bize beyan etti.
 
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri. Kur'ân kerimde Yusuf Aleyhisselâmın kıssasını anlattı ve buyurdu:
 
Biz onu bir Kur'ân olmak üzere Arabî olarak indirdik; gerek ki akıl erdiresiniz[5].
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri Kur'ân kerimde "Ashâb-i Kehfin kıssasını anlattı ve onlar hakkında buyurdu:
Hakikat, bunlar birkaç genç yiğit... Rablerine iman ettiler... Biz de hidayetlerini artırdık ve kalplerinerabıta verdik.[6]
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri. Kur'ân kerimde geçen peygamberleri ve ümmetlerini bize anlattı. Ve buyurdu:
İşte sana böyle (yâ Muhammed) geçmişin mühim haberlerinden kıssa naklediyoruz. Şüphe yok ki sana iedünnümüzden bir zikir verdik[7]
 
 
   Sâlihlerle Sohbet
 
Câfer-i Huldî (k.s.) hazretleri buyurdu:
 
"Sâlihlerle sohbette beraber olup, onlarla sohbet ediniz. Onlar, dünyâ hazîneleridir. Onlarla beraber olmak, ebedî saadetin anahtarıdır."[8]
 
Ebû Ali Hasan bin Ali Cürcânî hazretleri buyurdu: "Kişinin saadetinin ve ibâdetlerin ona kolay gelmesinin alâmeti, bütün işlerinde sünnete uymak, sâlihlerle sohbet etmek, dostlarına karşı güzel ahlâklı olmak, ilâhî marifet ve insanlara muhabbet ile bezenmek ve vakitlerini değerlendirmektir."[9]
 
[1]-Yusuf: 12/2.
6-El-Kehf: 18/13,
[1]-Taha: 20/99.
[1]-Sâlihlerin Hikmetli Sözleri. Ömer Faruk Hilmi,
9- Sâlihlerin Hikmetli Sözleri. Ömer Faruk Hilmi.
 
 
Sâlihlerin menkıbelerini okumak; sâlihlerle sohbet etmek gibidir.
  
 
Salih Ameller
 
Sâlihler, sâlih amelleri işleyen zatlardır. Sâlih ameller,
 
1-Namaz,
2- 0ruç,
3- Hac.
4- Zekât.
5- Hayır-Hasenat...
6- Ve benzeri güzel amellerdir...

Sâlihler Kimlerdir?
 
Sâlihler,
1 -Rasûller,
2- Nebiler (peygamberler),
3- Sahâbe-i kiram Hazretleri.
4- Ehl-i beyt,
5- Tabiîn.
6- Tebe-i tabiîn.
7- Âlimler.
8- EvIiyâullâh,
9- Takva ve ihlâs sahibi zatlardır.
 
Sâlihler Allâhü Teâlâ Hazretlerinin Seçkin Kullarıdır
Sâlihler, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin seçkin kullarıdır.
 
Denildi: Sâlihlerin misali ve Allâhü Teâlâ Hazretlerinin başkalarını değil de sadece salihleri, kendisiyle süslediği (iman. tevhit, marifet ve sâlih amellerin) misali; bir ordu misali gibidir.
 
Melik (ordunun komutanı) orduya buyurur:
-"Yarın huzuruma arz olunmaya hazırlanın, süslenin! Kimin süsü, giyim ve kuşamı daha güzel olursa; katımda o kişinin menzil ve mertebesi daha (derecesi çok) yüksek olacaktır!"
 
Sonra melik, yanında bulunan ve hiçbir askerin anında bulunmayan ziynetleri (değerli elbise ve süslen) memleketinin havâssına (has adamlarına, eşrafa) ve muhabbet ehline (sevdiği) kişilere gizlice gönderir.
 
Melikin gönderdiği ziynetler ile süslenen o kişiler; melike arz olunma esnasında, diğer askerlere karşı övünürler. (Onların kendilerinden daha çok güzel süslendiklerini bütün ordu kabul eder).
 
İşte Allâhü Teâlâ Hazretleri (bu şekilde) sâlih kullarını, sâlih amelleri işlemeye muvaffak kıldı. Allâhü Teâlâ Hazretleri sâlih kullarını halisane taat ve ibadetlerle süsledi.
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri, hususî muvaffakıyetiyle sâlih kullarını, saf teveccühler ile donattı, süsledi.
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri bütün bunları, o sâlih kullarını ıstıfâ etmek (diğer insanların arasından süzüp seçmek) ve zatına tahsis etmeyi kastetti.
Böylece Allâhü Teâlâ Hazretleri, sâlih kullarını dünya hayatında diğer kullarından ayırt etti.
 
Ahirette ise elbette onlara büyük ecirler ve mükâfatlar verecektir ki, onlar, (diğerlerine karşı) övünsünler. Allâhü Teâlâ Hazretlerine çok çok hamd etsinler!
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri, kimi istihdam ederse; onu taat ve ibadetinin yolunda kullanır.
Muhakkak ki hizmet yolu çok azdır. Hizmet yoluna girenler, hususiyetle de bu zamanda çok çok azdır.
 
Aşk yoluna girenler nadirdir.
İhvandan10 aşk yoluna girenler pek nadirdir.
Hafız (k.s.) Hazretleri, buyurdu:
 
Ehlüllâhın nişan ve alâmeti aşktır! Aşk üzere ol!
Ki bu şehrin şeyhlerinde aşk nişanını göremiyorum!11
 
10 İhvan kelimesi, kardeş demektir. Şeriatte, bütün Müslümanlar, kardeştirler.Tasavvufta ise aynı tarikat üzere olan ve aynı mürşid-i kâmile bağlı olan kişilere "ihvan" denilir. Müennesi ise "ehâvâf'tır.
11-Ruhul Beyan Tefsiri c.7 s. 320 tercüme ö.faruk hilmi
 
Sâlihlerin Efendisi
 
Sâlihlerin efendisi. Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretleridir.
 
Ebû Osman Hazretlerinden rivayet olundu. Kendisi Cafer bin Hamdan Hazretlerine dedi:
-"Sizler, sâlihlerin (isimlerini, menkıbelerini ve sözlerini) zikretme anında Allâhü Teâlâ Hazretlerinin rahmetinin ineceğine inanmıyor musunuz?"
-"Evet!" bu görüşteyiz" dedi.
Ebû Osman Hazretleri, buyurdu: 'Rasûlüllâh  (Sallallâhü  Aleyhi  ve Sellem) Hazretleri, "sâlihlerin efendisi (reisi)dir..."12
 
 
Peygamberler Şalihlerdir
 
Peygamberlerin hepsi Allâhü Teâlâ Hazretlerinin sâlih kullarından idiler.
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri, İbrahim Aleyhisselâm hakkında buyurdu:
 
 
ibrâhîm'in milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefih/akılsız! Hakikat, biz onu dünya'da istifa ettik/seçtik, âhirette de o hiç şüphe yok salâh ile seçilenlerdendir (Sâlihlerdendir)'13.
 
Muhakkak ki İbrahim, başlı başına bir ümmet idi. Tek bir hanîf olarak Allah'a itaat için kıyam etmişti ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı.120
Onun nimetlerine şâkir (şükredici) idi. O onu seçmiş ve
Doğru bir yola hidâyet buyurmuştu.121
Ve biz ona hem dünyada bir Hasane verdik, hem de şüphesiz ki o âhirette elbette Sâlihlerden!14
Lut Aleyhisselâm hakkında buyurdu:
 
Onu ise rahmetimize koyduk. Çünkü o cidden Sâlihlerden idi15.
 
  
12 Siyerü Alâmü Nübelâ: c 14 3.64.
13 Bakara: 2/130.
14En-Nahl sûresi: 16/120-122.
 
 
Hazret-i ismail Aleyhisselâm. Hazret-i Idris ve Hazret-i Zülkifl Aleyhimüsselâm Hazretleri, hakkında buyruldu:
 
  
İsmail'i de, Idris'i de, Zü'ikifl'i de. Hepsi sâbirînden (sabredenlerdenl)Bunları da rahmetimize idhal eyledik (gark ettik); çünkü cidden Sâlihlerdendirler16.
 
Ishak Aleyhisselâm. hakkında buyruldu:
 
Bir de onu Sâlihlerden bir peygamber olmak üzere İshâk ile müjdeledik17.
 
İsa Aleyhisselâm hakkında buyurdu:
  
Ve İnsanlara kelâm söyleyecek: hem beşikte, hem yetişkin iken, hem de sâlihlerden...18
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri, Yahya Aleyhisselâm hakkında buyurdu:
  
Derken melekler kendisine nida ettiler -o kalkmış mihrabta namaz kılıyordu-:
-"Haberin olsun, Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayet zâhid ve bir peygamber, Sâlihlerden..."19
 
Zekeriyyâ'yı da, Yahya'yı da, îsâ'yı da, İlyas'ı da...Hep sâlihlerden.20
 
Yunus Aleyhisselâm, hakkında buyruldu:
 
15            El-Enbiyâ: 21/75,
16            El-Enbiyâ: 21/85-86.
17            Es-Saffât: 37/112,
18            Âl-i İmrân: 3/46,
19            Âl-i İmrân: 3/39,
20            El-En'âm: 6/85.
 
Fakat rabbi onu istifa buyurdu/seçti de Sâlihlerden kıldı.21 Peygamberler. Allâhü Teâlâ Hazretlerinin seçkin kullarıdır. Peygamberler, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin sâlih kullarıdırlar.
 
 
Sâlihlerin Efendisinin Dileği
 
Sâlihlerin efendisi Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleridir.
Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretleri ölüm hastalığında Sâlihlere katılmayı diledi.
 
Hazret-i Âişe Radiyallâhü anhâ annemizden rivayet olundu. Kendisi, Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinden işitti, buyurdu:
 
-"Herhangi bir peygamber hastalandığı zaman, dünya ile ahiret (hayat ile ölüm) arasında muhayyer bırakılır! (Hangisini tercih eder, o tecelli eder)."
 

Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleri, ölüm hastalığına yakalandığı zaman, kendisini çok şiddetli bir soğuk tuttu. Sesi kısıldı. 0 anda işittim, Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleri,
Allah'ın kendilerine in'âm eylediği enbiya, sıddîklar. şehitler ve sâlihler ile birliktedirler..."22 diyordu, (âyet-i kerimesini okuyordu).Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldığını (ama onun salihleri tercih ettiğini) bildim..."23
 
  
21        El-Kalem: 68/50.
22        En-Nisâ: 4/69;
 23-    Fethü'l-Bârî: 4170. hadis-i şerif şerhi,
 
  
Evliyâulah Sâlih Zatlardır
 
Allâhü Teâlâ Hazretleri, sâlihlerin velisidir. Sâlihler, evliyâullâh olan zatlardır.
Allâhü Teâlâ Hazretleri sadece ve sadece salihleri kendisine dost edinir.
Evliyâullâh olmak için sâlihlerden olmak şarttır. Zira Allâhü Teâlâ Hazretleri buyurdu:
  
Zira benim velîm/dostum, o kitâb indiren Allah'tır ve O hep sâlih kullarına velilik eder.24
Evliyâullâh, Sâlih insanlar olduklarından dolayı, bu kitapta evliyâullahın hayatlarından kesitler göreceksiniz.
 
 
Sâlihlerden Olmak için Dua
 
İbrahim Aleyhisselâm sâlihlerden olmak için dua etti:
 
-"Yâ Rab! Bana bir hüküm ihsan et ve beni sâlihîne ilhak buyur.25"
Yusuf Aleyhisselâm, sâlihlerden olmak için dua etti:
Yâ Rab! Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana ehâdîsin tevilinden/ilimlerin yorumlarından bir ilim öğrettin. Gökleri, yeri yaratan rabbim. Benim dünya ve âhirette velîm/dostum sensin. Beni müslim olarak al ve beni Sâlihlere ilhak buyur.26"
 
  
24       EI-A-raf: 7/196,
25       Eş-Şuârâ: 26/83.
26       Yusuf: 12/101.
 
 
Süleyman Aleyhisselâmın duası
 
 
-"Yâ Rab! Beni nefsime zabıt ve hâkim kıl ki, bana ve vâlideynime/ana-babama in'am buyurduğun nimetine şükredeyim ve razı olacağın iyi bir amel yapayım ve beni rahmetinle sâlih kulların arasına idhai buyur/koy!" 27
 
Büyükler, sâlihlerden olmak için hep dua ettiler.
 
"Yâ Rabbena!/ Ey rabbimiz! İnandık, îmân getirdik. Şimdi sen bizi şehâdet getirenlerle beraber yaz.83
Hem biz niye iman etmeyelim Allah'a ve bu bize gelen hakk'a? Bütün emelimiz rabbimizin bizi sâlihler zümresinin maiyetine/yanına koyması iken!"28
Allâhü Teâlâ Hazretlerinin Kur'ân kerimde övdüğü ve kendilerini insanlar arasından seçtiği rasûlleri ve nebileri, "sâlihler"den olmak için dua ettiler.
Biz ne duruyoruz?
Bize ne oluyor?
Neden sâlihlerden olmak için peygamberlerin okudukları duaları okumuyoruz?
 
Sâlih Evlad İstemek
 
ibrahim Aleyhisselâm, Allâhü Teâlâ Hazretlerinden Sâlih evlad istedi:
 
Rabbim! Bana sâlihlerden ihsan buyur!29
 
 
27-    "En-Neml: 27/19,
28       El-Mâide: 5/83,
29       Es-Saffât: 37/100,
 
  
Salihleri Sevmek
 
Sâlihlerin hayatlarını okuduğunuz selef-i sâlihin Hazretlerini daha çok seveceksiniz.
 
Tarihte geçmiş, mürşid-i kâmiller, evliyâullâh. âlimler, talebeler ve müridlerin bu günkü dünyaya tapan, marifet, muhabbet, aşk ve cezbeden yoksun; müteşayihlerin (sahte şeyhlerin) ve onların ayak takımları olan dünyalık müridlerinin; ilim, irfan ve ihlastan yoksun dünya sevgiyle sarhoş ulemâ sû (kötü alimlerin) gibi olmadıklarını göreceksiniz.34
 
Bugün, "ben evliyâullahıml", diyen (ve evliyalık taslayan) insanların çoğunun üzerinde e'dâullahın yani Allâhü Teâlâ Hazretlerinin düşmanlarının ve "Bersîs"lerin kötü huyu, ahlakı ve ameli görülmektedir.
Bu gün âlimlerin ve hocaların çoğunun üzerinde, Bel'amların huyu ve ahlakı görülmektedir.
Bu sahte şeyhlerin ve kötü âlimlerin amellerini ve yaptıklarını gören, birçok saf Müslüman'ın inancı zedeleniyor.

 
Tarihte   yaşayan   Sâlihlerde   bunlar   gibi   miydi?" diye söylenmektedirler.Böylece evliyâullah'tan soğumaktadırlar. Âlimlerden kaçmaktadırlar.
 
Bu günün insanlarına tarihte yayan evliyâullâh ve âlimlerin bu gün vitrinlerde kendilerini halka teşhir eden, velayet makamından yoksun ve ilimden mahrum kişiler gibi olmadığını gösterebilmek ve insanlara, evliyâullâh ve âlimlerini sevgisini verebilmek için bu kitabı hazırladık.
 
Sâlihlerin menkıbeleriyle, İslamı ve tslamı yaşayan, sahabe-i kiram, taibiîn, tebei tabiîn, evliyâullâh, mürşid kâmiller, âlimleri, talebe ve müridleri seveceksiniz...

Bu kitabın hazırlanma sebebi, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin kullarına, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin sâlih kullarını sevdirmektir.
Allâhü Teâlâ Hazretlerinin dostlarıyla Allâhü Teâlâ Hazretlerinin kullarının arasında iletişim kurmaktır.
insanlara, âlimleri sevdirmektir.
İnsanlara, ilim talebelerini sevdirmektir.
İnsanlara, evliyaullahı sevdirmektir.
İnsanlara, sofileri sevdirmektir.
İnsanlara, tasavvuf erbabını sevdirmektir.
Sâlihlerin insanlığa "âb-ı hayat" olan menkıbelerini ve hayatlarından kesitleri günümüz insanına aktarmaktır.
İnsanları, dünya sarhoşluğundan kurtarmaktır.
Gerçek evliyâullâhm nasıl oldukları ve nasıl yaşadıklarını göz önüne sermektir.
İnsanları. Allâhü Teâlâ Hazretlerine yaklaştırmaktır.35
İslamiyeti yaşayan Sâlihlerin o güzel hayatlarından kesitlerle İslam kültürünü göz önüne sermektir.
 
 
34-Ulemâ-i sû hakkında geniş malumat için, bakınız:
1 -Hukukul-İbâd (Kul hakları, güç sahiplerinin, kötü alimlerin ve sahte şeyhlerin zulmü) - Ömer Faruk Hilmi,
2-Ulemâ-i Sû, Müteşâyih ve Müteseyyidler- Ömer Faruk Hilmi, isimli kitaplara bakınız
 
 
Sâlih Amel
 
Molla Hüsrev. hazretleri buyurdu:
"Dünyâ ve âhirette insanın şerefi ve iki âlemde üstün derecelere nail olması, ancak doğru îtikâd olan Ehl-i sünnet îtikâdında bulunmak ve sâlih amel işlemekledir."37
 
Sâlih Amellerin Sevabı
 
Hace Muhammed Masum (k.s.) hazretleri. buyurdu: "Sâlih amellerin sevabını bütün müminlerin ruhuna hediye etmek iyi ve makbuldür. Her birine ayrı sevâb ulaşır.
 
 
Sâlihlerin Hikmetli Sözleri, Ömer Faruk Hilmi, ' Sâlihlerin Hikmetli Sözleri, Ömer Faruk Hilmi, Sâlihlerin Hikmetli Sözleri, Ömer Faruk Hilmi,
 
 
-"Muhakkak ki rahmet, sâlihlerin zikredilmeleri (menkıbelerinin anlatılması ve okunması) esnasında iner.
 
  
SÂLİHLERİN MENKIBELERİNİ OKUMANIN EHEMMİYETİ
 
 
Sâlihlerin menkıbeleri hakkında buyurdular: İmam Ali (r.a.) Hazretleri buyurdu:x
 
Peygamberler (Aleyhimüsselâm)     Hazretlerini zikretmek (hayatlarını anlatmak, okumak ve öğrenmek) ibadettendir.
 
Sâlihlerin menkıbelerini zikretmek günahlara keffârettir. Ölümü zikretmek, sadakadır.
 
Kabri zikretmek (hatırlamak), sizi cennette yaklaştırır. Cehennem ateşini zikretmek (hatırlamak) cihâd'tandır. Kıyameti zikretmek, sizi cehennem ateşinden uzaklaştırır. İbadetlerin en faziletlisi hileyi terk etmektir. Âlimin malının sermâyesi kibri terk etmesidir. Cennetin bedeli hasedi (kıskançlığı) terk etmektir. Günahlardan pişman olmak, sadık (sıdk-u samimî) tevbedir.40
 
Muhammedü'bni en-Nadr el-Harisî Hazretleri şöyle buyururdu:
-"Sâlihler anıldığı (menkıbeleri okunduğu veya anlatıldığı) zaman Allâhü Teâlâ Hazretlerinin rahmeti iner...41"
 
 
Cilâhül-Ayneyn fi Muhâmetil-Ahmedeyn: s. 213
 
40Câmiul-Ehâdis: 12503;
41Kerâmâtül-Evliyâ: 45;
 
 
Bu Kitabın Okunduğu Yere Rahmet İner
 
 İmam Süfyânis-Sevrî(r.h.) Hazretleri, buyurdu:
 
-"Sâlihlerin zikredilmeleri anında rahmet iner. Ve kim, Sâlihlerin haberlerinden bir şeyler hıfzetmez (öğrenmezse veya) ancak, bazılarından bazıları hakkında hased, yanılma, gadap ve şehvet ile yolu üzere anlatılanları öğrenir...
 
Ve Sâlihlerin faziletlerini ifade eden menkıbelerini öğrenmezse o kişi. tevfîk (başarıdan) mahrum olur. Gıybete girer ve hak tarikat (doğru yoldan) sapıtmıştır...48"
 
 
Süfyân bin Uyeyne Hazretleri, buyuruyordu: -"Sâlihlerin zikredilmeleri anında Allâhü Teâlâ Hazretlerinin rahmeti iner." Kendisine denildi:
 
-"Bunlar (Sâlihler) kimlerdir?" buyurdular: -"Alimlerdir (alimbillah ve arifbillah olan) zatlardır.49
  
Kalbe Ey Faydalı Şey
 
Muhammed bin Yunus Hazretleri, buyurdu: "Kalb. için Sâlihlerin zikrinden daha çok menfaat verici bir şey bilmiyorum...50"
 
Camiu'l-Beyanü'l-ilmi ve fazluhu: c. 2. s. 162.
Hilyetü'l-Evliyâ: c. 3. s. 288; Safvetü's-Safve: c. 1, s. 5, Zemmül-Kelâm ve ehlühü: 967, Şeyhül-İslam Ebû İslamil Abdullah bin Muhammed, El-Ensarî ei-Herevî, Safvetü's-Safve: c. 1, s. 5,
 
 
Vesveseyi Kalbten Çıkarır
 
 Şeytanın vesveseni kalblerden külliyen söküp atan şey, ârifbillâh olan zatların ve terbiye ehlinin (mürşid-i kâmillerin) sohbetidir51.
 
Sâlihlerin Güzel Menkıbeleri Edeptir
 
İmam Azam Ebû Hanife (k.s.) Hazretleri, buyurdu: -"Âlimlerden Hikâyeler (Sâlihlerin menkıbeleri) ve güzellikleri benim için fıkıhtan daha sevimli, daha hoş ve daha iyidir! Zira Sâlihlerin menkıbelerinde kavmin (alim ve evliyâullâhm) âdabı
var...52"
 
İmam Azam (k.s.) Hazretlerinin bu sözlerinin şahidi (delil ve kaynağı), şu âyet-i kerimedir:
 
İşte o peygamberler, Allah'ın hidâyetine eriştirdiği kimseler... Sen de onların gittiği yoldan yürü. "Ben" de "buna karşı sizden bir ecir ve ücret istemem. 0 sırf âlemleri irşad için ilâhî bir yadigârdır (armağandır).53"
 
Yine Allâhü Teâlâ Hazretleri, buyurdu:
 
Hakikat, onların kıssalarında ülü'l-elbab/akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu uydurulur bir söz değil... Ve lâkin önündekinin/ önce inen kitapların tasdiki ve her şeyin tafsîli/açıklanması ve îmân edecek bir kavim için bir hidâyet, bir rahmettir.
 
  
51-Bahru'l-.Medîd: c. 7. s. 127.
52-Tertibü'l-Medârik ve takrîbül-Mesâlik: s. 6, KM İyâz Hazreılcri,
53-El-En'âm: 6/90.
 
 
Müridlerin Bedenlerinin Kuvveti
 
  
Şeyh seyyidimiz Ebûl-Kasım el-Cüneyd (k.s.) Hazretlerinden rivayet olundu. Allâhü Teâlâ Hazretleri, bizi onun bereketiyle faydalandırsın. Buyurdular:
-"Sâlihlerin Hikâyeleri, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin ordularından bir ordudur. Allâhü Teâlâ Hazretleri, Sâlihlerin Hikâye (ve menkıbeleriyle) müridlerin bedenlerini kuvvetlendirir.55
 
 
Ariflerin Kalblerini Sabit Kılar
 
 
Üstad Ebî Ali es-Sadefî Hazretleri, buyurdu:
 
Sâlihlerin Hikâyeleri, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin ordularından bir ordudur. Allâhü Teâlâ Hazretleri, Sâlihlerin Hikâyeleri, sebebiyle kullarından ariflerin kalblerini sabit (iman ve Sâlih amel üzere) kılar.56."

 
Sâlihlerin Menkıbeleriyle Kalbi er Sabit Olur
 
 
Bazı meşâyih-i kiram Hazretleri, buyurdular:
-"Sâlihlerin Hikâyeleri, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin ordularından büyük bir ordudur. Allâhü Teâlâ Hazretleri, sâlihlerin Hikâyeleri sebebiyle evliya kullarının kalblerini (iman ve Sâlih amel üzere) sabit kılar...57"
 
 
54         Yusuf: 12/111,
55         Tertibül-Medârik ve takrîbül-Mesâlik: s. 6, Kâdî Iyâz Hazretleri,
56         Tertibü'l-Medârik ve takrîbül-Mesâlik: s. 6, Kâdî İyâz Hazretleri,
57         Ezhârür-Riyâz fî âhberi Kâdîiyâz: s. 6;
 
 
Bu sözün şahidi şu âyet-i kerimedir:
 
 
Peygamberlerin haberlerinden, kalbini, kendisiyle tesbit edeceğimiz/kuvvetlendireceğimiz her türlüsünü sana kıssa/haber olarak anlatıyoruz. Bu sûrede de, sana hak ve mü'minlere bir mev'ize ve tezkir/nasihat ve hatırlatma geldi.58
 
 
Sâlihlerin Menkıbelerini Okurken Ağlardı
 
 
İbn-i Cevzî (r.h.) Hazretleri, sâlihlerin zikirleri esnasında kalbi yumuşardı ve ağlardı. Ve derdi ki:
-"Âlimlerin, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin katında büyük bir kadr-u kıymetleri var. Allâhü Teâlâ Hazretlerinden beni de onlardan kılmasın ümid ederim...59"
Sâlihlerin bu güzel menkıbelerini okurken; sizde İmam Cevzî Hazretleri gibi sizde dua edin:
 
 
-"Allâhü Teâlâ Hazretlerinden beni onlardan (sâlihlerden evliyâullâh, alimden) kılmasını ümit ederim." deyin.
 
 
Sâlihlerle Sohbet
 
Kafir, fasık ve bid'at ehlinden kaçınmak; sâlihlere yaklaşmak. Sâlihlerin ve hikmet ehlinin meclislerine devam etmek lazım. Sâlihlerin sohbetlerine katılmanın, Sâlihlerin menkıbelerini okumanın maddî ve manevî birçok faydaları var:
 
Muhakkak ki yakınlık tesir edicidir. Tabiat, cezp edicidir.
 
58-Hûd: 11/120,
59-Zeylü Tabakatül-Hanâbileti: s. 77;
 
  
(Manevî) hastalıklar bulaşıcıdır.
 
Hadis şerifte buyruldu: Müşriklerle beraber oturmayın. Onlarla toplanmayın. Kim, müşriklerle oturur ve onlarla bir araya toplanırsa; o kişi onlardandır; bizden değildir.60''
 
Yani müşriklerle bir meskende oturmayın ve müşriklerle bir mecliste toplanmayın. Tâ ki onların habîs (kötü) ahlakları size geçmesin. Ve yakınlık hükmüyle onların çirkin siyretleri (ahlakları) size siyret edip, geçmesin.
 
 
Rüzgar kötü bir yerden esip geçerken;
Oranın kötü ve çirkin kokusunu alıp beraberinde getirir."
Sâlihlerin o güzel kokularını almak için mutlaka Sâlihlerin menkıbelerini okumalısınız.
Sâlihlerin hikmetli sözlerini okuyun. Anlamaya çalışın. Ezberleyin ve çocuklarınıza da ezberletin...  ( salihlerin menkıbeleri kitabı , salihlerin menkıbeleri sohbetler kitabı , ömer faruk hilmi kitapları, ilimşehri yayınevi, ilim şehri yayınları, hayatları kerametleri duaları ve hikmetli sözleri )
 
 
Kalbin Devası
 
İbrahim Havas (k.s.) Hazretleri, buyurdu: Kalbin devası, beştir:

1-Tedebbür (manasının üzerinde düşünerek) Kur'ân kerim okumaktır.
2- Mideyi boş bırakmaktır.
3- Geceleri kıyam (ibadet için kalkmaktır).
4- Seher vaktinde Allâhü Teâlâ Hazretlerine yalvarmaktır.
5- Sâlihlerin meclislerine katılmaktır61."
 
 
60-Câmiul-Ehâdîs: 16438;
 
Sâlihlerin Menkıbelerini Okumanın Faydası
 
Necîbüddîn Şîrâzî Hazretleri anlattı:
Bir zamanlar velîlerin sözlerinden (hikmetli sözlerinden) birkaç parça (sahife) yazı elime geçmişti. Mütâlâa ettim. Bana gayet hoş geldi. Beni etkiledi. Kalbime tesir etti. Bu sözleri araştırdım.
 
Kendi kendime:
-"Bu güzel ve hikmetli sözler, kimin sözüdür, bundan başka eserleri var mıdır, bu zâtı bulayım da, önüne diz cokeyim, ona talebe olayım" dedim.
Bir gece rüyada, heybetli, vakarlı, aksakallı, pek nurani bir zâtın evimize girdiğini gördüm. Hemen abdesthâneye gitti. Abdest alacaktı. Beyaz bir kaftan giymişti.
Kaftanın üzerinde iri hatla, altın suyu ile Âyet-el-kürsî baştan ayağa kadar yazılmıştı.
 
Ben onun arkasından gittim. Kaftanı çıkarıp bana verdi.
Bu kaftanın altında ondan daha göz kamaştırıcı bir yeşil kaftan daha vardı.
Bunda da, önceki gibi aynı hatla, altın yazıyla Âyet-el-kürsî yazılmıştı.
Onu da bana verdi.
"Ben abdest alıncaya kadar bunları tut!" buyurdu. Abdest aldı ve
"Bu iki kaftandan hangisini istersen sana vereyim." buyurdu. Hangisini verirseniz, bence sevgilidir dedim. Yeşil kaftanı bana giydirdi. Beyazı da kendisi giydi. Sonra:
"Beni bilir misin? Ben. o okuduğun parçaların musannifiyim. Sen. benimle görüşmeyi arzuluyordun! İşte geldim!" dedi.
 
Tevâzü ile sordum:
-"Efendim, zât-i âlinizin mübarek ismi nedir?" buyurdular: -"Ben Ebû Yâkûb Yûsuf Hemedânî'yim. Ona. yâni o okuduğun yazılara "Zînet-ül-Hayât" adını verdim. Ayrıca
1 -"Menâzil-üs-Sâlikîn" ve
2-"Menâzil-üs-Sâyirîn" gibi sevilen eserlerim de vardır.** buyurdu.
Uyanınca çok sevindim.
Ona olan muhabbetim çok arttı65.
 
Sâlihlerin Menkıbelerini Okudu Evliyâullâh tan Oldu
 
Şeyh Osman Nurâkûbî Hazretleri,66 Anadolu'ya seyahate çıktı. Anadolu'ya gelince, Nakşibendî yolunda olan bir zâta misafir olmuştu.
Misafir olduğu zâtın "Lemeât-i Nakşibend" adlı eserini istinsah etmek (kopya yoluyla yazmak) istedi.
Bu işle meşgul iken, Nakşibendiyye yolunun büyüklerinin sırasıyla isimlerini ve hayatlarını okudukça:
"Benim baştan beri bu yola girme arzum var! İlk niyetim bu yola girmek olmalıdır! Acaba beni bu yolun müntesipleri arasına kabul ederler mi? Yoksa mahrum mu kalırım?" diye düşündü.
Çok mahzun oldu.
O gece gördüğü bir rüya üzerine misafir olduğu zata talebe olarak Nakşibendî yolunda da yetişti. İcazet alıp memleketine döndü.
Bundan sonra dersleriyle, sohbetleriyle ve hizmetleriyle tanınan çok meşhur bir kimse oldu.
 
Huzurunda pek çok insan toplandı. Sohbetini dinlerlerdi.
Birçok talebe yetiştirdi67.
 
 
65 Tabakât-ül-Kübrâ; c.l, s.135; Câmiu Kerâmât-il-Evliyâ; c.2. s.289; Makâmât-ı Yûsuf Hcmedânî; Süleymâniye Kütüphanesi, tbrâhim Efendi Kısmı, No: 430; İslâm Alimleri Ansiklopedisi: c.7. s. 367;
  
66Şeyh Osman Nurâkûbî Hazretleri, Evliyanın meşhurlarından. Nûrakûb denilen yerde yaşamıştır. Doğum ve vefâı târihi bilinmemekte olup, on sekizinci asrın sonlarında yaşamıştır. Önce zahirî ilim tahsîli ile meşgul oldu ve tahsilini tamamladıktan sonra tasavvufta yetişmek için Halveti tarikatı şeyhlerinden Şeyh Şâkir nâmında bir zâta talebe oldu. Şâkir Efendinin sohbetlerinde yetişmekte iken bu hocası vefat etti. Bunun üzerine Edirne'de Kadiri yolunun rehberlerinden Şeyh Abdülkâdir Hazretlerine talebe oldu. Bu zâtın sohbetlerinde kemâle erip. icazet almakla şereflendi. Memleketi Nûrakûb'da insanları irşad ile vazifelendirildi.
 
67 Bahr-ul-Velâye, Süleymâniye Kütüphanesi, H.Hüsnü Kısmı, No: 5799, v.474a.
 
 
 Menkıbeleri Anlatan Kitabı Seksen Kere Okudu
 
Seyyid Yahya Efendi, Mehmed Emîn Efendi Hazretlerine
mürid olmuştu.
Seyyid Yahya Efendi, okuduğu dersi anlattı:
Mehmed Emîn Efendi ekseriyetle bana Reşehât Aynü'l-Hayat68 kitabını okutup, dinlerdi.
Bazen de okunan yerleri açıklar, izah ederdi.
Ben okurken, ekseriyetle kendisinde istiğrak, kendinden geçme hâli vaki olurdu.
Bu hâl uzayınca. uykuları bastırdı zannedip okumayı keserdim.
Derhal gözlerini açıp;
"Oku! Niçin kestin?" buyururdu.
Bu hâl üzere Reşehât kitabını yetmiş-seksen defa başından sonuna kadar okuyup bitirdik. Böylece çok yerini ezberlemiştim 69
 
 
Evliya Menkıbeleri
 
Şerîfzâde Mehmed Efendi Hazretleri70, evliyâullâh ve sâlihlere çok hizmet etti. Onların hayat Hikâye ve menkıbelerini yazdı. 1 -Menâkıb Evliya,
  1. Menâkıb-i Âl-i Ârifîn
  2. Merâtıb-i Kâşifin isimlerinde birincisi Türkçe, diğer ikisi Farsça olmak üzere üç eseri vardır.
 
68-Reşehât Aynü'I-Hayat kitabının Osmanlıca ve Türkçe tercümeleri var. Sizin elinizde kitabın (Sâlihlerin menkıbelerinin) kaynaklarındandır.
69- Menâkıb-ı Emîn Tokâdî, Millet Kütüphanesi; İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c. 17, s. 61;
 
70-Şerîfzâde Mehmed Efendi Hazretleri On yedinci asır müderrislerinden ve velî. Babası Kadı Şerifi Efendi, dedesi ise büyük âlim Şeyh Burhâneddîn Efendidir. Soyu ve nesebiRasûlüllâh efendimizin torunlarından Hazret-i Hasan'a ulaşır. Küçük yaştan itibaren ilimde yüksek olan dede ve babasından dersler aldı. Okul çağına geldiğinde mürşit ve hocasından feyz alacak, okuduğunu anlayacak duruma ulaştı. SonraŞeyhülislâm Zekeriyyâ Efendinin derslerine katıldı. Zahir ve bâtın ilimlerinde ilerledi. Ondan icazet aldıktan sonra 1582 yılında günlük yirmi beş akçe ile Edirne Medresesi müderrisi oldu. I599'da Gazanferağa Medresesi müderrisliğine getirildi. Sonra sırasıyla Üsküdar, Valide Sultan, Halep, Galata, Şam, Mekke-i mükerreme, Mısır-Kâhire ve Bursa medreselerinde müderrislik yaptı. Sultan Dördüncü Murâd Hanın tahta çıktığı sene (1623) Anadolu kâdıaskeri oldu. Kendisini çok seven ve takdir eden Dördüncü Murâd Han ertesi yıl onu, Osmanlı devlet teşkilâtında seyyidlerin ve şeriflerin doğum ve vefat kayıtlarını tutan ve işleri ile ilgilenen Nakîbül-eşrâflık müessesesinin basma getirdi. 1625 yılında ise askerî en büyük kadılık makamı olan Rumeli Kâdıaskerliğine getirildi. Fakat çok geçmeden bu görevinden ayrılarak tekrarNakîbü'l-eşraf oldu. 1629'da bu büyük mevkiini de asrın en kıymetli kadılarından amcazadesi Şeyh Efendiye bırakarak, kendini tamamen ibâdet ve zikre verdi. 1630 (H.1040) senesinde de rahmet-i rahmana kavuştu. Kabri İstanbul'da Eyüp Sultan Türbesi civarındadır.
 
Bu eserler Osmanlı devri Mâliye Nazırlarından Eğridirli Nâfız Paşa ve Hacı Mahmûd Efendi tarafından çoğaltıldı.
Şerîfzâde Hazretleri. Menâkıb-ı Evliya isimli eserinde. Allah dostları olan velîler hakkında şöyle buyurdu:
"ileriyi gören, hakkı bâtıldan ayıran akıl sahipleri ister sultan, ister hakan, ister derviş, ister vezir, ister zengin isterse fakir olsun, kerametleri anlatılan evliya hakkında temiz niyet ve doğru îtikâd sahibi olmalıdır.
Onların keramet ve evliyalıklarına inanmalı, rûhâniyetlerinden yardım istemelidir.
Haklarında gösterilen bu hüsn-ü niyet sebebiyle Sâlihlerin himmetlerine nail olur.
Maddî ve manevî sıkıntı ânında evliyâullâh imdâdlarına ve himmetlerine mazhar olur.
Dünyevî ve uhrevî murâdlarına nail olur...
Evliyâ-yı kiramın menkıbeleri anlatıldığı ve isimlerinin anıldığı yerde, mecliste onların rûhâniyetlerinin hazır olduğunda şüphe yoktur.
Hattâ âlimler, buyurdular:
-Büyük velîlerlerin Silsiie-i aliyyenin ve silsile-i sâdâtın mübarek isimlerinin anıldığı mecliste yapılan duâ makbul olur".
Esas hikmet, onlar hakkında iyi îtikâd sahibi olmaktır. Çünkü onlar, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin dostlarıdırlar. Dostlar hiç kırılır mı?
Dostun dostunu sevmek, dostu sevmek değil mi? Gerçek dost, dostlarının dostlarına da dost olmaz mı? Müslümanların, kafirler ile haklı ve Allâhü Teâlâ Hazretlerinin rızası için yapmış oldukları savaşlara, kutuplar, velîler, hazır bulunur. Vefat etmiş bulunan ricâl-i gayb, evliyâullâh da katılır. Müslümanlara yardımcı olurlar.
Bu itibarla devlet adamları, pâdişâhlar bu nimetin kadrini bilip adalete meylederek, zulüm ve haksızlıkların define ve zâlimlerin kökünü kazımaya gayret sarfetmelidir.
Aksi halde zaman zaman devlet ileri gelenlerinin fukara ve zayıflara zulüm ettikleri, görülür.
Onların bu zulüm ve haksızlıkları, bizim kötü işlerimiz ve günahlarımız sebebiyledir.
Bazen bizim kötü amellerimiz sebebiyle zafer ve nusret diğer tarafa döner.
Evliyâullâhın İslâm askerini kırması söz konusu değildir.
 
Allâhü Teâlâ Hazretlerinin irâdesi diğer tarafın kazanması yönünde olunca, "ricâl-i gayb71" Müslüman askerlere yardım etmediği gibi, bazen;
 
"Ey kâfirler! Şu fâcirleri, âsileri, günahkârları öldürün!" diye hitâb etmişlerdir.
Zulüm ve isyanları sebebiyle ehl-i Islama olan gadab ilâhîyi bildirmek için kâfirlere böyle hitâb edip Müslümanlardan nice kimseye de işittirmişlerdir.
 
Tâ ki bâzı gafiller bu sırra şâhid olup uyansınlar!
İbret alsınlar.
Muteber tasavvuf kitaplarında bu manada pek çok söz ve menkıbe vardır.
Gayretüllâha dokunan Müslümanlar, kafirler ile terbiye edilmişlerdir...72.
 
 
71-Ricâl-i gayb, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin insanlar içerisinde gizli olan evliya kullandır.
72 Sicilli Osmânî; c.3, s. 141; Evliyalar Ansiklopedisi;
 
 
İlim Şehri yayınları Ömer Faruk Hilmi salihlerin menkıbeleri kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059930017
Markaİlimşehri Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786059930017
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.