Şifa i Şerif, 2 Cilt Ali Kara Kitap Kalbi

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%32) :
340,00 TL
Kazancınız 160,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

  
Kitap             Şifa-i Şerif      
Yazar            Kazı İyaz el Endulusi  
Yayınevi        Kitap Kalbi Yayınları
Tercüme        Ali Kara 
Kağıt  Cilt      Sarı Şamua, Ciltli, 2  Cilt Takım 
Sayfa  Ebat   1.242 sayfa,  17x24 cm
Yayın Yılı       Yeni Baskı

  
   

 
Kadı İyaz Şifa i Şerif kitabını incelemektesiniz.
2 Cilt Kitap Kalbi Yayınları şifayı şerif kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2şifai şerif tercümesi kadı iyaz el endulusi
 
MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ
 
Allahu Teâlâya sonsuz hamdler, Sevgili Peygamberi Muhammed (Sallallahu Aleyhi veSellem), âli ve ashabına da sürekli salat ve selamlar olsun.
 
Şifa-i Şerif isimli kitap, İslam dünyasında önemli yeri olan, ulema tarafında hakkında sitayişle (övgüyle) söz edilen mühim bir eserdir, zira konusu Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve getirdiği Kurandır.
 
Eserde ana konu, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)" i tanıtmak ve sevdirmektir. Ayrıca muhaliflere karşı da gerekli cevaplar verilmiştir. Bu durumda her müminin, peygamberini tanıması ve gerçekten ciddi şekilde sevmesi, sünnetlerini tatbik ederek şefaatine nail olması söz konusu olduğuna göre, bu hususları işleyerek mü'minlerin gönüllerini Peygamber sevgisiyle dolduracak, hakkında atılan ifti­raları ve şüpheleri def edecek bilgi ve malumata ulaşmak her mümin için son derece gerekli ve elzemdir.

Alimlerimiz bu hususlarda bir çok eser yazmışlar, kendi asırlarında gerekli hizmetleri icra ederek müminlere, peygamberlerini ve Kuranı gereği gibi tanıt­maya gayret göstererek bir çok eser yazmışlardır. Ancak bu eserlerin içinde, alim­ler tarafından seçkin bir mevkide görülen Şifayı Şerif namlı bu kitap, Kadı Iyaz'ın (Rahmetullahi Aleyh) en mühim ve en meşhur eseridir.
 
Bu asırda ortaya çıkan bidatler ve batı özentisi Müslümanların itikadi ve ah­laki yönden çok büyük darbeler aldığını, safi gönüllerin bulanıp bir çok nifak alametinin yaygınlaştığı malumunuzdur. Bu ortamda bizlere düşen önemli gö­revlerden biri de şu hadisi şerifin gereğini hem kendimize ve hem de evlatlarımı­za tatbik etmektir.
 
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu: "Evlatlarınızı üç şeyle terbiye edin (ye­tiştirin.) Peygamberinizin sevgisi, Peygamberinizin âli (ehli beyti ve ashabı) nin sevgisi ve Kur'an okumak."
 
Bu hadisi şerifin önemine binaen bizler de müminlere, peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sevgisini ulaştırmakta bir nebze katkımız olması için, bu önemli eserin tercümesine girişmiş olduk. Her ne kadar eserin ilmi ve edebi yönünün yü­celiği tartışma konusu olmayacak kadar zirvelerde olsa da, bizler elden gelen gay­retimizi göstererek bu hususlarda faideli olmak düşüncesiyle, bu büyük meseleye dahil olmuş olduk. Bu hususta, Rabbimizin yardımı ve büyüklerimizin duasıyla muvaffak olmayı umarak tercüme işine başladık.
 
Eserin tercümesinde Arapça aslına sadık kalmaya özen gösterdik ki, ilimle meşgul olan kardeşlerimiz için kolaylık olsun. Sadece, toplu mana vererek yeni kelimelerle cümleleri dizelemeyi pek uygum görmemekteyiz. Çünkü eserin edebî yönünün ağırlığı, bizi asıl kelimelerine biraz daha fazlasıyla sadık kalmaya zor­luyor. Kapalı kalan yerleri, eldeki şerhlerden bakarak parantezlerle ifade etmeye çalıştık. Aslında tercümeden ziyade teferruatlı bîr şerh yazılması gereklidir, belki bu husus ilerde ele alınabilir; lakin şimdilik Arapça olan bu eserin, halkımızın anlayacağı şekilde tercümesinin yaygınlaşması uygundur.
 
Piyasada mevcut bulunan birkaç tercümenin de bir çok faideli güzellikleri inkar edilemez, fakat dikkatle incelendiğinde bir takım ibareleri atlamış olduklarını, bazılarını da toplu tercüme arasında hazf (yok) ettiklerini, bazı yerlerde günlük basit Türkçe'ye kaçarak ilmi seviyeyi düşürdükleri görülmektedir.
 
Biz, kıymetli mürşidimiz Müceddid Mahmut Efendi (Kuddise Sirruhu) den öğrendiğimiz şekilde kendi usulümüz üzere asıl metne sadık kalarak tercümeyi yapmayı, anlaşılmayan yerlerde  parantezler veya dipnotlarla kısa açıklamalar ge­tirerek sizlere biraz daha fazlaca faideli olmayı düşündük.
 
Eserde geçen hadisi şeriflerdeki raviler hakkındaki bilgileri, kitabın sonunda­ki "Kitapta Geçen Şahıslar" kısmında zikrettik.
 
Yeri gelmişken, ortalıkta alim ve ilahiyatçı olarak bilinen bazı nasipsizlerin körüklediği birkaç fitne konusuna değinmevi zaruri gördüğümüzden, bunlara kı­saca temas etmek istedik, şöyle ki; bu nasipsizlerden biri diyor ki:
 
"Peygamber postacıdır; Kur’an-ı tebliğ etti, işi bitti."

Bu söz ve itikad, asla gerçek müslümanın itikadı ve sözü olamaz. Bu olsa olsa müsteşriklerin, içimizdeki bazı ahmaklara soktuğu sinsi bir zehirdir.
 
Şifa-i Şerifte beyan edilen bir çok ayet ve hadisi şerif, bizlere Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in kıyamete kadar örnek ve önder olduğunu, her an hatırlarda göz önünde tutularak onun yolunu ihya etmemiz lazım geldiğini net olarak be­yan eder. Hatta zikrettiği bir rivayette ve alimlerin sözünde, namazda tahıyyat okurken "esselamu alevke eyyuhennebiyyu" (Allahın selamı senin üzerine olsun Ey Nebi!) bu lafızların kime karşı söylendiğini düşünerek okumalı, sanki huzurumuzda Peygamberimizin bulunduğunu tasavvur ederek bizzat O'na selam verir gibi okumamız gerektiğini beyan etmektedir. O halde namaz kılan her mümin için, Nebisiyle görüşme ve konuşma hasıl olmaktadır, bu incelikten gafil olarak kılar­sak, bu durumda kim ölmüş acaba? O'mu yoksa biz mi?
 
Başka bir fitneci der ki: "Peygamber, burayı doğru anlamış"
 
Bu zavallı da peygamberin vasıflarından haberi olmayan cehli mürekkeb biri­dir, ancak kendini alim olarak tanıtır. Fetanet (son derece zeki olmak) vasfı bütün peygamberlerin özelliğidir. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bazı ayetleri doğru anlamış da diğerlerini noksan mı anlamış? Hâşâ!

Alahu Teâlâ "O, hevasından konuşmaz, ancak söylediği kendisine bildi­rilen vahiydir." O'nu öğreten ve yetiştiren Rabbisidir. Bir hadisi şerifte, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu açıklamıştır: "Rabbim beni edeblendirdi, edebimi çok güzel yaptı." (Cami-ul Ehadis: 959)
Allahu Teâlâ'nın edeplendirdiği ve öğrettiği en yüce peygamberi hakkında böyle seviyesiz bir sözü dinsizlerin söylemesi normaldir, ama alim diye ortaya çıkan, tefsir dersi, esmaul hüsna dersi, fıkıh dersi diyerek millete ahkam kesen birinin böyle zırvalaması, hangi manaya yorumlanabilir ?
Bir başka ilahiyatçı "Muaviye'yi sevmem" diyor. Bu ve benzerlerinin kimler­den destek aldıklarını fazla kurcalamaya gerek yok. Bulundukları mevki, ne adam olduklarını ortaya koyuyor.

Bu eserde işlenen konularda ehli beyt ve ashab sevgisi de önemle beyan edil­miştir. Muaviye (Radıyallahuanhu) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in kayınbiraderidir. Ebu Sufyan'ın (Radıyallahu Anh) oğludur. Ummi Habibe (Radıyallahu Anha) validemiz, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile evlenince hepsi ailece Ona akraba olmuşlardır. Öyleki, amcası Hamza'yı (Radıyallahu Anh) şehid ettirip ciğerini ısıran Hind, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellemin kayın validesi olmuştur. Hakkında kadınların beyatiyle alakalı ayetler gelmiştir. Böyle bir aileyi ve mensuplarından birini sevmemek ne büyük nasipsizliktir.     
      
"Beni seven beni sevdiği için ashabımı sever, bana buğuz eden bana buğuz ettiği için onlara buğuz eder." Hadisi şerifini görmeyenler, akıllarını başla­rına alsınlar.

Bazıları da: "Kur'andan bir kısmını çıkartalım" derler. Bazıları yüzde yir­misini der, bazıları üçte birini der. Bu şekilde cüretle konuşan ve memleketi­mizde etkin olan kişiler karşısında, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Kuranı savuna­rak muhafaza etmek, sevdirmek ve yaşatmak hiçte kolay olmasa gerektir. O halde bu önemli hizmette bizim de hissemiz olması için maddi manevi gayretlerimizi noksan etmeyelim.

Ayeti kerimede yahudilerin şöyle dediği bildirildi: "Bazısına iman ederiz, bazısını inkar ederiz" Bu gibi itikad Yahudi ve Hıristiyan itikadıdır ve küfürdür, Müslüman, kitabın tamamına iman eder, peygamberinin getirdiği bütün hüküm­leri tartışmasız kabul eder. Teslimiyet bunu gerektirir.
 
 
Daha bir çok fitne ve şüphenin cevaplarını vererek en güzel şekilde konuları ifade eden Şifa i Şerif, asrımızda da elde tutulması lazım gelen eserlerden biridir.
 
Eserin hazırlanmasında yardımcı olan hoca kardeşlerimize, eserin basılıp ya­yınlanmasında emeği geçen tüm kardeşlerimize, en samimi teşekkürlerimi ifade eder, dünya ve ahıret saadetine nail olmamızı Rabbimizden niyaz ederim. Hamd, salavat ve selam ile.  ( şifai şerif kitap , şifayı şerif al oku , 2 cilt şifa i şerif , arifan yayınları şifayı şerif , beyzade yayınları, ali kara tercümesi , kazi iyaz el endulusi )
  
Ali KARA
Muharrem Hicri: 1433.
Miladî: 2012

 
 
Açıklama
 
Şifa-i Şerif Hakkında:


Şifa-i Şerif, sahasında telif edilenlerin en mükemmeli olduğunda alimlerin ittifakı vardır. Bu kitap, kadı Iyaz’ın en önemli eseridir. Kendisi, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisini tanıtmak, ümmete O’nu sevdirmek için bu eseri telif etmiştir. Aynı zamanda bu eseriyle bir çok konuyu inceleyip muhaliflere gerekli cevapları da vermiştir.

Gerçekten bu eser, müslümanın Peygamberimize karşı olan sevgisini kalplere iyice yerleştirmektedir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öğrendiklerimizi çoğalttıkça, O’na karşı olan sevgimiz de çoğalmaktadır. Bu eserde zikredilen bir çok kıssa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in özel hallerini beyan etmekle birlikte, O’nun vasıflarını da teferruatıyla açıklamaktadır. Hakkında bu kadar malumat beyan edilen başka bir Zat, alemde mevcut değildir.

Müellif kadı Iyaz (r.aleyh) eserinde konuların evvelinde ayeti kerimeler ve hadisi şerifler zikretmiştir. Bunlarla zikredeceği konulara delil getirmiş olur. Ayrıca müfessirlerin açıklamalarını da zikrederek ayetlere nasıl mana verilmesi gerektiğini de tenbih etmiş olmaktadır.

Eserinde, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) özel hallerinden bir çok inceliği de zikretmektedir. Bunların ravilerini de zikrederek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Müslümanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bilgilerini ve muhabbetlerini kuvvetlendirmektedir.
 
Bu eserin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. Zira inkarcıların şüphe sokmaya çalıştığı bir çok konuyu Kadı iyaz delilleriyle net bir şekilde zikretmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şanının yüceliğini ortaya koymuştur. Artık şüphelenenlerin, nifak ehli sapık kimseler olduğu açığa çıkmıştır. 

Aliyyul Kâri derki: Şifa kitabı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şemaili (sureti ve ahlakı) hakkında yazılanların en mücmel ve yeterli olanıdır.


Şifa-i Şerif üzerine bir çok şerhler yazılmıştır.

1- Şihabul Hafaci: Nesimur Riyaz fi şerhi Şifayi Kâdı Iyaz ismiyle yazdığı eserinde uzun bir şekilde şerh etmiştir. Dört cilt halinde basılmıştır.

2- Molla Aliyyul Kâri: Orta uzunlukta bir şerhtir. Büyük boy iki cüz olarak basılmıştır.

3- Şeyh Hasen El Adevi el Hamezavi: Kısa bir şerhtir. İsmi, Mededul Feyyaz.

4- Müzilul Hafa fi Elfazı Şifa. Müellifi Allame Takıyyuddin Ahmed bin Muhammed bin Hasen eş- Şümni.

5- El Muktefa fi Halli elfazuş Şifa. Müellifi Allame Burhanuddin İbrahim ibni Muhammed bin Halil el Halebi.
 
 
 
Kitapkalbi yayınları Kadı İyaz Şifa i Şerif kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055313296
MarkaKitap Kalbi Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786055313296
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.