Şuabul İman, Beyhaki, 10 Cilt

Fiyat:
3.500,00 TL
Havale / EFT:
3.395,00 TL
980,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Kitap              Şuabul İman
Yazar             Beyhaki
Yayınevi         Ocak Yayıncılık 1530 TL
Tercüme         Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız
Kağıt Cilt        Sarı Şamua Kağıt, 10 Cilt Takım
Sayfa Ebat     5,870 sayfa,  17x24 cm
Yayın              Türkçe - Arapça
Hadis Sayısı   10.756 hadisi şerif arapça metni ve türkçe meali, açıklaması

 
Beyhaki Şuabul İman kitabı nı incelemektesiniz.
Ocak yayıncılık 10 cilt şuabul iman kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
şuabul iman
beyhaki

  
Ebû Nuaym el-Isbehânî’yi izleyen dönemde es-Sünenu’l-Kübrâ,Şuabu’l-îmân, Ma’rifetu’s-Sünen, Delâlilu’n-Nübüvve gibi dallarındaki en hacimli eserleriyle dikkat çekmiş zamanın en gözde hadis hafızı Beyhakî’nin eserlerine gösterilen bu ilginin nedeni, onun tefsir, kelam, fıkıh, Arap edebiyatı alanlarında otorite sayılacak derecede bir bilgi birikimine sahip olmasıdır. Diğer taraftan; Şâfiî külliyatı bağlamında kaleme aldığı eserleriyle Şâfiî mezhebini ihya ettiği söylenmektedir.
 
İmanın şubelerine dair akaid, ibadet, muamelat, edeb ve ahlâk konulu 77 başlık altında muhaddislerin metodunca elde edebildiği tüm birikimini hadis-i şerifler, sahabe ve tâbiûn sözleri olmak üzere kullanıcıya sunmakla kalmayıp bunların açılımları ve yaptırım gerektiren ahkâmını da ele almakla farklı bir sunum meydana getirmiştir.
 
Halîmî’nin Minhâc adlı kitabının tertibine uygun olarak hazırladığı elinizdeki bu eserde yaklaşık 11.000 hadis ve âsârın yer almasının yanı sıra, İslâm dünyasının ilk üç asrında tasavvuf, ibadet, takva ve zühdde zirve yapmış örnek pek çok şahsiyetin söz, fiil ve şiirlerine de yer vermekle çok zengin bir içerik sunmaktadır. Kendinden sonraki yüzlerce esere kaynaklık etmiş bu kültür hazinesini son derece güvenli bir sunum tarzı olan ravi zincirleri (isnâdlar) ile aktarmış olması, bir muhaddis kimliği ile Beyhakî’nin farkını gözler önüne sermektedir.
  
 
     YAYINCININ ÖNSÖZÜ
 
 
Ocak Yayıncılık olarak Sünnet-i Nebevice kaynakları olan büyük hadis koleksiyonlarını yayımlama imkânı bahşeden Yüce Allah'a hamd eder, onun Sevgili Resulü Muhammed sallalahu aleyhi vesellem'e sonsuz salâtü selamları arzederiz. Üçüncü Hicri asrın en değerli musanniflerinden olan Beyhakî'nin külliyatına başlama imkânı lütfettiği için Cenâb-ı Hakk'a şükrederiz.

Zamanında hadis ulemasının önderi olarak kabul edilen Beyhaki 'nin en meşhur eserlerinden birisi de elinizdeki Şuabu'l-îmân kitabıdır. İhtiva ettiği 11.000'e yaklaşan hadis-i şerif ve âsârı ile oldukça hacimli bir eserdir.

"İmanın Şubeleri" konu başlığı altında İslam tarihinde çok sayıda telifat karşımıza çıkmaktadır. Ancak Beyhakî 'nin elinizdeki bu kitabı, kuşkusuz bunların en kapsamlısı ve büyüğüdür.

Müellifin muhaddis olması nedeniyle eserin sunumu diğerlerinden biraz farklılık arzetmektedir. Müellif, hadis-i şerif, sahabe ve tâbiûn sözlerinden yaptığı tüm nakilleri, kendine uzanan ravi zincirleri (isnâd veya senedleri) ile okuyucuya sunmaktadır. İmanın yetmiş küsur açılımı olduğuna dair sahih hadisin izahı mahiyetinde akaid, fıkıh, ahlâk ve edebe dair 77 başlık altında sunulan hadis ve asarın sayısının küçümsenmeyecek bir miktarda olması, müellifinin muhaddis kimliğinin yanında diğer İslami ilim dallarına ne denli vakıf olduğunun bir göstergesidir.

Hadis edebiyatının 4. asırda gösterdiği bir tekamülün göstergesi olarak Beyhaki , bu rivayetleri yalın olarak aktarmakla kalmayıp, gerek tefsir, gerek kelam, gerekse fıkıh konularında hakimiyetinin bir göstergesi olarak delillendirmelerde ve o dönemde var olan bir takım tartışmalara ışık tutacak değerlendirmelerde bulunmaktadır. Diğer taraftan konular geldikçe ilk dönem mutasavvıflarından pek çoğunun başka kaynaklarda geçmeyen yüzlerce hikmetli sözlerine de yer vermektedir.
 
Beyhaki elinizdeki kitapta başka eserlerine da atıflar yapmakta ve onlarda ele aldığı bölümlere göndermelerde bulunmaktadır. Bu eserlere bakıldığında Şuabul imin kitabı nın son kaleme aldığı eserlerinden birisi olduğu açıkça belli olmaktadır. Diğer taraftan kaleme aldığı bu eser, daha sonra gelen bazı âlimlerce ihtisar edilmek suretiyle de kullanılmayı sürdürmüştür.

Bunu takibeden bölümde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden madde olarak sırasıyla önce müellif Beyhakî'nin biyografisi aktarılmış; Beyhaki 'nin hadis ve kelam ilimleri alanındaki konumu ve eserleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Müteakiben Şuabu'l-îmân kitabının özellikleri; "İmanın Şubeleri" (= şuabu'l iman ) başlıklı telifler; son olarak elinizdeki kitaba önemli bir dayanak olarak metinlerde sık sık karşımıza çıkacak olan Halîmî'nin imanın şubelerine dair meşhur eseri el-Minhâc hakkında bilgiler verilmiştir. Sözünü ettiğimiz İslam Ansiklopedisi içinde yer aldığı şekliyle bu dört maddeyi aynen buraya aktardık. Verilen bilgilerin yeterli olduğuna inanıyoruz.
 
 
   KİTAP HAKKINDA
 
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî'nin (ö. 458/1066) kâmil imanın oluşmasını sağlayan dinî davranışlar hakkındaki eseri.
 
 
Kitabın mukaddimesinde adı zikredilmemekle birlikte müellif, imanın temel konulan ile tâli meselelerini cemeden bir kitap yazmayı arzu ettiğini belirtmekte (Şuabu'l-îmân, I, 28), dolayısıyla diğer bazı eserlerinde bu kitabı için "el-Câmi"', "el-Câmi'u'l-musannef fî şuabi'l-îmân" şeklinde yaptığı isimlendirmeye işaret etmektedir (a.g.e., neşredenin girişi, I, 19). Eser, daha sonra yapılan muhtasarları ile biyografi kaynaklarında Şuabu'l imân diye anılmıştır. Müellif mukaddimede ayrıca Ebû Abdillah el-Halîmî'nin el-Minhâc Lî şuabi'l-îmân'ında konuyla ilgili yeterli bilgi verdiğini söylemekte, plan açısından onu örnek aldığını ve her bölümde onun açıklamalarını naklettiğini bildirmekte, ancak Halîmî'nin çıkardığı hadis senedlerini kendisinin eklediğini ve asılsız rivayetlere yer vermediğini belirtmektedir. Beyhaki yine mukaddimede, Şuabu'l imân'ın içerdiği konulan el-Esmâ' ve's-sıfât ile ed-Da'avât gibi adlarını sıraladığı sekiz eserinde ve es-Sünen'inde daha tatminkâr şekilde işlediğini kaydetmektedir (I, 28-29).
 
Şuabu'l îmân 'ın ilk kısmı bu tür eserlere esas teşkil eden, "İman altmış küsur (veya yetmiş küsur) şubedir ..." mealindeki hadisle başlar. Müellif, Halîmî'nin yaptığı gibi ikinci rivayeti tercih ederek yine onun gibi kitabını yetmiş yedi bölüme (bab) ayırdığını söyler. Ancak bölümlere geçmeden önce on bir bab içinde imanın mahiyeti, amelle münasebeti, âyet ve hadislerde işaret edilen imanın artması ve eksilmesinin mânası, mukallidin imanı gibi konular hakkında kısa bilgiler verir. Şuabu'l-îmân'ın ilk dokuz bölümü altı iman esasına ayrılmıştır. Muhammed Saîd b. Besyûnî Zağlûl'ün yedi ciltten oluşan (VIII ve IX. ciltler fihristtir) neşrinin ilk cildinin sonunda yer alan 200 sayfanın yarısı Allah'ı sevme, yarısı da O'na karşı saygılı olma (muhabbet, havf) konulannı içermektedir. Kitabın II. cildinin ilk iki bölümünde Allah'ın rahmetine ümit bağlama ve O'na tevekkül etme konulan işlendikten sonra on dördüncü ve on beşinci bölümlerde Hz. Peygamber sevgisine temas edilmekte, ardından kişinin dinde sadakat ve kararlılık göstermesinin önemi belirtilmektedir. On yedi ve on sekizinci bölümlerde ilim öğrenme ve ilmi yaymanın dindeki yeri üzerinde durulduktan sonra 250 sayfaya yaklaşan bir hacim içinde Kurban okumanın ve onu anlayıp gereğince amel etmenin imanla bağlantısı açıklanmaktadır.
 
 
Eserin yirmi-yirmi beşinci bölümlerini içeren III. ciltte taharet, namaz, zekât, oruç, itikâf ve hac konuları iman-amel bağlamında ele alınmış, yirmi altı-otuz sekizinci bölümleri oluşturan IV. ciltte cihad bahsi anlatılmış, kefaret ve akidlere temas edilmiştir. Ardından ahlâkî konulara geçilerek Allah'ın nimetlerine şükür, dilin kötü sözlerden korunması, emanete riayet, cana ve namusa tecavüzden sakınma ve kul hakkına önem verme konuları işlenmiştir. Şuabu'l-îmân'ın V. cildinde otuz dokuz-kırk sekizinci bölümlerde yiyecek içecek ve giyimde meşru sınırlar, bazı oyun ve eğlencelerin haram kılınması, kinden, hasetten ve insanların gizli taraflarını araştırmaktan uzak durma, ihlâslı olma, tövbeye sarılma ve kurban gibi konular ele alınmıştır. Kırk dokuz-altmış üçüncü bölümleri içeren VI. ciltte ulu'l-emre itaat, müslüman toplumdan ayrılmama, adaletle hükmetme, emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker, iyilikte yardımlaşma, anne babaya ve akrabaya iyi davranma, idaresi altında bulunanlara hoşgörü ile yaklaşma, selamlaşma, hastaları ziyaret etme konularına değinilmiştir.
 
 
Kitabın altmış dört-yetmiş yedinci bölümlerini ihtiva eden VII. cildi de inkarcı ve bozgunculardan uzak durma, komşularla iyi geçinme, misafire ikramda bulunma, insanların kusur ve ayıplarını örtme, sabırlı olma, dünyaya bağlanmama, dedikodudan uzak durma, kendisi için sevdiği şeyi başkaları için de sevme gibi ahlâkî meselelere ayrılmıştır.
 
Beyhakinin Şuabu'l imân'ı ilk muhaddislerden itibaren bilinip itibar edilen sahîh veya sünenlerde "Kitâbü'l-îmân" başlığı altında şerhedilen meşhur bir hadisin şerhi niteliğindedir. Eserde doğrudan akaidle ilgili 325 sayfalık bir bölümden sonra taharet ve namazdan başlamak üzere ibadet konuları ele alınmış, geri kalan geniş hacim içinde Resûlullah'a muhabbet, ilim tahsili, Kur'an okuma, cihad ve özellikle ahlâkî davranışlar anlatılmıştır. Bu muhtevasıyla eser hadis rivayetlerine dayanan geniş bir ilmihal özelliği taşımaktadır. Kitabın Halîmî'ye aite/-Minhâcjî şuabi'l-îmân'dan farkı ilgili bahislerde birden fazla rivayetin ve bunların senedlerinin zikredilmesidir. Beyhakî mukaddimede belirttiği gibi genelde açıklamaları isim zikrederek Halîmî'den almış, bu arada kendi eserlerine de atıflar yapmıştır. Kitabın Muhammed b. Saîd neşrinde 1.100 sayfadan oluşan hadis ve eser (Resûlullah, ashap ve tabiînden nakledilen rivayetler) fihristi toplam 11.269 rivayeti kapsamaktadır. Şuabul iman, Ferrâ el-Begavî'nin Mesâbîhu's-sünne ve İsmail b. Muhammed el-Aclûnî'nin Keşfu'l-haffîsmm kaynaklarından birini teşkil etmiştir.
 
Eserin bazı muhtasarları yapılmıştır. Bunlardan biri Ömer b. Abdirrahman el-Kazvînî'ye (nşr. M. Münîr ed-Dımaşkî, Kahire 1343, 1355; nşr. Abdülkâdir el-Arnaût, Dımaşk 1403), diğeri Yâsîn b. Mûsâ el-Aclûnî'ye aittir. İbn Receb'in muhtasarı da neşredilmiştir (Kahire 1355). Kâtib Çelebi kitabın Muhammed b. Hameveyh, Şemseddin Konevî ve Celâleddin es-Suyûtî tarafından ihtisar edildiğini kaydetmektedir. Ancak Suyûtî'nin muhtasarı (el-Münteka) eserde yer alan hadisleri Kutub-i Sitte'de bulunan rivayetleriyle desteklediği için bir yönüyle "zevâid" niteliği taşımaktadır (Keşfu'z-zunûn, I, 574; karş. Tercümânu Şu'abi'l-îmân, neşredenin girişi, s. 34-35). Ayrıca Muhammed b. İdrîs Kandehlevî'nin Tuhfetu'l-ihvân bi-şerhi hadîsi Şu'abi'l-îmân adlı bir çalışması vardır (Lahor, ts.). Hanifi Akın, Ebu'l-Kâsım el-Kazvînî'ye ait muhtasarı İmanın Şubeleri-Şuabu'l-İmân (Beyhakî) Muhtasarı adıyla tercüme etmiştir (İstanbul 2005).
 
Şuabu'l-îmân'ın birçok nüshası bulunmaktadır (meselâ Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 216; Nuruosmaniye Ktp., nr. 1123; TSMK, III. Ahmed, nr. 499). Haydarâbâd (1406/1986) ve Bombay'da (nşr. Abdülali Abdülhamîd Hâmid, 1406/1986) eksik olarak basılan kitabın dokuz cilt halinde ilmî neşri gerçekleştirilmiştir (bk. bibi.). ( ocak yayıncılık, şuabül iban, beyhaki şuabul iman, 10 cilt hadis seti, beyhaki hadis külliyatı, ocak yayınları, şuabül iman hadisleri, sahih hadisler, ŞUABUL İMAN, imanın şubeleri, hadis kitabı )
 
 
BİBLİYOGRAFYA:
 
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, Şuabu'l-îmân (nşr. M. Saîd b. Besyûnî Zağlûl), Beyrut 1410/1990, I-IX, tür.yer., ayrıca bk. neşredenin girişi, I, 19; Keşfu'z-zunûn, I, 574; Ömer b. Reslân el-Bulkînî, Tercümânu Şu'abi'l-îmân (nşr. Suûd b. Abdülazîz ed-Da'cân), Medine-Dımaşk 1424/2004, neşredenin girişi, s. 34-35, 42-43.

 
 
 
 
ocak yayınları beyhaki 10 cilt şuabül iman hadis kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659128
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuVar
9786054659128
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.