Şualar, Söz Basım, Büyük Boy Vinleks Cilt

Fiyat:
240,00 TL
Havale / EFT:
232,80 TL
67,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda


Kitap              Şualar, Lugatlı
Yazar             Bediüzzaman Sadi Nursi
Yayınevi         Nesil Söz Basım
Kağıt - Cilt      Sarı Şamua kağıt  - Vinleks Ciltli 
Sayfa - Ebat   1.260 sayfa - 16.5x24.5 cm - büyük boy
Yayın Yılı        2012 - Lugatçeli, ayet hadis mealli, indeksli


Nesil Söz basım yayınları, Bediüzzaman Sadi Nursi , Şualar adlı kitabı incelemektesiniz.
Büyük Lugatlı Şualar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 

               TAKDİM
 
Risale-i Nur, Kur’an ayetlerini mana yönünden açıklamasıyla tefsir ilmi içinde değerlendirilirken; zamanın inanç ve ahlak gibi problemleri tartışması açısından de kelam ilmi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Müellifin kendisi bu iki hususu risalelerinde belirtmiştir.
 

Risale-i Nur, konuları ele alış tarzı, muhtevasındaki derinliği ve kapsamlılığı birçok kesimin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir yandan yurt içinde ve dışında çeşitli halk kesimleri tarafından okunmakta ve diğer yandan hakkında uluslar arası sempozyumlar düzenlenmekte ve birçok akademik makale ve tezlere konu olmaktadır.
 
Mesela bunlar arasında çağdaş düşünürlerken Faslı Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Risale-i Nur’un düşünce dünyasında yaptığı büyük devrimde söz ederken, onun diğer yönlerinin yanında bu yönünün de kayda değer olduğunu dikkat çekmektedir.
 
“Alman filozofu Kant ve takipçileri, her şeyin merkezine aklı aldılar ve sadace aklın ürünü olan hususları itibar ettiler. Hatta bu hususta öyle ileri gittiler ki, İncil ve Kur’an gibi semavi kitapları ve temsil ettikleri dinleri de aklın etrafında dönen diğer eşya arasına katarak, akli sistem içinde onlara bir tanım getirdiler. Yani, tıpkı eski insanların dünyayı sabit sanıp güneşin de onun etrafında döndüğünü tevehhüm ettikleri gibi, aklı sabit kabul ederek semavi kitap ve dinleri etrafında gezdirdiler.
 
“İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur’la düşünce dünyasında bu gidişatı olması gereken mecraya çevirdi—tıpkı ilim dünyasında Kopernik’in yaptığı gibi. Nasıl ki Kopernik, “Dünyanın sabit, güneşin onun etrafında döndüğü şeklindeki eski görüşü ortadan kaldırıp; onun yerine, güneşi Sabit, dünyanın hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü” ispat etti; Bediüzzaman da Risale-i Nur’la düşünce dünyasında buna benzer bir inkılap gerçekleştirdi: “İnsanın düşünce dünyasına sabit olamaz, her şeyi kendi etrafında döndürmeye gücü yetemez. Asıl sabit olan ve merkezde bulunan vahiy güneşidir. İnsanın düşünce dünyası hem kendi ekseni etrafında döner, hem de vahiy güneşinin etrafında döner” diyerek insan düşüncesinin alması gereken asıl yerini tespit etmiş, aklı yalnızlık ve karanlıktan kurtararak aydınlatmış ve rahatlatmıştır.”
 
Risale-i Nur, bir Kur’an tefsiri olması itibariyle, aklın yanı sıra, kalb, ruh ve diğer bütün duygulara da hitap etmektedir. Ahlakın bütün boyutlarına ışık tutmakta ve bir çok sosyal probleme çözümler sunmaktadır. Ancak onun bu ve bunun gibi gibi daha bir çok meziyetini en iyi şekilde anlamanın yolu her halde onu açıp bizahiti okumak ve yaşamakta olur. İşte bu sebeple sizi Şualar ile baş başa bırakıyoruz.
 
Yapılan bu çalışmanın belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
 
1-Ana metin: Risale-i Nur’un metnine hiçbir surette müdahale edilmemiştir. Sadece metin içindeki uzun cümleler, ifadeye hiçbir surette dokunulmaksızın, bazı pratik işaretlerle daha kolay anlaşılır bir şekilde dizilmiş, paragraflarda ise, konunun akışı ve bütünlüğü dikkate alınarak, daha ferah ve kolay anlaşılabilecek bir tarz seçilmiştir.
 
2.HAŞİYE - Dipnot: Tarafımızdan eklenen dipnotlar numaralandırmak ve sayfanın altında verilmek suretiyle, Müellif veya talebeleri tarafında eklenen Haşiye’lerden ayırt edilmiştir.
 
3.Ayet mealleri: Ayet-i kerimelerin kısa bir meali, sure isim ve numarası ve ayet numarası sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtilmiştir.
 
4.Hadis Mealleri: Hadis-i şeriflerin kaynakları ve mealleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtilmiştir. Mana itibarıyla nakledilen, ancak belirtilen kaynaklarda lafız farklılıkları görülen hadislerde ise herhangi bir zorlamaya gidilmemiş, kaynakta ne varsa o gösterilmiştir.
 
5.Ayet ve hadis işaretleri: Metinde geçen bazı ayet ve hadis işaretlerine dipnot düşülmüş ve (bk.) şeklinde bunların kaynakları belirtilmiştir.
 
6.Tercümeler: Müellifin kendisinin ait olan Arapça ibarelerin eğer Müellifi tarafından yapılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa bu tercüme aynen alınmıştır. Bu gibi yerlerde, tercümenin daha detaylı oluşu dikkati çekecektir. Diğer yerlerde ise, yine Müellifin Türkçede kullandığı tabirler ve üslup esas alınarak, Tercümenin, Risale-i Nur’un ruhuna mümkün mertebe yabancı düşmemesi için gayret gösterilmiştir. 
  
7. İndeksler: Eserin sonuna ayrıntılı olarak, konu, Esma-i İlahiye, Şahıs, mekan, ayet-i kerime ve hadis-i şerif indeksleri çıkarılmıştır. Bu indekslerde, aranan birçok hususun en seri bir şekilde bulunabilmesi hedeflenmiştir.
 
8.Şahıs ve Yer Bilgileri: Kitabın sonunda, metin içinde geçen şahıs ve yerlerle ilgili tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Bunlar sayfa altlarındaki sözlük içinde (bk. Şahıs) ve (bk. Yer) şeklinde belirtilmiştir ve kitabın sonunda yer alan “Şahıs ve Yer Bilgileri” bölümüne yönlendirilmiştir.
 
9.Sözlük: Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin, sadece cümle içinde geçen anlamları verilmiştir, diğer anlamları alınmamıştır.
 
10.Kavramlar Sözlüğü: bu çalışmanın belki en önemli yanı “Kavramlar Sözlüğü”dür. Risale-i Nur ’un daha kolay anlaşılması için kitabın arkasına böyle bir sözlüğün ilave edilmesine ihtiyaç vardı. Her ne kadar geliştirilmeye ve daha akademik hüviyet kazandırılmaya müsait olsa da, bu mütevazi çalışma inşallah Risale-i Nur ’un anlaşılması teşkil edeceği ve fiili bir dua hükmüne geçeceği ümidindeyiz. 
 
 
İKİNCİ ŞUÂ: Allah’ın birliğini, “Ehad” ismini açıklar. İsm-i Azamın altı nüktesinin yedincisi...
Birinci Makamın Birinci Meyvesi: Tevhid ve vahdette cemâl-i İlâhî ve kemâl-i Rabbanî tezahür eder. Vahdet olmazsa o hazine gizli kalır.
Tevhidin İkinci Meyvesi: Kâinatın zatına ve mahiyetine bakar. Vahdet sırrıyla, kâinatın kemâlâtı gerçekleşir ve varlıkların ulvî vazifeleri anlaşılır, bu âlemdeki İlâhî maksatlar ortaya çıkar.
Üçüncü Meyve: Şuurlu varlıklara, özellikle insana bakar. Vahdet sırrıyla insan, kâinattaki bütün varlıkların en mükemmeli ve Alemleri Yaratan’ın muhatabı ve dostu olabilir

İkinci Makam: Tevhid ve Vahdâniyeti iktiza eden; şirki ve ortaklığı kesinlikle kabul etmeyen deliller.
Birincisi: Bu kâinattaki sanatlar, Hakîm olan Allah’ın sınırsız sıfat, isim, kudret ve ilmiyle yapılıyor.
Vahdaniyetin İkinci Muktazisi: Tevhid ve hidayet yolunda sonsuz kolaylıklar, şirk yolunda ise sonsuz zorluklar olduğunu açıklar.
Tevhidin Üçüncü Muktazisi: Bir çekirdeği yaratanla kâinatı yaratan aynı Zattır. Çünkü çekirdek kâinatın küçük bir örneğidir.

Üçüncü Makam: Tevhidin üç küllî alâmetini özet olarak açıklar.

Birinci Alâmet ve Hüccet: Her şeyde vahdet var. Vahdet ise, bir vâhide işaret eder... birliği olan eser, birden meydana gelir.

İkinci Alâmet ve Hüccet: Zerrelerden kâinatın en geniş dairesine kadar her şeydeki mükemmel düzen ve ölçü, yalnız bir vahdetle olabilir, çeşitli eller karışsaydı bu düzen bozulurdu.

Sualin Birinci Şıkkı: “Kâinatı güzellikler ve adalet kuşatmıştır. Gözümüz önündeki bu kadar çirkinliklere, hastalıklara, musibetlere, ölümlere ne diyeceksin?”

Sualin İkinci Şıkkı: “Sonsuz bir merhamet ve servet sahibi olan Allah, neden cüz’î varlıkları ve şahısları musibete, şerre ve çirkinliğe müptelâ ediyor? Bu sualin cevabı çok evhamı izale eder.”

Üçüncü Alâmet ve Hüccet: “Mülk Onundur ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Ona mahsustur.” ifadesi ile işaret edilen tevhid delilleridir.

Hatime: Diğer iman esaslarına Tevhid sırrı içinde kısa işaretlerdir.

Uzunca bir Haşiye: “Korkunç bir ses onlara yetti.” Yâsin Sûresi, 36:29. “Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapayıncaya kadar.” Nahl Sûresi, 16:77. âyetleri kıyametin kopmasının zamansız olacağını haber veriyor. Aklı bu hususta ikna etmek için örnekler veriliyor.
Birinci Mes’ele: Ruhların cesetlerine gelmesinin örneği dağılmış ordunun düdük sesiyle toplanması misaliyle ispatlanır.
İkinci Mes’ele: Cesetlerin yeniden diriltilmesinin örneği büyük bir şehrin karanlık bir gecede bir merkezden bir anda aydınlatılması ile ispatlanır.

Üçüncü Mes’ele: Cesetlerin yeniden diriltilmesiyle ilgili örneği baharda birden sayısız çiçek ve bitkilerin açılıp gelişmesiyle ispatlanır.
Amma Bir Dördüncü Mes’ele: Dünyanın ölümü ve Kıyamet kopması bir anda bir gezegen ve kuyruklu yıldızın çarpmasıyla izah edilir. ( Lugatlı Şualar fiyat , bediüzzaman said nursi şualar , risalei nur şualar , lugatçeli büyük boy şualar, nesil şualar kitap , ayet hadis mealli risale , indeksli risalei nur , söz yayınları , Lugatçeli risale , ayet hadis mealli , indeksli risalei nur )
Nesil Söz basım yayınları, Bediüzzaman Sadi Nursi tarafından yazılan Lugatlı Şualar adlı kitabı incele diniz

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756438114
MarkaSöz Basım Yayın
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.