Suffa Meclisleri Siyer Dersleri

Fiyat:
350,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,1) :
220,00 TL
Kazancınız 130,00 TL
61,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Suffa Meclisleri Siyer Dersleri
Yazar           Muhammed Emin Yıldırım
Yayınevi       Siyer Yayınları
Kağıt  Cilt      2.Hamur  , Karton kapak cilt
Sayfa  Ebat   544 sayfa - 16.5X23.5 cmMuhammed Emin Yıldırım Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabını incelemektesiniz.
Siyer Yayınevi Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
   Sözbaşı
 
Hz. Peygamber'in (sas) kutlu hayatı olan siyer, bir Müslüman için gerçekten çok büyük ehemmiyet arz eden bir alandır. Kulluk için yaratılan insan, bu kulluğun en ideal halini elbette peygamberlerden ve son peygamber olan Efendimiz'den (sas) öğrenecektir. Böyle olduğu için, Kur'ân'm ve Nübüvvet mesajlarının ilk muhatapları olan sahabe nesli, Hz. Peygamber'in (sas) dünyasına ait ne varsa, bu bilgileri çok önem­semiş, daha sonraki süreçte de bunları talebeleri ve ikinci hayırlı nesil olan Tabiîn nesline aktarmış, onlar"da kendilerinden sonra gelenlere bu mirası ulaştırarak, o kıymetli hazinelerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır.
 
Hakikaten Hz. Peygamber'in (sas) kutlu hayatına dair bilgiler, tarihte hiçbir şahıs ve dönem ile kıyaslanamayacak kadar ciddi bir müktesebata ulaşmıştır. Şu an kütüphanelerimizde, o döneme dair binlerle, hatta yüz-binlerle ifade edilecek kadar kitap mevcuttur. Miladi VI. asır dediğimiz o döneme ait çalışmalar, sadece Hz. Peygamber'in (sas) hayatını anlatan doğrudan siyer kaynaklarından ibaret değildir. Bir şekilde Hz. Peygam­ber'in (sas) hayatını daha doğru ve daha detaylı anlamamıza katkı sağla­yacak her türlü çalışmanın siyer ile bir şekilde bağları olmuştur.
 
Bugün genelde tüm Kur'ân ilimlerinin, özelde ise tefsir ilminin, ha­dis ve sünnet ilimlerinin, fıkıh ve hukuk ilminin, ahlak ve zühd alanına giren ilimlerin, akaid ve kelam ilminin ve daha nice alanların siyer ilmi ile ciddi bir irtibatı vardır. Hal böyle olunca, siyerin ehemmiyet ve değeri daha da artmaktadır. Böyle bir seviyede olmasına rağmen tarih boyunca siyer ilmi bazı sebeplerden dolayı bağımsız bir ilim dalı olarak ele alm(a)mamış, diğer ilimlerle olan sıkı irtibatın etkisi ile o ilimler içerisinde yer almıştır. Hadis ve İslâm Tarihi ilimlerinin bir alt disiplini olarak varlığını sürdüren siyer, son yıllarda gelinen noktada daha fazla ağırlığını hissettirmiş ve bağımsız bir ilim dalı olarak değerlendirilmesi konusunda gündem olmaya başlamıştır.
 
Âcizane biz, 15 yılı aşkın bu alanda yaptığımız okuma ve çalış­malar neticesinde, kesinlikle siyerinartık özgün bir ilim dalı olarak ele alınması, başta rivayetlerin sıhhat tanımlaması olmak üzere, birçok ihtiyaç ve sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğinin kanaatindeyiz. Bu okumalar sırasında toparladığımız bazı bilgileri, derli-toplu bir hale getirmek suretiyle siyer için bir usûl denemesi hazırlamayı planlamış­tık. Bu bağlamda Suffa Meclisleri projesi için hazırladığımız ders kitabı formatındaki çalışmamızı yeniden gözden geçirmek suretiyle şu an eli­nizdeki hale dönüştürmeyi uygun gördük.

 
Suffa Meclisleri Projesi
 
Suffa Meclisleri projesi, 2012 yılında Siyer Vakfı olarak başlattığımız bir çalışmaydı. Birçok yerde oluşturulan sohbet ve ders halkalarıyla, 5 yıllık bir program dâhilinde kulluk yolunda gerekli azıkların edinilebilmesi için belirlenen günlerde bir araya gelinecekti. Sahabenin soh­betle yetiştiğini unutmadan, sohbetin ve sözün İslâm Medeniyeti'nin en önemli azığı olduğu bilincinde olarak, bizler de bu geleneği devam ettir­mek arzusundaydık. Hamdolsun, başladığı heyecan ile devam eden bu çalışmada 5. yıla gelindi. Belirlenen programda, ilk yıl hadis, ikinci yıl siyer, üçüncü yıl ilmihal, dördüncü yıl Kur'ânve beşinci yıl akaid konu­sunda, belirlenen müfredat işlenecekti.
 
Bu programın 2. yılında biz elimizdeki siyer ile alakalı notları kitap­laştırmak için kolları sıvadık. Ancak hem muhtevanın ağırlığından, hem vaktin sınırlı oluşundan hem de bizlerin farkı meşguliyetlerinden dolayı kitabı bitiremedik. O zaman meclislerdeki kardeşlerimize biten kısım­ları fotokopi şeklinde, geri kalan kısımları ise notlar halinde ulaştırdık. Aradan 3 yıl geçtikten sonra ancak kitabımızı bitirmeye muvaffak olduk. Bize bunu nasip eden Rabbimize sonsuz hamdler olsun.

 
Siyer Dersleri Kitabı'nın Muhtevası

 
Siyer Dersleri kitabı, diğer Suffa Meclisleri müfredatı gibi 32 dersten oluşuyor. Bu 32 derslik müfredat, aslına bakarsanız, üç temel konudan/ bölümden oluşmaktadır.
 
İlki: 1-13. dersleri arası, bir yönüyle bir usûl denemesi de olabilecek "Neden ve Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?" sorularına cevap aranan derslerdir. 13 ders boyunca, bu konuda birçok mesele ele alınmış, siyerden daha fazla istifade etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği nazarlara veril­miştir. 14. ders, ara bir ders sayılabilir; bu derste özellikle cahil ve cahiliye kavramı üzerinde durulmuş, bir yönü ile okuyucu Siyer Coğrafyası ko­nusuna hazırlanmıştır.
 
İkincisi: 15- 27. dersleri arası, Siyer Coğrafyası bölümüdür. Kitabın en geniş bölümünü oluşturan bu kısımda, Hz. Peygamber'in (sas) kutlu hayatının geçtiği o zemin birçok farklı yönü ile ele alınmaya çalışılmıştır. Coğrafyanın özelliklerinden Kabe'nin tarihine, Zemzem'in tarihçesin­den bölgenin iklimine, beklenen son peygamber olgusundan, bölgenin sosyal yapısına, kültürel yapıdan bölgede var olan dini grupların inanç ve yapılarına kadar birçok konu bu bölümde ele alınmıştır.
 
Üçüncüsü: 28-32 dersleri arası, 'Görev ve Sorumlulukları Açısından Hz. Peygamber' kısmıdır. Bu son 5 derste detaylı denilebilecek bir düzey­de, Hz. Peygamber'in (sas) görevleri ve yetkileri ele alınmış, siz kıymetli okuyucularımıza bir yönü ile Hz. Peygamber'in (sas) ümmeti ile arasında olan hukukun ne olması gerektiği konusunda mesajlar verilmeye çalışıl­mıştır.
 
Buradan bir müjdeyi de vermiş olalım. Kitabımızın bu üç bölümü çok yakın bir zamanda bazı önemli konular eklenerek, müstakil çalış­malar olarak da yayınlanacaktır. Böylelikle inşallah siyerden daha fazla istifade etmek isteyen kardeşlerimize, bilgi ve bilinç noktasında önemli mesajlarıyla katkı sağlayacaktır.

 
Suffa Meclisleri Müfredatı Olarak Siyer Dersleri
 
Yukarıda belirttiğimiz gibi kitabımız 32 dersten oluşmaktadır. Ders­lerin yer aldığı ana metinleri saymazsak, her derste 4 kısım daha vardır. Bunların ilki, dersin serlevhası niteliğinde olan ve her dersin başında yer alan ayet kısmıdır. 32 ders boyunca, 32 ayet-i kerime, derslerin bir yönü ile Kur'ân-ı Kerim'deki referansını bizlere gösterecek ve ana metnin hangi Kur'ânî ilke üzerine inşa edildiği konusunda bize bilgi verecektir.
 
İkinci kısım, Hira'dır..Bilindiği üzere Hira, Hz. Peygamber'in (sas) vahye muhatap olduğu mağaranın adıdır. Nur Dağı'nda yer alan bu ma­ğara, Hz. Peygamber'in (sas) 35 yaşından itibaren gidip geldiği, 40 yaşın­da vahye muhatap olduğu, o günden sonra da birçok kez gittiği mübarek bir mekândır. Hira, arayış, bir tür hazırlık aşaması demektir. Bu anlama uygun olarak biz bu bölümde, dersin metninin içerisinde neler arayaca­ğımıza dair 5 soru sorduk. Her dersin öncesinde yer alan bu 5 soru, bizi derse hazırlayacak ve neleri aslında aramamız gerektiği konusunda bize ipuçları verecektir.
 
Üçüncü kısım, Dârü'l-Erkâm'dır..Siyer içerisinde çok önemli bir yeri olan Dârü'l-Erkam, ilk Müslümanlardan Erkâm b. Ebî'l-Erkâm'm, risalet davası için İslâm'ın hizmetine açtığı evidir. Bu evde nice sahâbî efendile­rimiz yetişmiştir. Biz de bu bilgilere binaen, her dersin sonuna bu kısmı ekleyerek, dersten neler anlaşılması gerektiğini 5 soru sorarak, nazarlara vermeye çalıştık. Sorulan bu 5 soru, dersin en temel mesajlarının hatır­latılması maksadı taşıyordu. Kardeşlerimiz, o sorulara cevaplar verdikçe, okunanlar daha fazla zihinde yer edinecek, nelerin öğrenildiği anımsa­nacak ve böylelikle istifade daha da artacaktır.
 
Dördüncü kısım, Su/fa'dır..Suffa Mektebi, Dârü'l-Erkâm'm devamı niteliğinde, Hz. Peygamber'in (sas) Medine'de, mescidi inşa ettikten son­ra, mescidin arka kısmında faaliyete soktuğu bir tâlim ve terbiye mekânı idi. Nasıl ki Dârü'l-Erkam'da onlarca sahabe yetişti ise, Suffa'da daha fazlası yetişmiş ve birçok alanda İslâm toplumunun inşasına katkıları olmuştu. Biz de derslerimizin en sonuna bu bölümü ekleyerek, yine 5 maddede, derste işlenen konuyu 'nasıl hayatımıza taşır ve orada anlatılan nebevi ilkelerle nasıl hayatımızı inşa edebiliriz' noktasında bazı mesajları paylaştık.
 

Hayırlara Vesile Olması Duası ile...

 
Elimizden geldiğince dil ve üslup konusunda anlaşılır olsun diye gayret sarfettiğimiz bu çalışmamızda, ilmi kriterleri de dikkate alarak tüm alıntıların kaynaklarını dipnotlarda vermeye gayret gösterdik. Belki bazı derslerde bu dipnotların sayısı epey fazla oldu, ama yir>e de biz ilim ehline bu bilgileri vermeyi uygun gördük. Ayrıca bu alanda ileri okumalar yapmak isteyen ilim sevdalıları için de çalışmanın sonuna bir kaynakça da ekledik.

Elbette beşerin kalemi, kusurlu bir kalemdir; bizim de bu çalışma­mız her ne kadar büyük bir özen gösterilse de kusurdan beri değildir. Bu konuda ehlinin tüm tenkit ve uyarılarına açık olduğumuzu buradan be­lirtmiş olalım. İnşallah ehl-i ilmin dikkatli okumaları neticesinde, bize söyleyecekleri noktalar, kitabımızın sonraki baskılarının daha az kusur­lu olmasına vesile olacaktır.
 
Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da birçok kardeşimin en az benim kadar emeği olmuştur. Redaksiyon kısmından son okumalara, mizanpaj kısmından tasarımına, baskı aşamasından okuyucularımıza takdim edilen kısmına kadar emeği geçen tüm kardeşlerime dua ediyor, Rabbimden onları da beni de hayır işlerinden mahrum kılmamasını ni­yaz ediyorum.
 
Bu kitabımız, eğer Hz. Peygamber'in (sas) kutlu ve mutahhar hayatı­nın anlaşılması için küçük de olsa bir katkı sağlarsa, bu bizim için dünyalara değer bir kazanıradır. Siyer ve Hadis konusunda gayret gösteren herkes şu nebevi müjdeye nail olmanın ızdırabı altındadır:
 
"Bizden bir şey (söz) işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. (Çünkü) kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve tatbik eder." (Tirmizî, İlim, 7)
 
Kimi yüzlerin kapkara kesileceği, kimi yüzlerin ise ayın on dördü gibi parlayacağı o son günde, bahtiyarlardan olmanın yollarından bir tanesini Hz. Peygamber (sas) bize işte böyle beyan ediyor. Bizim de tek arzumuz, bu nebevi müjdeye nail olmaktır.
 
Hz. Peygamber'in (sas) sancağının altında buluşma duası ile...
 
Çaba ve gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tandır.

 
MUHAMMED EMİN YILDIRIM
Ramazan 1438/ Haziran 2017
Eyüp - İSTANBUL
 
 
 
 
Muhammed Emin Yıldırım Suffa Meclisleri Siyer Dersleri kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054620388
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
9786054620388
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.