Süneni Ebu Davud ve Tercümesi 5 Cilt Takım

Fiyat:
2.300,00 TL
İndirimli Fiyat (%34,8) :
1.500,00 TL
Kazancınız 800,00 TL
Havale / EFT:
1.455,00 TL
420,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap            Süneni Ebu Davud ve Tercümesi
  Yazar            İmam Hafız Ebu Davud
  Tercüme       İbrahim Koçaslı
  Yayınevi        Erkam Yayınları
  Kağıt  Cilt      Ivory Kağıt - Karton Kapak İnce Cilt, 5 Cilt Takım
  Sayfa  Ebat   3.895 sayfa  -  16x23 cm
                        5.274 Hadis-i şerif Arapça Metin ve Türkçe açıklama

 
Erkam Yayınevi tarafından yayınlanan , Süneni Ebu Davud Tercümesi kitabını incelemektesiniz.
5 cilt Süneni Ebu Davud  Tercümesi hadis kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 


          ÖNSÖZ
 
Alemlerin Rabbı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar, Yüce Rabbımıza hamd ü senalar eder, alemlere rahmet olarak gönderi­len sevgili Peygamberimize sayısız salât ü selâm ederim.
 
Tefsir ilminden sonra ilimlerin en üstünü hadis ilmidir. Çünkü dini delilleri teşkil eden dört esastan ikincisidir. Hadis ilmiyle meş­gul olmak, sünneti seniyye ile meşgul olmaktır. Bu duygu içerisinde Kayseri'nin saygıdeğer ilim adamlarından olan merhum hocam Hacı Nuh Hamurculu'dan icazet aldıktan sonra, ben de Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitablarını gözden geçirme merakı uyandı. Mümkün mertebe Kütüb-i Sitteyi gözden geçirdim.
 
Balıkesir Merkez Vaizliği görevime ek görev olarak, Yeşilli Camii imam ve Hatibliği görevim de vardı. Merkez Paşa Camiinde vaaz eder­ken, ikindi ve akşam namazlarından sonra Yeşilli'de Sünen-i Neseî ve Sünen-i Ebî Davud'u tercüme denemeleri yaptım. Merhum hocam Hasan Basri Çantay'a gösterdim. "Bazı düzeltmeler yaparak bu üslû­bu takib et" dedi. Ben de kabiliyetim nisbetinde o üslûbu takib ede­rek Sünen-i Ebî Davud'un tercemesini bitirdim, ilahiyat Fakültesi'nde okurken tercümelerime göz attım. İzahsız bazı hadislerin anlaşılma­yacağı kanaatine vararak, kısa da olsa izahat vermeye karar verdim. Anlaşılması güç olanlarını izah ettim. Bu izahlarda dirayetten çok rivaye­te ağırlık verdim.
 
Dört mezhebin görüşlerine yer verirken hangi şerhden istifade etti­ğimi not olarak belirttim. Hadislerin tahriçlerini yaparak Kütüb-i Sittenin hangi kitab ve hangi babında bulunduğuna işaret ettim. Birinci cildin tahricini yaparken, hadisin Kütüb-i Sitte'de, Kitâb, Bab, Cilt, Sahife ve Hadis numaralarını verdim.
 
Ancak herkesin elinde aynı nüshanın olmadığını düşünerek diğer ciltlerde Kitâb, Bâb ve Hadis nosu ile iktifa ettim. Birinci ciltte verdiğim tahriçlerde, Buhâri'nin 1913'de Matbaa-i Âmire'de basılmış nüshası (Mehmed Zihni efendi tashihi) Müslim 'de; Fuad Abdulbâki'nin tahkikini yaptığı nüsha, Tirmizî'de; Ahmet Muhammed Şâkir'in tahkikini yap­tığı ve 1937'de Kahire'de Mustafa Bâbi Matbaası'nda basılmış nüsha, Neseî'de; Ezherde Matbatı'l Mısriyye'de basılmış nüsha, İbn-i Mâce'de; Muhammed Fuâd Abdulbâki'nin tahkikini yaptığı 1952'de İsa Bâbi tara­fından basılan nüsha esas alınmıştır.
 
Kitabın tercümesinde itina gösterilmiştir. Sünnete hizmet gayesi ile yola çıktım. İnşaallah Resûlûllah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine ve muhterem okuyucuların duasına vesile olur. Değerli okuyucularımdan ve pek muhterem meslekdaşlarımdan istirhamım gördükleri hataları bu âciz kardeşlerine bildirmeleridir. Cenab-ı Hak (c.c.) bütün ehi-i imanı razı olacağı işlere muvaffak eylesin.
 
İbrahim Koçaşlı

        
            TAKDİM1

 
Alemlerin Rabbı, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd eder, Peygamberlerin sonuncusu efendimiz Muhammedi Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve O'nun aline, eshabına sonsuz salat-u selâm sunarım.
 
İslâm'ın ana kaynakları dörttür; 1. Kitap, 2. Sünnet, 3. îcma', 4. Fukahanın kıyasıdır.
 
SÜNNET: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, hareketleri ve takririnden ibarettir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bize en iyi şekilde haber veren kaynaklar hadîs mecmualarıdır. Bunlardan Buharî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce'nin mecmuasına Kütüb-i Sitte ( Altı Kitap ) adı verilir, işte biz burada bu altı kitaptan Ebû Davud'un Sünen'i üzerinde duracak ve Müslim'den ayrılan taraflarını göstermeye çalışacağız.

Bu konuyu işlerken önce müellifin kimliği, ilmî seviyesi ve kitabının hakkında söylenenleri özetliyecek, sonra da Buharî ve Müslim'den ayrılan taraflarını göstereceğiz.
 
1. a) Münzeri'n muhtasar Sünen mukaddimesinden, b) Tezkiret'ül-Huffâz, c. 1, cz. 2, sh. 148; c) Mevzuat'ül Ulûm: d) Keşf'üz Zünûn, c. 2, sh. 34; e) İslâm Ansiklopedisi, c. 4, sh. 16; f) Mealim'üs-Sünen mukaddimesi; g) Mu'cemü'l-Matbuat, sh. 309, ğ) İbn-i Hallikân, c. 1, sh. 214; h) Tarih-i Bağdat, c. 9, sh. 55 i) El-A'lâm, c. 3, sh. 182.
 
 
EBÛ DAVUD'UN KİMLİĞİ
 
Hadis imamlarından birisi olan Ebû Dâvud Süleyman b. Eş'as b. îshâk b. Beşir b. Şeddat b. Amr b. İmrân el İzdi el Sicistanî, Hicrî 202 tarihinde Hindistan'a komşu Sicistan bölgesinde dünyaya geldi. Tahsil çağı gelince ilim öğrenmek için zamanında mevcut ilim merkezlerine giderek ilim öğrenmiş, bilhassa Horasan, Irak, Şam, Mısır, Şiraz, Cezire ve Hicaz'a giderek hadis tahsil etmiştir. Rabbimizin kendisine verdiği parlak zekâ, üstün kabiliyet, yılmak ve usanmak bilmeyen çalışması sayesinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'âen rivayet edilen 500.000 hadîs yazmış ve hepsini de ezberlemiştir. Kendisi önce Bağdat'a yerleşmiş, sonra Basra'ya giderek orada yerleşmiştir. Bağdat'tan Basra'ya gidiş sebebini hizmetçisi Ebû Bekr. b. Câbir şöyle anlatıyor: «Ben Ebû Dâvud ile Bağdat'ta bulunuyordum. Bir gün akşam namazını kılar kılmaz kapı çalındı. Kapıyı açtım. Birde ne göreyim, kapıyı çalan zat Emir'ül Mü'minîn Ebû Ahmed el Mu­vaffak idi! İzin istiyerek içeriye girdi. Ebû Davud'un yanına oturunca aralarında şöyle bir konuşma geçti.
 
Ebû Dâvud; Emir'ül Mü'minin bu saatte niçin geldiğinizi öğrenebilir miyim?
Emir'ül Mü'minin; Üç şey rica için geldim.
Ebû Dâvud: Buyurunuz,
Emir'ül Mü'minin: 1. İsteğim bilirsiniz ki; Basra'da meydana gelen Zenç isyanı dolayısı ile Basra halkı etrafa dağıldı. Basra harap oldu. Eğer siz Basra'ya teşrif eder, orada yerleşir, ilim neşrine devam ederseniz etraftan ilim öğrenmeye gelenler sayesinde Basra imar edilecek. 2. İsteğim çocuklarıma Kitab-ı Sünen'ini rivayet etmeni; Üçüncü ricam ise çocuklarıma hususi bir sa­atinizi tahsis etmenizdir. Çünkü halife çocukları başkaları ile bir arada ders göremezler, dedi.
Ebû Dâvud: Üçüncü isteğiniz olamayacaktır; çünkü ilim öğrenmekte insanların hepsi müsavidir, dedi.»
İbn-i Câbir şöyle diyor:
- Halife'nin çocukları da hadis öğrenmeye diğer insanlarla beraber oturuyorlardı. Sadece diğer nasla aralarında bir perde asılıyordu.2 İşte Ebû Dâvud bu davet üzerine Basra'ya gitti. Hayatı boyunca Basra'da ilmini yaymakla meşgul oldu. 275 yılında Basra'da hakkın rahmetine kavuştu.
 
2.      Mealim'üs Sünen mukaddimesi, s. 12; b) Büyük Tefsir Tarihi, s. 174.
 
  
          EBÛ DAVUD'UN FAZİLETİ
 
Ebû Bekr el-Hallâl şöyle demiş:
 
-   Zamanında hadiste, verâ ve takvada kendisini kimse geçememiş­tir.
 
Ahmed, b. Muhammed el-Hirevî şöyle demiş:
-   Rasûlullah'ın hadisinde verâ, takva ve salahta Ebû Dâvud en önde gelen hadis imamlarındandır.
 
İbn-i Dâse şöyle demiş:
-   Ebû Davud'un iki yeninden biri geniş, Öbürü dardı. Kendisine
«Allah sana merhamet etsin, bu nedir.» dediler. Şöyle cevap verdi:
«Geniş olan yenimi kitapları düşmekten korumak için kullanıyorum. Öbür yenimi böyle bir şey için kullanmaya ihtiyaç olmadığından onu
geniş yapmak lüzumsuzdur.»3.
Musa b. İbrahim şöyle diyor:
-   Ebû Dâvud, dünyada hadîs, ahirette de cennet için yaratılmıştır.
Ben ondan daha faziletli bir zat görmedim 4.
Zehebi şöyle diyor:  
-   Ebû Dâvud seyyidül huffaz = hadîs hafızlarının efendisidir.
Kendisi, beşyüzbin hadis-i önce yazıp sonra onları ezberleyerek zihnini hadis nuru ile nurlandırmıştır.
Hâkim Ebû Abdullah şöyle diyor:
-   Ebû Dâvud itirazsız kendi devrinde bulunan muhaddislerin önderidir. Hadis imamlarından bazıları şöyle demiştir:
-    Ebû Dâvud, doğru yola iletme ve yol göstermede, Ahmed b. Hanbel'e benzerdi. Ahmed b. Hanbel'de Vekî'e benzerdi. Vekî'de Süf-
 
 
3.  Münzeri'nin Tehzib el-Sünen mukaddimesinden.
4.  Münzeri'nin Tehzib el-Sünen mukaddimesinden.
 
 
yana, Süfyan Mansûr'a, Mansur da ibrahim'e, ibrahim de Alkame'ye, Alkame'de Abdullah b. Mes'ûd'a, Abdullah b. Mes'ûd da Rasûlullah'a benzerdi.
İbrahim b. İshâk el-Harbî şöyle diyor:
-   Nebi Davud'a demir yumuşatılıp kolaylaştırıldığı gibi, Ebû Davud'a da hadis kolaylaştırıldı.
İbn-i Hıbbân şöyle diyor:
-   Ebû Dâvud fıkıh, ilim, hıfz; sünnete bağlılık verâ ve sağlam karaktertilikte dünya imamlarının birisidir.
Ahmed b. Yasîr el-Herevî, de demiştir ki;
Ebû Dâvud Süleyman b. el-Eş'as, Rasûlullah aleyhisselâm'ın ha­dîslerinin bilgisini, illetlerini ve senedini en iyi bilen İslâm hafızlarından
birisidir.
 
EBÛ DAVUD'UN ŞEYHLERİ (HOCALARI)
 
Ebû Dâvud, hadîs tahsilinde uğradığı ilim merkezlerinde bir çok ilim adamları ile görüşmüş, onlardan hadîs öğrenmiştir. Ebû Davud'un ken­dilerinden ilim öğrendiği hadîs âlimlerinden meşhur olanlar -şunlardır:
 
1    - El-İmam el-Fakih el-Hafız el-Hucce Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel el-Şeybanî el-Mervezi el-Bağdadî (H. 164 - 241).
2    - Ebû Zekeriya Yahya b. Main b. Avn el-Gatafani (ö. 233)
3    - Ebû Recâ Kuteybe b. Saîd el-Sakadîlerin azadlısı el-Balânî (ö. 240)
4    - Eb'ûl-Hasan Osman b. Muhammed b. Ebû Şeybe İbrahim b. Osman el-Absî el-Kâfi, (o. 239)
5    - Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mesleme b. Ka'neb el-Ka'nebi el-Harisî el-Medeni Nezilî Basra. (ö. Mekke'de 211).
6- Hafız Ebûl-Hasan Musedded b. Muserhed el-Esedi el-Basrî (ö. 228).
 - Ebû Seleme Musa b. İsmail el-Temimi el-Menkarî el-Tebûzikî (ö. 223).
7    - Hasan b. Amir el-Sedûsi el-Basrî. İbn-i Hâcer'in beyanına göre 230 da vefat etmiştir.
8    - Ebû Osman Amir b. Merzûk el-Bahili el-Basri (ö. 244).
10            - Ebû Ca'fer Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Nufeyl el-Kuzai el-Hamranî (ö. 234).
11            - El-Hâfız Ebû Bekr Muhammed ve Beşşâr b. Osman el-Abdi el-Basrî'dir. Bündâr lâkabı ile tanınmıştır (ö. 252).
12            - El-Hâfız Ebû Hayseme Sübeyr b. Harb Şeddat el-Haraşi'lerin mevlası Neseî (ö. 234).
13            - Ebû Şuayb Ubeydullah b. Ömer b. Meysere el-Cüşemî'lerin mevlası el-Basri (ö. 235).
14            - El-Hâfız Ebû Musa Muhammed b. el-Müsenna b. Ubeyd b. Kays el-Anezi el-Basrî (ö. 252).
15            - El-Hâfız'us-Sebt Ebû Kureyş Muhammed b. Âlâ b. Kureydel-Hemadanî el-Kûfî (ö. 288).
16            - El Hafız İmam Nasır b. Ali b. Sahbani el-Ezdî el-Cehzamî (Ö. 250).
17            - El-Hâfız'us-Sâlih Eb'us-Seri Hennâd b. Seri b. Mus'ab el-Heymî ed-Dârimi (ö. 243).
18            - El-Hâfız Ebû Amir Müslim b. İbrahim el-Ezdî el-Ferahidî'lerin mevlası el-Basrî (ö. 222).
19            - Eb'ul-Cafer Muhammed b. İsa b. Necih el-Bağdadî (ö. 224).
20            - Ebû Ya'kup İshâk b. İbrahim b. Süveyl'el-Belevî' el-Remelî (ö. 251).
21            - Ebû Hafız Ömer b. Haddaf'üs-Sicistanî, Ehvaz'ın büyüğüdür (ö. 264).
22          - El-Hâfız Ebû Abdullah Ahmed b. Abdullah b. Yunus b. Abdul­lah b. Kays' el-Yerbuî' et-Temimf el-Küfî (ö. 227).
23          - Ebû Osman Amir'en-Nakîd b. Muhammed b. Bükeyr b. Sabur'-el-Bağdadî, Rakka reisidir.
24          - Muhammed b. Âdem b. Süleyman'el-Cuhenî'el-Mâsisi (ö. 250).
25          - İsâ b. Yunus'el-Tartûsî,
26          - Muhammed b. Hatem b. Bezi'el-Basri (ö. 2491.
27          - Ebû Halîd Yezîd b. Abdullah b. Mevhib'er-Remlî (Ö 232).
28          - Eb'ül-Abbas Hayvafa b. Şureyh b. Yezid-el-Hadramî'el-Humusî (ö. 224).
29          - Hafız Ebû Osman Said b. Mansur, Mansur b. Şu'be. Doğum yeri Cuzzacan, yetişme yeri Belh'dîr (ö. 227).
30          - Ebû Muhammed Halef b. Hişâm b. Salep el-Mukri'el-Bezâr el-Bâğdadî (ö. 227).
31          - Ebû Osman, Amir b. Avn b. Evs b. Ca'd'el-Bezar es-Selemi el-Vasıti. Basra'nın ulusudur (ö. 225):
32          - Veheb b. Bakiyye b. Osman el-Vasıtî (ö. 239).
33          - Ebû Sevr İbrahim b. Hâlid b. Yeman ul-Kelbi' el-Bağdadî (ö. 240).
34          - Ebû İshâk İbrahim b. Musa b. Yezîd'el-Teymî er-Razi (Ö.220).
35          - El-Hâfız Muhammed b. Avf b. Sufyan'el-Taî el-Humsî. Şam alimlerindendir (ö. 272).
36          - Ebû Râvî Süleyman b. Dâvud b. Hammâd'el-Mehrî  el-Mısrî (ö. 253).
37          - Ebû Abdullah Muhammed b. Kesir el-Abdî el-Basrî. 100 yaşla­rında iken 223 de ölmüştür.
38    - Eb'ül Hasen Ahmed b. Abdullah b. Ebî Şuayb'el-Harsi el-Har-rânî (ö. 232 veya 233 tür).
39     - El-Hafız Ebû Ali el-Hasan b. Ali b. Muhammed b. Ali el-Hallat el-Huzelî el-Hilvani er-Reyhanî el-Mekkî (ö. 242).
39    - Hafız Ebû Amir Ubeydullah b. Mual'el-Anberi (ö. 237).
40     - Ebû Ca'fer Muhammed b. Süleyman el-Allab el-Ezedî el-Kûfî el-Misisî (ö. 245-248).
41     - El-Hâfız Ebû Abdullah Muhammed b. Minhâl'ut-Temimi el-Meceşî el-Basrî, Âmâ idi (ö. 231).
42    - Abdulmelik b. Şuayb b. Leys'ul-Mısrî (ö. 248).
43    - Ebû Salih Ca'fer b. Müsafir el-Hüzelî (ö. 254).
44     - Eb'ul-Fadl, Abbas b. Velid b. Mezyed'ul-Adavî el-Beyrudî (ö. 270).
45     - Eb'ul-Fadl Şüc'a b. Muhallebül-Bağdavî, Bağdad'ın ulusu idi (ö. 235).
46    - Ebû Bekr Abdurrahman b. Mübarek el-Ayşî el-Basrî (ö. 228).
48     - El-İmamül-Hâfız Hucce' el-Musanif Eb'ul-Velîd Hişâm b. Abdulmelik el-Bahirî, Mevlaları el-Tayalisî el-Basrî'dir (ö. 227).
49    - El-Hâfız'ül-A'lem Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe Rahîm b. Osman'ül-Abs ve onların mevlası el-Kûfî'dir (ö. 235).5
 
 
5-Muhammed Muhyiddin'in Sünen'e yaptığı haşiye mukaddimesinden.
 
 
EBÛ DÂVUD'TAN HADÎS RİVAYET EDEN ZATLARDAN BAZILARI
 
1    - Ebû Davud'un şeyhi Ahmed b. Muhammed b. Hanbel'eş-Şeybânî, Ebû Dâvud bununla iftihar ederdi.
2    - El-Hâfız'ül-İmam-ül-A'lem Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. Dahhak'üs Şulemi el-Tirmizî (Ma'lûm Sünen sahibi Tirmizî) (ö. 279).
3    - El-îmam-ül-Hâfız el-Gazzi Ebû Abdurrahman Ahmed b. Suayb b. Ali b. Sinan b. Bahir b. Dinar el-Nesaî. (Meşhur Sünen sahibi) (304 yılında sehid olarak vefat etti).
 
4    - Oğlu Abdullah b. Süleyman b. Eş'as.
4    - Ahmed b. Muhammed b. Harun el-Hallâl.
5    - Ali b. Hüseyin b. Abd.
6    - Muhammed b. ed-Dûri.
7    - İsmail b. Muhammed es-Saffav.
8    - Ahmed b. Selmân en-Necât.
 
EBÛ DAVUD'UN TELİF ETTİĞİ ESERLER
 
1    - Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen (Matbu)
2    - Hadîs ile ilgili küçük bir risale olan Merâsil (Matbu).
3    - Bâ's hakkında: bir risale. (El yazması).
4    - Tesmiyet'ül-İhve (El yazması).
5    - Celudin'in Ahbar-u Ebû Davud'u.
 
 
            SÜNEN-İ EBÛ DÂVUD
 
Ebu Davud, Sünen'ini yazdığı ve ezberlediği beş yüzbin hadîs içe­risinden seçmiştir. Bu hadis kitabı Sihah-ı Sitte adı verilen altı hadis mecmuası içerisinde kuvvetçe üçüncüdür. Buharî ve Müslim'den sonra en sahih kaynaktır. Ebû Dâvud söyle diyor:
 
- Rasûlullah'tan rivayet edilen beşyüzbin hadîs yazdım. Onların içerisinden sahih, sahihle benzeyen ve sahihe yakın olanlarından 4800 ünü seçerek bu kitabımda topladım. Hakkında şüphe ve zaaf bulunanları açıkladım, hakkında bir şey söylemediğim hadîsler sahihtirler, insana, dini hususunda bu hadislerden sadece 4 tanesi yeter:
 
1     - Rasûlullah salhlhhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: «Ameller niyete bağlıdır. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan ancak odur. Elde edeceği bir dünya malı veya nikahlayacağı bir kadın için hicret eden kimsenin eline ne için hicret etmiş işe o geçer.»
 
2     - «Kişinin üzerine düşmeyen şeyleri terk etmesi islâmlığının güzelliğindendir.»
 
3     - «Mü'min kendi için razı olduğuna, mü'min kardeşi için de razı olmadıkça iman etmiş olamaz.»
 
4     - «Helâl açıktır. Haram açıktır. Bunlar arasında şüpheli olan şeyler vardır, insanlardan çoğu onları bilmezler, insanlardan kim şüpheli şeylere düşerse harama düşer, kim de şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, ırzını korumuş olur. Koru kenarında koyun otlatan çobanın sürülerinin koruya girmesi ihtimali muhakkak olduğu gibi.

Her padişahın bir korusu vardır, Allah-ü Taâlâ'nın korusu da yasaklarıdır. Dikkat ediniz, cesedde bir et parçası vardır. O salaha erince bütün cesed salaha erer. O, fesada gidince bütün cesed fesada gider. Dikkat ediniz: O, et parçası da kalbtir.»
 
Sünen-i Ebû Dâvud'da mükererlerle birlikte beşbin iki yüz yetmiş dört (5274) hadis vardır. Senedleri aynı olan mükererler çıkarılınca (4800) hadis kalır.
Ebû Dâvud Sünen'ini yazdıktan sonra, hocası mezhep sahibi Ahmed b. Hanbel'e arz eder. Ahmed b. Hanbel gözden geçirdikten sonra Ebû Davud'un Sünen'inden el-Atirâ hadisini yazar ve kendisini tebrik ve takdir eder.
 
Ebû Dâvud za'f gördüğü hadis senedinin, sıhhat durumunu ayıklamıstır. Fakat hakkında bir şey söylemediği hadislerin dereceleri hakkında ilim adamları ihtilaf etmişlerdir. Eğer Ebû Davud'un hakkında bir şey söylemediği bir hadis Buharî ve Müslim'de rivayet edilmişse sahihtir. Eğer ilim adamları, o hadis hakkında bir şey söylemişlerse hadîsin derecesi ilim adamlarının söyledikleri gibidir. Eğer hakkında bir şey söylememişlerse, Buharî ve Müslim'de de rivayet edilmemişse İbn-i Salah ve Nevevî, bu hadisler hasendir demişlerdir. Nevevî ve İbn-i Salâh'tan başkalan ise Ebû Davud'un sükût geçtiği hadisler sahihtir demişlerdir.6
 
5-Haşiyeli Sünen-i Ebû Dâvud mukaddimesi, El-A'lâm, c. 3, s. 182. Tezhib-i İbn-i Asakir, c. 6, s. 244. Tabakat'ül-Hanabîle, s. 118. Tarih-i Bağdad, c. 9 s. 55. İbn-i Hallikân, c. 1, s. 214. Mücem'ül Matbuat, s. 309. Zeria, c. 1, s. 316. Zahirîye,'s. 203. Muhammed Muhyiddin'in Sünen-i Ebû Dâvud Haşiyesi mukaddimesinden.
 
Ebû Dâvud, büyük bir titizlikle ahkam hadislerini bir araya toplamış, bazı hadislerin sonunda ravîler hakkında söylediği sözler, hadis hususun­daki özen ve titizliğine delalet eder. Sonradan genişletilen cerh ve tadil ilminin çekirdeği, nakd ve talik İlminin temeli, Ebû Davud'un bu kayıtları ile atılmış oluyor.
 
SÜNENİ EBÛ DAVUD'UN NÜSHALARI
 
Sünen-i Ebû Davud'u müelliflerden 4 kişi rivayet etmiştir:
 
1    - El-Hâfiz Ebû Ali Muhammed b. Ahmed b. Amir el-Lûlî el-Basrî. 275 Muharreminde vefat etmiştir. Ebû Davud'un en son imla ettiği nüshası budur. Doğu beldelerinde meşhur olan rivayet bu nüshadır.
2    - El-İmam'ül Hafız Ebû Bekr Muhammed b. Bekir b. Muhammed b. Abdurrazak b. Adse el-Basri el-Tımâr. Onun rivayetleri Lûlî'nin rivayetine yakındır. Aralarında bazı kelimelerin takdim ve tehiri kadar fark vardır. Mağrip ülkelerinde meşhur olan nüsha budur.   -
3    - El-İmam'ül Hafız Ebû İsa İshak b. Musa b. Said'ül-Remelî Verrak Ebû Davud'un rivayetidir. Onun rivayeti, İbn-i Dase'nin rivayetine yakındır.
4    - El-İmam'ül-Hâfız, Ebû Said Ahmed b. Muhammed b. Ziyadb. Bişr. îbn-i Arabi adıyla maruftur. İbn-i Arabi'nin, rivayeti diğer rivayetler­den noksandır. İbn-i Arabi'nin rivayet ettiği nüshada noksan olan yerler şunlardır: 1 - Kitâb'ül-Fiten. 2 - Kitâb'ül-Melahim. 3 - Kitab'ül-Hurûf. 4 -Kitâb'ül-Hatem. 5 - Kitâb'ül-Libas'ın yarısına yakın kısmı, Kitâb'üs-Salât ve Kitâb'ül-Vudû'undan epeyce yaprak eksiktir. İbn-i Deyban'ın sözüne göre Kitâb'un-Nikâh'dan da birazı eksiktir.7
 
 
          SÜNENİ EBÛ DAVUD'UN KİTAP VE BABLARI
 
 
Sünen-i Ebû Dâvud 'da otuz beş kitap var. Bu kitaplardan Üç tane­sinde bablar yok. Geriye kalan otuz iki kitap 1871 baba bölünmüş olup, bu babların tamamında mükererler dahil 5274 hadis var.8

7.     Muhammed Muhyiddin'in Sünen-i Ebû Dâvud mukaddimesinden.
8.     Sünen-i Ebû Dâvud tetkik edilerek hazırlanmıştır.

 
      Nereden nereye
Kitâb Bâb sayısı Hadîs sayısı kadar
1 - Kitâb'üt-Tahare 143 390 1 -390
2 - Kitâb'üs-Salât 367 1165 .   391 - 1555
3 - Kitâb'üz-Zekât 47 145 1556 - 1700
4 - Kitâb'ül-Luketetî 20 1701 - 1720
5 - Kitâb'ül-Menâsik 98 325 1721 - 2045
6 - Kitâb'ün-Nikâh 50 129 2046 - 2174
7 - Kitâb'üt-Talâk 50 138 2175-2312
8 - Kitâb 'üs-Savm 81 164 2313 - 2476
9 - Kitâb'ül-Cihad 182 311 2477 - 2787
10 - Kitâb'üd-Dahaya 20 52 2788 - 2843
11 - Kitâb'üs-Sayd 4 16 2844 - 2861
12 - Kitâb'ül-Vasâyâ 17 23 2862 - 2884
13 - Kitâb'ül-Ferâiz 17 43 2885 - 2937
14 - Kitâb'ül-İmâre      
15 - Kitâb'ül-Cenâiz 84 153 3089 - 3241
16 - Kitâb'ül-Eyman      
17 - Kitâb'ül-Buyû'      
18 - Kitâb'ül-Akdîye 30 70 3571 - 3640
ve'n-Nüzûr 32 84 3242 - 3325
19 - Kitâb'ül-İlim 13 28 3641 - 3668
ve el-Fey 40 161 2938 - 3088
20 - Kitâb'ül-Eşrîbe 22 67 3669 - 3735
ve'el-Kâre 92 245 3326 - 3570
21 - Kitâb'ül-Et'ime 55 119 3736 - 3854
22 - Kitâb'üi-Tıb 24 71 3855 - 3925
23 - Kitâb'ül-Itk 15 49 3926 - 3968
24 - Kitâb'ül-Hurûf      
ve'l-Kıraa 40 3969 - 4008
25 - Kitâb'ül-Hammâm 3 11 4009 - 4019
26 - Kitâb'ül-Ba's 47 139 4020 - 4158
27 - Kitâb'ül-Tereccül 21 55 4159 - 4213
28 - Kitâb'ül-Hâtem 8 26 4214 - 4239
29 - Kitâb'ül-Fiten 7 39 4240 -4278
30 - Kitâb'ül-Mehdî 12 4279 - 4290
31 - Kiab'ül-Melâhim 18 60 4291 - 4350
32 - Kitâb'ül-Hudûd 40 143 4351 - 4493
33 - Kitâb'ül-Diyet 32 102 4494 - 4595
34 - Kitâb'üs-Sünne 32 177      4596 - 4772
35 - Kitâb'ül-Edeb 180 502 4773 - 5474

1832
 
 
       SÜNEN HAKKINDA SÖYLENENLER
 
1  - Allah Bizlere merhamet etsin. Biliniz ki, Ebû Davud'un Sünen'i, şerefi yüce bir kitaptır. Din ilminde, onun ayarında bir kitap, tasnif edil­
memiştir. İnsanların hepsi tarafından kabul edilme şerefine erdi. İlim adamlarının çeşitli branşta olanları, mezheplerinin ayrı olmasına rağ­
men, fakihlerin tabakaları arasında hakem olmuştur, ilim adamlarından ve fakihlerden her biri bu kitaba başvurur ve hepsi de bundan istifade
ederler. Irak, Mısır, Mağrip halkı ve yeryüzünün birçok bölgelerinde bu­lunanların hemen hepsi Sünen-i Ebû Davud'a sarıldılar.
Ama Horasan halkından bir çoğu Muhammed b. İsmail el-Buharî'nin Sahih'i ile Müslim b. Haccac'ın Sahih'ine sarıldılar. Bir de bunların şartı üzerine sahih hadis toplayanlar bunlara bağlandılar. Şu kadar, ki Ebu Davudun kitabı daha güzel, fıkıh yönünden daha çok meseleye kaynak teşkil eder.9
2    - Allah'ın kitabı olan Kur'an İslâm'ın aslı, Ebû Davud'un Süneni ise İslâmın ahdidir. Zekeriya Sacı.10
3    - Rasûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. «Kim sünnetlere sıkı sarılmak isterse Ebû Davud'un Süneni'ni okusun.» buyurdu. Eb'ül-A'la el-Muhsîn el-Vezâri.11
4    - İlim adamlarının terkinde icmâ yaptıkları hiç bir hadis-i kitabımda zikretmedim. Ebû Dâvud.12
5    - Sünen-i Ebû Dâvud, İslâmî tedvinlerdendir, ilim adamları ona sahih ismini vermekten kaçınmamaktadır. İbn-i Sübki-Tabakat.13
6    - Ebû Davud'un Sünen'i, şerefli bir kitaptır. Din ilimlerinde onun misli yazılmadı. Ebû Süleyman Hattabî.14
9.   Mealim'üs Sünen mukaddimesi, haşiyesi Sünen-i Ebû Dâvud mukaddimesi.
10.  Tezkirât'ül-Huffaz, c. 1, ez. 2, s. 593.
11.  Mealim'üs Sünen mukaddimesi.
12.  Mealim'üs Sünen mukaddimesi.
13.   Keşf'iz-Zünûn, c. 2, s. 34.
14.  Mealim'üs Sünen mukaddimesi.
 
 
- Ebû Davud'un kitabı, İslâm'da Allah'ın tahsis ettiği mevzide ehl-i İslâm arasında, hakem oldu. Niza ve husumet yerlerinde aralarında fasıl oldu. İnsaflılar onun hükmü ile hükmeder. Muhakkıklar onun hükmüne razı olurlar. Ebû Dâvud, ahkâm hadîslerinin çeşitlerini bir araya getirdi. En iyi şekilde tertip etti. En güzel şekilde nizama koydu. En güzel şekilde tesviye etti. Cerh edilenleri ve zayıf kimselerin hadîslerini çıkardı, attı. İbn-i Kayyim el-Cevzi.15
 
7    - Süleyman b. el-Esba: «Rasûlullah'ın hadislerinin bilgisini, illet­lerini ve senedini, en iyi bilen İslam hafızlarından birisidir.» Ahmed b. Muhammed b. Yasîr el-Herevî: «Bir kimsenin yanında Ebû Davud'un Sünen'i ile Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerîm'den başka bir şey bulunmasa ilimde başka bir şeye muhtaç olmaz».16
8    - Ebû Davud'un, Sünen'i hakkında Mekke halkına mektubu şöyledir:
 
«Size selam olsun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Allah'ın (c.c) kulu ve Rasûl-i Muhammed'e salat-ü selâm ederim. İmdi: Allah sizi ve bizi af etsin. Şu dört bin sekiz yüz hadis (içine alan) Sünen'inin hepsi ahkam hakkındadır. Ama zühd, faziletler ve başka mevzularda bunlardan başka çok hadisler vardır. Fakat ben onları kitabıma almadım. Allah'ın rahmet ve selâmı üzerinize olsun. Allah'ın Nebîsi Muhammed aleyhisselâm ve onun âline olsun.» 17


KİTABIN BASILDIĞI YERLER
 
1- 1280 yılında Mısır'da Kestelîye Matbaası,
2- Mısır'da Abdülvâhîd Muhammed Taziye ait, Tazîye Matbaası.
3- Delhi'de Mücteba Matbaası.
 
4- Kitabın bir kısmı, Hatib-i Bağdadî'nin şerhinin bir cüz'ü ile, beraber basılmıştır. Zeylinde ebâdi merhumun Gayet'ül Maksud Fi Halli Sünen-i Ebû Davud'un bir cildi ile beraber basılmıştır.
 
 
15.  ibn-i Cevzi'nin Tehzib mukaddimesinden.
16.   Haşiyeli Sünen-i Ebû Dâvud mukaddimesinden.
17.  Mealim'üs Sünen mukaddimesniden.
 
5    - 1322 de Allame Abdültayyib Muhammed Şemseddin'in Avn'ül-Mabûd'u ile beraber basılmıştır.
6    - 1950 (1369) Mısır'da Matbaa-i Saade.
7    - İmâm-ı Mâlik'in Muvatta'ına yazılan Zürkani şerhinin kenarında 1310'da basılmıştır.
8    - 1888 -1890 Şerhli olarak Delhi'de basılmıştır.
 
     SÜNENİ-İ EBÛ DAVUD'UN MUHTASARI VE ŞERHLERİ
 
1    - İmam Münzirî (656) Ebû Davud'un Sünen'inde bulunan mükererleri çıkararak kısaltıp Mücteba adını verdi.
2    - Süyûtî Mücteba'ya bir şerh yazarak Zehrurruba adını verdi.
3    - Süyûtî'nin yine Mücteba üzerine bir haşiyesi var.
4    - İbn Cevzî el-Kayyum (ö. 751) Mücteba'ya bir tehzip yazdı.
5    - Mücteba üzerine Hattabi bir şerh yazarak adını Maallim'üs-Sünen koydu.
6    - Maalim'us-Sünne'yi İbrahim' el-Makdesî (7691 kısaltarak İcalet'-ül-Alim Min Kitabı Mealim adını verdi.
7    - Süyûtî bir şerh yazarak Mirkat'us-Suûd ile Suneni Ebû Dâvud adını verdi.
8    - Şeyh Siracüddîn (804) Sünen-in Buharî ve Müslim'de bulunma­yan hadislerini bir araya toplayarak iki ciltlik bir şerh yazdı.
9    - Kütbuddîn Ebû Bekir b. Abmed b. Dain (652) büyük 4 ciltlik bir şerh yazdı.
 
10          - Ebû Zur'a Ahmed b. Abdurrahîm el-Irakî (836) Sucûd-i Sehv bahsine kadar 7 ciltlik bir şerh yazdı.
11          - Hafız Alâaddîn Muğlatayın b. Kılıç (762) bir şerh yazdı. Fakat tamamlayamadı.
12          - İbn-i Cevzî'nin, Süneni Ebu Davud 'un muhtasarı üzerine kısa bir şerhi var.
13          - Allame Eb'ud-Tayyib'in Avn'ül-Mabûd isimli şerhi.
14          - Allame Eb'ut-Tayyib Ebidî'nin Gayet'ül-Maksud Fi Halli Sünen-i Ebû Dâvud.18
15          - Bezlül Mechud fi Halli Süneni Ebû Dâvud isminde vaktiyle yazıl­mış kıymetli bir eserin Beyrut'da basılan yirmi cildi elimizde mevcuttur.19
 
SÜNENİ EBÛ DAVUD'UN ÖZELLİKLERİ, BUHARÎ VE MÜSLİM'DEN AYRILAN TARAFLARI
 
1    - Ebû Dâvud Sünen 'îne tarihe, ahlaka ve itikada ait hadisleri koymamıştır.
2    - Sünen-i Ebu Davud'da daha çok ahkâma ait hadisler mevcuttur.
3    - Muhteviyatı daha ziyade fıkha tealluk etmektedir.
4    - İşte bu özellikleri dolayısı ite Ebû Dâvud. Buharı, ve Müslim'den ayrılır. Çünkü, Buharî ve Müslim'de imana, tarihe ait mevzulara yer verilmektedir.
5    - Ebu Davud'un Sünen'inin hadislerini rivayet eden ravîlerin ten­kidinde mütesahil davranmıştır. Ebu Davud nazarında her râvi muaheze olunmaya hak kazandığı isbat edilmedikçe itimada şayandır.20 Buharî ve Müslim ise ravîlerin tenkidinde müteşeddittirler.
 
18.  Keşf'iz-Zünûn, o 2, s. 34.
19.  Mütercim.
20.  a) İbn-i Hallikan, s. 271 b) Tehzib el-Esma, s. 708 - 712, c) Brockemman Cal) 1 ,- 161 ve Suppl 1.266 - 167. d) Goldizer, Muhammed Stud. 11, 250 V. D. 255 V. D. e) İslâm Ansiklopedisi, c. 4. s. 16.  ( süneni ebu davud tercümesi fiyat , süneni ebi davut tercümesi kitap , ebu davut tercümesi oku, süneni ebu davud 5 cilt , erkam yayınları sünen tercümesi , 5 cilt süneni ebu davud, erkam yayınları )

 
 
6  - Ebu Dâvud, kaydettiği hadîslere verilecek kıymet derecesi hakkında kendi şahsi görüşlerini de ilave eder. Bu kısa kayıtlar sonraları müstakil bir usule varmak için inkişaf etmiş olan hadîs tenkidinin ilk mi­sâlleri sayılabilir.21
7  - Babların tertibinde Ebu Davud, Buharî ve Müslim'den daha iyi bir usul kullanmıştır.22
Ebu Davud'un Sünen 'inde bulunan hadîsler dört mezhebin kurucularına mehaz olacak şekilde toplanmıştır.
 
 21- Mealim'üs-Sünen mukaddimesi.
 22- Mealim'üs-Sünen mukaddimesi.
 


Erkam Yayınları, 5 Cilt Süneni Ebu Davud Tercümesi kitabını incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789944830683
MarkaErkam Yayınları
Stok DurumuVar
9789944830683
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.