Tefhimul Kuran Tefsir, 7 Cilt, 2.EL

Fiyat:
3.200,00 TL
Havale / EFT:
3.104,00 TL
896,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Kitap             Tefhimul Kuran Tefsir, 2. EL
Yazar             Ebul Ala El Mevdudi
Tercüme        Heyet 
Yayınevi         İnsan Yayınları
Kağıt  Cilt       Ivory kağıt - Termo Deri Ciltli, 7 Cilt
Ebat              17x24 cm - Büyük Boy
Yayın Yılı        1987


Temiz, Orta Kondisyonlu

Not: Sadece bu ÇOK ÇOK UCUZ KELEPİR kategorisindeki kitaplar 2. El kitaptır. Diğer bölümlerdeki kitaplar sıfır ve yeni ürünlerdir.Düzeltmen            : Dücane Cündioğlu, İsmail Bosnalı
Tercüme Heyeti    : Muhammed Han Kayani, Hamdi Aktaş - Nazife Şişman , Yusuf Karaca - İsmail Bosnalı
 


İnsan yayınları, Ebul Ala El Mevdudi 
tarafından yazılan Tefhimul Kuran Tefsir adlı kitabı incelemektesiniz.
Tefhimul Kuran Tefsir kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
TEFHİMUL KURAN TEFSİR – TEFHİMU’L KUR’AN TEFSİRİ
    Tefhimül kuran tefsiri  -  tefhimu’l kur’an tefsir
 
 
Tanıtım

 
Tefhimu'l-Kur'an Mevdudi 'nin 30 yıl süren uzun, dikkatli ve yorucu çalışmasının ürünüdür. Müellif bu tefsiri hazırlarken, İslâm âleminde meşhur rivayet ve dirayet tefsirlerini ( İbn Kesir, Taberi, Keşşaf , Alusi, Razi vs.) esas almakla birlikte çağdaş tefsir çalışmalarını da dikkate aldı. Kur'an ve Hadis sahasında araştırmalar yapan müsteşriklerin iddia ve ithamlarını tek tek ele alarak ilmî cevaplar verdi.
 
Mevdudi, eserini hazırlarken, insan hayatını bütün yönlerini gözönünde bulundurmuş, insan hayatını ilgilendiren ferdî, sosyal, ekonomik, ahlakî, hukukî vs. sahalarda Kur'an'ın gösterdiği çözümleri gözler önüne sermeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla, nüzûl sebeblerini de dikkate alarak cümlenin yeraldığı bağlama özellikle dikkat etmiş ve Kur'an surelerinin konu bütünlüğüne özen göstermiştir. Konuyla ilgili rivayetler ve müfessirlerin görüşleri zikredildikten sonra, bunların içinde doğruya en yakın olanların tesbitine çalışılmaktadır. Müellif, Kur'an tefsirine sadece akademik endişelerle yaklaşmamakta, aynı zamanda mü'min bir kişiye engin bir ruh vermeyi de hedeflemektedir.
 
Genel okuyucuya uzak düşebilecek ilmî münakaşaların ötesinde eserin zevkle okunmasını sağlayan bir üslup ve anlatım biçimi kullanan Mevdudi, bu sade dille sayfalarından boşalan feyz okyanusuna okuyucusunun daha bir cesaretle dalmasını mümkün kılmaktadır. Tüm dünyada büyük yankılar uyandıran ve İslâm toplumunun önüne yepyeni ufuklar açan bu eser, titiz bir çalışmayla sunuluyor...
 
 
             ÖNSÖZ
 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 
Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri ile ilgili olarak dilimizde yete­rince eser verilmiş olduğundan, bu sahada sırf sevap kazanmak gayesiy­le yeni bir meal ve tefsir çalışmasına girilmesi, vakti doğru değerlendir­memek olur. Ancak bu sahada mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor­sa, yapılacak çalışma daha önceki tercüme ve tefsirlerin eksik yönlerini tamamlamalı ve öncekilerin ele almadığı yönleri açıklamalıdır ki böyle­ce Kur'ân talihleri, Kur'ân'ı anlamak isteyenler bu çalışmadan yararlana­bilsinler.
 
Ben bu çalışmayı, Kur'ân'ın anlaşılması yolunda daha önceden yapıl­mış olan tercüme ve tefsirlerde bazı yönlerin eksik kaldığını müşahede ettiğimden dolayı yaptım. Bir süredir aydınlarımıza Kur'ân'ın ruhunu nasıl aktarabileceğimi ve onlara Kur'ân'ın saf ve gerçek mesajını nasıl ulaştırabileceğimi düşünüyordum. Çünkü ülkemiz aydınları her geçen gün Kur'ân'a daha çok yönelmeye başlamışlardır. Binaenaleyh bugüne kadar yapılmış olan tercüme ve tefsîr çalışmalarının hâlâ bazı eksiklik ve zaaflara sahip olmaları dolayısıyla bu eksikleri gidererek, bu sahada ay­dınlarımıza bir hizmette bulunabileceğime inandım. İşte bu iki sebepten dolayı çalışmaya başladım ve sonuçta elinizde bulundurduğunuz eser meydana gelmiş oldu. Bu acizane çabam, birkaç kişinin bile Kur'ân'ı an­lamasına yardımcı olursa bu benim için büyük bir mutluluk vesilesi ola­caktır.
 
Bu çalışma aslında âlimler ve araştırmacıların bu sahadaki ihtiyaç­larını karşılamak üzere yapılmamıştır.  Bununla birlikte bu çalışma Arapça'ya vâkıf olan ve medrese eğitimi görmüş kimselerin Kur'ân'ı derinlemesine tetkik etmelerini sağlamak amacıyla da hazırlanmamış­tır. Çünkü bu kimselerin bu sahadaki susuzluklarını gidermelerine yar­dımcı olacak birçok eser vardır. Ben bu çalışmayı yapmakla, aslında or­ta seviyede eğitim görmüş olan kimselerle, Arapça bilmeyen ve Kur'ân ilimlerinin geniş hazinelerinden yararlanma imkânından yoksun olan aydınlarımıza seslenmeyi hedefledim. Bu çalışma temelde bu kimseler dikkat-i nazara alınarak hazırlandığından dolayı, tefsîr ilmi uzmanları bakımından çok önem taşıyan birtakım tefsîr bahislerine girmekten ka­çındım. Çünkü o tür münâkaşaların bu kimseler açısından bir yarar sağlamayacağı açıkça ortadadır. Ayrıca bu çalışmayı yapmaktaki ama­cım, okuyucunun bu eser vasıtasıyla Kur'ân'ın anlamını açıkça kavra­masını ve Kur'ân'ın kendisine vermek istediğini almasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, okuyucunun Kur'ân'ı mütâlâa ederken, zaman zaman anlamada zorluk çekeceği bazı yerlere açıklık getirmeyi ve Kur'ân okurken akla gelebilecek soruları hemen orada cevaplamayı istedim. Benim düşündüklerim işte bunlardı; ama bu düşündüklerimi ne dere­ce gerçekleştirebildiğime ancak okuyucular karar verecektir. Her halü­kârda bu çalışma, nihaî mahiyette değildir. Bu bakımdan okuyucular­dan ricam, bir eksiklik gördükleri veya bir sorunun cevabını bulama­dıkları ya da anlamadıkları ifadeler olduğu takdirde, bu çalışmayı da­ha mükemmel bir hale getirebilmem için bunlardan beni haberdar et­meleridir.
 
Tefhimu'l-Kur'an'da Takip Ettiğimiz Metot Hakkında Birkaç Söz
Ben bu çalışmanın meal bölümünü hazırlarken, motamot (kelime ke­lime) çeviri yapmak yerine, serbest bir dil kullanmayı tercih ettim. Bu­nun nedeni, motamot tercümeyi yanlış bulduğumdan dolayı değildir. Asıl neden, Kur'ân'ın motamot (kelime kelime) tercümesi ile ilgili olarak bu sahada birçok âlimin bu görevi eksiksiz yerine getirip, başka çalışma­lara ihtiyaç bırakmayışlarıdır. Örneğin Şah velîyullah Dihlevî'nin Farsça, Şah Abdulkadir, Şah Refîuddin, Mevlânâ Mahmud Hasan, Mevlânâ Eş­ref Ali ve Hafız Fethi Muhammed Calandirî'nin Urduca tercümeleri bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak kelime kelime tercüme ile izahın müm­kün olmadığı bazı yönlerin bulunması nedeniyle, ben söz konusu eksik­likleri gidermek için bu çalışmayı yaptım.
 
Motamot tercüme okuyucuya, Kur'ân'ın her kelimesini anlaması ve her âyetin altında hemen tercümesini okuduğundan âyetin manasını hemen anlaması konusunda yararlı olur. Bu yöntem, bazı kolaylıkların yanı sıra beraberinde birtakım zaafları da taşır. Nitekim Arapça bilme­yen Kur'ân okuyucuları, bu yöntemden tam anlamıyla yararlanama­maktadırlar. Çünkü motamot tercüme okunurken cümlenin akışı kesil­diği gibi, dilin edebî güzelliği de yok olmaktadır. Böylece Arapça'nın belagat ve etkileyiciliğinden okuyucu mahrum kalmaktadır. Kur'ân sa­tırları altında cansız bir tercüme bulunduğundan dolayı okuyucu bu tercümeyi okurken, ruhu vecde gelmemekte; tüyleri ürpermeyip gözle­rinden yaş akmamakta; velhâsıl içinde fırtınalar kopmamaktadır. Öyle ki okuyucu, Kur'ân'ın aklı ve düşünceyi fetheden, kalbin derinliklerin­deki ince noktaları etkisi altına alan üslûbunu hissetmemektedir. Değil okuyucuda bu tür tesirler uyandırmak, zaman zaman bu kitabın herke­se meydan okuyan eksiksiz söz olduğundan bile kuşkuya kapılmakta­dır.
 
Tüm bunların nedeni, motamot tercümenin, eleğin altından akan kuru parçalar olup, Kur'ân'ın ruhunun, edebî ve büyüleyici üslûbunun yukarıda kalmasındandır. Gerçekten de bu üslûbu hiçbir motamot ter­cümenin aktarabilmesi mümkün değildir. Oysa Kur'ân'ın etkileyicili­ğinde, onun saf mesajı ve bahsettiği konularla birlikte büyüleyici üslû­bunun da payı vardır. Bu edebî üslûb, kaya gibi sert kalpleri dahi ade­ta bir mum gibi eritmişti. Bu İlâhî Kelâm, bir yıldırım gibi tüm Arabis­tan halkını tesiri altına almış ve en aşırı muhaliflerine bile kendisini ka­bul ettirmiştir. Hatta bu kimseler, bu büyüleyici kelâmın etkisi altında kalmaktan korkup, onu dinlemekten çekmiyorlardı. Şayet Kur'ân, böy­le bir özelliğe sahip olmasaydı ve motamot tercümelere benzeseydi, Arapların kalplerini kolayca yumuşatması ve kalplerini fethetmesi mümkün olmazdı.
 
Motamot tercümenin insanların zihin ve kalplerini etkilememesinin bir başka nedeni de, tercümelerin Arapça metnin hemen altına yazılmış olması, ya da yeni geliştirilen sayfa düzenlerinde olduğu gibi sayfanın ya­rısına orijinal metnin, yarısına tercümenin konulmasıdır. Bu tür sayfa di­zaynları, Kur'ân'ın motamot karşılığını okumak isteyenler için münasibdir. Fakat, okuyucunun Kur'ân'ı diğer kitaplar gibi okuyup, etkisi altın­da kalmamasına yol açmaktadır. Çünkü bu tür bir dizayna sahip Kur'ân tercümeleri, süreki bir akışı sağlayamadığından ve ikide bir araya yaban­cı ibareler girdiğinden doğal olarak okuyucu, Kur'ân'ın sürekli akışına kendini kaptıramamaktadır. İngilizce tercümelere gelince, bunlar daha da soğukturlar; zira onlar Kitâb-ı Mukaddes'in üslûbunun birer taklidi­dirler ve âyet âyet tercüme edilmişlerdir. Nitekim en etkileyici bir metni bile, cümle cümle parçaladıktan sonra alt alta dizdiğinizde, ifadenin ne kadar kopuk ve etkisiz bir hâle geldiğini görürsünüz. Öyle ki onun etki­si, orijinal metnin yarısı kadar bile değildir artık!

Motamot tercümenin taşıdığı zaaflardan en önemlisi, Kur'ân'ın üslû­bunun, yazılı metin üslûbu olmayıp, bir hitabet biçimi olduğunu dikka­te almayışıdır. Kur'ân'ın söz konusu hitabet biçimi, yazıya dökülürken, bu özelliği dikkate alınmaksızın kelime kelime tercüme edilirse şayet, ifadede bir kopukluk meydana gelir. Kur'ân'ın başlangıçta bir risale şek­linde yayınlanmadığı herkesin malûmudur. Kur'ân, İslâm davetinin geli­şim süreci içerisinde, muhtelif zamanlarda Hz. Peygamber'e (s.a.v.) hita­bet parçaları şeklinde tedricen nazil olmuş, Hz. Peygamber de (s.a.v.) he­men oracıkta bunları muhâtablarına okumuştur (iletmiştir). Yazı dili ile konuşma dili arasında çok önemli bir fark vardır. Söz gelimi; bir mese­leyi yazarak izah edeceksek, önce sorunu ortaya koyar, sonra izah etme­ye geçeriz. Oysa hitabette, zaten söz konusu meseleyi ortaya atanlar ha­zır bulunduğundan, muhaliflerin her dediğini beyan etmeye her zaman gerek duyulmaz. Ancak konuşmacı, sözün gelişi içerisinde bir cümleyle onların dediklerine değinir.

Yazarken başka bir hususa değinilmek iste­nildiğinde, sözün akışının bozulmaması için, bu husus ara bir cümleyle ele alınır. Fakat konuşmacı ses tonunu kullanarak birçok ara cümleler kullanabilir ve buna rağmen sözün akışında bir kopukluk meydana gel­mez. Yine bir konu yazılarak ifade edilecekse, konunun geçtiği ortamı hiç değilse bir iki cümleyle ayrıca aktarmaya gerek duyulur. Oysa konuş­ma esnasında ortam ile konuşma doğal olarak bağıntılıdır ve konuşmacı çevreye işaret etmeye gerek duymaksızın konuşsa dahi, konuşmada bir kopukluk ortaya çıkmaz. Konuşmacı mütekellim ve muhâtab sigalarını (birinci ve ikinci tekil kipler) sürekli değiştirerek kullanabilir. Konuşma yeteneğine göre, konuşmacı yer ve zaman unsurlarını dikkate alarak, karşısında hazır duran topluluğa, bazan gâib sigasıyla (üçüncü tekil), ba-zan muhâtab sigasıyla, bazan tekil, bazan çoğul olarak, bazan kendi adı­na, bazan ilâhî bir kuvvet adına, bazan ilâhî kuvvetin kendisinden nak­len konuşabilir. Ve tüm bunlar bir konuşmanın en güzel yönleri olarak takdir toplar. Fakat aynı üslûb yazı yazılırken kullanılırsa bir irtibatsız­lık, bir kopukluk meydana gelir. Bu nedenle bir konuşma yazıya dökül­düğünde, okuyucunun o yazıda bir kopukluk hissetmesi doğaldır.

Oku­yucunun konuşmanın yapıldığı yer ve zamandan uzak olduğu ölçüde, bu kopukluğu daha çok hissedeceği ortadadır. Bu yüzden Arapça bildiği halde birçok kimse, sırf Kur'ân'ın üslûbunu kavramadığı için, Kur'ân'ın üslûbundaki irtibatsızlık ve kopukluktan şikâyet etmektedir. Kur'ân'ın kelimelerini değiştirmek haram olduğundan dolayı, Arapça metindeki kopukluk ancak tefsîr ve dipnotlar ile giderilebilmektedir. Dolayısıyla Kur'ân başka bir dile çevrilirken, konuşma dili de ustalıkla yazı diline ak-tarılırsa, bu takdirde kopukluğun kolayca giderilmesi mümkün olur.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, Kur'ân'ın her sûresi, aslında İslâm davetinin belirli bir safhasında nazil olan bir hutbedir. Bu bakımdan bu sûrelerin belli bir arka planı ve kendisine bağlı olarak indikleri özel şartları vardır. Arka planı ve nüzul sebebi ile sûre arasında derin bir iliş­ki bulunmaktadır. Sûreler bu özellikleri dikkate alınmaksızın, vakıalar­dan soyut bir şekilde motamot tercüme edilirse, yapılan tercüme tama­mıyla anlamsız kalacaktır. Öyle ki, bazı yerlerde mânâ, denilmek iste­nenin aksine anlaşılabilecek veya hiç anlaşılamayacaktır. Kur'ân'ın ori­jinal ifadeleri değiştirilemiyeceğinden dolayı, Arapça'da bu sorunun, tefsirler ile giderilmesi mümkün olmaktadır. Fakat Kur'ân diğer dillere çevrilirken serbest bir üslûb kullanmak suretiyle, Kur'ân'ın anlamı, sû­relerin arka planı, nüzul sebebi ve zamanı ile ilişki kurulabilir. Ve böy­lelikle söz konusu eksiklik giderilerek, okuyuculara Kur'ân'ın anlamı aktarılabilir.
 
Kur'ân apaçık (mübîn) bir Arapça ile nazil olmuş; ama aynı zaman­da da kendine has birtakım özel kavramlar kullanmıştır. Yani birçok ke­lime orijinal lügat anlamı dışında özel bir semantik alana sahiptir. Birçok kelime muhtelif yerlerde muhtelif anlamlar taşımaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın motamot tercümesinde bu hususları gözetmek çok güç olur. Bu hususlar gözetilmediğinde ise, bazı okuyucuların zihninde türlü tür­lü istifhamlar oluşur ve âyetleri yanlış anlama tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Söz gelimi "Küfr" kavramını ele alalım. Kur'ân ıstılahında bu kelimeye dilbilimciler ile fakihler ve kelârncılar farklı anlamlar vermiş­lerdir. Ayrıca bu kelime Kur'ân'ın her yerinde aynı anlamda kullanılmamamıştır. Bazı yerlerde, imandan tamamen yoksun olma durumu küfür kelimesiyle ifade edilmiştir. Bazen inkâr etmek, bazen nankörlük etmek, bazan İslâm'ın bir ilkesini ihmâl etmek, bazan itikaden kabul edip pra­tikte reddetmek, bazan da zahiren itaat edip, içten inanmamak (nifak) karşılığında kullanılmıştır. Şimdi biz bu kelimeyi tek bir anlamıyla karşı­larsak eğer, belki tercüme doğru olur; ama okuyucu bazı yerde denilmek isteneni anlamaz, bazı yerde yanlış anlar ve bazı yerlerde de zihninde is­tifhamlar oluşur.
 
Ben, motamot tercümenin bu zaafını giderebilmek amacıyla, Kur'ân'ı kelime kelime Urduca'ya çevirmek yerine, şöyle bir yöntem ta­kip ettim: Önce Kur'ân'ın orijinal ibaresini okuyup ne demek istediğini kavradıktan sonra, onun üzerimdeki etkisini olduğu gibi, eksiksiz kendi dilime aktardım. Doğrudan motamot tercüme etmek yerine, Kur'ân'ı apaçık (mübîn) Arapça'dan, apaçık (mübîn) Urduca'ya aktarmaya çalış­tım. Arada kopukluklar oluşmaması için de konuşma dilini yazı diline dönüştürdüm. Bunu yaparken, İlâhî Kelâm'ın anlam ve karşılığını, güzelligini ve büyüleyici etkisini açıkça ve gücüm nisbetinde okuyucuya da vermek için uğraştım. Motamot tercümenin sınırlarından çıkmaya cesa­ret edip, bu serbest tercüme yöntemini uygularken, Kur'ân'ın anlamını ne eksik ne de fazla aynen aktarmaya çalıştım. Bu kitabın Allah'ın kelâ­mı olması hasebiyle, bu serbest yöntemi korka korka kullandım ve im­kânım nisbetinde ve ihtiyatla Kur'ân'ın orijinal metnini, anlama sınırla­rına tecâvüz etmeksizin çevirerek, Tefhimu'l-Kur'an'ın "meal" bölümü­nü hazırladım.
 
Kur'ân-ı Kerim'in mesajını tam anlamıyla kavrayabilmek için âyetle­rin indiği dönemin arka planını göz önüne almak gerekir. Ancak tüm bunları salt bir "meal" bölümü ile vermek mümkün olmadığından, her sûrenin başına ayrıca bir giriş bölümü yazarak, bu giriş bölümünde sûre­nin nüzul zamanını, o dönemin şartlarını, İslâm davetinin hangi merha­lede olduğunu ve davetin karşılaştığı zorlukları ele aldım. Bunun yanı sı­ra sûrenin içinde ayrı dönemlerde nazil olmuş âyetler bulunuyorsa, gü­cüm yettiğince araştırdıktan sonra onlarla ilgili bilgileri Açıklama Notları'nda verdim. tefhimül kuran tefsiri 7 cilt mevdudi
 
Açıklama Notları'nı hazırlarken en büyük hedefim, okuyucuyu Kur'ân'ın asıl maksadından uzaklaştırıp, ayrıntılarla uğraştıracak konu­lardan kaçınmak oldu. Açıklama Notlarını; biri, okuyucunun açıklama­ya gerek duyup, zihnine soru takılacağını hissettiğim yerlere; diğeri, okuyucunun hiç dikkat etmeksizin geçebileceği ve böylelikle Kur'ân'ın gerçek ruhunun kendisine kapalı kalacağını tahmin ettiğim yerlere ol­mak üzere iki nedenle yerleştirdim.
 
Bu çalışmadan tam anlamıyla yararlanmak isteyen kimselere, her sû­renin Giriş Bölümü'nü dikkatlice okumalarını ve sûrenin mütâlâası sıra­sında bu bölümü sürekli göz önünde tutmalarını tavsiye eder; Kur'ân'dan her gün okudukları bölümün, ayrıca (Farsça, Urduca, Türk­çe, ingilizce vs.) bir motamot tercümesini okumalarını, daha sonra Tef­hîmu'l-Kur'ân'ın ilgili "meal" bölümünü, Açıklama Notlarını dikkate al­maksızın takip etmelerini salık veririm. Çünkü böylece Kur'ân'ın anlat­mak istediği konu bir bütünlük içinde okuyucunun zihnine yerleşmiş olacaktır. En sonunda da her âyet, Açıklama Notu ile birlikte mütâlâa edilmelidir. Ümit ediyorum ki bu eseri okuyan kimseler, derinlemesine olmasa bile, yeterli düzeyde bir Kur'ân bilgisine sahip olacaklardır inşaallah!
 
Ben bu çalışmayı Hicrî 1361 senesinin Muharrem ayında (Mîlâdî 1942, Şubat) hazırlamaya başlayıp, beş sene içerisinde Yûsuf Sûresi'nin sonuna kadar Meal ve Açıklama Notları bölümlerini hazırladım. Daha sonra birtakım sebepler yüzünden bu bölümü gözden geçirip, yayınlayamadım. Ancak kaderin bir cilvesi olarak 1948'in Ekim ayın­da Milli Güvenlik Yasası gereğince cezaevine girdim ve orada fırsat bu­lup bu eseri basılacak duruma getirebildim. Allah'tan, bu çalışmamın Kur'ân'ı anlama yolunda çaba sarfeden kimselere yardımcı olmasını dilerim. ( efhimul kuran tefsir kitap, tefhimul kur’an oku, büyük boy tefsir kitabı, mevdudi tefsir, 7 cilt tefsir, insan yayınevi, tefhimul kuran tefsiri, tefhimul kuran tefsir fiyatı, 7 cilt tefhimul kuran )
 
Çaba bizden, Tevfik Allah'tan!
 
Ebu'l-A'la Mevdudi
Yeni Merkez Cezaevi / Multan
H. 17 Zilkade 1368
M. 11 Eylül 1948
 
 
 
 
İnsan yayınları, Ebul Ala El Mevdudi Tefhimul Kuran Tefsir adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789755745909
Markaİnsan Yayınları
Stok DurumuVar
9789755745909

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.