Büyük Hutbe Kitabı, Ömer Öztop

Fiyat:
400,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,5) :
230,00 TL
Kazancınız 170,00 TL
64,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Büyük Hutbe Kitabı
Yazar             Ömer Öztop
Yayınevi         Huzur Yayınları
Kağıt - Cilt      Sarı Şamua - Ciltli, Tek Cilt
Sayfa - Ebat   718 Sayfa - 17x24 cm, Büyük Boy


 
Huzur yayınları, Ömer Öztop tarafından yazılan Büyük Hutbe Kitabı adlı kitabı incelemektesiniz.
Büyük Hutbe kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
             İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
 
Kâinatın yegâne sahibi ve hâkimi olan, bizlere tevhid gölgesi altında yaşamayı nasib eden yüceler yücesi ALLAH-U  AZİMÜŞŞAN'a  tükenmez  hamd-ü  senalar...
 
Dünya ve âhiretin nuru, cihanın bir danesi, mü'minlerin şefaatçisi ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Rasûlüllah   (s.a.v.)   efendimize   de   sonsuz   salât-u   selâmlar...
 
Muhterem okuyucu,
 
Kitabımızın ikinci baskısıyla tekrar huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu baskıda âyet ve hadîs-i şeriflerin daha düzgün ve itinalı basılması­na azamî gayret sarfedilmiş; gerekli yerlerde birtakım tashih ve deği­şiklikler yapılmıştır. Kitabın hacmi kabarmasın diye bir kısım âyet ve hadîs metinleri çıkarılmış, yerine Ramazan ve Kurban Bayramı hutbe­lerinin arapça metinleri konmuştur. Ayrıca lüzumlu görülen üç hutbe daha eklenmiş, böylece hutbe adedi elli beş'e çıkarılmıştır. Ömer Öztop Hutbe Kitabı
 
İkinci baskının sizlere takdim edilişi dolayısıyla bir kere daha ha­tırlatalım ki:
 
Topyekûn müslümanlar olarak, bir îman ve maneviyat buhranı içindeyiz. Manevî değerlerimize sevgi ve saygımız kalmamıştır. Ulu bir çınar gibi canlı ve dimdik olması ge­reken mü'minler, bugün perişan vaziyettedir. Hak ve haki­kate   kulaklar   tıkanmış,   herşey   şehvet   ve   mîde   açısından değerlendirilmektedir. Aşk, vecd, doğruluk, merhamet, ça­lışma ve fazilet namına ne varsa hepsi yerini süflî emel ve arzulara terketmiştir. Hakikat deryalarına îman ve ibâdetle dalabilen   mü'minleri   pek  az  görebiliyoruz.
 
Nereye baksak, hangi tarafa yönelsek, korkunç sefalet tabloları ile karşılaşıyoruz. Ahlâkını yitirmiş, şeref ve namusunu kaldırımlara dök­müş, dinini, îmanını rafa kaldırmış, küfür yangınları içinde kavrulmaya yüz tutmuş insanlar sayılamıyacak kadar çok. An'anevî örf ve âdet­lerimizin yerini balo, kokteyl, parti vs. almış... Cinayetlerin, intiharla­rın, suistimallerin ardı arası kesilmiyor.
 
Hülâsa: Her halimizle bir perişanlık, bir çökme, bir çözülme ve bir yok olma safhasına gelmişiz...
Bizi bu perişanlıktan, bu çöküntü ve çözülmeden kurtaracak ve bize îman, ibadet ve güzel ahlâk yolunu açacak yepyeni bir ruha muhtacız. Süleymaniye’den Hitap Ömer Öztop
 
Her yönüyle insanlara örnek olacak, onlara Hakkı, hakikati, iyi ve güzeli anlatacak, Allah ve Resulüne gönül vermiş gerçek dâvetçilere ihtiyacımız var...
 
Bu bakımdan size, hepimize ve bütün mü'minlere büyük vazîfeler düşmektedir. Her birimiz gücümüz nisbetinde, önce kendimizden, yakınlarımızdan başlamak suretiyle, kötülükleri önlemek, ruhsuz ve şuursuz gidişimizi durdurmak için el ele, gönül gönüle vererek ça­lışmalıyız. Katiyyetle bilmeliyiz ki: îmanımıza, ibadetlerimize, tarihe son veren ahlâkımıza dönmediğimiz müddetçe istikbal kapıları huzurla açılamaz.
 
Ezelden ebede uzanan yolunu îman ve ibadetle aydınlatan, bir ipekböceği misâli, kozasını îman ve ibadetle örebilen mü'minlere selâm olsun!
 
Gayret bizden, yardım, yüceler yücesi Allah'tandır.
 
    Ömer ÖZTOP
    9 Eylül 1971        
    Adapazarı
 
 
             ÜÇÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ
 
Tükenmez hamd-ü sena, sânı yüce olan âlemlerin Rabbine; sonsuz salât ve selâm iki cihan peygamberi, ahlâk ve fazilet rehberi Hz. Resûlullah (s.a.v.)'e, O'nun âline ve eshabına   olsun!
 
Cum'a, mü'minler için ulvî mânâlar taşıyan büyük bir bayram ve muhteşem bir ibadet günüdür. Mü'minlerin, ibadetlerini yapmak için Allah'ın mescidlerine koştukları Cum'a gününde; Allah Resûlü'nün Rahmani hakikatleri tebliğ ettiği ve "minber" adı verilen ilâhî makam­dan, îmanlı gönüllere hitap etme şerefine nail olan İmam ve Hatip kardeşlerimiz, hutbelerini ciddiyet ve titizlikle hazırlamaya çalışmalı­dırlar.
 
Ancak bu takdirde Cum'a ve hutbenin ruhuna erilmiş olur. İyi bir hatib, mü'minlerin gönüllerine hakikat tohumlarını eken, onların kalplerinin pasını silen, ruhlarının yasını dindiren ve gelecek Cum'ayı hasretle beklettiren hatiptir. Bu da çok çalışmak ve iyi hazırlanmakla mümkündür.
 
Mü'minlerin yanık gönüllerinde ebediyyet izleri bıraka­rak, hak ve saadet neş'eleri çağlatmak, İslâm'ın irfan ordu­larına teslimiyyeti çoğaltmak kadar ulvî, şerefli ve mübarek bir vazife olamaz. Hatip kardeşlerimiz, bu ulvîliği ve bu şerefi idrâk ederek, kendilerini hergün biraz daha yetiştirmek ve geliştirmek zorun­dadırlar.
 
Halisane niyetlerle hazırladığım ve üçüncü baskısı yapılan bu kitap­la, iyi hutbe hazırlamaya çalışan kardeşlerime yardımcı olabiliyorsam, kendimi mutlu sayarım.
 
Yine, Süleymaniye Camii minberinden okunan ve bu ki­tapta yer almayan ellibeş hutbeyi tekrar gözden geçirdi­ğimi, Rabbimiz müsaade ederse, onları da neşredeceğimi muhterem  kardeşlerime  bilvesile  duyururum.
 
"Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra, kalblerimizi (Hak'tan) saptırma. Bize kendi canibinden bir rahmet ver.  Şüphesiz bağışı en çok  olan sensin sen."(1) 

1-Kur'ân-ı Kerîm, Âl-i İmran sûresi, âyet, 8

Ömer ÖZTOP
12 Şaban 1393
10 Eylül 1973
Üsküdar/İstanbul
  
 
                          ÖNSÖZ
 
Hamd ve sena, âlemlerin ezeli ve ebedi hâkimi, mutlak hükümdarı  olan  Allah-u  Azîmüşşan'a; Salât ve selâm, Allah'ın son elçisi, ufuk Peygamber Hz. Muhammed   (s.a.v.)'e,  onun  âl  ve  eshabına  olsun!
 
Mukaddes dinimiz İslâm, iki cihanı kuşatan Rabbani bir nizam ola­rak gelmiştir. Hiçbir canlı, hiçbir varlık ve hiçbir zerre bu nizamın dı­şında kalamaz. Kalplerinde "küfür" damgası taşıyanlar görmemezlik-ten gelseler de, İslâm, yaşanmak, tatbik edilmek, kendisiyle hükme­dilmek üzere gönderilmiştir.
 
Kâinat yolculuğu içinde insan, İslâm nizamının kurtarıcı gerçeğini bütün inceliği ile kavradığı an, şahsiyyetine ka­vuşmuş, hergün biraz daha uçuruma yuvarlanan zavallı ha­linden kurtulmuş ve kutlu diriliğe ermiş olacaktır. Aksi hal­de, küfrün bunaltıcı nefesi altında ezilmeye, felâketten fe­lâkete   sürüklenmeye   devam   edecektir.
 
Bütün yüceliği ve ulaşılmaz üstünlüğü ile kâinatı saran ve Rahmanî mecrasını takip eden İslâm nizamına inanmaktan başka kurtuluş ümidi yoktur insanlığın. Bu gerçeği görmemek için, aklın, mantığın, düşün­cenin çürümüş, kokuşmuş ve iflâs etmiş olması lâzımdır.
 
Tek kurtarıcı nizam olan İslâm, kendisine gönül veren insana "mü'min ve müslüman" adını koymuştur. Cihanda en büyük şeref ve lez­zet bu ismi alabilmek ve onu koruyabilmektir. Mü'minlere, Allah ni­zamının sunduğu kutsal günlerden biri de Cum'adır.
 
O halde, Rabbani nizamın, cihanın en şerefli kullarına ih­san ettiği cum'a gününde, bu büyük ibadet ve bayram gü­nünde, Peygamber makamından müslümanlara hitap ede­bilme mutluluğuna eren imam ve hatib kardeşlerimiz; şe­refli ve o ölçüde de mes'uliyyetli olan  büyük bir vazife icra etmektedirler. Bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmek, her hatibin kaçınılmaz ve ihmal edilmez görevidir. Bunun için de, çok okumak, çok çalışmak ve iyi bir araştırma yap­mak suretiyle hazırlanmak icab eder. Cum'a namazına iki saat kala hutbe hazırlığına girişmek veya bir hutbe kitabı alıp, minberde onu açıp okumak suretiyle bu mukaddes va­zife  gerçek  anlamda  ifa  edilmiş  olamaz.
 
Cum'a günü, fezaları inleten ezan sesleri arasında Camilere koşan, topluca Allah'ın huzuruna yönelen mü'minlere, doyurucu hutbeler oku­mamak, arkasında büyük bir vebali getirir. Hele, fitne ve fesat kılıçları ile mü'minlerin bölük bölük, parça parça edilmek istenildiği bir cemiyette, onlara ruh verecek, canlılık vere­cek, bölünüp parçalanmaktan kurtaracak, onları, mukaddes nizamın kurtarıcı prensipleri etrafında ocak ocak, ordu ordu birleştirecek seviyede hutbe hazırlığı yapmamak, veballe­rin en korkuncudur.
 
Süleymaniye Camii'nde hatib iken, hutbelerimi, bu vebalin ağırlığını daima hissederek hazırlamaya çalıştım. Arzulanan seviyeye ulaştığımı söyleyemem. Fakat, gücüm nisbetinde gayret sarf ettiğim i bütün samîmiyyetimle ifade edebilirim. Bu gayretimin semeresi olan hutbe­lerimin bir kısmını, "Süleymaniye'den Hitap 1" ismi altında neş­retme mutluluğuna erdim. Allah'ın izniyle büyük ilgi gördüğünü müşahade ettim. Neşredemediğim hutbeleri ise, yeniden gözden geçirerek aynı isimle ve ikinci cilt olarak neşretmeyi, böylece, Süleymaniye Ca­mii minberinden okuduğum hutbeleri iki cilt içinde tamamlamayı uygun buldum. Bu vesile ile İmam ve Hatib kardeşlerime yardımcı olabildiysem kendimi bahtiyar sayarım.
 
Halisane niyetlerinde mü'minlere lütuf ve rahmetini esir­gemeyen  Yüceler  Yücesi  Allah'a  hamd  olsun.
 
Gayret bizden, hidayet ve yardım Allah'tandır.
 
ÖMER  ÖZTOP
Üsküdar / İstanbul
1 Zilkade 1394 Cum'a
15 Kasım 1974 Cum'a
 

                  ÖNSÖZ
 
"Göklerin ve yerin nuru"(1) âlemlerin ezelî ve ebedî haki­mi, mutlak hükümdarı olan Ailah-u Azîmüşşan'a hamdolsun.
 
Allah'ın son elçisi, hak yolun tebliğcisi, insanlığın kur­tarıcısı, ufuk Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun güzîde  âl  ve  eshabına  da salât  ve  selâm  olsun.
 
Yüce Allah (c.c.)'ın kullarına ihsan ettiği nimetlerin başta geleni, şüphesiz ki İslâm'dır. Şanlı dînimiz İslâm, Allah-u Tebareke ve Teâlâ hazretlerinin insanlığa şifâ olarak sunduğu ölümsüz hakikattir. Bu ba­kımdan, kâinatın en büyük hakikati olan İslâm, inanmak, yaşanmak ve bütünüyle hayata tatbik edilmek için gönderilmiştir. Hasret ufkunda şifa bekleyen, huzur ve saadet arayan insanlık, İslâm'a koşmak mecburiyetindedir. Zira insanlık, İslâm'a inanma­dan şifa bulamayacak, İslâm'ı yaşamadan huzur ve saadete eremeyecektir.
 
U ) K. Kerîm, Nur sûresi, âyet, 35.
(2) Müslim, Ebıı Davııcl. Tirmizî, Nesaî, Et-Tac, c. 1. sh. 272.
 
İşte, huzur ve saadet nizamı olan İslâm'a inanmakla, cihanın en şerefli ve mutlu insanları olma bahtiyarlığına eren mirminiere. Cenabı Mevlâ'nın lütfettiği en büyük günlerden biri de Cum'a günüdür. Pey­gamber (s.a.v.)'in beyanıyla "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün" olan Cum'a, mü'minler için büyük bir bayram ve ibadet günüdür. Bu büyük bayram ve ibadet gününde, "Minber" adı verilen Peygamber makamından, imanlı gönüllere "Hutbe" okuma şerefine eren İmam ve Hatib kardeşlerimiz, hutbelerini ciddiyetle, titizlikle hazırlamak zorundadırlar. Bunun için de, çok okumak, çok çalışmak, çok araştırmak ve konularını en iyi şekilde işlemeye mecbur olduklarını bilmelidirler. Cum'a günü, camilere koşarak Allah'ın huzuruna yönelen ve gönüllerini İslâm'ın hakikat nurlarıyla aydın­latmak isteyen mü'minlere, kuru ve doyurucu olmayan hut­beler okumak, hiç şüphesiz altından kalkılamayacak dere­cede büyük bir vebaldir.
 
Görevinin önemini ve büyüklüğünü idrak ederek, ihmale düşmeden, tam bir ciddiyet ve samimiyetle -gücü ölçüsünde- hazırlıklı hutbe irad etmeye çalışan İmam ve Hatib kardeşlerimize yardımcı olabilmek dü­şüncesiyle, Süleymaniye Camii minberinden okumuş olduğum hutbele­ri, "Süleymanıye'den Hitap" adıyla iki cilt halinde neşredip ta­mamlamıştım. Daha sonra, İstanbul-Kartal İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Müdürü iken, Kartal Çarşı Camiinde sık sık hut­be okuma fırsatı buldum. Bana bu fırsatı veren Kartal Müftülüğü ve Pendik Çarşı Camii personeline şükranlarımı arzediyorum. Hutbelerimi dikkatle takip eden muhterem cemaatimin teşviki, okuyucularımın ar­zusu ve vicdanımın sesini duyarak, bu hutbeleri de neşretmeyi uygun buldum. Yeni bir isim yerine, yine "Süleymaniyeden Hitap" adıy­la üçüncü cilt olarak neşretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım.
 
Bu vesile ile, hutbelerimin bütün mü'min kardeşlerime faydalı ol­masını Cenab-ı Hak'dan niyaz ediyorum.
 
Gayret bizden, yardım ve hidayet, Yüceler Yücesi Al­lah'tandır. Yalnız O'na güveniyor ve yalnız O'na sığını­yorum. ( Büyük Hutbe Kitabı , Ömer Öztop Hutbe kitap , Huzur Yayınları , Süleymaniye’den Hitap Ömer Öztop hutbe kitabı fiyatı , süleymaniyeden hitap hutbeler, ömer öztop hutbeler )
 
 
 ÖMER  ÖZTOP
 
6 Şevval 1401 Perşembe
 6 Ağustos 1981 Perşembe
 Bolu / GÖYNÜK
 

İÇİNDEKİLER
 
BİRİNCİ CİLT
 
Cum'a Namazı ve Hutb                                                                        
Cum'a Namazının Farz Olmasının Delilleri....................... 10
Cum'a Namazının Farz Olmasının Şartları   ..................... 11
Cum'a Namazının Sahih Olmasının Şartları   ................... 12
Hutbe ve Şartları   .......................................................... 12
Hutbenin Rüknü (Farzı)................................................... 13
Hutbenin Sahih Olmasının Şartları................................... 13
Hutbenin Sünnetleri......................................................... 14
Cum'a ve Hutbenin Âdabı............................................ . .14
Hatibin Dikkat Edeceği Hususlar  ................................... 18
Hutbenin Duaları ve Arapça Metinleri   ............................ 22
 
      Hutbeler
 
1.   Hutbe. Gaye ve Biz..................................................... 31
2.   Hutbe: Amellerde İhlâs................................................ 36
3.   Hutbe: Şükür Nimet, Küfür Azaptır............................... 39
4.   Hutbe: iman ve Amel................................................... 43
5.     Hutbe: Mazi ve Halde Müslümanlar........................... 48
6.     Hutbe: insan ve iman   ............................................. 52
7.     Hutbe: Allah İçin Sevmek   ....................................... 55
8.     Hutbe: Medeniyet ve Saadet İslâm'da   ..................... 58
9.     Hutbe: Küfre Karşı Mü'minlerin Vazifezi..................... 62
10.    Hutbe: Çalışma ve İslâm........................................... 66
11.    Hutbe: Kim Hakîki Mes'ud?....................................... 70
12.    Hutbe: Gaflet Mümine Yakışmaz................................ 75
13.    Hutbe: Niçin Geldik Bu Camiye?.............................. .79
14.    Hutbe: Kur'ân-ı Kerîm................................................ 83
15.    Hutbe: Dost ve Düşman............................................ 86
16.    Hutbe: İyi ve Kötü Çığır Açmak   ............................... 89
17.    Hutbe: Müslümanların Haklarına Saygı  .................... 93
18.    Hutbe: Komşu Hakları............................................... 96
19.    Hutbe: Münafıklık Alâmetleri...................................... 99
20.    Hutbe: Kurtuluş İslâm'da  ....................................... 103
21.    Hutbe: Güzel Ahlâk................................................. 107
22.    Hutbe: Örtünmek İslâm'ın Emridir............................ 111
23.    Hutbe: Yeniden Davet   ....................................... …115
24.   Hutbe: Tevbe ve İstiğfar......................................... 119
25.    Hutbe: Edep ve Haya.............................................. 123
26.    Hutbe: Canla-Malla Cihad........................................ 127
27.    Hutbe: Cihad ve Şehitlik    ...................................... 131
28.    Hutbe: Sen Kimsin?................................................. 135
29.    Hutbe: İşte İnsan Hakları........................................ 139
30.    Hutbe: İslam'da Vahdet........................................... 143
31.    Hutbe: İslam'da Doğruluk....................................... 146
32.    Hutbe: Alide Vefa (Sözde Durmak).......................... 149
33.    Hutbe: İslâm'da Selâmın Fazileti.............................. 153
34.    Hutbe: Kibir............................................................ 156
35.    Hutbe: Közü Zan ve Gıybet...................................... 159
36.    Hutbe: Ara Bulma ve Hoş Geçinme.......................... 162
37.    Hutbe: Hased=Kıskanma......................................... 165
38.    Hutbe: Ana ve Babaya Hürmet................................. 168
39.    Hutbe: İslam'da Temizlik........................................ 172
40.    Hutbe: Namaz......................................................... 176
41.    Hutbe: Zekât........................................................... 179
42.    Hutbe: İslâm'da Hac................................................ 183
43.    Hutbe. İslâmî Senebaşı ve Muharrem   ................... 187
44.    Hutbe: Hz. Resûlullah (s.a.v.)'in Doğumu................. 190
45.    Hutbe: Üç Aylar ve Regaib Gecesi.......................... 194
46.    Hutbe: İsrâ ve Mîrac............................................... 198
47.    Hutbe: Berat Gecesi................................................ 202
48.    Hutbe: Ramazan ve Oruç........................................ 206
49.    Hutbe: Gerçek Oruç................................................ 210
50.    Hutbe: Kadir Gecesi................................................ 214
51.    Hutbe: Ramazan Çıkarken   ................................... 218
52.    Hutbe: Ramazan Bayramı....................................... 222
53.    Hutbe: Kurban Bayramı........................................... 226
54.    Hutbe: İstanbul'un Fethi.......................................... 230
55.    Hutbe: Malazgirt Zaferi............................................ 233
 
 
     İKİNCİ CİLT
 
1.   Hutbe: İman ve Huzur............................................... 243
2.   Hutbe: İslâm ve Mes'uliyet   ..................................... 248
3.   Hutbe: İslâm ve Onun Cemiyeti  ............................... 253
4.   Hutbe: Allah Korkusu Hikmetin Başıdır   ................... 258
5.   Hutbe: Hak ve Batıl............................................. …. .262
6.   Hutbe: Hakikî Mü'minler.................................... …….267
7.   Hutbe: Cami ve Mü'minler   ...................................... 273
8.   Hutbe: İslâm Münevveri Olmak................................. 277
9.   Hutbe: Ahlâk ve Fazilet İslâm'dadır............................ 282
10.    Hutbe: Haya ve Fazilet   ......................................... 286
11.    Hutbe: Helâl ve Haram   ......................................... 291
12.    Hutbe: Ticaret Ahlâkı.............................................. 296
13.    Hutbe: Cum'a Namazı ve Hikmetleri......................... 301
14.    Hutbe: Namaz ve Hikmetleri.................................. .306
15.    Hutbe: Zekât ve Hikmetleri...................................... 311
16.    Hutbe: Hac ve Faziletleri......................................... 316
17.    Hutbe: Mühürlü Kalpler ve Hesap............................. 321
18.    Hutbe: Haremine Girenler........................................ 327
19.    Hutbe: Düğünlerin Mânâsı....................................... 332
20.    Hutbe: Çocuk Terbiyesi   ....................................... 338
21.    Hutbe: Dua ve Faziletleri   ...................................... 343
22.    Hutbe: İslâm'da Cihad ve Şehid............................... 348
23.    Hutbe: Dâ'vet Ulvî, Dâ'vetçi Şifa'dır......................... 353
23.    Hutbe:  Oku ve Öğren!   ......................................... 358
24.    Hutbe: Yemin ve Hükmü.......................................... 364
25.    Hutbe: Kaanat ve Hırs............................................. 369
26.    Hutbe: Kan Da'vaları ve İntiharlar............................ 374
27.    Hutbe: Kumar ve Kahvehaneler............................... 380
28.    Hutbe: İçki ve Zararları........................................... 385
29.    Hutbe: Gıybet ve Kötülükleri.................................... 390
30.    Hutbe: Rüşvet ve Âfetleri   ...................................... 395
31.    Hutbe: Âlemlere Rahmet Olan Tek Önder!   ............. 399
32.    Hutbe: Regaib Gecesi ve Faziletleri   ...................... 405
33.    Hutbe: İsrâ ve Mi'rac Gecesi................................... 409
34.    Hutbe: Berat Gecesi ve Hikmetleri........................... 414
35.    Hutbe: Ramazan Ayı ve Kuı^an................................ 418
36.    Hutbe: Oruç ve Hükmü............................................ 423
37.    Hutbe: Oruç ve Hikmetleri   .................................... 428
38.    Hutbe: Kadir Gecesi ve Faziletleri   ......................... 433
39.    Hutbe: Ramazan Bayramı Hutbesi........................... 438
40.    Hutbe: Kurban Bayramı Hutbesi   ............................ 444
41.    Hutbe: İkram ve Cömertlik....................................... 449
42.    Hutbe: Alçak Gönüllü Olmak (Tevazu)..................... 454
43.    Hutbe: Kibir ve Hased............................................. 459
44.    Hutbe: Kin ve İftira............................................ .. . .464
45.    Hutbe: Alay ve Şaka............................................... 469
46.    Hutbe: Öfke ve Zararları.......................................... 474
47.    Hutbe: Dil ve Âfetleri............................................... 478
48.    Hutbe: Yalan ve Yalan Şahitlik................................. 482
50.    Hutbe: Riya Korkunç Bir Âfettir................................ 486
51.    Hutbe: Noel ve Yılbaşı............................................ 490
52.    Hutbe: "İstanbul Mutlak Fetholunacaktır"   ............... 496
 
      ÜÇÜNCÜ CİLT
 
1.   Hutbe: İman ve Saadet   ........................................... 507
2.   Hutbe: İmanda Kemâle Ermek................................... 511
3.   Hutbe: Kurtarıcı İslâm'dır.......................................... 515
4.   Hutbe: İslam'da Tebliğ............................................... 519
5.   Hutbe: İslam'ı Yaşamak ve Yaymak   ....................... 526
6.   Hutbe: Eskimeyecek Olan İslâm'dır........................... 527
7.   Hutbe: Kur'ân Tek Çaredir   ...................................... 531
8.   Hutbe: Örnek, Allah Resulü (s.a.v.)'dir I..................... 535
9.   Hutbe: Örnek Allah Resulü (s.a.v.)'dir II   .................. 540
10.   Hutbe: Müslüman!................................................... 544
11.   Hutbe: Mü'minler Kardeştir...................................... 548
12.   Hutbe: Birlik ve Kardeşlik........................................ 552
13.   Hutbe: Tefrikadan Bütün Cihan Mahzundur . . . .556
14.   Hutbe: Cum'a Namazı............................................. 559
15.   Hutbe: Namaz Dinin Direğidir  ................................ 563
16.   Hutbe: İslâm'da Zekât............................................. 567
17.   Hutbe: Hac ve Hikmetleri......................................... 571
18.   Hutbe: Âhirete îman   ............................................. 574
19.   Hutbe: Amel Defterleri Açılacaktır........................... 578
20.    Hutbe: İslam - İlim ve Müslümanlar (I)..................... 582
21.    Hutbe: İslâm - İlim ve Müslümanlar (II)  .................. 587
22.    Hutbe: Müslümanların Çilesi  .................................. 592
23.    Hutbe: Esir Müslümanlar......................................... 596
24.    Hutbe: Müslüman Hanımı Kurtarılmalıdır.................. 601
25.    Hutbe: İslâm'da Kadnm Tahsili   ............................. 605
26.    Hutbe: Kızlarımızın Yetiştirilmesi   .......................... 609
27.    Hutbe: Çocuklarımız   ............................................. 612
28.    Hutbe: İslam Gençliği Yetiştirmek   ........................ 615
29.    Hutbe: Sünnet Merasimleri...................................... 619
30.    Hutbe: Bir Cahiliyyet Devri Yaşıyoruz!   .................. 623
31.    Hutbe: Fitneler........................................................ 626
32.    Hutbe: Münafıklık Tehlikesi..................................... 630
33.    Hutbe: Gerçek Hürriyet.......................................... 634
34.    Hutbe: Haram ve Hükmü   ...................................... 638
35.    Hutbe: Ana ve Baba Sevgisi.................................... 642
36.    Hutbe: Ziyaretlerimiz............................................... 646
37.    Hutbe: Hurafeler   .................................................. 650
38.    Hutbe: Ekmek İsrafı   ............................................. 654
39.    Hutbe: Kudüs ve Mescid-i Aksa............................... 657
40.    Hutbe: İslam Adaleti   ............................................ 661
41.    Hutbe: Hicret ve İslâmî Senebaşı  . ........................ 665
42.    Hutbe: Allah Resulü (s.a.v.)'in Doğumu   ................. 669
43.    Hutbe: Üç Aylar ve Regaib Gecesi............. …………673
44.    Hutbe: İsrâ ve Mîrac Mucizesi................................. 677
45.    Hutbe: Berat Gecesi............................................... 681
46.    Hutbe: Kur'an ve Oruç Ayı....................................... 684
47.    Hutbe: Ramazan Orucu........................................... 688
47.    Hutbe: ...Ve Kadir Gecesi........................................ 692
48.    Hutbe: Ramazanı Uğurlarken.................................. 696
49.    Hutbe: Ramazan Bayramı Hutbesi........................... 699
50.    Hutbe: Kurban Bayramı Hutbesi   ........................... 703
51.    Hutbe: İstanbul'un Fethi........................................... 708
 
 
 
 
Huzur yayınları Ömer Öztop Büyük Hutbe Kitabı adlı hutbe kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054606443
MarkaHuzur Yayınları
Stok DurumuVar
9786054606443
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.