Büyük Hutbe Kitabı Vaaz ve İrşad Mehmed Emre Çelik

Fiyat:
700,00 TL
İndirimli Fiyat (%38,6) :
430,00 TL
Kazancınız 270,00 TL
Havale / EFT:
421,40 TL
120,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Büyük Hutbe Kitabı, Vaaz ve İrşad, 298 Hutbe        
Yazar             Mehmed Emre      
Yayınevi         Çelik Yayınları
Takriz             Ahmed Davutoğlu     
Kağıt - Cilt      Sarı Şamua kâğıt, Kalın Sıvama Ciltli 
Sayfa - Ebat   1.232 sayfa , 17x24 cm


   
Mehmed Emre Büyük Hutbe Kitabı Vaaz ve İrşad kitabı nı incelemektesiniz.
Çelik Yayınları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları
hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
Mehmet Emre Büyük Hutbe Kitabı
 
 
 Önsöz
  
Topraktan yarattığı insanı, İslâm dinî ile şereflendirip sonra emirlerine muhatap tutan Allah'a sonsuz hamd ü senalar olsun.
 
Allah Teâlâ'nın habibi, enbiyanın hatibi Hazret-i Muhammed Mustafa'ya, âl ü ashabına ezelden ebede salât ü selâm olsun.
 
İslâm dinî, cemaat ruhuna büyük bir ehemmiyet vermiş ve insanları irşad için camide vâ'zı, Cuma'da hutbeyi dinî bir ve­cibe kılmıştır.
 
Hutbesiz Cuma namazının sahih olmayacağı düşünülecek olursa onun ehemmiyeti daha açık olarak anlaşılır. Dinî bakım­dan bu kadar mühim olan hutbe, şer'i hükümlere, ilme ve hikmete muvafık olarak ve fasih bir ifade ile irad edilecek olursa "Bazı be­yan tarzında sihir vardır." Hadis-i şerifi muktezasınca ruhları tes­hir, kalbleri tenvir eder. Zira din, nasihat ile payidar olur ve öğüt, mü'minlere fayda verir.
 
Okunan hutbeler, çoraklaşmış kalblere rahmet rahmet serpildikçe, meyus kimseler ümide, sapkınlar hidâyete, bedbahtlar saadete nail olur.
 
Din kardeşlerime faydalı, meslektaşlarıma yardımcı olmak düşüncesi ve Rabbimizin rızasına vesile olur ümidi ile dinîmizin hakikatlerini takatimiz nispetinde dile getirmek için bir kitapçık hazırlamaya başladık.
 
Allah Teala başarmaya muvaffak ve rızai ilahisine muvaffak kılsın.
Tevfik ve inayet ancak O’ndandır.
 
Mehmed Emre
Bilecik Müftüsü
  
 
  Takriz ve Takdim
 
Zamanımızın, her türlü medh ü senaya gerçekten lâyık, İslâm ve iman ölçülerine samimiyetle sadık, ilmiyle âmil, cesaret-i İslâmiyesi ve ahlâk-ı hamidesiyle kâmil, bihakkın fazıl âlimlerinden, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Eski Muallimi Üsdâd Ahmed Davudoğlu Hocamızın bu eserin müsveddelerini tetkik ve tetebbu buyurduktan sonra lütfettikleri takriz ve takdim yazısıdır:
 
Bilecik Müftüsü Muhterem Mehmed Emre Bey in hazırla­dığı "BÜYÜK HUTBE KİTABI" adlı eserin bazı yerlerini okudum. Eser 298 hutbeden müteşekkil olup 1231 sahifedir. Hutbelerin tamamen ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandığını görmekle mahzuz oldum. Mevzular çok güzel işlenmiş, akıcı ve feyizli bir üslûbla ifade olunmuştur. Bu eser yalnız imam ve hatiplerimizin değil, bütün avam ve havassın istifade edeceği kıratta, pek faideli bir himmet ve hizmet mahsulüdür.
 
Bu kıymetli eserin ihvân-ı dine tebşir, muhterem müellifini de tebrik ederken kendisini daha nice hayırlı müellefata muvaf­fak buyurmasını Cenâb-ı Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri'nden niyaz ederim.
 
AHMED DAVUDOĞLU
Yüksek İslâm Enstitüsü Eski Müftüsü
 
 
 Mehmed Emre Büyük Hutbe Kitabı İçeriği
Abdestin Ehemmiyeti ve Çıplak Ayak Üzerine Mesh  
Açları Doyurmak Vazifemizdir      
Adâb-ı Muaşeret   
Adaletin Ehemmiyeti     
Ağaç Dikmenin Faydaları     
Ahiret İflâsının Sebepleri      
Aile Fertlerinin Nafakaları
Ak İplik ve Kara İplik Meselesi
Allah Korkusu
Allah Teâlâ'nın Varlıkları Koruması      
Allah Teâlâ'ya Hamdetmek   
Allah ve Resûlü'nü Sevmek  
Allah ve Resûlü'nün Lâ'net Ettiği İşler ve Kişiler  
Allah'a İman   
Allah'a Ortak Tanımak Büyük Suçtur   
 
Allah'a Sığınmak (İstiâze)      
Allah'a, Resûlullah'a ve Kur'ân'a İftira
Allah'ın Biz Kulları Sevmesinin Alametleri    
Allah'ın Rahmetinin Büyüklüğü
Âmirlerin Halkla Münâsebetleri         
Ana ve Baba Hakkı    
Arabozuculuk Ağır Bir Suçtur
Arabuluculuk İnsanî Bir Vazifedir
Arkadaşlık Münasebetleri      
Ashab-ı Kiramın Fazileti        
Ashab-ı Kiramın Resûlullah'a (s.a.v.) Sevgileri         
Avcılık ve Şartları      
Bâtıl İnançlardan Uğursuzluk
 
Bayram Yapma Hakkı ve
Vazifelerimiz  
Berat Gecesinin Fazileti
Bid'atlerden Sakınmak  
Birlik ve Dirlik 
Borç Alıp verme ve Tefecilik 
Boşa Geçen Vakitler     
Büyüklere Saygı ve Küçüklere Şefkat  
Cahiliyet Devrinin Çirkin Tabloları
Camilerin Maddi ve Manevi İmarı
Cedelleşmenin Mahzurları    
Cemaatle Namazda Safların Düzgün Tutulmasının Ehemmiyeti   
Cennet ve Cehennem   
Cennetle Müjdelenen Bahtiyarlar 
Cimrilik ve Zararları      
Cinlerin Varlığı Kur'an'la Sabittir
Cömertlik
Cuma Günü ve Namazı
 
Çıplaklık Fuhşu Artıran Sebeplerdendir
Çocuk Terbiyesinde Çevrenin Tesiri    
Çocuk Terbiyesinde Muvaffak Olmanın Sırları    
Çocuk Terbiyesinde Usûl     
Çocuklara İsim Koyma Vazifemiz
Diğerkâmlık Asaleti
           
 
Dilencilik ve İnsan Haysiyeti 
Dilimizi Koruyalım 
Din Kardeşliği ve Mükellefiyetleri 
Din Nasihatle Yükselecektir  
Dine Aykırı Korkular      
Dinsizliğin Zararları
Domuz Etinin Haramlığı
Duanın Ehemmiyeti      
Düğün Ziyafetleri ve Düşündürdükleri  
Dünya İçin Çalışmak Kötü müdür?      
Düşmanlık ve Silâhla Tehdit 
Ecel ve Düşündürdükleri
Ehl-i Beyt-i Resûlullah'ı Sevmek
Emanete Riayet ve Hıyanet  
Eşya ve Eşhasın Allah Teâlâ'yı Teşbihi
Eşyayı İbretle Temaşa Etmek      
Evlâd Terbiyesi     
Evlenmek      
Evliler İçin Güzel Geçim Usulleri
Evliyaullah ve Keramet 
Ezan-ı Muhammedi ve
Müezzinlik     
Fakirleri Hor Görmeyelim     
Fakirleri Sevmek   
Farz Namazları Kılmak ve
İçtimaî Hayatın Ahengini
Temin Etmek 
Faydalı İlim Öğrenmek  
 
 
Fiskos Yapmak İçtimâi Bir Ayıptır
Fitne Zamanında Mü'min      
Gafletten Uyanmak       
Geçmiş Hadiselerden İbret Alabilmek Lâzımdır  
Gençliğin Kıymeti ve Gençlere Verilecek Önem  
Gıybet Etmek
Giyinip Kuşanmada Edeb     
Gözümüzü Haramlardan Sakınmak     
Güzel Ahlâk
Hac Farizası
Hainlik Ağır Bir Suçtur   
Hak ile Bâtılı Tanımak   
Hak Olan Söz Söylemek      
Hakikat ve Şeriat   
Halvet ve Uzlet     
Haram ve Yasak Olan Şeyler       
Hareketlerimizde Dikkate Alacağımız Dini Ölçü  
Harikalar ve İslâm'ın Şaşmaz Ölçüleri 
Hasedin Fenalığı   
Haset Dimağları Fesada Uğratır
Hasta Ziyaretinin Önemi       
Hastalıktan Korunmak ve Tedavi Olmak     
Hayırlı İşlerde Yarışmak
Hayra Delâlet, İrşad ve Hidayet
Hayvan Hakkı
 
Hediyeleşmenin Faydaları    
Hırsızlık Yüz Kızartıcı Bir Suçtur  
Hısımlarımıza Karşı Vazifelerimiz
Hicret ve Hicreti Hazırlayan Sebepler  
Hürriyetin Mana ve Mahiyeti 
İbâdet    
İçkinin Zararları     
İftira Büyük Bir Suçtur   
İhlâs ve Riya 
İhtikârın Zararı      
İkiyüzlülük Mü'min İçin Zillettir     
İktisat ve Tasarruf 
İlim Adamına Saygı      
İlim Öğrenmenin Faydaları   
İlmin Değeri   
İlmü'l-Yakîn ve Hakkül-Yakîn
İman Nurunu Söndüren Sözler ve İnançlar  
İmanın Değeri
İnkarcılığın Sebepleri ve Kaynakları     
İnsan Haklarına Saygı  
İnsan Haklarına Saygı  
İnsan Maymundan Tekamül Etmiş Değildir 
İnsanı Kuşatan Hırs      
İnsanın Değeri ve İnsanlığa
Hizmetin Önemi    
İnsanın Dine Olan İhtiyacı    
 
İnsanın Dünyada Göreceği İmtihanlar          
İnsanlara İşkence Haramdır  
İnsanlara Yüklenen Koruma Vazifesi
İnsanları Affetmek     
İnsanları Kötü Yola Teşvik Etmenin ve İyilikten Vazgeçirmenin Zararı        
İnsanlığın Kurtuluşu   
İntikam Hissi ve Kan Davası 
İslâm Dininin Mümeyyiz Vasıfları      
İslâm Dininin Sulha verdiği Değer     
İslâm Dininin Yasakladığı Yeminler  
İslâm'a Göre Medeniyetin Mana ve Mahiyeti
İslâm'da Aklın Yeri ve Değeri
İslâm'da Irk Ayrımı Yoktur     
İsrafın Çeşitleri ve İslâm'ın Hükümleri           
İsrafın Zararı  
İstanbul'un Fethi        
İstiğfarın Günâhları Arıtıcı Tesiri
İstişarenin Ehemmiyeti          
İşi Ehline Vermek      
İtikâfın Ehemmiyeti    
İyi veya Kötü Çığır Açmanın Sonuçları         
İyi Zan Besleyip Kötüsünden Sakınmak
İyiliği Tavsiye 
 
 
İyilik Yapma Yollarının Çokluğu
Kabir Suali ve Azabı         
Kabir Ziyareti         
Kadının Baş Örtme Mükellefiyeti
Kadının Evden Çıkarken Dikkat Edeceği Hususlar     
Kadının Kocası Üzerinde Hakları
Kadının Kocası Üzerindeki Hakları       
Kalbin Faaliyetlerimiz
Üzerindeki Tesiri    
Kanaatin Değeri     
Keffareti Gerektiren Yeminler ve Hükümler
Kelime-i Tevhidin Faydaları        
Kendimizi Murakabe Etmeliyiz
Kıyametin Kopması
Kibir ve Tevazu      
Kitaplara İman       
Koğuculuk Büyük Bir Suçtur       
Komşu Hakkı         
Korku ve Ümid Arası Hayat        
Korku ve Ümit Arası Hayat-II      
Kötü Lâkap Takmak ve Alay Etmek      
Kötü Muhitlerden Uzak Durmak  
Kuduz Hastalığı ve Korunma Çâreleri   
Kulluk Vazifelerinde Efdaliyyet Ölçüleri  
Kumarın Zararları  
 
Kur'an Okumayı Öğrenmek Dini Bir Vazifedir       
Kur'ân Okuyacağımızda Dikkat Edeceğimiz Hususlar     
Kur'ân'ın Geçmişteki Muanzları
Kur'ân-ı Kerîm'i Okutmanın Lüzumu  
Kur'ân-ı Kerim'in Harf
Özellikleri ve Yazılışı     
Kur'an-ı Kerimin Fazileti
Kurban Bayramı   
Kurban Çeşitleri ve Hükümleri....6! Kurban Kesmek Kime Vaciptir?
Kurban vecibesinde Zaman, Mekân ve Bize Düşen Vazifeler    
Kurban Vecibesinden Nisap     
Lâ'net Etmenin Mahzurları       
Leyle-i Kadir
Marifetullah ve Arifler
Meclis Edebleri    
Meleklere İman    
Mesken Masuniyeti ve Evlere Girmede Dikkat Edilecek Hususlar       
Mevlid Kandili      
Mirâc Kandili        
Misafire İkram İnsanî Bir Vazifedir    
Muharrem Ayı ve Aşurâ Günü 
Mut'a Nikâhını Dinimiz Yasaklamıştır
Mü'min Nasıl Olmalı?
Mü'minin Firaseti 
 
Müslüman ve Gayr-i Müslim Dostluğu   
Nafile İbadetlerin Ehemmiyeti     
Namaz Ruhları Arıtan ve Günahları Temizleyen Bir İbadettir         
Namazın Ehemmiyeti       
Nazar Değmesi ve Korunma Çaresi      
Nefis Murakabesi   
Nefsin Heveslerine Tâbi Olmamak        
Nifak Hastalığı       
Nikâhın Dinimizdeki Değeri ve Hükümleri        
Nikâhla Mehir ve Başlık Parası
Nimetlere Şükretmek       
Niyyetin İbadetlerimizdeki
Değeri         
Noel Yortusu ve Yılbaşı    
Oburluk ve Oruçluluk
Okumanın ve Okuyanın Değeri
Orucu Nasıl Tutmalıyız?
Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Özürler 
Oruçla İlgili Vazifelerimiz  
Öfkenin Aşırısından Sakınmak
Öldükten Sonra Dirilmek  
Ölüm ve Ötesi       
Ölümü Temenni ve İntihara
Teşebbüs Etmenin Günahı         
Öşür Toprak Mahsullerinin Zekâtıdır     
 
  
Peygamberimizin Diğer Enbiyaya Olan Üstünlükleri
Peygamberimizin İslâm'a ve İnsanlığa Hizmet Anlayışı      
Peygamberimizin Mucizeleri ve Sebepleri (I)      
Peygamberimizin Mucizeleri ve Sebepleri (II]     
Peygamberimizin Ramazan Hayatı     
Peygamberimizin Soy Asaleti ve Mutlu Doğumu 
Peygamberlerde Çocuklarını Terbiye Gayreti      
Peygamberlere İman    
Putperestlik ve Hakk'a Kulluk
      
Ramazan Bayramı
Ramazan Onbir Ayın Sultanı ve Rahmet Ayıdır  
Ramazan'ı Karşılamak  
Reğaib Gecesinin Fazileti     
Rızâ Hâli Üzerinde Olmalıyız
Rızkını Helâlden Temin Etmek
Ruh Sağlığı    
Ruh Sağlığını Bozan Amiller 
Ruhsat ve Azimet  
Rüşvetin Zararı     
Rüyanın Mahiyeti ve Tabiri   
Sabır      
Sadaka-i Fıtır 
Sadakanın Dinimizdeki Yeri
Salâvat-ı Şerifenin Ehemmiyeti
San'at    
 
Selâmlaşmak 
Sır Saklamanın Ehemmiyeti 
Sigara İçmenin Zararları
Sihir Yapmak ve Yaptırmak  
Sövüp Saymanın Fenalığı    
Sözleşmede vefakârlık  
Sünnet Cemiyetleri ve Yanlışlıklar
Şefaat ve Şefaat Ediciler      
Şehit Olmak Neye Bağlıdır? 
Şeytanın İnsana Düşmanlığı 
Şüpheli Lokmadan Sakınmak      
Takdir ve Tedbir    
Takva Sahihlerinin Değeri    
Tebrikleşmek İnsanî Bir Vazifedir 
Tecessüs ve Kusur Araştırma Günâhı 
Tefrikanın Zararı    
Temizlik 
Teravih Namazı     
Tesettür 
Tevbe    
Tevbenin Kısımları
Tevekkülün Dinimizdeki Yeri
Ticaret Ahlakı
Utanma İmandan Doğar ve Onunla Birlikte Yaşar      
Üç aylarda ve Mübarek Günlerde Oruç Tutmanın Fazileti  
Ümmet-i Muhammed'in Fazileti
Vaazda Muvaffakiyetin Şartları
 
Vakıf Kurmak ve Vakfı Korumak
Vasiyetin Dinimizdeki Yeri     
Vatan Müdafaası       
Vefat Eden Müslümanları
Hayırla Anmak           
Vesvese ve İlâcı        
Vicdanın Mahiyeti ve Değeri
Yağmurun Yağması ve Kur'an'ın Beyanı      
Yalancılık ve Sebepleri          
Yalancılık ve Yalan Şahitliği  
Yaratılmışlara Acımak           
Yardımlaşmanın Ehemmiyeti
Yeme ve İçmenin Edebleri    
Yetimi ve Malını Korumak     
Yolculukta Vazifelerimiz        
 
Yumuşak Huyluluk Olgun Mü'minin Hâlidir  
Yuva Yıkımı ve Boşanma     
Yüce Peygamberimizin Engin Merhameti    
Zaman İsrafı Vazife İhmâlidir
Zayıfları ve Çaresizleri Korumak  
Zekâtın Ehemmiyeti      
Zikrullahın Fazileti 
Zilhicce Ayının İlk On Gününde
Vazifelerimiz  
Zinanın Fenalığı    
Ziraatçılık      
Zulmün Fenalığı    
Zühd ve Zâhidler   
 

 

mehmed emre büyük hutbe kitabı vaaz ve irşad kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757161400
MarkaÇelik Yayınevi
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.