Büyük İslam İlmihali Fihristli Sadeleştirilmiş ŞAMUA RAVZA

Fiyat:
550,00 TL
İndirimli Fiyat (%50) :
275,00 TL
Kazancınız 275,00 TL
Havale / EFT:
266,75 TL
77,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Büyük İslam İlmihali, FİHRİSTLİ, Sadeleştirilmiş
Yazar              Ömer Nasuhi Bilmen
Sadeleştiren    Ali Fikri Yavuz
Yayınevi          Ravza Yayınları
Kağıt - Cilt       ŞAMUA IVORY kağıt - Lüks Ciltli
Sayfa - Ebat    652 sayfa - 17x24 cm
Yayın               FİHRİSTLİ,  Yeni DizgiÖmer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmihali adlı kitabı incelemektesiniz. 
Ravza yayınları f
ihristli islam ilmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
 
 
       BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ ÖMER NASUHİ BİLMEN
 
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Her müslümanın bağlı olduğu İslâm Dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Bu sahip olmamız gereken bilgiler içinde ilmihal ( herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) önemli yer tutar.
Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmenin bu değerli eseri her evde mutlaka bulunması gereken bir eserdir.

Bu her müslümana hayatının her anında lazım olan dini bilgileri anlaşılır olarak bulabileceğiniz bir eserdir. İtikatdan ibadete helal-haramdan ahlaka ve Peygamberimizin hayatına kadar her konuda size ışık tutacaktır
 
 
           TAKDİM
 
Merhum Hocamız Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olmadan önce, İstanbul Müftülüğü zamanında altı yıl kadan maiyetlerinde çalıştım. İlim ve faziletini, ahlak üstünlüğünü yakından tanımak şerefine kavuştuğumdan dolayı Yüce Allah'a hamd ede­rim.
 
Yazmış olduğu eserler, yıllardır okuyucuların ellerinden düşmediği gibi, ilim ve faziletinin yüksekliğinden dolayı müslümanlar arasında onu tanıma­yan yok gibidir. Bıraktığı her eser, sünnet ehli inancına dayalı, güvenilir, çok değerli bir kitaptır. Yıllardır basılmakta ve basılmaları devam etmektedir. Bir Hadis-i şerifte buyurulduğuna göre "Öldükten sonra cari (sevabı sürekli akıp gelen) sadakanın biri de, kendisinden faydalanılan bir ilimdir". Bu ba­kımdan merhum hocamız geride bıraktığı birçok eseriyle bu büyük manevi mükâfata kavuşmuş bulunmaktadır. Yüce Allah bizlere de, rızasına uygun bu gibi hizmetler nasib buyursun.
 
Muhterem Hocamızın yetiştiği devirdeki dil, daha çok Osmanlıca deyim­lerin çokluğu bakımından değer kazanıyordu. Bunun tesiri altında kalınarak eserlerindeki ifade, bugünkü neslin anlayabileceği şekilde kolaylık arzetmediğinden, " Büyük İslam İlmihali " adlı eserinin elden geldiği kadar, aslında hiçbir değişiklik yapılmaksızın sadeleştirilmesi, Bilmen Basım ve Yayınevi yetkilileri tarafından benden istendi.
Böyle bir çalışmayı kabul etmek, benim için bir şeref olduğu kadar, oku­yuculara da bir kolaylık sağlaması bakımından yerine getirilmesi gereken bir görevdi.
 
Elimden geldiği kadar metne ve manaya sadık kalarak sadeleştirip, bu­günkü nesiller tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dile çevirmeye çalıştım.

Vacib Tealâ Hazretlerinden devamlı olarak müslümanlara manevi yarar ve okuyanlara kolaylıklar sağlamasını diler, kusurlarımın bağışlanmasını ni­yaz ederim.
 
Fikri YAVUZ


             Önsöz

Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusun­da bilgi, ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın, bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır.
 
Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni olsun top­lumlar, hiçbiri dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır.
 
İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilâhi bir din yolu ile ortaya çı­kar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle ilâhî bir di­ne sarılmakla gerçekleşir.
 
Öyle ise, uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan, böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir? Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu koru­mak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibadete, helal ve harama, ahlâka dair kutsal hükümlerinden muhtaç bulunduklarını öğrenip uy­gulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir?
 
O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir?
 
Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler, bu ih­tiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı ge­rekli görmüşlerdir.

İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve ruhi ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri tarafından sayısız dini eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve mu­hitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, mana ve ruhları değişmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarını sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir.
 
İslâm dininin kapsadığı hükümler, esas bakımından dört kısma ayrılır:
 
1. İtikada ait hükümler,
2. İbadetlere ve amellere ait hükümler
3. Helal-haram olan şeylere, mubah ve mekruhlara ait hükümler,
4. Ahlâka ait hükümler.

Bu dört kısım hüküm üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi, özet halinde kolay anlaşılır kitablar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki, bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitab yazılmış; fakat dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır.
Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yet­mez. Görevleri ve zamanlan buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir.

Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dini ihtiyaçları­nı yeterince karşılayabilecek bir "İlmihal" kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek, bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin İtikat'a, temizli­ğe, ibadete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere), ahlâka da­ir hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslam di­ninin tarihçesine ait on kitapdan ibaret, oldukça büyük bir "İlmihal" kitabı yaz­mayı bir görev bildim. Yüce Allah'dan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getir­meye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitaplarımıza başvurdum/İbâdetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan yüce Allah'ın yardım ve ihsanı ile meydana gelen bu esere " Büyük İslam İlmihali " adını ver­dim.

Eğer bu eserim, din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayır du­alarını kazanmaya vesile olursa, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalış­maları ile yalnız Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen aciz bir ya­zar için bundan büyük mükâfat olmaz. Başarı yüce Allah'tandır. ( ömer nasuhi bilmen ilmihali kitap , şamua ilmihal, ali fikri yavuz, fihristli islam ilmihal kitabı, ipek yayınları, ucuz islam ilmihali, ömer nasuhi bilmen büyük islam ilmihali, sadeleştirilmiş ilmihal )
 
Fatih Dersiamlarından Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen
 
 
          ÖMER NASUHi BİLMEN
 
Son devir islâm âlimlerinden olup, eserleri ve hizmetleri ile bugünkü nesil üzerinde hakkı olan mümtaz bir şahsiyettir.

1884 yılında Erzurum'un Salasar köyü'nde dünyaya geldi. Babası Hacı Ahmed Efendi, tanınmış âlimlerden idi. İlk dersleri çok küçük yaşlarda baba­sından gördü. Daha sonra müderris Abdurrezzak İlmi Efendi ve Erzurum Müftüsü Hüseyin Naki'den dersler aldı. Bu iki zatm vefatından sonra İstanbul'a gelen Ömer Nasuhi burada Medresetü'l-Kuzat'ı bitirip, Ruus imtihanından son­ra Darü'l-Hilâfe Medresesi'nde ve Medresetü'l-Vâizînde dersler verdi.

Hocalığının yanında devlet hizmetinde bulundu, müslümanların mese­lelerinde yanı başlarında hizmetler ifa etti.

1934'te İstanbul Müftü yardımcısı, 1943'te de İstanbul müftüsü oldu. 1960'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi ve bu makamda iken 1961 yılın­da emekli oldu.

Arkasında elinizdeki bu ilmihâl de dahil olmak üzere pek çok eser ve öğrenci bırakarak aramızdan ayrıldı.
 
Allah'ın Rahmeti üzerine olsun.

 
Eserleri:

Hukuk-ı İslâmiye Ve Istılâhât-ı Fıkhiye Kamusu, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Muvazzah Ilm-i Kelam, Kur'an-ı Ke-rim'den Dersler, Tefsir Tarihi, Ashab-ı Kiram, Büyük İslâm İlmihâli.  


ravza yayınları ömer nasuhi bilmen sadeleştirilmiş  fihristli islam ilmihali kitabı nı incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059261182
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786059261182
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.