El Ezkar Dualar Zikirler BÜYÜK 2. HAMUR KAHRAMAN

Fiyat:
350,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,1) :
220,00 TL
Kazancınız 130,00 TL
Havale / EFT:
213,40 TL
61,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Resulullahın (sav) Dilinden Dualar ve Zikirler El Ezkar
Yazar            İmam Nevevi
Tercüme       Doç. Dr. Abdulvehhab Öztürk
Yayınevi        Kahraman Yayınları
Kağıt - Cilt     2.Hamur  - Kalın  Cilt
Sayfa - Ebat  570 sayfa  - 17x24 cmKahraman Yayınları, İmam Nevevi tarafından yazılan Resulullahın (sav) Dilinden Dualar ve Zikirler El Ezkar adlı kitabı incelemektesiniz.
Resulullahın (sav) Dilinden Dualar ve Zikirler El Ezkar kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


       MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ
 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

"Beni zikredin; ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlük etmeyin." (Bakara: 152).
 
 Allah'a hamd olsun. O ki bir ve kahhardır, aziz ve gaffardır, kade­ri takdir edendir, işleri çevirendir, geceyi gündüzün üzerine döndü­rendir. Bunu da kalbi ve kalp gözü olanlara ibret için yapmıştır. O ki; yarattıklarından bazısını uyarmış; onu iyilerin arasına katmıştır. O ki; kullarından bazısını muvaffak kılmış; onu kendine yakın olanlardan eylemiş; sevdiklerine hakikati göstermiş; onları bu dünyada zahid (dünyaya önem vermeyen) kılmıştır. Dolayısıyla onlar da rızasını ka­zanmaya çalışmış, ölümsüz yurdu elde etmeye hazırlanmışlardır. Onu kızdıracak şeyden sakınmış, cehennem azabından kaçınmışlar­dır. O'na itaat etmek için ciddi şekilde çalışmışlardır. O'nu sabah ak­şam, her halükârda, gece ve gündüz saatlerinde devamlı zikretmiş­lerdir.Böylece kalpleri nur huzmeleri ile nurlanmıştır. ( imam nevevi dualar ve zikirler el ezkar )
 
 Bütün nimetlerine karşı O'na sonsuz hamd eder; lutfu keremin­den daha çok vermesini dilerim.
 
Şehadet ederim ki Yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bir'dir, Sa-med'dir (her şey O'na muhtaçtır), Aziz'dir (güçlüdür) ve Hakim'dir (her işi hikmet doludur).
 
Şehadet ederim ki Muhammed Mustafa O'nun kulu ve Resu-lü'dür. Seçkin kuludur, habibi ve dostudur. Yaratılmışların en faziletlisidir. Öncekilerin ve sonrakilerin en şereflisidir. Allah'ın rahmet ve selamı onun, diğer peygamberlerin ve hepsinin âlinin ve Allah'ın di­ğer iyi (salın) kullarının üzerine olsun. ( Resulullahın dilinden dualar )
 
İmdi, ulu, aziz ve hakim Allah :
 
"Beni zikredin; ben de sizi zikredeyim." (Bakara: 152).
 
"Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarat­tım." (Zariyat: 56) buyurmuştur.
 
Bundan da, bir kulun en faziletli halinin Rabbulalemin'i zikretti­ği ve mürsel peygamberlerin efendisi olan Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) den gelen zikirlerle meşgul olduğu hal olduğu mey­dana çıkmıştır.
 
Alimler günlük amel ve dualarla ilgili olarak erbabınca bilinen belli kitaplar yazmışlardır. Ancak onlar senedler ve tekrarlarla uza­mıştır. Bu nedenle istekli kimseler bundan sıkılmışlardır. Ben arzu edenlere bunu kolaylaştırmak istedim. Bu kitaplarda zikredilen ha­dislerin maksatlarını özetleyerek bu kitabı yazmağa başladım. Mak­sadım da bu işe ilgi gösterenlerin eli altına böyle bir şey koymak idi. Hadislerin senedlerini attım. Çünkü kısa olmasında fayda vardır. Bir de bu kitap, kendilerini ibadete verenler için düşünülmüştü. Onlarsa senedlerle (hadis ravileriyle) ilgilenmez; hatta bundan hoşlanmazlar bile. Ayrıca bu kitaptan maksat, zihinleri açmak ve onlarla amel et­mektir. Doğru yol, arayanlara yollarını aydınlatmaktır. El Ezkar dualar ve zikirler imam nevevi
 
İnşaallah ben, bunun yerine, bundan daha önemlisini zikredece­ğim; o da hadislerin sahih, hasen, zayıf ve münker gibi teknik derece­lerini göstermektir. Zira nadir hadisçilerin dışında, buna birçok kim­senin ihtiyacı vardır. Bu, itina gösterilmesi gereken ve hadis hafızla­rından ve güvenilir otoritelerinden elde edeceğimiz en önemli şeydir. Zira zayıf bir hadis amelimize halel verebilir. Ayrıca, inşaallah buna hadis ilmi ile ilgili nefis şeyler, fıkhi incelikler, önemli kaideler, riya­zetle ilgili şeyler ve saliklerin bilmesi gereken adaplar ilave edeceğim. Zikredeceğim bütün şeyleri de, halk tabakasının ve din ilimlerine ye­ni başlayanların kolay anlamaları için gayet açık zikredeceğim.
 
1- Ebu Hureyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre Resu­lullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
 
"Kim doğru yolu gösterirse ona tabi olanların ecri (sevabı) kadar ecir kazanır. Onların ecirlerinden de hiçbir şey eksilmez." Müslim, İlim, 2674.
 
Yollarını kolaylaştırmak, göstermek, davranışlarını açıklamakla hayır ehline yardımcı olmak istedim ve her bölümün başına bu kitap sahibinin ve diğer ilgi duyanların muhtaç olacakları önemli fasıllar koydum. Eğer ashabın arasında, amele itina etmeyen kimsenin ya­nında meşhur olmayan biri olursa ona da işarette bulundum ve falanca sahabiden rivayet edilmiştir, dedim ki, onun sahabiliğinden şüphe edilmesin.
 
Bu kitapta islamın temeli olan beş hadis kitabı ile yetindim. Bun­lar da Sahih-i Buhari, Sahihi-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei'dir. Bunların dışında meşhur kitaplardan pek az rivayet ettim.
 
Hadis cüzleri ve müsnedlerine gelince, onlardan ancak nadir yer­lerde nakiller yaptım. Meşhur ana kitaplardan da zayıf hadisleri nadi­ren ve zayıf olduğunu bildirerek zikrettim. Diyebilirim ki bu kitapta ge­nellikle sahih (hasen de dahil) hadisleri zikrettim. Bu nedenle bu kita­bın asıl ve mutemet (güvenilir) olmasını umuyorum. Sonra hadisler­den bir konuda, hadisin o meselede ancak delili açık ise zikrettim. ( Rasulallahın Dilinden Dualar )
 
Keremi bol Allah'tan muvaffakiyet, inabe (kendine dönüş), yar­dım, hidayet ve kasdettiğim hayırları kolaylaştırmasını; her türlü iyi­liği devam ettirmesini; ikram yurdu cennette ve bütün neşelerde be­nimle dostlarımı birleştirmesini dilerim. Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir! Güçlü ve hikmet sahibi Allah'tan başka kuvvet ve kudret sa­hibi yoktur.
 
İşimi Allah'a ısmarladım. Dinimi, nefsimi, ana babamı, kardeşle­rimi, dostlarımı, bana iyilik eden herkesi, bütün müslümanları; bana ve onlara dünya ve ahiretle ilgili ne kadar nimet vermişse hepsini Al­lah'a emanet ettim. O aziz, sübhan (kusursuz Allah), kendine bir şey teslim edilirse, onu muhafaza eder. O, ne güzel bir koruyucudur.  
 
 

İMAM EBU ZEKERRİYYA MUHYİDDİN BİN ŞEREF NEVEVİ
 
                    (676 H/1277 M)
 

        Soyu, Doğumu, İlimle İştigali, İlme Karşı Tutkusu
 
İmam, hafız, eşsiz önder, şeyhülislam, büyük veli Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya bin Şeref bin Meri el-Hizami el-Havaribi eş-Şafii. Faydalı eserlerin yazarı.
 
Doğumu: İmam Nevevi, h. 631/ m. 1233'te Muharrem ayında doğdu. 649 senesinde Şam'a geldi. Ravaciye bölgesine yerleşti. Med­reseye girdi. Dört buçuk ayda Tenbih'i ezberledi ve şeyhi Kemal bin Ahmed'e okudu. Sonra babası ile beraber hacca gitti. Medine'de bir buçuk ay kaldı. Yolun büyük bir kısmını hastalıkla geçirdi.
 
Şeyhimiz Ebu'l-Hasen bin Attar şöyle dedi: "Şeyh Muhyiddin Ne­vevi, her gün şerh ve tashih olarak şeyhlerine (hocalarına) on iki ders okurdu: îki ders Vasit'ten, bir ders Müslim'den, bir ders îbn Cinni'nin Luma'ından, bir ders mantıktan, bir ders sarftan, bir ders usul-ı fıkıh­tan, bir ders biyografi (önemli kişilerin hayat hikayelerinden ve bir ders de usuluddinden okurdu."
 
Ve şöyle derdi: "Bütün vaktimi bunların müşkilini şerh etmeye, ibarelerini açıklamaya, lügatlerini kaydetmeye hasrettim. Allah teala da vaktime bereket verdi. Sonra aklıma tıb ilmi ile uğraşmak geldi. (İbn Sina'nın) Kitabu'l-Kanun'u ile uğraştım. îçim karardı. Birkaç gün hiçbir şeyle uğraşamaz oldum. Kendime acıdım ve Kanun kitabını sattım; içim açıldı.
 
Şeyhleri (Hocaları):

Radi bin Burhan, Şeyh Abdülaziz bin Muhammed Ensari, Zey-neddin bin Abdüddaim, îmadüddin bin Kerim el-Hıristani, Zeyned-din bin Halef bin Yusuf, Takıyyüddin Ebü'1-Yüsr, Cemaleddin Sarrafi, Şemsüddin bin Ebu Amr ve bu tabakadakilerden hadis dinledi.
 
Kütüb-i Sitte'yi, Müsned'i, Muvatta'ı, Beğavi'nin Şerhu's-Sün-ne'sini ve daha birçok hadis kitaplarını dinledi. Hafız Abdülğani Ala-addin'in Kemal kitabını okudu. Hadisçi İbn ishak İbrahim bin İsa Ab­dülğani Alaaddin'den Buhari ve Müslim'in şerhlerini; hadisçi îbn îs­hak İbrahim bin İsa el-Muradi'den de yine Buhari ve Müslim'in şerh­lerini okudu. El-Kadı Tiflisi'den usul dersleri okudu.
 
Kemal İshak el-Maarri, Şemsüddin Abdurrahman bin Nuh, İz-zeddin Ömer bin Sa'd Erbili ve Kemal Salar Erbili'den fıkıh okudu. Şeyh Ahmed Mısri ve diğerlerinden lügat okudu. îbn Melek'ten, yaz­dığı kitaplardan birini okudu.
 
Devamlı didindi ve kitap yazdı. Eşi görülmemiş bir hayat baskısı­na rağmen ömrünü ilim, ibadet, vird, zikir ve oruçla geçirdi. Ham bez giyer, küçük bir sarık takardı.
 
Öğrencileri:

Birçok ilim adamları onun rahle-i tedrisinden mezun oldular. Ba­zıları şunlardır: Hatip Sadr Süleyman el-Caferi, Şihabüddin Ahmed bin Ce'van, Şihabüddin el-Erbidi ve Alaaddin bin Attar. îbn Ebi'1-Feth , el-Müzzi ve îbn Attar ondan hadis aldılar.
Çalışkanlığı, Hıfzı ve Zühdü (takvası):
 
Şeyhimiz rahmetullahi aleyh bize şöyle anlattı: Kendileri, yani imam Nevevi, ne gece ne de gündüz, hatta yolda bile hiç vakit zayi et­mezdi. Altı sene bu şekilde devam ettikten sonra eser yazmaya, insan­ları yararlandırmaya, nasihat etmeye ve doğru konuşmaya başladı.
 
Vera ve takvanın en ince noktalarına riayet, nefsini adi şaibeler­den ve insana yakışmayan maksatlardan arıtma çabalarıyla beraber; hadisleri, hadis ilimlerini, ricali denen senedlerini, hadisin sahih ve illetlisini ezberledi. Hadis ekollarını tanıma hususunda reis idi.
 
Şeyhimiz Reşid bin Muallim diyor ki: "Şeyh Muhyiddin Nevevi'yi hamama gitmemesi; yiyim, giyim ve bütün ahvalinde dar bir hayat tarzını seçiminde kınadım ve hasta olur da hiç ilimle uğraşamazsın diye kendisini korkuttum. Falanca o kadar oruç tuttu ve Allah'a iba­det etti ki sonunda derisi yemyeşil oldu."
 
Kendileri meyve ve hıyar yemekten çekinir; vücuduma rutubet ve uyku verir diye korkuyorum, derdi. Günde bir defa yer ve seher vakti de bir defa su içerdi.
 
İbn Attar diyor ki: "Onunla meyve hususunda konuştum; Şam, vakıfları ve tasarruftan men edilen (hacirli) insanların mülkleri çok olan bir yerdir. Bu ise ancak onların lehine bir tasarruf ve bahçeleri­ne bakma muamelesi ile caiz olabilir. Bunda da ihtilaf vardır. Bunu yemeğe gönlüm nasıl razı olur, dedi?"
 
İbn Attar, Nevevi'nin hayatını altı forma halinde toplamıştır.
 
Eserleri:

Müslim şerhi, Riyazü's-Şalinin, el-Ezkar (bu kitap), Kırk Hadis, el-İrşad fi Usuli'l-Hadis, Takrib, el-Mübhemat, Tahriru'l Elfaz li't-Teh-bih, el-Umde fi Tashihi't-Tenbih, el-İzah fi'l- Menasik (bunlardan başka üç menasiki (hac rehberi) daha vardır. Et-Tibyan fi Hameleti'l-Kur'an, el-Fetava, er-Ravda (dört cilt), Şerhu'l-Mühezzeb (dört cilt), Buhari'nin bir bölümünün şerhi, Vasit'in bir bölümünün şerhi, ah­kamla ilgili bir çalışma, îsim ve lugatlarla ilgili çok sayıda çalışma, Ta-bakatu'l-Fukaha hakkında bir karalama, Tahkik'ten Müsafir bahsine kadar bir çalışma.
Takvası:
 
Kimseden bir şey kabul etmezdi; ancak yanma gelip gitmeyenler­den nadiren aldığı olurdu. Bir fakir ona bir ibrik hediye etti; bunu ka­bul etti. Şeyh Burhaneddin îskenderani kendisini iftara davet etti. "İf­tarı burada ver ve hepimiz bir arada yiyelim." dedi ve ondan yedi. O da iki çeşit yemekti. Şeyh Muhyiddin çok az iki çeşit yemek yerdi.


Emr-i Bilmaruf Hususunda İdarecilerle Tutumu:
 
İdarecilerin ve zalimlerin dine uymayan hareketlerini yüzlerine vurur, onlara yazar ve onları Allah'ın azabı ile korkuturdu. Bir seferin­de şöyle yazdı:
 
Allah'ın kulu Yahya Nevevi'den: Allah'ın selam, rahmet ve bereke­ti; Efendi, İhsan Sahibi, Beylerbeyi Bedreddin'in üzerine olsun. Allah hayırlarını devam ettirsin ve ona iyi muamele etsin. Onu dünya ve ahiretin iyiliklerine ulaştırsın. Umduğuna nail eylesin. Bütün ahvali­ne bereket versin. Amin. Allah kendilerine şerefli ilimler nasip etsin. Şam halkı kuraklık nedeniyle darlık ve sıkıntı içindedirler. Bunu uzun uzun anlattı.
Burada Melik Zahir'e de bir pusula yazdı. Melik sert ve kırıcı bir cevap verdi. Cemaatin bundan gönlü kırıldı. Emr-i bilmaruf husu­sunda Melik Zahir'e başka mektupları da vardır.
 
Şeyhimiz Ibn Fereh şeyhine hadis şerh ediyordu. Bir seferinde (şeyh) şöyle dedi:
 
"Şeyh Muhyiddin Nevevi üç makama çıkmıştır. Eğer her bir ma­kam bir şahısta olsa idi, yük tutulup ayağına gidilmeye değerdi: İlim, zühd ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünker."
 
Şeyh Nevevi, Beyt-i Makdis'i ziyaret etti. Neva köyüne döndü. Ba­basının yanında hastalandı. Ölümü geldi ve Allah'ın rahmetine ka­vuştu (24 Receb 676/1277). Kabri açıktır ve ziyaret edilir. Şeyh Kutbuddin, "Zamanında ilimde, takvada, ibadette, aza kanaatte ve dar geçimde bir benzeri yoktu" demiştir.
 
Melik Zahir'i adalet sarayında birkaç kere ayakta durdurmuştur. Melik Zahir'in, Nevevi'den korktuğunu söylediği rivayet edilmiştir.
 
Darulhadis şeyhliğine getirilmiştir. Bu göreve 665/ 1266 senesin­de getirildi. Ölünceye kadar bu görevde kaldı. Allah rahmet eylesin. ( el ezkar dualar kitabı , imam nevevi dua kitabı, kahraman yayın, el ezkar dualar ve zikirler kitap , Resulullahın dilinden dualar ve zikirler, el ezkar imam nevevi )


Kahraman Yayınları, İmam Nevevi tarafından yazılan Resulullahın (sav) Dilinden Dualar ve Zikirler El Ezkar adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055284046
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9786055284046
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.