El İhtiyar, Şamil Yayınları

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%35) :
325,00 TL
Kazancınız 175,00 TL
Havale / EFT:
318,50 TL
91,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              El İhtiyar
Yazar             El Mavsili
Tercüme         Prof. Dr. Celal Yeniçeri
Yayınevi         Şamil Yayınevi
Kağıt - Cilt      Şamua kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat    686 sayfa,  17x24 cm

 
 
Şamil Yayınevi nin yayınladığı, el Mavsili tarafından yazılan El İhtiyar  adlı kitabı incelemektesiniz.
El İhtiyar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


  El İhtiyar Metni El Muhtar li’l Fetva

 
Muhterem Okuyucularımıza:

Yayınlarımızın esas gayesi 1300 küsur senelik İslam kültürünü ihya ile bugünün sosyal düzeni için ihtiyaç duyulanı vermektir.
 
Elinizdeki eser ise, İslâm'ın fıkıh dalı olan İmam-ı A'zam'ın kısacası; Hanefi mez­hebinin görüşlerini vermektedir. Senelerdir, İslâmi bağdan mahrum olmamız, karşı­lıklı muamelelerimizde İslâm'ın hükümlerini unutmamıza sebep olmuştur. Bu eserle, Hanefi mezhebi mensuplarının Ebû Hanife çizgisinde bilgilenmelerini gaye edindik.

Bu eserin tercümesindeki bazı müşküllerde mütercime yardımcı olmuş bulunan ve eseri bu yönde baştan sona gözden geçirmiş olan Fatih vaizlerinden merhum Aksay Öncel hocamıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Bütün samimiyet ve hassasiyetimize rağmen yapılan hatalardan Allah'a sığınır, okuyucularımızın samimi tenkitlerini bekleriz. Allah insanlarla beraberdir.

Şamil Yayınları
  
           MÜTERCİMDEN BİRKAÇ SÖZ
 
Allah 'a hamd, Onun kulu ve elçisi yüce Peygamberimize salât-ü selâm olsun.
 
1. İslam hukuku ile ilgili bir eseri Arapçadan Türkçeye tercüme etmek belki de be­nim bilgi ve tecrübelerimin üstünde bir iş idi. Bu konuya karşı olan hususî merakım yüzünden tercüme etmeyi düşünmeden eseri kendi kendime okumaya başlamıştım. Hukukî mevzuatın özünü teşkil eden ve îmam-ı A'zam hazretlerinin -Allah ondan razı olsun- içtihat ve görüşlerini toplayan bu eserin Türkçeye kazandınlmasını mü­talâalarım esnasında faydalı gördüm.
 
2. Bütün Türklerin tarih boyunca gönlünde yatan İmam Ebû Hanife'nin, ona hayran bir milletin dilinde içtihat ve görüşlerini toplayan müstakil bir eserin olmayı­şı bir kayıp idi. İşte bu ihtiyacı bir nebze de olsa karşılamak ve mukayeseli hukuka da imkân vermek bakımlarından eseri, Türk milletine takdim etmek istedim. Bu eser doğrudan bir fetva kitabı olmasa da pek çok hükmü buradan öğrenmek de mümkün olur. Bu son basımda özellikle dip kısımlara yeni bazı gerekli açıklamalar da konul­muştur.
 
3. Milletin, ilmihal bilgilerine olan ihtiyacını ve fıkıh konuları na olan merakını dü­şünerek; sadece tahsilli zümrenin değil, geniş halk kitlelerinin de bundan faydalan­masını temin etmek maksadı ile tercümede sade bir dil kullandım.
 
4.Günümüze kadar yazılmış olan fıkıh kitaplarının hemen hepsi ağır bir dille ka­leme alınmıştır. Fıkıh dilinin tamamıyla halk seviyesine inemeyeceğini kabul ederim, hukukun kendine mahsus ıstılah ve tabirlerinin de muhafazasına inanmaktayım. Bununla beraber fıkıhla ilgili eserlerin; bu derece ağır bir dil ve ifadeye bürünmesini de uygun bulmam.
 
5. Eserleri sadeleştirmek için, ıstılahların dışındaki ifadeleri sadeleştirmek, ıstılah­ları anlaşılabilir bir dille açıklamak gerekir. Tercümede bu yol takip edilmiştir. Ayrıca ıstılahlar ilk kullandıkları yerlerde birkaç defa parantez içinde kısa olarak anlatılarak okuyucu, bu ıstılaha alıştırılmış ve bilmeyenlere manası öğretilmiştir.
 
6. Tercümede tamamen metne sadık kalınmış, hemen hemen kapalı bir ifade bı­rakılmamıştır. Metnin biraz daha açılması lazım gelen yerlerde eserin şerhi olan el-İhtiyâr'dan o yere parantez içi bir ifade konulmuştur. Böylece parantez içi ifadeler eserin şerhinden alınmış bulunuyor. Ancak söylemeye değmeyecek kadar az, sade­ce birkaç yerde bunun dışına çıkılmıştır. O da yine metnin umumî ifadesinin göster­diği manadır.
 
7. Her fikir, her kaide ve her madde diğerinden ayırt edildi ve böylece tercüme baş­tan aşağıya maddeleştirildi. Bunun için ince bir dikkatle uzun bir çalışma yapmış bu­lunuyorum. Hatta bazı yerlerde metinde olmayan başlıklar bile tarafımdan konuldu.
 
8. Müctehidlerden Ebû Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve İmam Şâfi'î hazretlerinin, İmam Ebû Hanife'nin görüşlerine tüm olarak katılmadıkları veya tam aksini savundukları yerlere onların isimlerini gösteren harfler konulmuştur ki bu harfler müellif el-Mavsılî’nin hayatı ve eserleri anlatılırken gösterildi.
 
9.Her konuya girerken o konu hakkında bir ön bilgi verilmiştir. Bu malûmatın ıstılahlara kadar olan kısmı tamamıyla eserin şerhi el-ihtiyar 'dan tercüme edilmiştir. Burada yer alan âyet ve hadislerin kaynaklarını da elimden geldiği kadar bulup gös­termeye çalıştım. Âyetlerin meali daha çok H. Basri Çantay’ın tercümesinden alın­mıştır.
 
10.    Istılah ve tarifler bazen eserin şerhinden ve çok kere de Ö. N. Bilmen'in İs­lam Hukuku ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kâmûsu ile Büyük İslam İlmihali adlı eserlerin­den ve Ali Haydar Efendi''nin Mecelle şerhinden alınmıştır. el-İhtiyar metni el Muhtar li'l Fetva 'tercüme ederken de en çok bu iki eserden faydalandım. Bir nebze de Mülteka tercümesi olan Mevkufat’tan faydalanmış bulunuyorum.
 
11.İzaha muhtaç olan veya diğer imamların da görüşlerinin açıklanması lazım gelen yerler, numara verilerek dip kısımlarda açıklandı. Kaynağı gösterilmeyen izah­lar esas metnin o yere ait el-lhtiyâr'daki şerhinden ibarettir.
 
12. Tercümeye, el-Şeyh Mahmûd Ebû Dakika tarafından ta'likatı yapılan nüsha esas alınmıştır. Eserdeki kayda göre el-İhtiyâr Ezher Üniversitesinde ders kitabı ola­rak okutulmuştur.
 
13. el-Muhtâr'ın ve şerhi el-İhtiyâr'ın daha önce yapılmış Türkçe tercümelerine rastlayamadım. El-İhtiyar'ın en eski bir nüshasına Süleymaniye Kütüphanesi Fatih bölümü 2260 No.da rastladım. Nesih yazısı ile yazılmıştı. Yazan îsa b. Ali er-Rûmî, Dımaşk (Şam) Hicrî 705'tir. Bu, Mavsılî'nin ölümüne yakın tarihlerde yazılmıştır, el-İhtiyar'ın metni el-Muhtâr'ın ise, en yeni nüshası olarak nesih yazısı ile 1110 H. ta­rihinde yazılanını gördüm. Güzel bir nüsha idi. Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli bölümü 175 no. da kayıtlıdır.

14- İhtiyar metni el-Muhtâr li'l-Fetva yı tercüme ederken ve maddeleştirirken bir­ takım hatalara düşmüş olabilirim. Eseri tercüme ederken; kültür merkezlerinden uzak bir yerde vazifeli oluşum ve kütüphanemin de yok denecek kadar fakir bulu­nuşu buna tesir etmiş olabilir.  
 
Bu tercümeyi Çanakkale/Biga/İmam-Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğine başladığım o ilk yıllarda yapmış bulunuyorum ki ilk baskı tarihi 1973'tür.
 
Dost olanlar hatalarımı bir mektupla bana bildirmelerini en büyük hediye saya­cağım. Hatayı bildirmek ve düzeltmek herkesin vazifesidir. Tercümemi gözden geçi­ren merhum Aksay Öncel hocamıza da burada Yüce Mevla'dan rahmet dilerim.
 
Bu son baskıda, öncekilerde gördüğüm bazı eksik yerlerin tamamlanıp bazı hatalı yerlerin de düzeltildiğini veya daha uygun bir ifadeye büründürüldüğünü bu­rada hatırlatmak isterim. Bu tercüme benim eserimdir. Ben de Allah'ın yardımından sonra hocalarımın eseriyim. Bütün hocalarıma teşekkür etmeyi bir borç bilir, ölenlerine Allah Teâlâ'dan rahmet, kalanlarına da hayırlı ve uzun ömürler dilerim.
  
Duam:
 
Allahım! Yanıldıysam affet. Hatalarım varsa onlar bana ilham et.

"Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni iyi kullarının arasına kat" (Âyet). Bundan sonraki çalışmalarımda da yardımını esirgeme. Bana faydalı eserler verme­mi nasip et. ( el ihtiyar kitap, el ihtiyar tercümesi kitabı, EL İHTİYAR, el ihtiyar fiyat, şamil yayınları, celal yeniçeri , arapça türkçe karşılıklı  )
 
 
Prof. Dr. Celâl YENİÇERİ
2010
 
              El MAVSILİ ve ESERLERİ

♦ Nesebi ve doğumu:
 
el-İmam Abdullah İbni Mahmûd îbni Mevdûd İbni Mahmûd Ebû'l Fazl Mecdu'd-dîn el-MAVSILÎ:
 
Musul'da h. 599 tarihinde doğmuştur. Mu'cemu'l-Müellifin (Şam 1958, VI, 14 7)'de onun Şevval ayının sonlarında doğduğu kaydedilir.
 
♦ Hocaları:
 
İlk defa babası Şeyh Mahmûd'dan ders aldı. Sonra Şam'a gitti. Orada Cemâlü'd-dîn el-Huseyrî'den ders aldı.

♦ îlim adandan arasındaki mevki:

Usûl-ü Fıkıh ve Furû'-u Fıkıhta kendi asrında tek adamdı. Nas=(âyet ve hadisle­rin hepsi ezberinde olduğu ve tatbikat durumlarını gayet iyi bildiği için fetva verme zamanında onlara yeniden bakmaya ihtiyacı kalmazdı. el-A'lâm adlı eserde Mavsılî'nin h. 599'da doğduğu ve 683'de öldüğü kaydedildikten sonra onun Hanefi fakîhlerin büyüklerinden olduğu söylenir.

Mavsılî mukallitler tabakasındandır. Zayıf ile kuvvetli olanı, üstün olan görüşle mecruh olanı ayırt etmeğe kadir olan birisi

 Hayru'd-Dîn ez-Ziriklî, el-Alâm, IV 279.
 
♦  Vazifeleri ve Ölümü:
 
Abdullah İbni Mahmûd el-Mavsılî, Kûfe'de kadılık yaptı. Sonra kadılıktan azledil­di ve Bağdat'a gitti. Orada Ebû Hanife mesnedinde dersler verdi. el-A'lâm'da onun Musul'da doğduğu, sonra Şam'a göç ettiği, bir müddet Kûfe'de kadılık yaptıktan son­ra müderris olarak Bağdat'a yerleştiği ve orada vefat ettiği kaydedilir.

Mavsılî ölünceye kadar fetva vermekten ve ders okutmaktan geri durmadı. 19 Muharrem 683 tarihinde Cumartesi günü vefat etti. Allah Teâlâ ona rahmet eylesin ve bize kitabı ile menfaat versin.
 
♦ Eserleri:
 
el-Muhtâr li'l-Fetvâ: Bu eserini gençlik devirlerinde yazdı. Sonra bunu şerh ederek ismini "el-İhtiyâr" koydu. Onun Muhtar adlı eseri, sonradan gelen ilim adamlarının çok fazla güvenini kazanmış ve el-Mütûnü'l-Erbaa-.(Dört Metin) adını alan eserlerden birini teşkil etmiştir. Bunlar; el-Vikaye, Mecmau'l-Bahreyn, el-Muhtâr ve Kenzü 'd-Dekaık adlı eserlerdir.
 
♦ Mavsılinin duası ve eserini yazış sebebini açıklaması:
 
"Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adı ile... Nimetlerinin bolluğuna ve büyüklüğü­ne karşılık Allah'a hamd eder ve imtihanlarının güzelliğine karşılık ona şükrederim. Kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik ediyor ve bu şahadetimi ona kavuşma günü için bir hazırlık yapıyorum.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna ve bütün Pey­gamberlerinin efendisi bulunduğuna, son peygamber olduğuna şahitlik ederim. Al­lah'ın rahmeti; ona, ehline, arkadaş ve samimi dostlarına olsun. Beni onun sünneti­nin yollarına uyan ve ardınca gidenlerden, dinin yolunda yürüyenlerden eyleyen ve bu dinin ırmağından kana kana içiren Allaha, nimetlerine ve bağışlarına gark olan inanların Hamdi gibi hamd olsun.
 
Bundan sonra: Benden İmam A'zam Ebû Hanife-Allah ondan razı ve hoşnut ol­sun mezhebi üzerine muhtasar: (öz, kısa) bir eser meydana getirmemi ve bu eserde Ebû Hanife'nin fetvalarına dayanmamı ve sadece onun mezhebine bağlı kalmamı is­teyenlerin bu isteklerine cevap vermem gerekiyordu. Böylece, onların istek ve arzu­larına uygun olarak bu muhtasar eseri meydana getirdim. İsmini de "el-Muhtâr Li'l-Fetvâ" koydum. Çünkü onu fukahanın çoğu seçip beğenmiştir.

Fukahâ:(fıkıhçılar)dan bir zümre bunu ezberleyip eser meşhur olunca ve arala­rında şanı yayılıp dağılınca, benden bazı samimi dostlarımın çocuklan faidesinin çok, istifadesinin umumî olması için; diğer fakihlerin de mezheplerinin bilinmesine vesile olabilecek şekilde bu esere birtakım rumuzlar koymamı istediler. Bu isteklerini kabul ettim. Allah'tan yardım isteyip, Ona güvenip dayandıktan, istihareye yattıktan ve işimi ona havale ettikten sonra bu arzuyu yerine getirmeye koyuldum. Her fıkıhçının ismi için hece harflerinden o ismi gösteren bir harf kabul ettim. Bu harfler şun­lardır» :

S    = Ebû Yûsuf
M   = İmam Muhammed
SM = Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed .
Z    = İmam Züfer
F    = İmam Şâfı'î
 
Noksan sıfatlardan beri ve kemal sıfatları ile vasıflı bulunan ve yüce olan Al­lah'tan bunu tamamlamaya beni muvaffak kılmasını ve sonu benim için saadetle mühürlemesini diliyorum. Gerçekten Allah buna kadir ve yardımcıdır. O, bana yeter. O, ne iyi bir yardımcıdır."
 
 
1. el-îhtiyâr li-Ta'lîl el-Muhtâr
 
Bu eser el-Muhtâr'ın şerhidir. Mavsılî el-Muhtâr'ı neden şerh ettiğini şöyle anlatır:

"Arkadaşlarımın ilme yeni başlayanlarından bir kısmı için, gençliğimde fıkıh hak­kında muhtasar bir eser meydana getirdim. İsmini el-Muhtâr li'l-Fetvâ koydum. Bu eserimde Ebû Hanife'nin-Allah ondan razı olsun-kavillerini seçip topladım. Çünkü en evvel ve üstün olan bir kısmı bu eserle meşgul oldu ve bu esere bir şerh yazmamı, onda meselelerin illet ve manalarını göstermemi, şekillerini açıklığa kavuşturmamı ve yapılarına dikkati çekmemi, kendilerine ihtiyaç duyulan ve nakilde kendilerine dayanılan fer'i kanunları zikretmemi ve onda arkadaşlarımızın arasındaki ihtilafları nakletmemi, adaletten şaşmadan öz bir şekilde bunlar sebep ve neticelere bağlama­mı benden istediler. Allah'tan haber ilham olması için istihareye yattım. İşimi Allah'a ilettim. Allah'tan yardım dileyerek, ona güvenip bağlanarak bu işe başladım. Bu şer­hin ismini "el-îhtiyâr li-Ta'lîl el-Muhtâr" koydum.
 
Tecrübelerle genişleyen meseleleri ve fetva bakımından kendilerine ihtiyaç duyu­lan rivayetleri bu kitapta çoğalttım. Fıkıhta ilk başlayanların bu kitaba çok ihtiyaçları vardır. Fıkıhta ileri gidenler de el-îhtiyar dan müstağni kalamazlar."
 
Keşfu'z-Zunûn, el-Muhtâr ve Şerhleri hakkında şu bilgileri verir:3
 
Müellif; gençlik devresinde muhtasar bir eser meydana getirdi. Eserine "el-Muh­târ li’l'-Fetvâ" ismini verdi. Bu eserde Ebû Hanife'nin sözlerini seçip toplamıştı. Eser elden ele dolaştı. Müelliften bu eserine bir şerh yazmasını istediler. O da bir şerh yaz-
 
2   İmamların adlarını gösteren bu harfler, imamlar hangi konuda İmam A'zam'ın görüşüne katılmamışlarsa o yere konulmuştur. Böylece onların da görüşleri nispetten ortaya çıkmaktadır.
3bak. Kâtip Çelebi, Keşfiı'z-Zunûn, İstanbul 1972, II. 1622-1623.
 
dı. Şerhinde meselelerin illet ve manalarına işaret etti. Kendisine ihtiyaç duyulan ve nakilde kendisine dayanılan fer'i hükümlere de yer verdi.
Mavsılî'nin bu eserini Ebû'l-Abbas Ahmed Ibni Ali el-Dimaşkî muhtasar bir hale getirdi. Buna "et-Tahrîr" ismini verdi. Sonra bunu şerh etti. (Fakat tamamlayamadı) ve  h.782'de vefat etti.

el-Cemâl Ebû îshak İbrahim İbni Ahmed el-Mavsılî el-Hanefî de bu esere bir şerh yazdı ve kitabına "Tevcihu'l-Muhtâr" adını koydu. Bu kitabın girişinde defalarca ese­rini Abdullah İbni Mahmûd îbni Mevdûd el-Mavsılî huzurunda okuduğunu ve son olarak da 652 tarihinde Cumade'l-ûla ayında okuduğunu kayıt eder. Kitabı nda Za­hiriye, İmamiyye ve bu ikisinden başka fırkaların ihtilaflarından bahseder.

İbni Ebî'l-Kâsım el-Karahisarî er-Rûmî de bir şerh yazmıştır. Bu Zat  h.720 tari­hinde hayatta idi.

Muhammed îbni İlyas bir şerh yazdı ve kitabına "el-îsar li-Halli'l-Muhtâr" adını koydu. Muhammed İbn İbrahim İbn Ahmed (ki ona el-İmam derlerdi) yine bir şerh yazmış ve ona "Feyzu'I-Gaffar" adını koymuştur. el-Zeylî de ona bir şerh koymuş­tur.

Tâc ed-Dîn Ebû Abdillah Abdullah İbn Ali el-Buharî -ki  799 h. tarihinde vefat et­miştir- o eseri tanzim etmiştir.

Onu İbn Emîr el-Hâc Muhammed İbn Muhammed İbn Muhammed el-Halebî (ölümü 879) şerh etmiştir. el-Münye için yapmış olduğu bir şerhinde bunu zikre­der.

Şeyhu'l-İslam Şemsu'd-Dîn es-Sebrisî el-Hanefi "Muhammed İbnü'l-Hasan İbni Ali eş-Şazelî ölümü 847"de Tabakâtu'ş-Şa'rani geçtiği üzere onu şerh etti.

Mavsılinin eserinin feraiz kısmını Zeynü'd-dîn Ebû Muhammed Abdurrahman İbn Ebî Bekr el-Aynî el-Hanefî (ölümü 893 h.) şerh etmiştir.
eş-Şeyh Kasım İbn Kutlûbuğa el-Hanefi, İhtiyar’da geçen hadisleri tahric etmiş­tir. Kutlûbuğa 879'da vefat etmiştir. Kutlûbuga'nın ayrıca "Şerhu'l-Muhtâr" diye bir eseri vardır.

3. Mu'cemu'l-Müellifin'de Mavsılî'nin Şerh-i Câmiu'l-Kebîr li'ş-Şeybanî adlı bir eserinin daha bulunduğu kaydedilir(4).
Brockelmann da Mavsılî ve eserleri hakkında bilgi verir. Gerek el-Muhtâr ve ge­rekse el-İhtiyârın hangi kütüphanelerde olduğunu ve hangi numarada bulundukla­rını kaydeder. Brockelmann onun eserinin "el-Fawâ'ıd" denilen bir şerhi bulunduğu­nu ve bu şerhin Yeni Cami kütüb. No: 534'de kayıtlı olduğunu zikreder(5).

4   bak. Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemul-Müellifin, Şam 1958, VI. 147.
5   Brockelmann G.A. L. 1: 382 s. 1:65 (yenisine göre 476)

Dikkat: Buraya kadar müellifin kendisi ve eserleri hakkında verdiğimiz bilgi; Ha­nefi âlimlerinin büyüklerinden olan ve Usûlu'd-Dîn Külliyesinde müderrislik yapmış olan, eş-Şeyh Mahmud Ebû Dakika tarafından ta'lıkâtı yapılan el-ihtiyâr-ki bu eser tercümeye esas olarak alınmıştır- daki malûmata ilaveten dipyazılar halinde verilen kaynaklardan alınmıştır.

Mütercim


Şamil Yayınevi el Mavsili  El İhtiyar Arapça Türkçe adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759068523
MarkaŞamil Yayınları
Stok DurumuVar
9789759068523

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.