İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Eserleri Şamil

Fiyat:
440,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,5) :
275,00 TL
Kazancınız 165,00 TL
77,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
 
  Kitap          İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Eserleri
  Yazar          İmam-ı Azam Ebu Hanife
  Tercüme     Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk
  Yayınevi      Şamil Yayınevi
  Kağıt Cilt     Ivory Kağıt, Kalın Ciltli
  Sayfa Ebat  574 sayfa,  16,5x24 cm

 

Şamil Yayınevi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Eserleri kitabını incelemektesiniz.
İmamı Azam Ebu Hanifenin Eserleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Ebû Hanîfe kitâb, sünnet ve sünnet olması muhtemel sahâbenin fetvâ ve kazâlarına bir merci (referans) bulamayınca kıyâs ve istihsâna mürâcaat ederdi. Kıyâs aslında herkesin başvurduğu bir metod idi. Kıyâs hükmü açık olmayan bir mes'eleyi aralarında benzer nokta bulunması hasebiyle hükmü açık olana benzetmektir. Bunun daha ince şekline de istihsân deniyordu. Aynı delîli İmâm Mâlik ve Şâfiî'nin de kullandıkları görülüyor­du.
Ebû Hanîfe bu çalışması ile fıkha büyük katkıda bulundu. Dağınık mes'eleleri birer asü altında topladı. Fıkhın sâhası genişledi. Geniş bir hukûk alanı hâline geldi. Bunu en yakından gören İmâm Şâfiî'dir. "Herkes fıkıhta Ebû Hanîfeye muhtâcdır. Onun iyâli hükmündedir", demek insâfını gösterdi.19

Ehl-i sünnetin incisi İmam-ı Azam Hazretleri’nin birbirinden kıymetli 9 eserin tamamı Arapça asıllarıyla beraber okuyucuların istifadesine bu çalışmayla sunulmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin akaidî mücadelesini; sapkın fikirlere karşı kalkan olduğunu; talebelere, hocalara, yöneticilere verdiği hayatî nasihatlerini ve öğütlerini bulacağınız, işte bu 9 eser;

  1-Fıkhu'l-Ekber: Büyük fıkıh mânâsınadır. Ehl-i sünnet akâidine dâir olduğu için bu adı vermiştir. Çünkü kendisinin de dediği gibi, doğru i'tikâd üe yapılan az bir amel, yanlış i'tikâd ile yapılan çok amelden daha faydalı­dır.
Bu kitâbın üç nüshası vardır:
  1. İmâm Mâtûrîdî'nin şerhine esâs aldığı nüsha.
  2. EbûT-Hasen el-Eş'arî'nin el-İbâne'sinde örnek tuttuğu akla gelen nüsha.
  3. Ebû Hanîfe'nin tümîzi Ebû'l-Mutî' el-Belhî'nin rivâyet ettiği nüsha.

Bu, el-Fıkhu'l-Ekber, tâ ilk günlerden itibâren akâide dâir ders kitâbı olarak okunmuş, büyük âlimler tarafından şerh edilmiş ve dünya dillerine çevrilmiştir. Alîyyü'l-Kârî şerhi, Yunus Vehbi Yavuz; Ebûl-Müntehâ şerhi de merhûm Ahmed Karadut tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Biz ise hem tercüme, hem de şerhini vererek, istifâde ala­nını genişletmeyi amaçladık. Ve geniş çapta Arabca Ebûl-Bekâ şerhinden yararlandık
     2- el-Alîm veT-Müte'allim: Ehl-i sünnet görüşlerini açıklayıp savun­ma amacıyla ve soru-cevâb tarzında kaleme alınan akâide dâir uzun bir risâledir. Ebû Hanîfe'nin talebesi Ebû Mukâtü Hafs b. Selâm es-Semer­kandî tarafından rivâyet edilmiştir. Bunun da çeşitli rivâyet yolları vardır. Zâhid el-Kevserî bunları neşrinde göstermiştir.
  1. el-Fıkhu'l-Ebsât: Oğlu Hammâd, tümîzi Ebû Yûsuf ve Ebû'l-Mutî' el-Hakem b. Abduüah el-Belhî tarafından doğrudan İmâm A'zam'dan rivâyet edümiştir. Zâhid el-Kevserî bu risâleyi de neşretmiştir. Ebû Mutî' 199/814'te vefât etmiştir.
  2. Osmân el-Bettî'ye Risâlesi: Ebû Hanîfe Basra kadısı olan bu öğren­cisine hitâben yazdığı bu eserinde akâid ve idâre konularında samimî ve çok yararlı hayâtî bilgiler verir. Zâhid el-Kevserî, Osmân el-Bettî'nin çok büyük ve müctehid bir âlim olduğunu, âilesinin şal kumâşı sattığını ve Basra'da Ebû Hanîfe'den yedi sene önce vefât ettiğini Zehebî'den naklen rivâyet ediyor.
  3. Tevhîd Vasiyyeti: Kime hitâben yazıldığı belli olmadığından, hepi­mize hitâben yazılmıştır.
  4. Yûsuf bin Hâlid es-Semtî'ye Vasiyyeti: Ebû Hanîfe'nin, talebesi, yakın ve samimî bir arkadaşı Yûsuf bin Hâlid es-Semtî'ye vasiyyeti. Bu vasiyyet hayâtî öğütleri içermektedir. es-Semtî bunları tatbik etmekle hayâtının akışı değiştiğini ve çok verimli bir hâle geldiğini söyler. Tercüme ve şerhin girişinde vasiyyetin önemine dâir bügüer vardır.
  5. Ebû Yûsuf'a Vasiyyeti: Ebû Hanîfe'nin, baş talebesi, Hanefî mez­hebinin Ebû Hanîfe'den sonra ikinci âlimi Ebû Yûsuf'a yazdığı vasiyyet. En önemli vasiyyeti budur. İçindeki bügüer, üim erbâbının yanı sıra her­kese lâzım olan hayâtî öğütlerdir. Nüshası gâyet çok olan bu kitâbı biz, Hamevî'nin el-Eşbâh ve'n-Nezairden alarak tercüme ettik ve kendisinin muhtasar şerhinden de istifâde ettik.
  6. Oğlu Hammâd'a Vasiyyeti: Ebû Hanîfe'nin bir tek çocuğu vardı; o da oğlu Hammâd'dır. Babası Ebû Hanîfe'den fıkıh okudu ve onun zama­nında fetva verdi. Hammâd; Ebû Yûsuf, Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî ve Hasen b. Ziyâd tabakasından (o çapta) idi. Zühd ve vera tarafı ağır basardı. Ebû Hanîfe'nin talebesi Kâsım b. Maîn'den sonra Kûfe'ye kadı oldu.[1]

Fâryâbî, Müsnedü'l-İmâm Ebî Hanîfe, s. 22

Ebû Hanîfe, dikkatini çeken talebelerine vasiyyetler yazmıştır. İşte bunlardan biri de hem talebesi, hem de oğlu Hammâd'a yazdığı bu vasiyyettir.

9- Kasîde-i Nu'mâniyye: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak­kında na't. 53 beytlik bu dilsuz (ciğer yakan) kasîde, es-Seyyîd el-Hâc İbrâhîm Halîl b. Yahyâ tarafından Sürûru'l-Kulûb adında geniş ve titiz bir çalışmanın mahsûlü olarak şerhedümiştir. Biz hem bu şerhden, hem de el-İbrâhîm b. Mehmed el-Yalvâcî'nin satır arası manzûm tercümesinden istifâde ettik ve beyitlerin arkasından bu tercümeyi de verdik. Bu tercüme de 1265/1848 yıllarında taş basması usûlü ile tab' edümişitir.

Yalvâcî, kasîde hakkında şu manzûm bügüeri vermektedir:

Anla kim Şemsüleimmetül Hulvani Hazretleri,
İbn Abbâs'ı görür rüyada ol cezm lika
Der ki, ya Şemsüleimme, Bu (Ebû) Hanîfe ol İmâm
Medhedübtür Fahr-i Âlem Hazretin kim bi beha
Bir kasîde söylemişdir dürr-i meknundur heman
Cümle elfazı belagat, fesahat şamila
Ravza-i pakin ziyâret eyleyen kerrubiyun
Ruz u şeb eyler bununla zâtına medh ü sena
Sıdk u ihlâs ile her kim okuya hem şevkile
Hatm ola îmânile görmeye hiç fakr u veba
Hem kazâlardan belâlardan ola dâim emin
Sihr ü ayn, mekr ü taun etmeye hiç kâr ona
Okuyana erse afet hem şedaid def ola
Mevt-ifüc'e hem de a'dasından olmaz bir belâ
Bir musîbet ger isabet etse hem her bir beldeye
Ol okunsa halisane def ede onu Huda
Okuyan mağfur olup makbul ola a'mali hep
Ger akibinde ederse ola makbul her duâ
Uyanıp kıldım tefahhus eşrefi Bathaya hep
Hem Medine ehline sormuş isem de kâmilâ

Aşk ile hem Küfeye varıp suâl etmiş isem
Bulmadım illaki der Bağdad-ı burc-ı evliyâ
Onda bir şeyh-i azizden nüshasın aldım onun
Oldahi hassiyetinden çok haber verdi bana
Ömrüm oldukça tilavet etmeğe nezr eyledim
Ola kim îmân ile hatm eyleye ruhun
Huda Hasbel imkân ben de kıldım tercüme bu fikr ile
Bahş ede bir Fatiha her okuyan ihvan bana[2]


   Kasidenin vezni:

Müstefi'lün müstefi'lün mütefâ'ilün
Müstefi'lün müstefi'lün mefulün


Allah Teâlâ ilk baştan bu âna kadar bunlara emeği geçenlere, nâşirlere ve bizlere, özellikle İmâm-ı A'zam Efendimiz'e bol bol rahmet eylesin. Rûhunu yeniden şâd eylesin.


23 Nisan 2004
Abdülvehhâb ÖZTÜRK

[1] Leknevi, el-Fevâ'idü'l-Behiyye, s. 69.
[2] İmâm Nesefî'nin Tuh/e'sinden.
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057562036
MarkaŞamil Yayınları
Stok DurumuVar
9786057562036

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.