İslam Hukukuna Giriş Prof Dr. Abdülkerim Zeydan

Fiyat:
600,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,5) :
375,00 TL
Kazancınız 225,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap            İslam Hukukuna Giriş 
Yazar           Prof. Dr. Abdülkerim Zeydan
Yayınevi       Kayıhan Yayınları
Tercüme       Prof.Dr. Ali Şafak  
Kağıt Cilt      2.Hamur, Ciltli
Sayfa Ebat   600 Sayfa - 17x24 cmKayıhan Yayınları Abdülkerim Zeydan İslam Hukukuna Giriş kitabını incelemektesiniz.   
İslam Hukukuna Giriş kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


MÜTERCİMİN DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZÜ

Değerli okuyuculara sağlık ve afiyetler dilerken eserin tümüyle gözden geçirilip dil ve ekleri bakımından güncelleştirilmiş olan bu dördüncü bas­kısını sunmaktan mutluluklar hissetmekte ve buna vesile olan, Kayıhan Yayınları ve çalışanlarına teşekkür ifadelerimi bir borç bilirim.

Hepimizin ve herkesin bildiği gibi İslam dünyasının değişik ülkelerinde, hukuk kuralları ve uygulamaları bakımından son yirmi-otuz yıldır önemli değişiklik ve yenilikler olmuştur. İşte bunları takip ve eserde geçen yerlere yansıtma çoğu kez zor ve bazen imkânsız olmaktadır. Bununla birlikte yine de gerekli ve zorunlu düzenlemeler, eklemeler yapılmaya çalışılmıştır.

Eserin dördüncü baskısını hazırlama sırasında, daha önce gözden kaç­mış ve hukukî anlama etki eden yanlışlıklar düzeltilmiş, dil bakımından güncelleştirilmiş, kaynaklar ve dipnotlar imkân ölçüsünde gözden geçiril­miş, eklemeler yapılmış, zenginleştirilmiştir. Tüm bunlar ve benzerlerini yerine getirmekle siz genç okuyucular için özellikle de mukayeseli hukuk açısından yapılacak çalışmalara ışık tutucu, kaynak olucu biçime konul­muştur. İçerik bakımından izlenen metotta da yine bir yenileştirme yapıl­mış; Kitap-Kısım-Bölüm-Altbaşlık şeklinde bir yöntem izlenmiştir. Bibli­yografya zenginleştirilmiştir. Kavram indeksi de yeniden ele alınmış, ta­mamen hukukî teknik kavramlara yer verilmiştir. Pek tabiî bu arada göz­den kaçmış taraflar olabilir. Bunları bizlere hatırlatmak Yayınevi ve mü­tercimine mutluluklar verecektir.
Çalışma ve gayretler bizden, Tevfik Allah'dandır.

Prof. Dr. Ali Şafak
Haziran 2008, Ankara

    MÜTERCİMİN İLK ÖNSÖZÜ

Son yıllarda Doğu ve Batı ülkeleri ilim âleminde İslâm Hukukuyla doğ­rudan doğruya veya dolayısıyla uğraşanlar arttığı gibi ufak veya büyük çap­ta tercüme ve telifler, makaleler de hayli yekûn teşkil etmeye başlamıştır. Dinî ve fıkhî sahada yazılan eserlerin, tercüme ve makalelerin umumî ef­kâr ve münevverler üzerindeki tesir dereceleri kâbil-i münâkaşadır. Müs­lüman ülkelerde hakikaten ciddî araştırmaları, çalışmalarıyla tanınan İs­lâm Hukukçuları yetişmektedir.
İşte onlardan birisi de Iraklı hukukçu Prof. Dr. Abdulkerîm Zeydândır. Müellifin kıymetli eserlerinden[1] el Medhal li-Dirâseti'ş-Şerîati'l-İslâmiyye (=İslâm İslâm Hukukuna Giriş)" isimli kitabını Hukukuna dâir genel hu­kuk bilgileri bakımından bu saha ile uğraşanlar için faydalı bulup tercüme­sini sunmayı düşündük. Esasen eserin içindekiler kısmı ve bilhassa istifâde edilen iki yüzü aşkın kaynaktan özenle incelendiğinde konuların ne derece bir titizlik ve ciddiyet içerisinde hazırlandığı, ilmî mahiyet taşıdığı görüle­cektir. Sırf kaynakları dahi meraklılar için büyük bir yardımcıdır.

Tercüme esnasında eserin baştan sona kadar bütün metnine sadık kalı­nıp herhangi bir çıkarma yapılmamıştır. Türk hukuk âleminde yaşayan ve uygulamada kullanılan hukukî ve kanunî terimler yeri geldikçe aynen kullanılmış, dilde aşırı sadeliğe gidilmemiştir. Metin içerisinde geçen ayet ve hadislerin mealleri metne[2] alınmıştır. Eserde geçen âyetlerin Kur'ân-ı Kerimdeki yerleriyle hadislerin tahriri[3] işi tarafımızdan yapıldı. Müellif dipnotlardaki atıflarda bazan yazar ve eserini, bazan yalnız eser, bazan da yalnız yazar ismini vermiş ve bu yönden sabit bir usûl tatbik etmemiştir. Kaynaklara atıfta, birlikteliği temin için yazar ve eseri birlikte kaydettikten sonra sonraki gelen yollamalarda yalnız yazarın adını vermekle yetindik.

Ancak aynı müellifin birkaç eseri yakın yerlerde geçmişse onlar kısaltmalarıyla kaydedilmiştir. Mesafe fazla açıldığında veya müstakil bablara ge­çildiğinde müellif ve eserlerini tekrar birlikte kayıtta fayda görülmüştür. Ayrıca eserin aslında olmayan, kaynaklara* dâir bir liste (bibliyografya) baş tarafa konulmuştur. Konuların ana ve tâli bahis ve başlıklara ayrılmasında kitaptaki isimler ve usûle aynen uyulmuştur[4].

Kitabın tercümesi, teknik ve dil yönü hakkında yapılan mezkûr ameli­yeler yanında tarafımızdan da sırası geldikçe bazı notlar ilâvesi faydalı bu­lunmuş, bu ilâveler dip notlarda sunulmuştur. Mukayeseli hukuk sahasın­da okuyucuya ışık tutmak ve yardımcı olmak için Türk Hukukunda halen mer'î hükümler metin ve madde numaralan şeklinde verildi. Hattâ bugün­kü Irak ve Mısır Kanunları yerine o maddelere bakıp mukayese yapmak pratik yönden daha çok cazip gelebilir. Müellif İslâm Hukukçularının farklı görüşlerini kaydederken kendi kanaatine göre üstün olanı açıkladığı yer­lerin pek az bir kısmında da olsa iştirak edemediğimiz görüşleri yanına da yandığımız delilleri not halinde verdik. Ayrıca ilgili bahislerde Mecelle-i Ahkâm'ı Adliyye hükümlerinin çoğu zaman madde numaralarını, bazan da metinlerini bahsin dip notunda gösterdik. Mezkûr esaslar dahilindeki bir terceme ve şerhin herhalde okuyucuya daha faydalı olacağı umulur.
Müellif Bağdad Üniversitesi eski öğretim üyelerindendir[5]. İslâm Huku­kuna müteallik dersler okutmuştur.
Çalışma ve gayret bizden, tevfik Allah'dandır.

   Prof. Dr. Ali ŞAFAK

     MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ

Hamd olsun Âlemlerin Rabbi'ne, Salât ve selâm da peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed'e, ailesine ve ashabına olsun.

İşbu kitabımız: "İslâm Hukuku Tedrisâtına Girişin dördüncü baskısı yeniden gözden geçirilmiş, düzeltilmiştir. Aşırı derecede uzatmakla son derece kısaltma arasında orta yolu tuttuk ki, işlerin en hayırlısı orta şekil­de olanlardır... Kitabı iki kitaba ayrılmıştır. Birinci kitapta, içtimaî ve hukukî açıdan İslâm'dan önce yaşamış Arapların durumu, İslâm hukuku­nun ince mânâları, önemli özellikleri, genel prensipler, ilâhî ve insanî kay­naklı önceki hukuk sistemleriyle alâkasından söz edildi. Yine bu kısımda İslâm Fıkhının ıstılahı mânâsı, hukukun (fıkhın) dinle ilgisi, geçirdiği de­virleri, yaşayan ve sönmüş fıkıh mektepleri ve mezhepleriyle kurucularının kısa özgeçmişlerini halleri açıklandı.

İkinci kitapta ise, İslâm hukukunun koymuş olduğu mülkiyet, sözleşme özgürlüğü, suçlar ve cezaları gibi hukuk kurumlarının bugünkü kanunlar­daki sistemlerle mukayeseli açıklamaları verilmiştir.

Fikrimizce kitabın bölümleri İslâm hukukunun getirdiği hukukî düzen­lemeleri türleri, temel esasları, İslâm dini ve hukukunun tabiatı hakkında açık ve yeni fikirler verir. Kitaptaki konular, İslâm hukuku ve büyük fıkhı­nın tedrisâtındaki bilgisini genişletmek isteyene yön verir. Dini uğruna hizmette beni muvaffak etmesini Allah'dan dilerim. O, her şeyi işiten, dua­ları kabul edendir.

Prof. Dr. Abdulkerim Zeydân
Hicrî 10 Şevval 1388 Bağdad
Milâdî 1 Ocak 1

[1]    Müellifin eserleri:
a)  (Ahkâmu'z -Zimmiyiyn ve'l-Müste'meyiyn fi Dâri'l-İslâm-İslâm Devletler Hususî Hukuku),
b)  (el-Vecîz fi Ulûli'l-Fıkh-Fıkıh Usûlü),
c)  (el-Medhal li-Dirâseti'ş-Şeriati'l-İslâmiyye-İslâm Hukuk (Tedrisat)ına Giriş),
d)  (el-Ferdu ve'd-Devletu fî'ş- Şerîati'l-İslâmiyye-İslâm Hukukunda Ferd ve Devlet),
e)  (Ahkâmu'l-Lakit fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye-İslâm Hukukunda Kimsesiz Çocukların Hukuku),
f)  Ayrıca hukukî konularda ilmî çeşitli makaleler.

 
[2]Âyetlerin mealleri, Merhum Hasan Basri ÇANTAY'ın "Kur'ân-ı Hakîm ve Meal-i Ke-rim'inden alınmıştır.
[3]Hadislerin kaynaklarının gösterilmesinde (tahririnde): "el-Mucemu'l-Müfehres li Elfâzi'l Hadis'in-Nebevi" eserlerden faydalanılmıştır. Neşreden A. J. Wensinck, Leiden c. 1/1936, c 2/1943, c. 3/1955, c. 4/1962, c. 5/1965, c. 6/1967, c. 7/1969.
[4]Eserin bu baskısında uygulanan metod önceki (Kısım-Bâb-Fasıl-Bahis-Matlab ve pa­ragraf numaralan) biçimden farklı ve güncel biçimde: Kitap-Kısım-Bölüm-Altbaşlık olarak düzenlenmiştir.
[5]    Prof. Dr. Abdulkerim Zeydân, "Külliyetü'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye (İslâm Araştırmaları Fakültesi), eski Dekanı-Bağdad/IRAK.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu97866055996130
MarkaKayıhan Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.