İzahlı Kadın İlmihali, Büyük Boy

Fiyat:
280,00 TL
Havale / EFT:
271,60 TL
78,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

  Kitap               İzahlı Kadın İlmihali
  Yazar              Asım Uysal, Mürşide Uysal
  Yayınevi          Uysal Yayınevi
  Kağıt - Cilt       1.Hamur Beyaz - Ciltli
  Sayfa - Ebat    671 Sayfa - 18x24 cm, Büyük boy

 
 

Uysal Yayınları, Asım Uysal, Mürşide Uysal ın yazdığı,  İzahlı Kadın İlmihali adlı  kitabı incelemektesiniz.
İzahli Kadın İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
      Kadın İlmihali
 
Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam O'nun elçisine, rahmet ise, Rasulü'nün ümmetine olsun... Fıkıh incilerinden biri de Ahval-i Nisa Kadınlara özel haller başlığıyla belirtilmiştir. Kadın ile erkek arasında yaratılışları itibariyle bazı farklar görülür. Bunun neticesi olarak bağlı bulundukları hükümler hususunda da farklar vardır. Kadın şekil, biçim ve ruh halleri itibariyle erkekten farklıdır.
 
Kadınlarla ilgili iman, ibadet, abdest, gusül, hayız, nifas, özür kanı, tessettür gibi diğer dini hükümleri, evli veya evlenecek her erkeğin öğrenmesi ve ailesine de öğretmesi dini bir görevdir. Herkese soramayacağınız özel ve ailevi meselelerinizi bu kitapta soru-cevap şeklinde çok akıcı ve sâde bir dil ile okuyabilirsiniz.


                          ÖNSÖZ
   
Hâmd, âlemlerin Rabbine, salât ve selâm O'nun elçisine, rahmet ise, Rasûlü'nün ümmetine olsun...
 
İslam hukuk ilmi, ucu bucağı bulunmayan öyle bir okyanustur ki, bu ilim deryasında incileri bulup devşirmek ve istifade etmek en büyük ni­met ve fazilettir. Bugün bu incileri takdim eden nice fıkıh kitapları hazır­lanmış ve arz edilmiştir. İslam hukukunun incilerinden biri de (Ahvâli Nî-sâ) "Kadınlara ait (özel) haller" başlığıyla belirtilmiştir.
 
Kısaca "Davranım Bilgisi" demek olan "İlmihâl"  isimli kitaplar, kişi­nin Rabbine, kendisine, çevresinde ve içinde yaşadığı topluma karşı so­rumluluklarını yerine getirmesinde ona yardımcı olacak, kılavuzluk yapa­cak derli toplu bilgileri içerir. Elinizdeki ilmihâl de, kadın ile ilgili dinî ve hukukî konuları temel kaynaklara ve Hanefî mezhebinin görüşlerine göre olmakla birlikte bazen de diğer mezheb görüşleri de belirtilerek ha­zırlanmıştır.
 
Kadın ile erkek arasında, yaratılışları itibariyle bazı fiziksel ve ruhsal farklar görülür. Bunun neticesi olarak bağlı bulundukları hükümler husu­sunda da farklar vardır. Kadın şekil, biçim ve ruh halleri itibariyle erkek­ten farklıdır.
Kadının özelliklerindendir ki, bulûğ (ergenlik) zamanında başlayıp, ni­hayet elli veya ellibeş yaşında çocuk doğurmaktan kesilinceye kadar her ay mûtad (belirli) şekilde devam eden hayz (âdet) görmesi vardır.
 
Kadınların fizyolojik yapıları gereği rahimlerinden gelen kan, namaz, oruç, cinsel ilişki, hac, Kur'an okuma, boşanma ve iddet gibi pekçok ko­nuyla yakından ilgilidir ve erkeklerden farklı bazı hükümlerin konulması­na neden olmuştur.
 
İbadetleri bile yakından ilgilendiren bu haller öteden beri fıkıh (İslam hukuk) kitaplarında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle hanımların ayrıntılı bir biçimde öğrenmeleri gereken bu haller, ilmihal kitaplarında da doğal olarak yerini almıştır.

Kadının rahminden gelen kan genelde şu üç halden birinin gösterge­sidir; âdet (hayız), lohusalık (nifas), hastalık (istihaza).  İbadetlerin doğru bir biçimde yerine getirilebilmesi için kadınları ilgi­lendiren konuların ayrıntılı bir biçimde bilinmesi gerekir.
 
 
Kadınların Fıkhî Mes'elelerini Öğrenmeleri:
 
Fıkıh: Lügatte "bir şeyi bilmek" demektir. Daha sonra İslam hukuku­na fıkıh ilmi denmiştir.
Fıkhın Mevzuu: Mükellefin fiilleridir. Mükelleften maksat; âkil ve balîğ olan müslüman kimsedir.
Fıkhın Kaynağı:  Kitap, Sünnet, İcmâi Ümmet ve Kıyastır.
Fıkhın Gayesi:  İnsanı iki cihanda saadete erdirmektir.
Fıkhın Hükmü ve Fazileti: Her müslümanın ihtiyacı miktarı fıkhı öğrenmesi farzı ayn'dır. (2). Bir kimse Kur'ân'ın bir kısmını öğrense, kala­nı için vakit bulamasa dahi, efdal olan fıkıhla meşgul olmasıdır. Çünkü Kur an'ı ezberlemek farzı kifaye (3), fıkhın lazım olan miktarını öğrenmek ise Farzı ayn'dır. (4).
 
Fıkıh ilminde kadın halleri çok önemli yer işgal ettiğinden ve kadınla­rın bulûğa ermek, taharet (temizlik), abdest, gusül, namaz, oruç, cinsi münâsebetin helâl olma şekilleri v.s. gibi daha birçok önemli ve dînî meseleleri vardır. Bu mühim konuları, elimizden geldiğince kaynak eser­lerin ışığında ve anlaşılır şekilde müslüman kızlara, kadınlara ve hattâ er­keklere arz etmeye gayret edeceğiz. Bu meseleler fıkhın, bilinmesi Far­zı ayn olan konularındandır.
 
Bu konuları öğrenmek kadınlara ve kızlara vacip olduğu gibi, aynı za­manda onların analarına, babalarına, kocalarına ve velîlerine de öğret­mek vaciptir.
 
Eğer bir kadın bu konuları bilmezse, kocası bildiği kadar öğretecektir. Çünkü bu kocasının vazifesidir. Şayet kocası da bilmezse gidip öğrene­cek ve karısına öğretecektir. Eğer kocasının vakti müsait değilse, karısı­na izin verecek, kadın gidip öğrenmesi farz olan meseleleri ehlinden ya­ni âlimlerden edebi dairesinde sorup öğrenecek, yahut bu gibi eserleri alıp okuyacaktır.
 
 
²Farzı Ayn: Mükellef olan her müslüman şahsa dinde bilmesi ve amel etmesi farz olan hususlardır.
3-Farzı Kifaye: Müslümanlardan bir kısmının bilip işlemesiyle diğerlerinin üzerinden kalkan husus­lardır.
4-İbni Abidin, Şamil Y. İst. 1982,0:1, s: 37
 
Şayet kocası cahilliğinden dolayı izin vermezse, kadın izinsiz gider, bu gibi kendisine farz olan dini meseleleri ilim sahiplerinden öğrenir ge­lir. Bu suretle kendisini mesuliyetten kurtarmış olur. Zira, Hz. Peygam­ber (s.a.v.) "ilim öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farz­dır." buyurmuştur. (5)
 
Kadın hallerini bilmeyen bir kadın, namazını, orucunu kendisine ya­sak olan vakitlerde bilmeden yapar ve günahkar olur. Hele âdet anında aîlevi münâsebette bulunmak pek büyük bir günâh ve tehlikelidir ki, her nesil için dinî, tıbbî, içtimaî (sosyal) bir âfettir. Zamanımızdaki bazı genç­lerimiz, bu fıkhî meseleleri bilmiyorlar, sormuyorlar, bilmediklerini dahi bilmiyorlar.

Halbuki kadınlara ait hallerden hayız (âdet) hakkında 'İmamı Muhammed müstakil bir kitap yazmıştır. (6).
 
 
Kadınlar ve kızların değil erkeklerin bile okuyup öğrenmesi zaruri ve mecburi olan dinî meseleler, utanma bahanesiyle ihmâl edilemez.
Kadın ve erkek hastalandığında, zaruret halinde en mahrem yerlerini bile doktora göstermiyor mu? Göstermesi de caizdir.

Bu konular İslâm Fıkhında "Temizlik" mevzuudur ve taharet -temiz­lik- babında bu konular zikredilmektedir.
İslâm'ın binası ise temizlik üzerine kurulmuştur. Temizlenmeden Al­lah'a (c.c.) kulluk yapılamaz, kulluk ve ibâdet için bu konuları iyi öğren­mek ve temizlenmek farzdır. Temizlik ibâdetin şartıdır. (7).
 
Bu meseleleri herkesin bilmediği, bilenden sorulduğu zaman da is­tendiği şekilde açıklamasına her zaman durum müsait olmadığı için, her­kesin muhtaç olduğu bu önemli bahisleri kitap halinde ve herkesin anla­yabileceği şekilde mü'min ve mümine kardeşlerimize sunmayı arzu ettik. Faydalı olabilirsek gayemize ulaşmış olacağız.

islâm düşmanı Siyonist ve emperyalistler, bir milleti yıkmak, çürütmek ve İslâm'ı bozmak için daima kadını en güçlü silah olarak kullanmış ve halen de kullanmaktadırlar. İslâm'ı ve müslümanları maddi güç ve si­lahlarla yok edemeyen sinsi düşman; çağdaş silah olarak müslüman ka­dınımızın ahlâkını bozmayı ve ona İslam'ın kazandırdığı kutsal ve yüce değerini yitirtip, şehvetperestlerin metâı haline getirtip, sokaklara dök­müş, kişiliğini, ahlakını ve namusunu kaybettirmiştir. Düşman, kadınımı­zı modanın ve şehvetin kölesi haline getirip, istediği şekle ve maskaralı­ğa sokabilmekte ve soyabilmektedir.
 
5- İhyau Ulumiddîn, İmamı Gazali, Bedir Y. İst. C.l, S: 27
6-İbni Abidin, Şamil Y. İst.l982,c:l, s: 459
7-İbni Abidin, Şamil Y. İst.l982,c:l, s: 459
 
 
İngiliz sömürü ajanlarından Hampher, "İslamı Nasıl Yok Edelim" ad­lı hatıratında anlattığına göre, İngiliz Sömürgeler Bakanı Hampher'i İs­lam Ülkelerine gönderirken kendisine sıkı sıkı şu telkinatta bulunmuştur:
 
"Biz ispanya'yı kafirlerden ( maksadı Müslümanlardır ) fuhuş ve içki sayesinde aldık, diğer topraklarımızı da bu iki güçlü araç vesilesi ile ele geçirmeliyiz."(8).
 
8-Hamper, İslamı Nasıl Yok Edelim?, İst. 1991, Nehir Y.S: 49
  
Biz de düşmanın yıktığı ve halen yıkmaya devam ettiği bu yerden başlayarak müslüman kadınlarımıza kendi kimliğini, kişiliğini ve dini kül­türünü özetle elimizden geldiğince sunmaya çalıştık.
 
Bu çalışmalarımızı kontrol ve tetkik eden muhterem " CELAL YILDI­RIM,  İSMAİL KAYA, ABDULLAH BÜYÜK hocalarımıza ve tıbbî konu­lardaki inceleme ve yardımlarından dolayı Doç. Dr. Cemalettin AKYÜREK" beye ve emeği geçen diğer kardeşlerimize de şükranlarımızı arzetmeyi bir borç biliriz.
 
Gayret bizden, tevfik Allah (c.c.) dendir.
  
ASIM UYSAL - MÜRŞİDE UYSAL
1985 – KONYA
 
  
             Mürşide Uysal Hayatı
 
 
Mürşide Uysal, Ankaranın Polatlı ilçesinin Temelli beldesinde 20 Mart 1960 da doğdu. Sağlık memuru olan babası Necati Işık, Temelli'den Polatlı'ya tayin edildi. 4 erkek 2 kız annesi olan annesi Pakize hanım ev hanımı idi. Mürşide ise, ilk üç erkekten sonra 4. çocuk olarak ilk kızıydı.
Mürşide , İlköğretime Polatlı'da başladı. İkinci sınıftan itibaren Anka­ra'nın Çubuk ilçesine babasının tayini üzerine ilk, orta, lise tahsilini Çu­buk ilçesinde başarıyla tamamladı.
Üniversite eğitimine eski adı Gazi Eğitim Enstitüsü olan şimdiki Gazi Üniversitesinin Matematik bölümünde başladı. Daha sonra buradan ayrıla­rak Ankara İlahiyat Fakültesine girdi. 1983 de İlahiyat Fakültesini bitirdi.
 
1983'te Asım Uysal İle evlenerek Konya'ya yerleşti. Konya'da özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Bu arada sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatı­nı sürdürdü. Bu kuruluşlarda eğitim seminerleri verdi.
Necati, R. Fatih, Sümeyye ve Muhammed isimlerinde 4 çocuğu oldu.
2000 Eylül ayında İstanbul'da Başakşehir'e yerleşti.
Kitap çalışmalarının yanında yurt içi ve yurt dışında eğitim seminerle­rine devam etmektedir.
 
  
Eserleri:
 
İzahlı Kadın İlmihali, 670 sahifedir.
Mevlânâ'dan Hikâyeler ve Öğütler.
Peygamberimizden Hikâyeler ve Öğütler.
Nasreddin Hoca'dan Fıkralar ve Öğütler.
Keloğlan Masalları.
Dede Korkut Hikâyeleri.
Resimlerle Çocuk Eğitimi
Peygamberimizin Hayâtı.
Dünya Masalları,
 
Bilmeceler ve Bulmacalar.
Dinimi Öğreniyorum, 1 (Hikâyelerle İmanın Şartlan)
Dinimi Öğreniyorum, 2 (Hikâyelerle İslamın Şartları)
 
 
      Asım Uysal Hayatı
 
 
Asım Uysal, Konya'nın Çumra kazasının İnli köyünde 1957 tari­hinde doğdu.
İlk tahsilini 1964- 69 yılları arasında Konya'da Ferit Paşa İlkokulunda okudu.
Orta ve lise tahsilini 1969- 1976 yıllarında Konya İmam Hatip Lise­sinde okudu.
1976- 81 yılları arasında Erzurum İslâmi İlimler Fakültesinde Üniver­site tahsilini tamamladı.
Askerliğini 1982- 83 yıllarında Asteğmen olarak Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaptı.
1983 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu Mürşide Işık ile evlen­di. Necati, Ramazan Fatih, Sümeyye ve Muhammed isimlerinde 4 çocu­ğu oldu.
2000 Eylül ayında İstanbul'da Başakşehir'e yerleşti.
 
" Uysal Yayınevi " olarak yayıncılık yapmaktadır.    ( kadın ilmihali kitap , asım uysal kadın ilmihali , mürşide uysal kadın ilmihali , kadın ilmihali kitabı fiyat , uysal yayınları kadın ilmihali  , kadın ilmihal kitabı asım uysal )
 
  
Eserleri:
 
"Hak Dini Kuran Dili (Elmalı) Tefsirinin Fihristi " Mezuniyet Tezi: 560 Sahifedir.
"Kadın ilmihali Ansiklopedisi" 670 Sahifedir.
"Dini Bilgilerle İzahlı Namaz Hocası" 400 Sahifedir.
"Peygamberimize Ve Ashabına Yapılan İşkenceler" 500 Sahifedir.
"Kelime-1 Tevhid'e Nasıl İnanmalıyız?" 320 Sahifedir.
"Evlilik Ve Cinsel Hayat", 664 Sahifedir.
Abdest Güsul ve Namazı Öğreniyorum.
Abdest, Namaz ve Camiler Boyama.
Boyamalı Kur'an Elifbası.
Esmâ-i Hüsnâ Şerhi.
Hikâyelerle Esmâi Hüsnâ
Cennetle Müjdelenen Sahabiler.
 
  
 
Uysal Yayınları, Asım Uysal, Mürşide Uysal ın yazdığı,  İzahli Kadın İlmihali adlı  kitabı incele diniz. 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752622012
MarkaUysal Yayınevi
Stok DurumuVar
9789752622012
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.