Kaynak İslam İlmihali, El Hediyetül Alaiyye

Fiyat:
450,00 TL
İndirimli Fiyat (%36,7) :
285,00 TL
Kazancınız 165,00 TL
Havale / EFT:
276,45 TL
79,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Kaynak İslam İlmihali -  El Hediyetül Alaiyye
Yazar              İbni Abidin Oğlu Muhammed Alaaddin
Tercüme         Mehmet Selim Bilge
Yayınevi          Kahraman Yayınları
Kağıt - Cilt      1.Hamur Beyaz  - Lüks ciltli
Sayfa - Ebat   520 Sayfa - 17x24 cm
 
 
Kahraman yayınları, İbni Abidin Oğlu Muhammed Alaaddin tarafından yazılan Kaynak İslam İlmihali El Hediyetül Alaiyye adlı kitabı incelemektesiniz.
Kaynak İslam İlmihali- El Hediyetül Alaiyyekitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartlarıbilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
  
   YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ
 
 
«Asra yemin olsun ki, şüphesiz insan kesin bir hüsran içindedir. Ancak iman edip sâlih amel işleyenler ve birbirle­rine hakk'ı ve sabr'ıtavsiye edenler hariç.» (Asr Sûresi)
 
Allahu Teâlâ (celle celâlühû), lafzan küçücük, manen ise çok büyük bu sûre ile, insanoğlunun gerçek kurtuluşunun şaşmaz formülünü bizlere açıklıyor. Hüsrandan kurtulup ebedî mutluluğa erebilmenin ilk şartı iman etmektir. Ancak, sonraki şartları yerine getirmeden hüsrandan kurtulmak mümkün değildir. Çünkü «salih amel»de bulunmadan, hakk'ı ve sabr'ı tavsiye etmeden, değil kurtuluşa ermek, imanı ko­rumak bile imkansız hale gelir.
 
 
Şu halde müslüman, «salih» amellerde bulunarak imanını zinde tutmak ve hüsrandan kurtulmaya çalışmak zorundadır. İşte bu noktada amellerimizi salih hale getirmek mecburiyeti ile karşı karşıya bulunuruz. Denilebilir ki, günümüz müslümanlarının sağlam bir akideye sahip olduktan sonra yapma­ları gereken en önemli görev, amellerine sıhhatli ve dosdoğru bir özellik kazandırmaktır. Şüphesiz bu da, İslam fıkhını yani ilmihal konularını iyice öğrenip pratik hayata aktarmakla mümkün olur. Bu yüzdendir ki, İslam fıkhının sade, anlaşılır ve özetlenmiş bir biçimde müslümanların istifadesine sunul­ması gerekmektedir.
 
 
Temel islami eserleri, gerek Arapça gerekse Türkçe ola­rak yayınlamayı kendisine prensip edinen yayınevimiz el-Hediyyetül Alaiyye tercemesiyle üzerine düşen yüce bir gö­revi daha yerine getirdiği inancındadır. Çünkü bu eser, Ha­nefi fıkhının temel kaynak eserlerinde yer alan pek çok ko­nuyu ihtiva etmekle beraber tek cilde sığabilecek kadar da­raltılmış oldukça başarılı bir özettir. İlmihal kitabı özelliğini taşımakla beraber, mükemmel bir fıkıh kitabı olan bu eserin yazarının, meşhur âlim İbn-i Abidin'in oğlu Muhammed Alâaddin olması, kitabın bir diğer önemli yanıdır. Muhammed Alâaddin babasının görüşlerinden de büyük ölçüde yararla­narak elinizdeki kıymetli eseri meydana getirmiştir.
 
Bu değerli tercemenin, «salih amellere» vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.
 
KAHRAMAN YAYINLARI
 
 
             MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ

 
Dinde bilgili kılmakla bizi minnettar kılan ve hidayete erenlerin yolunda yürüyebilmemiz için bize kolaylık sağla­yan Allah'a hamd olsun.
 
Mümtaz kişilerin önderi ve Peygamberlerin sonuncusu olan Allah'ın seçkin elçisine, onun saygı değer âline, hidâyet ve kerem timsali olan ashabına salât ve selâm olsun.
 
Allah'a hamd ve Peygamberine salât ve selâm getirme görevimizi ifa ettikten sonra, şunu diyelim ki, sadedinde ol­duğumuz şu kitap, ibadet konusunda bilgisi az olanın ihtiyaç duyduğu hususları ihtiva eder. Bu eser başlangıç medrese­lerin öğrencilerine hediye olmak üzere ona El Hediyyet ül Alaiyye ismini verdim.
 
Oku yucuların, bu eserden fayda görmelerini, Kerim ve Muin olan Allah'tan niyaz ederim.

 
          MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ

 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 
Allah'a hamd, Peygamberi olan Muhammed (Aleyhissalâtû ves'selâm) 'e, âline ve ashabına salat ve selâm olsun.
 
Şüphe yok ki, Allah'ın teklifine karşı mükellef olan insanoğlu için din öğrenimi, kendi görevleri arasında başta gelen bir görevdir. Onun için her asırda ve her zamanda bu mesu­liyeti duyan duyarlı insanlar çıkmış ve hem öğrenmiş, hem de öğretmişlerdir. Bu itibarla islam kültüründen asrımızın in­sanlarına büyük bir miras bırakılmıştır. Bu mirası bırakan­lar arasında elinizdeki «El-Hediyye » adlı kitabın müellifi Mu­hammed Alâaddin'in Önemli bir yeri vardır. Çünkü eseri, insanın kolay kolay rastlayamayacağı bir çok önemli konuyu ihtiva etmektedir. Bu yüzden okuyucu, kendi kalbinde müel­life karşı minnettarlık duyması ile, vicdanının sesine kulak vermiş olur.
 
MüellifMuhammed Alâaddin, Şam âlimlerinden olup meşhur Hanefi âlimi, «Dürru-l Muhtar» üzerine yazılmış «Reddü-l Muhtar» adlı Haşiyenin yazarı meşhur îbn-i Abidin'in oğludur. Zamanında kadılık ve maarif meclisinin ikinci başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
 
Hicri 1244'te Şam'da doğmuş ve 1306 senesinde yine Şam'da vefat etmiştir. Bu eserden başka diğer bir kaç eseri daha vardır. Bunlar, «Talikat» sahibi tarafından yazıldığı için burada tekrarlamaya gerek yoktur. Çünkü tercemede gösterilmiştir.
 
 
Muhammed Alâaddin'in eseri olan şu « El Hediyye » kita­bı, ibadet konularını kapsadığı gibi, akâid konularını, mah­zurları ve mubahları ayrıca faydalı bir çok ilmi hususları da kapsamaktadır. Müellif, bu eserini yazarken, bir çok kaynak­lardan yararlanmış ancak kendi ifadesiyle « özellikle pederi­nin yazdığı Reddü-l Muhtar» adlı eserinden yararlanmıştır.
 
 
Hatta âlimlerin görüş farklılığına konu olan hususlarda pe­derinin meyillendiği görüşü yazmayı üslup olarak benimse­miştir. Bunu yine kendi ifadesiyle belirtmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, müellif, ilmi tarafsızlığını bu eserinde göstermektedir. Hep mutedil olmayı amaç edinmiş ve sünnet­ten ayrılmamaya titizlikle özen göstermiştir. Ancak kendisi de ifade ettiği gibi «Unutkanlık, insanların özelliklerindendir.» Dolayısıyla bir hatanın söz konusu olması halinde ısla­hını arzulamıştır.
 
Elinizdeki ilmihal kitabı, gerçekten takdire şayan bir eser olmak­la birlikte Muhammed Said El-Burhani'nin eser üzerinde yaz­dığı «Talikât-ı Marziyye» ile beraber faydaya fayda eklenmiş­tir. Çünkü bazı açıklamalarla birlikte, konularla ilgili bir çok yerlerde âyet ve hadisten delil göstermektedir. Aynı zaman­da yazdığı açıklamalarını güvenilir kaynaklardan derlemiş bulunmaktadır. Daha çok şu kaynaklardan yararlanmıştır.
 
Durrü-l Muhtar, Reddü-l Muhtar, Meraki-l Felah, Tahtâvi, Şarhü Tarikati-l Muhammediyye, Şifâ ve Envâr-ı Muhammediyyegibi eserler.
 
 
Kitabın tercemesisırasında gerek müellif Muhammed Alâaddin ve gerekse Talikat sahibi Muhammed Said El-Burhâni'nin her ikisinin de önemli kaynaklarda yazılmış ifade­lerin aynısını derlediklerini araştırmam sonucunda müşahe­de ettiğimi ifade etmek isterim. Hatta «El-Hediyye», kapsa­dığı konular bakımından Durrü-l Muhtar ve İbn-i Abidin ha­şiyesinin bir özetidir denilse yanlış olmaz.
 
İşte kitabın bu özelliğine binaen, itibarı büyüktür.
 
Türkçe tercemesindede aynı özelliğini muhafaza edebil­mesi için El-Hediyye ile birlikte Talikat'ı da çevirdik ve daha ziyade bazı konularda Durrü-l Muhtar, Reddü-l Muhtar, Me­raki-l Felah, Tahtâvi ve İhyâü Ulûmi'd-Dîn gibi kaynak eser­lerden yararlanılarak dip not olarak ilâveler yapılmıştır ve bu arada kaynaklar da gösterilmiştir.
 
Hülasa: Bu kitap, kapsadığı konularda yazılmış olan kaynak eserlerin özetidir denilebilir ve Talikat sahibinin de­diği gibi «Her kitaplıkta bulundurulmaya lâyıktır.»
 
Herkese faydalı olmasını Allah'tan niyaz ederim.
Sa'y bizden, tevfik Allah'tandır.
 
 
Mütercim Mehmet                        
Selim Bilge
 

                EL HEDİYYET-ÜL ALAİYYE

 
                       ÖNSÖZ

 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Rahman, Rahîm ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. O, Din gününün Maliki'dir.
 
Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yar­dım dileriz.
 
Salatın en faziletlisi, Selâm'ın en mükemmeli efendimiz ve âlemin medâr-ı iftiharı olan Muhammed (Aleyhissalâtû ves'selâm)'in üzerine olsun.
 
Ol Peygamber ki;
 
«Allah, hakkında hayır irade ettiği kimseleri dinde bil­gili kılar.» Hadisini (*) buyurmuştur. Allah ona ve kardeş­leri (mesabesinde) olan Nebi ve Resullerle birlikte Al ve Sa­habelerine rahmet ihsan eylesin.
 
Sadedinde olduğumuz ( El Hediyyetül Alaiyye ) adlı ki­tap, (2) ibadet, itikadi meseleler, mahzur ve mubah konularla birlikte bir çok ahlaki, ilmi ve diğer faydalı konuları da kap­samakta iken, ve her mektepte bulundurulmaya değer özel­liklere sahip iken, istedim ki, baplarını ve fasıllarını tertip edip ifadelerindeki sertlikleri giderecek, ahkâm ve meselele­rini açıklayacak bir ta'lik (dip not) yazayım.

 
1-İmam Ahmet, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.   (Talikat)
 
2-El-Hediyyet-ül Alaiyye, büyük Alim Es-Seyyid Muhammed Alaattin b. Seyyid Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz Abidin El-Huseyni Ed-Dımışkinin eseridir.
 
3-Alaattin, Şam'ın Hanefi Ulemasından biridir. Zamanında Kadılığın bir çok kademesinde görev almış Hicri Senesinin 1292 -1295 tarihleri arasında Trablus Şamda Kadılığı üstlenmiş olup Şamda da Maarif meclisinin ikinci başkanı olarak da gö­revde bulunmuştur.
 

Ta ki, okuyu­cusuna yardım ve kolaylık olsun. Ve sözkonusu Ta'likatıma « El-Hediyyet-ül Alaiyye » üzerine yazılmış « Ta'likat-i Marziyye » adını koydum. Bu konuda Allah'tan yardım diler ve be­nim şu yaptığım iş, sadece onun için yapılmış olmasına, ka­bul derecesine geçmesine, okuyucusuna, okutucusuna ve neşredicisine faydalı olmasına, Allah'ın sevgili Peygamberini vâsıta kılarak, Allah'tan niyaz ederim. ( İslam ilmihali kitap , kaynak ilmihal kitabı , kahraman yayınları, el hediyetül alaiyye , İbni Abidin Oğlu Muhammed Alaaddin, islam ilmihali )

 
MUHAMMED SAİD EL BURHANİ
 
 
Müellif Alaattin, Hicri 1244'te doğmuş ve yine Şam'da Hicri 1306 senesinde vefat etmiştir.

 
                   ESERLERİ
 
1   -   Kurretu uyun-il Ahbar: İki büyük cilt. Bununla Ha­nefi fıkhında Durrü-l Muhtar üzerindeki babası İbn-i Abidin'in Haşiyesini tekmil etmiştir.
2   — Mi'rac-ün-necah: Nur-ul İzah'ın şerhi, Hanefi fıkhı.
3   — Zilleti kari hakkında bir risale.
4   — El-Hediyyet-ül Alaiyye ( bu kitap )
5   — Bkz. El-İlam (Zırekli) Cüz 7, S. 152   (Talikat) 
Kahraman yayınları, İbni Abidin Oğlu Muhammed Alaaddin tarafından yazılan Kaynak İslam İlmihali El Hediyetül Alaiyye adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757624998
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
9789757624998

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.